การจัดพื้นที่เรียนรู้และปฏิบัติการเรื่องเอดส์ เพศ และท้องไม่พร้อม สำหรับทุกคนในครอบครัว (บาร์นมเชียงใหม่)

สังคมสุขภาวะ
8

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการจะใช้เครื่องมือคือร้านบาร์นมเปิดเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับเด็กและเยาวชน พื้นที่การเรียนรู้เรื่องเพศและเอดส์ หรือ “บาร์นม” เกิดจากแนวคิดเรื่องสถานที่ที่เยาวชนมักใช้ในการพบปะ สังสรรค์ ทำการบ้าน หรือใช้ทำกิจกรรมส่วนตัวหลังเลิกเรียน ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นร้านขายเครื่องดื่มหรือขนมขบเคี้ยวที่มีพื้นที่นั่งเล่นได้นาน ดังนั้น “บาร์นม” ตามผังข้างต้นจึงถูกออกแบบให้มีความน่าสนใจและสอดคล้องกับความต้องการของวัยรุ่น เช่น มีเครื่องดื่มราคาถูกจำหน่าย มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตฟรี มีพื้นที่ทำกิจกรรมตามความสนใจ ฯลฯ ในขณะเดียวกันก็มีกิจกรรมและสื่อเรื่องเพศเรื่องเอดส์ที่จะช่วยให้เยาวชนได้เกิดการเรียนรู้อันจะส่งผลต่อที่จะทำให้เกิดการทบทวน ตั้งคำถาม และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องเพศของตัวเองได้
การบริหารจัดการ “บาร์นม” จะมี “ผู้จัดการ” บาร์นมเป็นผู้จัดการและดำเนินงานให้บาร์นมสามารถดำเนินกิจกรรมและบริการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งผู้จัดการบาร์นมจะต้องมีคุณลักษณะเป็นมิตร ไม่ตัดสิน มีความสามารถและทักษะในการพูดคุยและจัดกิจกรรมกับเยาวชนและผู้ปกครอง รวมถึงมีความสามารถในการบริหารจัดการร้านให้ดำเนินกิจการได้ โครงการจะมีส่วนช่วยสังคมคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนเพื่อให้เยาวชนสามารถมีทักษะและความสามารถในการจัดการชีวิตของตนเอง

ปัญหาและที่มา (Why)

ปัจจุบันประเทศไทยยังประสบปัญหามีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นและปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมเป็นจำนวนมาก ที่ผ่านมา หลายหน่วยงานทั้งรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน ได้ร่วมกันทำงานเพื่อแก้ปัญหานี้ โดยลักษณะงานที่ทำมีหลากหลาย เช่น แนวทางการพัฒนาหลักสูตรเพศศึกษาและการพัฒนาครู ให้มีแนวคิดและทักษะ ที่จะช่วยให้เด็กเยาวชนมีความสามารถจัดการชีวิตทางเพศของตนเองให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อเอชไอวีและท้องไม่พร้อมได้ หรือแนวทางการทำงานที่เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ เพื่อช่วยให้ผู้ที่ประสบปัญหา มีช่องทางปรึกษาและหาทางออก ในการคลี่คลายปัญหาได้ หรือ แนวทางการจัดค่ายเยาวชน หรือ ค่ายครอบครัว เพื่อสร้างความ เข้าใจเรื่องการติดต่อและการอยู่ร่วมกันกับเอชไอวี/เอดส์ โครงการมีแนวคิดและความเชื่อว่าเยาวชนย่อมต้องการ “พื้นที่ส่วนตัว” ในการใช้ชีวิต หากสามารถทำให้เกิดพื้นที่ส่วนตัวที่เยาวชนสะดวกใจไปใช้ได้ ก็จะสามารถจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องที่ต้องการจะส่งเสริมเยาวชนได้ การออกแบบ “พื้นที่การเรียนรู้เรื่องเพศและเอดส์” ให้ดึงความสนใจของเยาวชนที่จะเข้ามาใช้พื้นที่ดังกล่าว จึงได้ใช้บาร์นมและกิจการสระว่ายน้ำที่ให้บริการอยู่แล้วขององค์กรในการดึงเด็กเข้ามาร่วม รวมทั้งการเชื่อมประสานการทำงานร่วมกับองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นในการทำงานกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่

ทางแก้ปัญหา (How)

พื้นที่การเรียนรู้หรือห้องปฏิบัติการทางสังคม ที่ทำหน้าที่ทั้งเชิงการตั้งรับเด็กและเยาวชนที่มาใช้บริการที่สระว่ายน้ำและร้านบาร์นม โดยเน้นเรื่องการแก้ปัญหาวิกฤตในสุขภาพทางเพศของสมาชิก โดยการร่วมมือและเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งกับเครือข่ายที่มีบริการดูแลช่วยเหลือ ในด้านต่างๆ เช่นเรื่องเอดส์ เรื่องท้องไม่พร้อม และต้องทำงานเชิงรุกในชุมชน โดยการสำรวจปัญหาในด้านสุขภาพทางเพศร่วมกับชุมชน และสร้างกิจกรรมที่สามารถนำออกไปใช้ในชุมชนเพื่อ การลดและป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา หรือช่วยจัดการกับปัญหานั้น บนฐานความเชื่อที่ว่า การจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องวิถีชีวิตทางเพศ เรื่องเอดส์ เพื่อให้เยาวชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศของเยาวชนในการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมรวมทั้งปัญหาสุขภาพอื่นๆ

วิธีการทำงาน

การดำเนินงาน พื้นที่สาธารณะ พื้นที่การเรียนรู้เรื่องเพศ เอดส์ และท้องไม่พร้อม” จะเน้นการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ “เยาวชน” ซึ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์หลัก จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการออกแบบพื้นที่การเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่การเรียนรู้ดังกล่าว ทั้งนี้ การดำเนินการเพื่อให้เกิดโมเดลและการทดลองปฏิบัติจริง และมีการประสานงานการทำงานร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กระบวนการทำงานจะใช้ร้านบาร์นมและสระว่ายน้ำเป็นเครื่องมือในการดึงเด็กเข้ามาในพื้นที่สาธารณะ โดยจัดให้พื้นที่เป็นสถานที่ที่เด็กสามารถเดินเข้ามาใช้พื้นที่แบบสบายใจ รู้สึกเป็นมิตร และให้เด็กและเยาวชนออกแบบกิจกรรมต่างๆร่วมกับโครงการได้

สถานะและความสำเร็จในปัจจุบัน

ปัจจุบันเพิ่งได้มีการเริ่มการทำงาน ความสำเร็จที่ผ่านมาคือการทำร้านบาร์นมโดยปรับปรุงสถานที่บริการสระว่ายน้ำเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับเด็กและเยาวชน และมีการประสานการทำงานร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายที่ทำงานประเด็นเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการจัดประชุมประเมินสถานการณ์เด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมแลกเปลี่ยนงานของแต่ละองค์กรที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน เพื่อประสานความร่วมมือการทำงานร่วมกันในอนาคต การประสานและขอความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแม่เหียะซึ่งเป็นเทศบาลในพื้นที่การดำเนินงานโครงการเพื่อระดมความร่วมมือและทรัพยากรในอนาคต

เป้าหมายของโครงการในช่วง 1 ปี ข้างหน้า

ภายใน 1 ปี จะมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 300 คน มาจากในพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะจำนวน 100 คน และจำนวน 200 คนเป็นเด็กที่มาจากต่างพื้นที่ ภายใน 1 ปี โครงการจะทำงานเชิงรุกร่วมกับเทศบาลเมืองแม่เหียะเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน โดยประสานความร่วมมือกับเทศบาลและโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลมีการจัดทำโครงการและกิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรมที่เกี่ยวกับการลดอันตรายเสียชีวิตจากจมน้ำและการเพิ่มทักษะในเรื่องเอชไอวี/เอดส์และเพศ ท้องไม่พร้อม นอกจากนั้นโครงการจะประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนภายในจังหวัดให้เกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกัน มีการพัฒนาศักยภาพเช่น มีการประชุม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานและมีการส่งต่อเด็กทำงานกับเด็กร่วมกัน

เป้าหมายของโครงการในช่วง 3 ปี ข้างหน้า

ภายใน 1 ปี จะมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 1000 คน มาจากในพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะจำนวน 200 คน และจำนวน 800 คนเป็นเด็กที่มาจากต่างพื้นที่ ภายใน 1 ปี โครงการจะทำงานเชิงรุกร่วมกับเทศบาลเมืองแม่เหียะเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน โดยประสานความร่วมมือกับเทศบาลและโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลมีการจัดทำโครงการและกิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรมที่เกี่ยวกับการลดอันตรายเสียชีวิตจากจมน้ำและการเพิ่มทักษะในเรื่องเอชไอวี/เอดส์และเพศ ท้องไม่พร้อม นอกจากนั้นโครงการจะประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนภายในจังหวัดให้เกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกัน มีการพัฒนาศักยภาพเช่น มีการประชุม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานและมีการส่งต่อเด็กทำงานกับเด็กร่วมกัน

เป้าหมายระยะยาวที่โครงการนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสิ่งแวดล้อม

โครงการมีเป้าหมายในระยะยาวคือ การทำธุรกิจเพื่อสังคมโดยการพึ่งตนเอง โดยมีแนวคิดเรื่องการบาร์นมและบริการสระว่ายน้ำเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยให้คนในครอบครัว ชุมชน สังคมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กทั้งในที่บ้าน ชุมชน และครอบครัว โดยทำให้เด็กสามารถมีทักษะชีวิตในการจัดการกับปัญหาที่เด็กเผชิญ รวมทั้งโครงการมีแผนที่จะทำงานเชื่อมประสานกับชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมและรู้สึกเป็นเจ้าของการทำงานร่วมกัน โดยมีการดูแลและร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน และเป้าหมายที่มากไปกว่าการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ โครงการต้องการเห็นการขยายการทำงานในรูปแบบดังกล่าวในไปยังพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยความร่วมมือของท้องถิ่น ชุมชน และองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เพื่อร่วมกันปรับเปลี่ยนทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงานด้านเด็กและเยาวชนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การทำงานด้านเด็กและเยาวชนมีนวัตกรรมใหม่ๆ และสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์สังคมที่เปลี่ยนแปลง

ความสำเร็จของโครงการและวิธีวัดผลลัพธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

1.ความสำเร็จของโครงการวัดจากจำนวนเด็กที่เข้ามาใช้บริการในพื้นที่สาธารณะ โดยดูจากจำนวนเด็กที่เดินเข้ามาในพื้นที่ การจัดกิจกรรมที่ต่อเนื่อง สร้างพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ที่เด็กอยากมาใช้บริการ แนะนำบริการต่อ รวมทั้งความร่วมมือขององค์กรภาคีเครือข่ายทั้งองค์กรภาครัฐ เอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 2.เกิดรูปแบบการดำเนินการ “การจัดพื้นที่เรียนรู้และปฏิบัติการเรื่องเพศ เอดส์ และท้องไม่พร้อมสำหรับทุกคนในครอบครัว” 3.1) ประเมินจากเด็กและเยาวชนที่เข้ามาใช้บริการโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของเด็กโดยจะเก็บข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 3.2)จัดเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างคน/องค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปบทเรียนการทำงานร่วมกันของโครงการ

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านคนอย่างไรบ้าง

องค์กรและโครงการต้องการอาสาสมัครที่มาร่วมทำงานเพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะดังกล่าว โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการทำธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อให้ขยายกิจการและขยายด้านการตลาด และผู้เชี่ยวชาญในการการออกแบบพื้นที่ร้านและสระว่ายน้ำที่ใช้เป็นพื้นที่สาธารณะให้มีสภาพแวดล้อมที่คนมาใช้บริการรู้สึกประทับใจและอยากมาใช้บริการต่อเนื่องเพื่อทำกิจกรรมกับเด็กและเยาวอย่างต่อเนื่อง

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านเครือข่ายภาคีอย่างไรบ้าง

การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายจะช่วยสนับสนุนให้องค์กรมีศักยภาพความเข้มแข็งและทำงานร่วมกัน เช่นการประสานงานร่วมกัน การพัฒนาศักยภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เอดส์เน็ทมีภาคีเครือข่ายการทำงานด้านสุขภาพและเอชไอวี/เอดส์ แต่ในช่วงที่ผ่านมายังขาดภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวกับการทำงานในเชิงธุรกิจเพื่อสังคม การเชื่อมประสานและการทำงานร่วมกันจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและช่วยองค์กรของของเอดส์เน็ททำให้มีองค์ความรู้ ประสบการณ์และมีช่องทางและแนวทางการทำงานพัฒนาโครงการและองค์กรต่อไปในทิศทางข้างหน้า

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านองค์ความรู้อย่างไรบ้าง

องค์ความรู้ด้านการทำธุรกิจเพื่อสังคม เนื่องจากองค์กรยังขาดความรู้ในเรื่องดังกล่าว หากมีองค์ความรู้ด้านนี้ องค์กรคาดหวังว่าจะทำให้องค์กรมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้ โดยนำผลกำไรที่ได้กลับคืนสู่สังคม โดยเฉพาะการทำงานด้านเด็กและเยาวชนเพื่อให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิต

โครงการมีความต้องการการสนับสนุนด้านเเหล่งทุนอย่างไรบ้าง

งบประมาณที่ต้องการสนับสนุน จำนวน 500,000 บาท ดังรายละเอียด 1. ค่าตกแต่งสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 152,000 บาท 2. ค่าบริหารจัดการสำนักงาน ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าเช่า ค่าอินเตอร์เน็ต เดือนละ15,000 บาท จำนวน 6 เดือน รวมเงิน 90,000 บาท 3. ค่าตอบแทนผู้จัดการโครงการ เดือนละ 10,000 จำนวน 6 เดือน รวม 60,000 บาท 4. ค่าตอบแทนผู้จัดทำบัญชี เดือนละ 4,500 จำนวน 6 เดือน รวม 27,000 บาท 3. งบกิจกรรม -ค่ายอบรมเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน เรื่องเอดส์ เพศ และท้องไม่พร้อม ครั้งละ 57,000 บาท จำนวน 3 ครั้ง 171,000 บาท

รายละเอียดองค์กรที่รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ (เอดส์เน็ท) เป็นองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงผลกำไรก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความจำเป็นที่จะต้องมีองค์กรในท้องถิ่นที่จะสานต่อและขยายผลรูปแบบการส่งเสริมและสนับสนุนการท างานด้านเอดส์ร่วมกันในลักษณะพหุภาคี ซึ่งเป็ นรูปแบบและกระบวนการที่ผลักดันโดยโครงการไทย-ออสเตรเลีย ป้องกันเอดส์ภาคเหนือ(NAPAC) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก AusAID ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2536 – 2540 ทั้งชื่อ แนวทางการดำเนินงาน และ วัตถุประสงค์ของ มูลนิธิฯ กำหนดขึ้นในกระบวนการหารือร่วมกันระหว่างแกนนำการท างานด้านเอดส์ในภาคเหนือตอนบน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์และกลุ่มผู้ติดเชื้อ ที่ได้มาหารือกันเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2539 และด้วยการสนับสนุนจาก AusAID เอดส์เน็ทได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิฯ กับคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และงานทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร เมื่อเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2540 โครงการเอดส์สหภาพยุโรป (EC) ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯในส่วนของงบประมาณด้านบุคลากรและการบริหารสำนักงานในช่วง 3 ปี แรกของการก่อตั้ง วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประสานการระดมทรัพยากรทางการเงิน วิชาการ ข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน กลุ่มผู้ติดเชื้อ สถาบันวิชาการ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนการทำงานด้านเอดส์ 2. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์กร เครือข่าย และกลไกในการทำงานด้านสุขภาพและเอชไอวี/เอดส์ 3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการทำงานด้านสุขภาพและเอชไอวี/เอดส์ 4. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการทำงานด้านสุขภาพและเชไอวี/เอดส์ตลอดจนเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้แนวคิด ประสบการณ์ บทเรียน และยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาเอดส์ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ งานที่องค์กรทำ 1. การสร้างเสริมศักยภาพของบุคลากร องค์กร/หน่วยงานในพื้นที่ เช่น การจัดประชุม การจัดอบรม การจัดเวทีแกลเปลี่ยนเรียนรู้ การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน การพัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชน การจัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน 2. การดำเนินงานโครงการด้านสุขภาพและเอชไอวี/เอดส์โดยพัฒนาโครงการเสนอแหล่งทุนเพื่อทำงาน เช่น โครงการการจัดพื้นที่เรียนรู้และปฏิบัติการเรื่องเอดส์ เพศ และท้องไม่พร้อม สำหรับทุกคนในครอบครัว (บาร์นมเชียงใหม่) 3. การทำงานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินงานจัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ และขยายการทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและการเฝ้าระวังสื่อโฆษณา 4. ประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรพัฒนาเอกชนองค์กรผู้ติดเชื้อ องค์กรชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชน 5. การวิจัย สรุปบทเรียน สังเคราะห์องค์ความรู้ และการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 6. การบริการศูนย์ข้อมูลสื่อทางด้านสุขภาพและเอชไอวี/เอดส์ อุปกรณ์การป้องกัน เช่นบริการถุงยางอนามัย

เจ้าของโครงการ

นางลำดวน มหาวัน
มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์(เอดส์เน็ท) สำนักงานภาคเหนือ
มูลนิธิ

ข้อมูลติดต่อ

aidsnetn@gmail.com
089-6331638,053-447573

สนับสนุนโครงการนี้

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์ติดต่อ

อีเมล

องค์กร/หน่วยงาน

คุณต้องการสนับสนุนเรื่องใด?

 คน/ความรู้ เครือข่าย เงิน/ทรัพยากร

รายละเอียดการสนับสนุน