โครงการร้านคุณตาคุณยาย For Oldy

โครงการร้านคุณตาคุณยาย For Oldy

ร้านคุณตาคุณยาย เกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจของกลุ่มคนจิตอาสาที่มีความตั้งใจให้ผู้สูงอายุเป็นผู้มีความสุขอย่างแท้จริงในสังคมโดยเล็งเห็นว่า อุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับผู้สูงอายุเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญเมื่อเริ่มสูงวัยและสภาพร่างกายเริ่มเสื่อมถอย ประกอบกับผู้สูงอายุจำนวนมากที่ไม่ได้มีการเตรียมตัวและมีรายได้น้อยจึงเข้าถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ได้น้อยทำให้มีการดำเนินชีวิตประจำวันที่ยากลำบาก ร้านคุณตาคุณยายจึงจัดให้มีบริการอุปกรณ์เครื่องใช้มือสองเพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยหรือยากจนได้มีโอกาสเข้าถึงอุปกรณ์เครื่องใช้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ปัญหาและที่มา

ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ทั้งจำนวนและสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วจากร้อยละ 6.8 ในปี 2537 เป็นร้อยละ 14.9 ในปี 2557(สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) และคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Complete Aged Society) ในปี 2564 คือ ประชากรสูงอายุจะมีถึง 1 ใน 5 และกลายเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” ในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2578) โดยประมาณการว่าจะมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30 ของประชากรทั้งหมด (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2556) แต่ในขณะเดียวกันประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ขาดการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำรงชีพยามชราภาพ อุปกรณ์เครื่องใช้เป็นสิ่งจำเป็นที่คู่กับผู้สูงอายุเมื่อสูงวัยและร่างกายเริ่มเสื่อมถอย ประกอบปัจจุบันสังคมไทยมีการยอมรับการใช้สิ่งของที่ใช้แล้ว(มือสอง) มากขึ้น ซึ่งทำให้สามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย รวมทั้งลดการใช้ทรัพยากรและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม การจัดให้มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องใช้ของผู้สูงอายุ จะทำให้ผู้สูงอายุและครอบครัวมีทางเลือก ประหยัดเวลาในการจัดหา และได้สิ่งของที่ต้องการใช้อย่างรวดเร็ว

ทางแก้ปัญหา

การบริการอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับผู้สูงอายุมือสองในเงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุรายได้น้อยหรือยากจนโอกาสได้เข้าถึงอุปกรณ์ได้ง่าย ลดความเครียด ความกังวล ใจและภาระของผู้สูงอายุและครอบครัว ทำให้ผู้สูงอายุสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้และลดการพึ่งพา

วิธีการทำงาน

1) รับบริจาคอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับผู้สูงอายุที่เลิกใช้แล้วสภาพ 80 %
2) ปรับปรุง ทำความสะอาดปรับปรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
3) จำหน่ายอุปกรณ์ในราคาถูก
4) บริการให้เช่าระยะสั้น (รถเข็นนั่ง)
5) จัดหาผู้อุปถัมภ์ให้กรณี ผู้สูงอายุยากจน
6) นำรายได้ที่ได้รับมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส

สถานะและความสำเร็จในปัจจุบัน

ร้านคุณตาคุณยายเป็นกิจการที่เริ่มต้นจากความต้องการใช้อุปกรณ์ของผู้สูงอายุในโครงการเพื่อผู้สูงอายุ ได้ดำเนินมา ตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 โดยดำเนินการในลักษณะธุรกิจเพื่อสังคม ปัจจุบันมีผู้สูงอายุและครอบครัวมาใช้บริการจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยต้องกลับพักรักษาตัวต่อที่บ้านและผู้เช่ารถเข็นนั่งเพื่อพาผู้สูงอายุออกจากบ้านไปร่วมกิจกรรมต่างๆ ของครอบครัว ท่องเที่ยว พักผ่อนนอกบ้าน ทั้งนี้จากการสอบถามผู้ใช้บริการ ทุกคนมีพอใจและดีใจที่มีธุรกิจอย่างร้านคุณตาคุณยาย เนื่องจากทำให้ได้แบ่งเบาภาระ ลดความกังวลใจ มีความสุขที่ได้มาใช้บริการของร้านคุณตาคุณยายและทำให้ได้สิ่งของที่ต้องการในราคาถูกและสามารถซื้ออุปกรณ์ได้หลายชิ้น
ขณะนี้ผู้ใช้บริการบางคนได้กลับมาใช้บริการเป็นครั้งที่สองและได้แนะนำบอกต่อแก่ผู้ที่ต้องการใช้อุปกรณ์

 

เป้าหมายระยะยาวที่โครงการนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลถึงโครงสร้างประชากรของประเทศที่จะมีสัดส่วนจำนวนผู้สูงอายุมากเพิ่มขึ้นทำให้สังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ การดำเนินกิจการร้านคุณตาคุณยายจะทำให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสเข้าถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุที่ต้องการอันเนื่องมาจากการเสื่อมถอยของร่างกาย หรือใช้เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวด หรือเพื่อการป้องกัน การทะนุถนอมให้อวัยวะนั้นๆ ได้ใช้งานได้ยาวนานขึ้น ซึ่งปัจจุบันราคาอุปกรณ์เครื่องใช้เป็นสิ่งของที่มีราคาสูงทำให้ผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัวที่มีรายได้น้อย ยากจนหรือผู้สูงอายุที่ไม่ได้เตรียมตัวในเรื่องค่าใช้จ่ายในวัยชรา ไม่สามารถซื้ออุปกรณ์ได้ ประกอบกับอุปกรณ์มือสองซึ่งจะเป็นทางเลือกหนึ่งก็ยังให้บริการน้อย ร้านคุณตาคุณยายจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสเข้าถึงอุปกรณ์ได้โดยง่ายและประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดหา สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้การพึ่งพาให้ลดน้อยลง
การส่งเสริมการใช้อุปกรณ์มือสอง โดยร้านคุณตาคุณยายรับบริจาคอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ผู้สูงอายุเลิกใช้แล้วทุกกรณีในสภาพดีนำมาขาย ให้เช่าและจัดหาผู้อุปถัมภ์ให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสใช้อุปกรณ์ในเงื่อนไขต่างๆ และอุปกรณ์ได้ถูกนำกลับมาใช้ซ้ำจนหมดอายุใช้งาน สามารถช่วยลดการใช้ทรัพยากรและลดมลภาวะในกระบวนการผลิตอุปกรณ์ใหม่

วิธีการวัดและตัวชี้วัดผลลัพธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยหรือยากจนมีโอกาสได้ใช้อุปกรณ์ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
– ผู้สูงอายุและครอบครัวที่มีรายได้น้อยมีทางเลือกในการจัดหาอุปกรณ์และสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้
– อุปกรณ์ได้ถูกนำมาใช้ซ้ำ จนหมดอายุการใช้งาน
2. ตัวชี้วัดความก้าวหน้าและความสำเร็จของโครงการ
– จำนวนผู้สูงอายุที่ใช้บริการ
– จำนวนอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ได้ถูกใช้บริการ
– จำนวนบริการที่ได้ให้บริการ
3. วิธีการหรือกระบวนการติดตามและประเมินผลลัพธ์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
– การติดตาม/การเยี่ยมเยียนหลังการใช้บริการ
– สถิติจำนวนอุปกรณ์ที่ได้นำกลับมาใช้ซ้ำ
– สถิติจำนวนผู้มาใช้บริการ
– สถิติจำนวนผู้มาใช้บริการซ้ำ

ทรัพยากรจำเป็นต่อการขยายผลและนำไปใช้

คน :

– บุคลากรที่มีความสามารถในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
– บุคลากรที่มีความรู้เรื่องอุปกรณ์เครื่องใช้ทางการแพทย์
– บุคลากรที่มีทักษะเรื่องกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ
– บุคลากรที่มีจิตอาสาในเยี่ยมและติดตามผู้สูงอายุที่ใช้อุปกรณ์

เครือข่าย :

– เครือข่าย/ธุรกิจอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
– เครือข่ายจิตอาสาเพื่อผู้สูงอายุ
– เครือข่ายผู้สูงอายุ
– เครือข่ายคลังสินค้า

องค์ความรู้ :

– ความรู้ด้านสื่อประชาสัมพันธ์
– ความรู้ด้านอุปกรณ์การแพทย์
– ความรู้ด้านวิชาการการจัดทำระบบ

เงินทุน :

1. ด้านการประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ 100,000.-บาท
2. จัดทำคู่มือระบบร้านคุณตาคุณยาย 30,000.-บาท
3. รถกระบะมีแค็บ เพื่อรับบริจาคและส่งอุปกรณ์ 720,000.-บาท
4. เงินทุนหมุนเวียนกิจการในช่วงห้าปีแรก 200,000.-บาท

องค์กรผู้รับผิดชอบโครงการ : โครงการเพื่อผู้สูงอายุ – ForOldy