#3_2
โครงการครูอาสาเกื้อฝันเด็ก

เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายจิตอาสา กับ มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก (Child’s Dream Foundation) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีภารกิจและบทบาทของการช่วยเหลือและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือโรงเรียนซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดแคลนระบบโครงสร้างพื้นฐานในการจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมายของการสร้าง ครูอาสาสมัครซึ่งมีภารกิจของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และทักษะชีวิตแก่นักเรียนของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

โครงการบรรลุผล

rsz_dsc_7751
ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์- ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ในประเทศไทย มีพันธกิจหลักในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ทำงานเพื่อสร้างเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลง และมีความเชื่อร่วมกันว่า การสร้างผู้นำที่ดีที่สุดคือการพัฒนาภาวะผู้นำผ่านงานการสอน การให้โอกาสคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง และเห็นความสำคัญในการทำงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคมไทย เป็นระยะเวลา 2 ปี ก่อนที่จะนำประสบการณ์ และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากห้องเรียนเป็นรากฐานสำคัญในการเป็นผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อไปในภาคส่วนต่างๆ ของสังคม

 

 

โครงการบรรลุผล

a-chieve_logo
กิจการเพื่อสังคม a-chieve

กิจการเพื่อสังคม a-chieve ต้องการเป็นพื้นที่ที่เปิดให้เด็กมัธยมได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการรู้จักและเข้าใจตนเอง ทำความรู้จักกับอาชีพรอบตัว โดยทีมงานได้ทำการเชื่อมโยงเด็กมัธยมที่ต้องการค้นหาคำตอบหรือมีข้อสงสัยเข้ากับพี่ต้นแบบอาชีพที่เป็นคนทำงานในสายอาชีพต่างๆ ผ่านการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่จะทำให้เด็กมัธยมเข้าใจเนื้อหาหรือวิธีการคิดง่ายขึ้นและสามารถนำกลับไปใช้ได้ด้วยตนเอง

โครงการบรรลุผล

3
โครงการขยายโรงเรียน “จิตศึกษา” ต้นแบบ

โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา เป็นโรงเรียนต้นแบบ (Node) ในการจัดการศึกษาที่เอาชีวิตเป็นตัวตั้ง เป็นที่สร้างการเรียนรู้ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างครู พ่อแม่ และชุมชน ในการเกื้อหนุนให้เด็กทุกๆคนได้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จและงอกงามได้ตามศักยภาพตามความถนัดและตามความปรารถนาของตน

โครงการบรรลุผล

toolmorrow 1.jpg
Toolmorrow

Toolmorrow เป็นรายการทีวีออนไลน์ที่นำความเชื่อผิดๆของเยาวชน มาทดลองให้เห็นในรูปแบบ social experimental VDO ที่สนุกสนานแต่มีสาระ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับทัศนคติ / ความเชื่อของเยาวชนให้ถูกต้อง

โครงการบรรลุผล

yw2
ห้องเรียน MEP (Mini English Program) สำหรับเด็กด้อยโอกาส

โครงการห้องเรียน Mini English Program สำหรับกลุ่มเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ซึ่งเป็นโครงการของโรงเรียนเยาววิทย์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้เด็กนักเรียนกลุ่มนี้ได้เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นขึ้น และสามารถหวังผลสำเร็จของผู้เรียนได้มากขึ้น

โครงการบรรลุผล

IMG_5868edit
Maths-Whizz เซียนคณิตศาสตร์: ยกระดับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยการเรียนแบบ Personalised Learning หรือพัฒนาตามศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล

นวัตกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่จะช่วยครูจัดการเรียนรู้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเรียนคณิตศาสตร์ในห้องเรียนด้วยระบบ Personalised Learning ที่จัดบทเรียนให้เหมาะสมกับนักเรียนเป็นรายบุคคล บนข้อเท็จจริงว่าเด็กแต่ละคนมี “อายุทางคณิตศาสตร์” ที่ต่างกัน โดยมีระบบรายงานผลให้ทั้งครู ผู้บริหารโรงเรียน และผู้นำเครือข่ายการศึกษา แบบ real-time เพื่อใช้ในการต่อยอดการจัดการเรียนรู้

โครงการบรรลุผล

หนึ่งตำบล ไร้คนว่างงาน ( เรียนฟรี มีงานทำ)

โครงการหนึ่งตำบลไร้คนว่างงาน ( เรียนฟรีมีงานทำ)
ก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าให้กับเยาวชน/คนว่างงาน
ในการนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ แก้ปัญหาความยากจน แก้ปัญหาการว่างงานและยาเสพติด
ให้ทุกคนมีคุณภาพ มีงานทำ เป็นกำลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป

โครงการบรรลุผล

DSC01153 - Copy
บ้านต้นรักษ์ เรียนรู้

เป็นบ้านที่ช่วยเหลือเด็ก เยาวชนที่เคยก้าวเดินเส้นทางที่ผิดให้มีโอกาสในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตใหม่ให้ถูกต้องและสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองมีอาชีพที่มั่นคงยั้งยืนโดยนำหลักการพอเพียงมาเป็นที่ยึดเหนี่ยว

โครงการบรรลุผล

IMG_0076
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสังคมด้วยระบบจิตอาสา

เป็นโครงการที่มุ่งจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยให้จิตอาสาเข้ามาร่วมจัดการเรียนรูู้ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับประชาชนในระดับฐานรากให้มีพลังทางปัญญา และเกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน หลักสูตรการจัดการศึกษานี้ เรียกว่าหลักสูตรผู้ประกอบการสังคม คือการสร้างความเข้มแข็ง และการสร้างการเปลี่ยนแปลงชุมชน

โครงการบรรลุผล

learn ed
สื่อดิจิทัลลดความเหลื่อมล้ำวิทย์-คณิต

นำระบบการเรียนวิชาวิทย์-คณิตรูปแบบใหม่ไปใช้ในโรงเรียน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครู เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองให้กับนักเรียน และได้รับการสอนที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการขาดแคลนครูทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในคุณภาพการศึกษาของประเทศ

โครงการบรรลุผล

โครงการช่วยเหลือและพัฒนาเยาวสตรีบ้านเควิน

ช่วยเด็กและเยาวสตรีที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่างๆ ให้หลุดจากวงจรของปัญหา โดยการให้ที่พักอาศัย การบำบัดรักษาทางกายและจิต ส่งเสริมการศึกษา และเสริมทักษะอาชีพ เพื่อสร้างพวกเขาให้เติบใหญ่เป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมที่ช่วยเหลือคนอื่นต่อไป

โครงการบรรลุผล