02
คนไทยขอมือหน่อย

“พื้นที่หลอมรวมคนลงมือทำเพื่อส่วนรวมจากภาคส่วนที่หลากหลาย บนพื้นที่กิจกรรมขนาดใหญ่ในย่านธุรกิจใจกลางกรุง นำเสนอผ่านรูปแบบนิทรรศการ การออกร้านแสดงสินค้า เวทีความคิด และกิจกรรมงานอาสาแนวเอ็ดดูเทนเมนต์โดยมีองค์กรภาคีกว่า 200 องค์กรเข้าร่วม เพื่อขยายผลแนวคิดการลงมือทำเพื่อสังคมไปยังประชาชนทั่วไปว่า เป็นเรื่องที่ใครๆ ก็ทำได้ มีตัวอย่างมากมายในงานนี้ จนได้รับการจดจำว่าเป็น Social Expo ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ”

โครงการบรรลุผล

04
ออกเสียงออกแบบประเทศไทย

“โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนคนไทยทั่วประเทศกว่า 50,000 คน เพื่อฟังเสียงคนไทยถึงอนาคตของประเทศไทย นับเป็นครั้งแรกที่คนไทยได้มีส่วนร่วมเสนอความฝันที่อยากเห็นพร้อมบอกสิ่งที่จะลงมือทำ ร่วมกำหนดทางเดินสู่ประเทศในฝัน”

โครงการบรรลุผล

CTCAL3 Khon Thai banner
ปีนเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต : Climb to Change a Life

มูลนิธิ ซาย มูฟเม้นท์ จัดตั้งโครงการปีนเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต3 (Climb to Change a Life3 : CTCAL3) ขึ้นโดยพา “น้องๆผู้พิการทางการเคลื่อนไหว” ไปพิชิตยอดเขาเทวดา อุทยานแห่งชาติพุเตย ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรี (ความสูง1,123 เมตรจากระดับน้ำทะเล) ที่ความชัน 30-45 องศา ตลอดเส้นทาง 800 เมตร ด้วยความช่วยเหลือจากครอบครัวและผู้ร่วมเดินทางที่เป็นอาสาสมัครท่านอื่นๆ ทั้งนี้ การให้เด็กพิการทางการเคลื่อนไหวได้มีโอกาสทำในสิ่งที่ยากจนเกือบจะเป็นไปไม่ได้จนสำเร็จ นอกจากจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเขาเองแล้ว ยังเป็นการชดเชยการขาดโอกาสมากมายในชีวิตจากการที่เกิดมาพร้อมความพิการ แต่ความสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความสนับสนุนอย่างจริงจังจากทุกภาคส่วน นอกจากนี้ มูลนิธิ ซาย มูฟเม้นท์ มุ่งหวังที่จะใช้กิจกรรมครั้งนี้ส่งกำลังใจให้เด็กพิการด้านการเคลื่อนไหว รวมถึงเปิดโอกาสคนในสังคมได้ร่วมเดินทางเพื่อท้าทายขีดจำกัดของน้องๆ พิการด้านการเคลื่อนไหว มุ่งหวังให้สังคมเข้าใจว่าการช่วยเหลือผู้พิการที่ถูกต้องและยั่งยืนคือการสนับสนุนโอกาสและปฏิบัติอย่างผู้พิการอย่างเท่าเทียม

โครงการบรรลุผล

โครงการขยะบ้านหนู

โครงการขยะบ้านหนู เป็นการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนให้มีจำนวนลดน้อยลงโดยมีกิจกรรมรองรับขยะอย่างเป็นระบบพร้อมเพิ่มมูลค่าขยะ ตลอดจน
สามารถได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการขยะของสมาชิกในครัวเรือน

โครงการบรรลุผล

IMG_3197-resize1
โครงการการขับเคลื่อนสื่อโภชนาการสงฆ์ไทยไกลโรค เพื่อสงฆ์ไทยเข้มแข็งและยั่งยืน

มุ่งขับเคลื่อนและกระจายสื่อสงฆ์ไทยไกลโรคออกสู่ภูมิภาค เพื่อให้เข้าถึงพระภิกษุสงฆ์ สามเณรในท้องถิ่นและบุคคลทั่วไป ได้เน้นการขับเคลื่อนสื่อที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของทั้ง 3 กลุ่มข้างต้น เพื่อมุ่งสร้างความตระหนักและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างยั่งยืน

โครงการบรรลุผล