การสร้างศูนย์การแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของเกษตรรายย่อย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนจังหวัดอุทัยธานี

ระบบนิเวศอาหารยั่งยืน
GREEN  GROWTH_Pitch GLAB -31-01-58

เกี่ยวกับโครงการ

การสร้างศูนย์การผลิตและการแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรรายย่อย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ จะช่วยสร้างรายได้ที่เป็นธรรม (Fair Trade) ให้กับเกษตรกรผู้ผลิตรายย่อยแล้ว ลดปัญหาเรื่องการกดราคารับซื้อผลผลิต สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน พร้อมกันนี้ยังส่งผ่านสินค้าคุณภาพเกษตรอินทรีย์ไปยังผู้บริโภค ที่มีจิตสำนึกร่วมกันในรักษา ขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์เพื่อปกป้องพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารของจังหวัดอุทัยธานี

ปัญหาและที่มา (Why)

ในปี 2556 ประเทศไทยมีการนำเข้าสารเคมี ประมาณ 134 ล้านกิโลกรัม คิดเป็นมูลมูลค่า 19,357 ล้านบาท ซึ่งสารเคมีดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงกับเกษตรกร ผู้บริโกค และตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม (ดิน น้ำ อากาศ ป่าไม้) การใช้สารเคมีดังกล่าว ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ราคาผลผลิตตกต่ำ เนื่องจากเน้นการผลิตในเชิงปริมาณ มากกว่าเชิงคุณภาพ ผลผลิตถูกกดราคา (ได้รับราคาที่ไม่เป็นธรรม) เกษตรกรรายย่อยถูกกีดกัน และไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการค้า อยู่ในวังวนกับปัญหาหนี้สิน ไม่สามารพึ่งพาตัวเองได้ ขาดการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอำนาจต่อรอง ขาดการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ คนในสังคมเมืองประสบปัญหาสุขภาพ เกษตรกรไม่มีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรมของตนเอง

ทางแก้ปัญหา (How)

1. การให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน และการทำเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตราฐานรับรอง 2. การช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนทั้งที่เป็นเกษตรกร และผู้ว่างงานในชุมชน ให้มีงานทำหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยการปลูกพืชหมุนเวียน และพืชสมุนไพร ต่างๆ ในราคารับซื้อที่เป็นธรรม 3. การแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อให้ได้คุณภาพที่ผู้บริโภคต้องการ 4.ให้เกษตรกรรายย่อยมีส่วนร่วมในการถือหุ้นบริษัท เพื่อความเป็นเจ้าของ และการจัดการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรมต่อสมาชิก

วิธีการทำงาน

1. การหาตลาดล่วงหน้า และวางแผนการผลิต : รวมรวมข้อมูล ผลผลิตอินทรีย์ เช่น ชนิด ปริมาณ ฤดูกาล ฯลฯ ที่ตลาดหรือผู้บริโภคต้องการ โดยมีการติดต่อผู้รับที่ต้องการรับซื้อผลผลิตทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกษตรกรเกิดความเชื่อมั่นในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ว่ามีตลาดรองรับ 2. อบรมเกษตรกรให้มีความรู้ในการทำเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตราฐานส่งออก และตั้งจุดรับซื้อผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่มีมาตรฐานรับรอง จากเกษตรกรรายย่อยในราคาที่เป็นธรรม 3. การแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการนำผลผลิตเกษตรอินทรีย์ (ข้าว ธัญพืช สมุนไพร ฯลฯ) ที่ตลาดต้องการ มาทำการแปรรูปเพิ่มมูลค่า และพัฒนาเรื่องมาตราฐานการผลิตให้ได้การรับรองมาตราฐานต่างๆสู่ระดับสากล โดยในบางผลิตภัณฑ์อาจจะต้องมีการศึกษาวิจัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันสร้างนวัตกรรมให้กับสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาของท้องถิ่น

สถานะและความสำเร็จในปัจจุบัน

• มีการขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์และในระยะปรับเปลี่ยน จำนวน 500 ไร่ เกษตรกรรายย่อย 15 คน • สร้างรายได้ที่เป็นธรรมให้กับเกษตรกรรายย่อย ด้วยการรับซื้อผลผลิตเกษตรอินทรีย์ในราคาที่เป็นธรรม • เกษตรกร และคนในชุมชนเริ่มมีการปรับเปลี่ยน การปลูกพืชตามฤดูกาล พืชหมุนเวียน ปลูกพืชสมุนไพร เช่น มะกรูด อัญชัน ใบย่านาง เพิ่มขึ้น และมีการเก็บผลผลิตอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการในช่วง 1 ปี ข้างหน้า

• ปี 2559 ขยายพื้นที่การเกษตรอินทรีย์ 1,000 ไร่ เกษตรกรรายย่อย 50 คน (เฉลี่ยคนละ 20 ไร่) ผู้บริโภคในเมืองสามารถเข้าถึงแหล่งสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้มากขึ้น เกษตรกรมีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ขึ้น ทำให้สุขภาพ และสมดุลในระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น อีกทั้งยังเกิดความมั่นคงทางอาหารภายในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี

เป้าหมายของโครงการในช่วง 3 ปี ข้างหน้า

• ปี 2559 ขยายพื้นที่การเกษตรอินทรีย์ 1,000 ไร่ เกษตรกรรายย่อย 50 คน (เฉลี่ยคนละ 20 ไร่) • ปี 2560 ขยายพื้นที่การเกษตรอินทรีย์ 2,000 ไร่ เกษตรกรรายย่อย 100 คน (เฉลี่ยคนละ 20 ไร่) • ปี 2561 ขยายพื้นที่การเกษตรอินทรีย์ 4,000 ไร่ เกษตรกรรายย่อย 200 คน (เฉลี่ยคนละ 20 ไร่) ผู้บริโภคในเมืองสามารถเข้าถึงแหล่งสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้มากขึ้น เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ขึ้น ทำให้สุขภาพ และสมดุลในระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น อีกทั้งยังเกิดความมั่นคงทางอาหารภายในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี

เป้าหมายระยะยาวที่โครงการนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายสูงสุดในการดำเนินงานโครงการ เกษตรกรสามารถลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร เพิ่มพื้นที่ทำเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดอุทัยธานี และใกล้เคียง สามารถปกป้องพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร (ดิน น้ำ อากาศ ป่าไม้) ของจังหวัดอุทัยธานีและใกล้เคียง และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ด้วยระบบการค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade) อีกทั้งยังสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ให้ลุกขึ้นมาปกป้องพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารของตนเอง มีความภาคภูมิใจในการทำเกษตรกรรมยั่งยืน สร้างสมดุลในระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัจจัยการเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และเชื่อมโยงผู้ผลิต และผู้บริโภคเกิดความตื่นรู้ และเกิดความตระหนักร่วมกันถึงพิษภัยอันตรายของสารเคมี เกิดการช่วยเหลือโอบอุ้มกันระหว่างคนในสังคมเมืองกับสังคมชนบท

ความสำเร็จของโครงการและวิธีวัดผลลัพธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

• การใช้สารเคมีในการทำเกษตรลดลง • สุขภาพของเกษตรกรและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น • การขยายพื้นที่การทำเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น • เกษตรกรรายย่อยมีรายได้เพิ่มขึ้น ด้วยระบบการค้าที่เป็นธรรม • เกษตรกรรายย่อยมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยมีตัวชี้วัดความสำเร็จ คือ การได้ใบรับรองมาตราฐานเกษตรอินทรีย์ต่างประเทศ เช่น IFOAM, USDA และมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี และการวัดผลการประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม SIA

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านคนอย่างไรบ้าง

• นักการตลาดและการสื่อสาร มาช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ • ที่ปรึกษาด้านการส่งออก มาช่วยในการหาตลาดส่งสินค้าออกต่างประเทศ • นักออกแบบ web design และ database program พร้อมทั้งนักเขียน application มาช่วยในการทำ Web site สื่อสารองค์กร และจัดทำฐานข้อมูล และ App ในการสั่งซื้อสินค้า และวางแผนการผลิต • นักออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และนักสร้างแบรนด์สินค้า มาาช่วยในการทำให้ผลิตภัณฑ์สวยงาม ได้มาตราฐาน • ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและการระดมทุน มาช่วยในการระดมทุนเพื่อขยาย Scale กิจการและ Impact

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านเครือข่ายภาคีอย่างไรบ้าง

- หอการค้าไทย กรมการค้าระหว่างประเทศ สภาอุตสาหกรรม สสว. ช่วย Matching Business และออกงานแสดงสินค้าทั้งใน และต่างประเทศ - สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และฺ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ มาเป็นผู้พัฒนาสินค้าเพื่อให้เกิดการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ช่วยสร้างเมืองอุทัยธานีน่าอยู่ - สวทช. มาเป็นผู้พัฒนาสินค้าเพื่อให้เกิดการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม - สถาบันอาหาร มาเป็นผู้พัฒนาสินค้าเพื่อให้เกิดการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม - สหกรณ์กรีนเนท และมูลนิธิสายใยแผ่นดิน สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย มาเป็นที่ปรึกษาในการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ และแฟร์เทรด และอื่นๆ (ถ้ามี และเกี่ยวข้อง)

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านองค์ความรู้อย่างไรบ้าง

• ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อาหาร และเครื่องสำอางค์ เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม • กฏหมายธุรกิจ การบัญชี - ภาษี • การระดมทุนทั้งใน และต่างประเทศ

โครงการมีความต้องการการสนับสนุนด้านเเหล่งทุนอย่างไรบ้าง

ต้องการผู้ร่วมลงทุน จำนวน 100 ล้านบาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) เพื่อนำมาใช้ในการขยาย Scale กิจการ และขยาย IMPACT ให้มากขึ้นกว่าปัจจุบัน 1. จัดซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างโรงานแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย์ จำนวน 20 ไร่ เป็นเงิน จำนวน 6 ล้านบาท 2. ก่อสร้างอาคารสำหรับการแปรรูปผลผลิตเกาตรอินทรีย์ และคลังเก็บสินค้า เป็นเงิน จำนวน 14 ล้านบาท 3. จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ไว้สำหรับการแปรรูป อาทิเช่น โรงสีข้าวอินทรีย์มาตราฐาน GMP HACCP Halal ส่งออก เครื่องยิงสี และคัดแยกสิ่งเจือปน เครื่องหีบน้ำมัน เครื่องบด เครื่องสกัดสมุนไพร เป็นต้น เป็นเงิน จำนวน 25 ล้านบาท 4. เงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร (ข้าว ธัญพืช มะกรูด และพืชสมุนไพร เป็นต้น) เป็นเงิน จำนวน 50 ล้านบาท 5. ค่าจ้างพนักงานและบริหารจัดการ เป็นเงิน จำนวน 3 ล้านบาท 6. ค่าทำการตลาดทั้งในและต่างประเทศ เป็นเงิน จำนวน 1 ล้านบาท

รายละเอียดองค์กรที่รับผิดชอบโครงการ

Green Growth Organic CO.,LTD.เป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) “ มีเป้าหมายเพื่อลดการใช้สารเคมีและขยายพื้นที่ในการทำเกษตรอินทรีย์ในสังคมชนบทรักษา และปกป้องฐานทรัพยากรความมั่นคงทางอาหารของจังหวัดอุทัยธานี แปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เชื่อมโยงพลังผู้บริโภคในสังคมเมืองให้หันมาสนับสนุน โอบอุ้ม ช่วยเหลือ เกษตรกรรายย่อยให้ได้รับความเป็นธรรมทางการค้า สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อนำไปสู่สังคมสุขภาวะ ”

เจ้าของโครงการ

นายธีรภัทร เทพพันธ์
Green Growth Organic CO.,LTD.(Social Enterprise)
Social Enterprise

ข้อมูลติดต่อ

trptp@hotmail.com
0863246400

https://www.facebook.com/pages/Greengrowthorganics/333742306694219?fref=ts

สนับสนุนโครงการนี้

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์ติดต่อ

อีเมล

องค์กร/หน่วยงาน

คุณต้องการสนับสนุนเรื่องใด?

 คน/ความรู้ เครือข่าย เงิน/ทรัพยากร

รายละเอียดการสนับสนุน