โครงการ Food4Good

โครงการ Food4Good

โครงการFood4Good จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ด้วยความตั้งใจดี เพื่อเป็นกลไกสร้างความร่วมมือของเครือข่ายร้านอาหารในประเทศไทยให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม ช่วยเหลือเด็กไทยที่ขาดแคลนให้ได้รับประทานอาหารที่มีโภชนาการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้เด็กเหล่านั้นเติบโตอย่างสมวัย โดยร้านอาหารที่เข้าร่วม ยินดีบริจาคเงินจำนวน 10 บาทต่อจาน เมื่อลูกค้าเลือกสั่งเมนูที่ร่วม Food4Good นอกจากลูกค้า / ผู้บริโภคจะได้รับประทานอาหารที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและโภชนาการจากทางร้านแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีของร้านอาหาร พนักงานร้าน และลูกค้า ทั้งนี้ ทำได้ง่าย ผ่านทางช่องทางการรับประทานอาหารประจำวัน

ปัญหาและที่มา

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เปิดเผยว่า 1 ใ น 8 ของประชากรโลกเป็นผู้หิวโหย อดอยาก นอกจากนี้ องค์กรยูนิเชฟยังระบุว่าทั่วโลกมีเด็กปฐมวัย 200 ล้านคนที่ไม่สามารถเข้าถึงการพัฒนาสติปัญญา อันเนื่องมาจาก 4 ปัจจัย คือ 1.ภาวะทุพโภชนาการ 2.การขาดสารไอโอดีน 3.โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก และ 4.ขาดการเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่กระตุ้นพัฒนาการอย่างเหมาะสม ปี 2013 FAO ได้สำรวจภาวะการขาดแคลนอาหารของคนไทย พบว่า คนไทย 5.8 % ขาด สารอาหาร อีก 13 % ได้รับอาหารไม่เพียงพอ และข้อมูลปี 2006 ที่ FAO สำรวจสถานการณ์ขาดแคลนอาหารเด็กไว้ล่าสุด โดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ากว่า 5 ปี พบว่า มีถึง 4.7 % หรือ 178,600 คน ที่อยู่ในภาวะขาดสารอาหารรุนแรง และ 15.7 % หรือ 596,600 คน อยู่ในภาวะขาดอาหารจนทำให้การเจริญเติบโตต่ำกว่าเกณฑ์

บนพื้นฐานของการมีชีวิตที่ดี ทุกคนควรจะได้รับปัจจัย 4 ที่ครบถ้วน “อาหาร” เป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่มีผลสำคัญต่อการดำรงชีวิตและสติปัญญา โดยเฉพาะในช่วงวัยเด็ก ปี 2556 กระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่า เด็กไทยกว่า 5.8 ล้านคน มีภาวะทุพโภชนาและขาดแคลนอาหาร ปี 2557 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้กระทรวงศึกษาธิการจัดอาหารแต่ละมื้อให้ครบตามหลักโภชนาการ และสอดคล้องกับราคาวัตถุดิบ นั่นคือ 20 บาทต่อมื้อ

เด็กที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิหรือองค์กรเพื่อสังคมนั้นมีวัยที่หลากหลาย เริ่มตั้งแต่เกิดจนเข้ารับการศึกษา มูลนิธิหรือองค์กรเพื่อสังคมจึงต้องให้ความสำคัญกับจัดหาอาหารให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเด็กในแต่ละช่วงวัย นอกจากอาหารมื้อหลักที่เด็กจำเป็นต้องได้รับแล้ว เด็ก ๆ แต่ละช่วงวัย ยังต้องการอาหารเสริมที่ไม่เหมือนกัน เช่น เด็กเล็กต้องการอาหารเสริมอย่างนม เพื่อให้เด็กการเจริญเติบโตอย่างสมวัย เด็กพิการต้องการอาหารพิเศษเพื่อสร้างความแข็งแรงให้แก่ร่างกาย ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดูแลเรื่องอาหารของแต่ละองค์กรค่อนข้างสูง

โครงการ Food4Good ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องอาหารที่เด็กๆควรจะได้รับ เพื่อพัฒนาร่างกายและสติปัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดูแลเรื่องอาหารของมูลนิธิหรือองค์กรเพื่อสังคม จึงจัดตั้งขึ้น จากความร่วมมือของเครือข่ายร้านอาหารในประเทศไทย เพื่อเป็นอีกหนึ่งกลไกในสังคมที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงผู้ให้กับผู้รับสมทบทุนสนับสนุนค่าอาหารและโภชนาการที่ดีในมูลนิธิหรือองค์กรเพื่อสังคมที่ทำหน้าที่ดูแลเด็กๆในประเทศไทย

ทางแก้ปัญหา

Food4Good จึงเป็นโครงการที่ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อต้นปี 2557 จากความร่วมมือของ 7 ร้านอาหาร จน ณ ปัจจุบันได้ขยายเพิ่มขึ้นเป็น 33 ร้าน เพื่อช่วยเหลือด้านอาหารและโภชนาการที่ดีให้กับเด็กๆ ที่ขาดแคลนในประเทศไทยเพราะธุรกิจสายอาหารย่อมมีความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการและสามารถใช้ธุรกิจเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารในเด็กและเยาวชนได้ นอกจากนี้ การสร้างเครือข่ายธุรกิจร้านอาหารยังสามารถขยายผลและต่อยอดไปสู่กิจกรรมดี ๆ เพื่อสังคมได้อีกหลายอย่าง นับได้ว่าเป็นโครงการตัวอย่างการสร้างสังคมที่ดีของเครือข่ายร้านอาหารชั้นนำในทั่วประเทศ ที่พร้อมใจกันใช้ธุรกิจของตนเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความภาวะการขาดแคลนอาหารในสังคมไทย

วิธีการทำงาน

  1. Food4Good ขอความร่วมมือไปยังร้านอาหาร/โรงแรม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม เมื่อลูกค้าไปรับประทานอาหารที่ร้านค้า/โรงแรมในเครือข่าย Food4Good จะเห็นว่ามีเมนูใดบ้างที่ร่วมรายการ
  2. ลูกค้าสั่งเมนู Food4Good จากร้านอาหารที่ร่วมโครงการฯ
  3. ร้านอาหารยินดีบริจาค 10 บาท/จาน/ออเดอร์ ให้กับโครงการฯ
  4. ร้านอาหารลงบันทึก และโอนเงินสนับสนุนให้แก่ทางโครงการฯ ตามวันที่กำหนด
  5.  โครงการฯ รวบรวมเงินสนับสนุนทั้งหมด เพื่อทำการสนับสนุนต่อไปยังมูลนิธิที่ร่วมโครงการ
  6.  โครงการฯ รายงานยอดเงินสนับสนุนรวมให้แก่ร้านอาหารทุกเดือน ตามวันที่กำหนด
  7. โครงการฯ รวบรวมรายงานผลการดำเนินงานจากมูลนิธิ ส่งให้ร้านอาหารทราบ ตามวันที่กำหนด

สถานะและความสำเร็จในปัจจุบัน

ขณะนี้ โครงการได้ดำเนินการมาเป็นเวลา 19 เดือนแล้ว ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยมีร้านอาหารเข้าร่วมโครงการฯ เริ่มจาก 7 ร้าน เพิ่มขึ้นมาเป็น 33 ราย มีหน้าร้านกว่า 250 แห่ง และยังมีธุรกิจร้านอาหารที่สนใจเข้าร่วมอีกเป็นจำนวนพอสมควร นับว่าเป็นครั้งแรกของสังคมไทยที่เกิดความร่วมมือระหว่างธุรกิจอาหาร ซึ่งปกติแล้วมองกันเป็นคู่แข่งทางธุรกิจ ทั้งนี้ เพราะโครงการ Food4Good เป็นการร่วมมือกันในเครื่อข่ายธุรกิจอาหารเพื่อการทำสิ่งดีๆ ให้สังคมในระยะยาว ผ่านช่องทางที่สร้างความมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ พนักงาน และ ผู้บริโภค

เป้าหมายระยะยาวที่โครงการนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

ความร่วมมือของเครือข่ายธรุกิจอาหารในประเทศไทย ที่จะต่อสู้กับปัญหาทุพโภชนาการ หรือการขาดแคลนอาหารของเด็กๆที่ขาดแคลนในประเทศไทย จนปัญหานั้นหมดไป

วิธีการวัดและตัวชี้วัดผลลัพธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

ความสำเร็จของโครงการ คือ
1) ร้านอาหาร/โรงแรม ธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร เข้าร่วมโครงการFood4Good
2) ปัญหาเรื่องทุพโภชนาการ และการขาดแคลนอาหารหมดไปจากเด็กๆในประเทศไทย

ตัวชี้วัดความก้าวหน้าและความสำเร็จของโครงการ
1) จำนวนร้านค้าที่เข้าร่วม
2) จำนวนผู้บริโภคที่ร่วมสั่งเมนู เพราะความตระหนักรู้
3) จำนวนเด็กและมื้ออาหารที่ช่วยเหลือ

กระบวนการติดตามและประเมินผลลัพธ์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการ
1) ติดตามจำนวนร้านค้า และยอดการบริจาค ซึ่งเป็นผลมาจากจำนวนจานอาหารที่ขายไป
2) ติดตามข้อมูลสุขภาพ และโภชนาการของเด็กๆที่ช่วยเหลือ

 

ทรัพยากรจำเป็นต่อการขยายผลและนำไปใช้

คน : 

1) Branding Agency เพื่่อสร้างการรับรู้สาธารณะไปสู่วงกว้าง
2) Connector ช่วยหาร้านอาหาร/โรงแรม เพื่่อเข้าร่วมโครงการ

เครือข่าย : 

1) ช่วยกระจายข่าว ประชาสัมพันธ์
2) ช่วยอุดหนุนเมนู Food4Good เมื่อมีโอกาส
3) ช่วยหาร้านอาหาร/โรงแรม เพื่่อเข้าร่วมโครงการ

องค์ความรู้ :

หาองค์กร/มูลนิธิที่ทำงานกับเด็กๆที่ขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกล และต้องการความช่วยเหลือ

เงินทุน : 

สนับสนุนด้านการทำ Branding เพื่่อสร้างการรับรู้สาธารณะไปสู่วงกว้าง

องค์กรผู้รับผิดชอบโครงการ โครงการ FOOD4GOOD