COLLABORATION
สร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดพลังร่วม

   

RESOURCES MOBILIZATION
สร้างพื้นที่การระดมทรัพยากร ประเภทต่างๆ จากทุกภาคส่วน

     

SCALING UP & LEVERAGE
สร้างการขยายผล

    

BIG IMPACT
สร้างการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่

ข่าวสารร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ

“เดิน-วิ่งส่งน้องเรียน” ครั้งที่ 4  ร่วมปลดล็อคขีดจำกัดทางการศึกษาให้เด็กไทย  กับ “ร้อยพลังการศึกษา”

“เดิน-วิ่งส่งน้องเรียน” ครั้งที่ 4 ร่วมปลดล็อคขีดจำกัดทางการศึกษาให้เด็กไทย กับ “ร้อยพลังการศึกษา”

“ปีนี้เราต้องการระดมทุนให้ได้เงินมากขึ้น เราตั้งใจและมีความพร้อมอย่างเต็มที่ เราตั้งใจทำให้เห็นว่า เงินของคุณที่มารวมกัน สุดท้ายจะได้ช่วยน้องๆ ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศ”

ปลุกพลังเยาวชนขับเคลื่อนการ “ต้านโกง” กับโครงการ “ผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ไร้คอร์รัปชัน”

ปลุกพลังเยาวชนขับเคลื่อนการ “ต้านโกง” กับโครงการ “ผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ไร้คอร์รัปชัน”

นับเป็นอีกก้าวของการต่อต้านคอร์รัปชันที่เริ่มจากกลุ่มเยาวชน ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาประเทศ การปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีและชี้แนะแนวทางให้เห็นถึงปัญหา ผลกระทบ และแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างถูกต้อง ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการลดปัญหาคอร์รัปชันในสังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืน

รับฟังด้วยหัวใจ “พี่เลี้ยงอาสา ฟังน้องคุย ชวนน้องคิด”  ตัวช่วยเด็กไทยสร้างเป้าหมายชีวิต

รับฟังด้วยหัวใจ “พี่เลี้ยงอาสา ฟังน้องคุย ชวนน้องคิด” ตัวช่วยเด็กไทยสร้างเป้าหมายชีวิต

“เราพูดคุยกับน้องคนหนึ่งซึ่งเป็นคนเก็บตัวจนเขายอมเปิดใจ เป้าหมายในการคุย คือเรื่องเรียนต่อ น้องบอกว่าอยากเป็นหมอ แต่พอคุยก็รู้ว่า จริงๆแล้วน้องอยากเป็นแอร์โฮสเตส เราดีใจที่มีส่วนได้ช่วยน้องค้นหาตัวตน”

74

โครงการ

67

ภาคี

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

ปัญหาของประเทศไทยมีขนาดใหญ่และซับซ้อนเกินที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งจะแก้ไขได้ด้วยตัวเอง ยังขาดโอกาสการ ”ลงมือทำร่วมกัน” ร่วมกันระหว่างโครงการเพื่อสังคมต่างๆ จึงยังไม่เกิด “SYNERGY (พลังร่วม)” เท่าที่ควรและขาดความเชื่อมโยง

โครงการสำคัญๆยังขาดการสนับสนุนในเชิงทุนและทรัพยากร ยังไม่เป็นที่รู้จักในสังคมเป็นวงกว้าง ทำให้ขาดการมีส่วนร่วมในการสนับสนุน ขาดกลไกสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและระดมทรัพยากร ต่างๆในระยะยาว

Register
ร่วมสนับสนุน

เพื่อนภาคีร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ