คนไทยขอมือหน่อย

โครงการพิเศษที่เป็นเครื่องมือสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม
02

เกี่ยวกับโครงการ

“พื้นที่หลอมรวมคนลงมือทำเพื่อส่วนรวมจากภาคส่วนที่หลากหลาย บนพื้นที่กิจกรรมขนาดใหญ่ในย่านธุรกิจใจกลางกรุง นำเสนอผ่านรูปแบบนิทรรศการ การออกร้านแสดงสินค้า เวทีความคิด และกิจกรรมงานอาสาแนวเอ็ดดูเทนเมนต์โดยมีองค์กรภาคีกว่า 200 องค์กรเข้าร่วม เพื่อขยายผลแนวคิดการลงมือทำเพื่อสังคมไปยังประชาชนทั่วไปว่า เป็นเรื่องที่ใครๆ ก็ทำได้ มีตัวอย่างมากมายในงานนี้ จนได้รับการจดจำว่าเป็น Social Expo ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ”

ปัญหาและที่มา (Why)

จากความเชื่อว่า การที่ทุกคนร่วมแรง ร่วมใจและร่วมกันลงมือทำให้สังคมน่าอยู่ น่าจะเป็นความหวังที่ตรงกันของคนไทยทั้งประเทศ จึงเกิดแนวคิดที่จะสร้างพื้นที่กลางให้คนไทยสามารถสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นสาธารณประโยชน์ได้มากขึ้น เป็นที่มาของการจัดงาน “คนไทยขอมือหน่อย” ครั้งแรก ภายใต้แนวคิดคนละไม้ คนละมือ เพื่อสังคมน่าอยู่ เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ทางแก้ปัญหา (How)

พัฒนา กลไกงาน “คนไทยขอมือหน่อย” ให้องค์กรสาธารณประโยชน์ ตลอดจนองค์กรภาคธุรกิจ ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสังคม ได้นำเสนอผลงาน ผ่านงานนิทรรศการ การออกร้านแสดงสินค้า แนะนำองค์กร  เวทีความคิด กิจกรรมงานอาสาแนวเอ็ดดูเทนเมนต์ที่ใครๆ สามารถเข้าร่วมได้ โดยมีเป้าหมายหลอมรวม คนจาก ทุกภาคส่วนให้มาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เชื่อมต่อ ขยายผลการทำงานเพื่อส่วนรวมที่เรียกได้ว่าเป็น  “Social Expo” พื้นที่แลกเปลี่ยนทรัพยากรของ ภาคพลเมืองทั้งจากภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ ภาคตลาดทุน ภาคกิจการเพื่อสังคม ไม่ว่าจะเป็น Active Citizen หรือ Corporate Citizen ลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน  โดยมีการพัฒนาและดำเนินการจัดงานอย่างต่อเนื่อง

วิธีการทำงาน

งานคนไทยขอมือหน่อย ครั้งที่ 3 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14-17 มกราคม 2559  ขยายระยะเวลาจัดงานจาก 2 วันเป็น 4 วัน และขยายความร่วมมือของผู้ร่วมจัดงาน ที่มากกว่าองค์กรสาธารณประโยชน์ มายังองค์กรธุรกิจประเภทโรงแรม ร้านอาหาร ศูนย์การค้า ผ่านสมาคมผู้ประกอบการวิสาหกิจย่านราชประสงค์ ภายใต้คอนเซปต์ “คนไทยขอมือหน่อย 2016 Ratchaprasong Sharing Street” พลิกฟื้นพื้นที่ย่านราชประสงค์ให้กลายเป็นถนนแห่งการช่วยเหลือสังคม เพื่อสร้างให้เกิดผลกระทบที่วัดได้อย่างเป็นรูปธรรมและสร้างการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ภายในงาน มีการแบ่งพื้นที่ให้กว่า 200 องค์กร จัดกลุ่มเป็นโซนต่างๆ ตามเป้าหมายกิจกรรม ดังนี้ 1. “มาเริ่ม-เริ่มต้นที่เรา” หน่วยงานที่ส่งเสริมการสร้างการเปลี่ยนแปลงในตนเอง ยกระดับจิตปัญญา 2. “มาลุย-อาสาสมัคร” หน่วยงานที่ส่งเสริมงานจิตอาสา ระดมการมีส่วนร่วมลงมือจากประชาชน 3. “มาลอง- กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม” หน่วยงานที่มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมในประเด็นต่างๆ 4. “มาปัน - กิจการเพื่อสังคม” นำเสนอกิจกรรม / ผลิตภัณฑ์ ที่หลากหลายจากกิจการน้ำดี 5. “มากินมาเที่ยว” โดยโครงการ Food 4 Good  พบกับร้านอาหารชั้นนำที่พร้อมจะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากงานนี้ไปสนับสนุนภาวะโภชนาการที่ดีของเยาวชนมูลนิธิต่างๆ ร่วมกับ โซเชียลกิฟเวอร์ (Social Giver) กิจการเพื่อสังคมที่คัดสรรบัตรกำนัลบริการจากโรงแรม มาให้ช้อปและช่วย(สังคม) ไปพร้อมๆ กัน 6. “มารู้จัก องค์กรธุรกิจหัวใจเพื่อสังคม” องค์กรภาคธุรกิจ ภาคตลาดทุนที่ดำเนินกิจกรรมร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมการพัฒนาพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง  

สถานะและความสำเร็จในปัจจุบัน

งานคนไทยขอมือหน่อยจัดครั้งแรกเมื่อปี 2556 ภายใต้แนวคิด “คนละไม้คนละมือเพื่อสังคมน่าอยู่” มีองค์กรภาคสังคมเข้าร่วมกว่า 120 องค์กร และครั้งที่ 2 เมื่อปี 2558 “ได้เวลาลงมือทำให้สังคมน่าอยู่” ได้รับเสียงตอบรับจากองค์กรภาคธุรกิจและภาคสังคมร่วมจัดงานมากกว่า 140 องค์กร และขยายพื้นที่จัดงานไปกว่า 5,000 ตารางเมตร ทั้งด้านนอกและด้านในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

เป้าหมายของโครงการในช่วง 1 ปี ข้างหน้า

งานคนไทยขอมือหน่อย ปี 3 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14-17 มกราคม 2559  จะมีองค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรภาคธุรกิจ ร่วมออกบูธกว่า 200 บูธ โดยในช่วง 2 วันแรกจะเน้นสร้างประสบการณ์ตรงให้กับ “ภาคธุรกิจ” และ  ”ภาคการศึกษา” ได้มีประสบการณ์ร่วมในการสัมผัสแลกเปลี่ยนพูดคุยกับคนทำงานอาสาสมัครที่มาออกบูธในงานนี้ด้วยกิจกรรมนำทัวร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนสองกลุ่มนี้นำไปขยายผลในองค์กรหรือสถาบันการศึกษาของตัวเอง

เป้าหมายของโครงการในช่วง 3 ปี ข้างหน้า

งานคนไทยขอมือหน่อยกลายเป็นต้นแบบงานตลาดนัดอาสาสมัคร ที่มีการนำไปขยายผลการจัดงานในระดับภูมิภาค

เป้าหมายระยะยาวที่โครงการนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสิ่งแวดล้อม

1. ทำให้ผู้เข้าร่วมงานเข้าใจ เห็นความสำคัญ และตระหนักในการมีส่วนร่วม และเห็นแนวทางในการปฏิบัติตน ปลูกฝังจิตสำนึกพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม (Active Citizenship) 2. สร้างผลกระทบทางสังคมจากรูปแบบกิจกรรมที่เป็นพื้นที่เปิด ลงมือทำร่วมกันทั้ง Active Citizen และ Corporate Citizen 3. ยกระดับงานพัฒนาสังคมทั้งวงการ ให้เกิดการเชื่อมต่อกับภาคส่วนต่างๆ ที่สำคัญระดับประเทศ 4. สร้างต้นแบบของเทศกาลรวมพลคนลงมือทำสิ่งดีๆ ที่ใหญ่ที่สุดในระดับประเทศได้ 5. เสริมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข

ความสำเร็จของโครงการและวิธีวัดผลลัพธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. อะไรคือความสำเร็จของโครงการ โปรดระบุว่าความสำเร็จของโครงการนี้มีหน้าตาอย่างไร เกิดการพบปะระหว่างคนทำงานภาคสังคมกลุ่มต่างๆ ในงาน และมีการเชื่อมต่อภาคีเครือข่ายเหล่านั้นขับเคลื่อนงานภาคสังคมอย่างต่อเนื่องในระยะยาว 2. อะไรตัวชี้วัดความก้าวหน้าและความสำเร็จของโครงการ  a. ด้านผู้เข้าชมงาน จำนวนผู้ที่ลงทะเบียนที่มีมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีกอ่น ผู้เข้าชมงานมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในบูธต่างๆ ใช้ระยะเวลาอยู่ในงานมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา ได้รับประโยชน์ เช่น ได้รับแรงบันดาลใจ ได้รู้จักองค์กรที่ทำประโยชน์เพื่อสังคม ได้รับรู้ประเด็นปัญหาสังคมที่มีความซับซ้อน หลากหลาย เกิดจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม ร่วมลงมือแก้ไขและสร้างสังคมให้น่าอยู่ ด้วยการร่วมบริจาค หรือสมัครเป็นอาสาสมัครร่วมทำกิจกรรมกับองค์กรสาธารณประโยชน์ b. ด้านองค์กรที่ร่วมจัดงาน องค์กรที่ร่วมจัดงาน ได้ทำความรู้จักและสร้างความร่วมมือกันขยายผลการดำเนินโครงการเพื่อสังคม ให้เกิดผลกระทบในวงกว้างมากขึ้น มีนักศึกษา ประชาชนทั่วไป หรือภาคธุรกิจให้การสนับสนุนกิจกรรม ผ่านการร่วมอุดหนุนสินค้า/บริการ ร่วมบริจาค ร่วมลงทะเบียนเป็นอาสาสมัคร หรือสนับสนุนการทำงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง แม้จะจบงานไปแล้วก็ตาม 3. ท่านมีวิธีการหรือกระบวนอย่างไรในการติดตามและประเมินผลลัพธ์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการ a. ด้านผู้เข้าชมงาน จะมีการสำรวจความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในบูธต่างๆ, ระยะเวลาในการอยู่ในงาน, ประโยชน์ที่ได้รับจากเข้าชมงาน b. ด้านองค์กรที่ร่วมจัดงาน จะมีสำรวจความพึงพอใจ และประโยชน์ในการขยายผลต่อยอดกิจกรรมที่ทำอยู่

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านคนอย่างไรบ้าง

1. อาสาสมัครแจกและเก็บแบบสอบถามผู้ร่วมงาน จำนวน  100 คนตลอดงาน 2. อาสาสมัครลงทะเบียนผู้ร่วมงาน จำนวน 100 คนตลอดงาน 3. อาสาสมัครอำนวยความสะดวกตามจุดต่างๆ ในงานจำนวน 100 คนตลอดงาน 4. อาสาสมัครปฏิบัติการกิจกรรมนำทัวร์ในงาน จำนวน 50 คนตลอดงาน

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านเครือข่ายภาคีอย่างไรบ้าง

1. องค์กรธุรกิจที่สนใจสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม ทั้งด้านเงินทุน และอาสาสมัคร 2. สถาบันการศึกษาที่สนใจนำนักเรียน นักศึกษามาร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 3. สื่อมวลชนที่นำเสนอให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง 4. เครือข่ายภาคสังคม ร่วมขยายผลการทำงานเชิงประเด็น

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านองค์ความรู้อย่างไรบ้าง

ความรู้ในการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการจัดงาน

โครงการมีความต้องการการสนับสนุนด้านเเหล่งทุนอย่างไรบ้าง

10.82 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานคนไทยขอมือหน่อย ปีที่ 3 แบ่งเป็นหมวดงานโครงสร้างและสถานที่ 6.6 ล้านบาท หมวดงานกิจกรรม 600,000 บาท หมวดงานประชาสัมพันธ์ 2.52 ล้านบาท หมวดธุรการ 300,000 บาท และหมวดทีมงาน 800,000 บาท

รายละเอียดองค์กรที่รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิเพื่อคนไทย เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2554 ด้วยวัตถุประสงค์ “ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข” วางบทบาทเป็นพื้นที่เปิด เน้นสร้างกลไกเพื่อการมีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ สามารถขยายผลและทำซ้ำได้ กระตุ้นตอกย้ำความเชื่อในพลังพลเมืองให้มีความตื่นตระหนักในบทบาทตัวเองต่อการเป็นผู้ลงมือทำแก้ปัญหาสังคม เป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม (Active Citizen) ผ่านเครื่องมือหรือกลไกที่หลากหลาย 

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกองทุน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 โดยมีหน้าที่ริเริ่ม ผลักดัน กระตุ้น สนับสนุน และร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในสังคม ในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีครบ 4 ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม ภายใต้พันธกิจ-จุดประกาย กระตุ้น สาน และเสริมพลังบุคคลและองค์กรทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถ และสร้างสรรค์ระบบสังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ

เจ้าของโครงการ

คุณกิ่งกาญจน์ จันทร์สกาวรัตน์
มูลนิธิเพื่อคนไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน)
องค์กรสาธารณประโยชน์และหน่วยงานรัฐ

ข้อมูลติดต่อ

Kingkan.c@ybf.premier.co.th
089-491-1594
http://www.khonthaifoundation.org
https://www.facebook.com/KhonThaiFoundation

สนับสนุนโครงการนี้

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์ติดต่อ

อีเมล

องค์กร/หน่วยงาน

คุณต้องการสนับสนุนเรื่องใด?

 คน/ความรู้ เครือข่าย เงิน/ทรัพยากร

รายละเอียดการสนับสนุน