เกี่ยวกับเรา

ปัญหาสังคมของประเทศไทยมีความซับซ้อนเกินที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งจะแก้ไขได้ด้วยตัวเอง  ยังขาดโอกาสการ “ลงมือทำร่วม” ระหว่างภาคส่วนต่างๆ  จึงยังไม่เกิด “พลังร่วม” เท่าที่ควรและขาดความเชื่อมโยง   โครงการเพื่อสังคมสำคัญๆ รวมทั้งองค์กรเพื่อสังคมส่วนใหญ่ ยังขาดการสนับสนุนทรัพยากรในมิติที่ความหมายกว้างกว่า “แหล่งทุน”  ไม่เพียงเท่านั้น ยังขาด “กลไก” การสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ และ กลไกการระดมทรัพยากรต่างๆ ในระยะยาว

เหล่านี้ทำให้คนทำงานเพื่อสังคมในประเทศไทย “ขาดโอกาส” อย่างน้อย 4 ด้าน ได้แก่
1. โอกาสที่จะมีกลไกสร้างความร่วมมือขนาดใหญ่
2. โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรประเภทต่างๆ
3. โอกาสในการเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการองค์กรหรือโครงการและองค์ความรู้
4. โอกาสในการสื่อสารเพื่อระดมความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ

“ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ”  คือ กลไกบูรณาการ “ทรัพยากร” ระดับประเทศในการสร้าง “โอกาส”  สนับสนุนโครงการเพื่อสังคมและองค์กรเพื่อสังคมให้สามารถมีความยั่งยืนขยายผลได้ โดยมีเป้าหมายปลายทางในการสร้างการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่

ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ เป็นหนึ่งในสี่พันธกิจของ “โครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทย” หรือ “Inspiring Thailand”  ซึ่งเปิดตัวโครงการไปเมื่อมกราคม 2558  มีผู้ร่วมก่อตั้งและขับเคลื่อนประกอบด้วยองค์กรจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ภาครัฐ กว่า 22 องค์กร ที่เห็นเป้าหมายร่วมในการบูรณาการความร่วมมือ

บทบาทของ “ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ   คือ การเป็นพื้นที่ /กลไก/ช่องทาง ในการระดมทรัพยากรประเภทต่างๆ ได้แก่  คน เครือข่าย แหล่งทุน องค์ความรู้ บริการและอื่นๆ  เพื่อแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ

    

COLLABORATION
สร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดพลังร่วม

   

RESOURCES MOBILIZATION
สร้างพื้นที่การระดมทรัพยากร ประเภทต่างๆ จากทุกภาคส่วน

     

SCALING UP & LEVERAGE
สร้างการขยายผล

    

BIG IMPACT
สร้างการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่

“เกณฑ์” การเป็น “ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ” ประกอบด้วย

มีองค์กรดำเนินโครงการที่ชัดเจน

มีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล

มีศักยภาพที่จะขยายผลหรือทำซ้ำได้

เปิดโอกาสให้มีการระดมความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ 

ทั้งนี้  ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ มี “ลำดับการร้อยเรียงโอกาส” ที่จะได้รับการสนับสนุน 4 ลำดับ  ประกอบด้วย

ทั้งนี้  ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ มี “ลำดับการร้อยเรียงโอกาส”
ที่จะได้รับการสนับสนุน 4 ลำดับ  ประกอบด้วย

โอกาสที่จะมีชื่อองค์กร/รายละเอียดโครงการใน  “ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศไดเรคทอรี่”

 ในเวบไซต์ www.thailandprojects.com เพิ่มโอกาสในการรับรู้และแนะนำตัวต่อสาธารณะ รวมทั้งกลุ่มผู้สนับสนุน

อกาสในการสื่อสารคุณค่าและผลลัพธ์ของโครงการสู่สาธารณะสังคมวงกว้าง

ทั้งในช่องทางหลักผ่านสื่อออนไลน์  เวบไซต์ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ (www.thailandprojects.com ) และช่องทางเสริมผ่านกลไกการสื่อสารของโครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทย รวมถึงการต่อยอดโอกาสในการสื่อสารผ่านกระแสหลัก ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และออนไลน์

โอกาสในการมีพื้นที่ หรือ Marketplace ระดมทรัพยากรผ่านกิจกรรมการสื่อสารทางการตลาดรูปแบบต่างๆ

ของร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ กำหนดจัดทุก 3 เดือน เช่น เวทีความคิด เวทีการระดมทุน เวทีการจับคู่ทางธุรกิจ เพื่อนำเสนอโครงการให้ผู้สนใจตัดสินใจให้การสนับสนุน หรือการทำเวิร์คชอปวาระต่างๆ ในประเด็นต่างๆ กับเพื่อนภาคีในกลุ่มปัญหาเดียวกัน หรืออาจจะมาจากกลุ่มที่หลากหลายแต่มีเป้าหมายร่วมกัน ออกแบบงานพัฒนาโครงการด้วยกัน

โอกาสในการขยายผลโครงการเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่

ซึ่งมาจากการร้อยเรียงโอกาสลำดับก่อนหน้านี้ กระทั่งมีผู้สนใจตอบรับเป็น “ผู้สนับสนุน”  โครงการ/องค์กร ที่มาพร้อมทรัพยากรประเภทต่างๆ  โดยผู้สนับสนุนพร้อมร่วมออกแบบกลยุทธ์ในการขยายผลโครงการน