ทุนหมุนเวียนเพื่อกลุ่มวิสาหกิจของสตรี 3 จังหวัดภาคใต้

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
_MG_2500 - Copy

เกี่ยวกับโครงการ

สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนา ต่อยอดวิสาหกิจชุมชนของผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งชายแดนใต้ 3 จังหวัด

ปัญหาและที่มา (Why)

ความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ได้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 10,000 คน และส่งผลให้สตรีกว่า 2,000 คนสูญเสียสามี ครอบครัว และได้รับผลกระทบรุนแรงต่อคุณภาพชีวิต ทั้งความยากลำบากในการหาเลี้ยงชีพ รู้สึกไม่ปลอดภัย ไม่มั่นคง เมื่อไม่นานมานี้ สตรีที่ได้รับผลกระทบเริ่มรวมกลุ่มกันทำวิสาหกิจชุมชน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่มีในการประกอบกิจการ เช่น อาหารประเภทน้ำพริก ผลไม้แปรรูป ของหวาน และสิ่งทอ เช่นเสื้อผ้า กระเป๋า ที่ใช้ลายผ้าและกรรมวิธีการผลิตแบบท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม วิสาหกิจเหล่านี้ประสบปัญหาในการพัฒนาธุรกิจและขยายตลาด เนื่องจากตลาดในพื้นที่นั้นมีขนาดเล็กและมีศักยภาพไม่มาก ดังนั้นจึงต้องการทุนหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาและขยายธุรกิจ เช่นการซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต การสร้างเว็บไซต์ สื่อออนไลน์ เป็นต้น

ทางแก้ปัญหา (How)

ระดมทุนสำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และการขยายตลาดสำหรับวิสาหกิจของสตรี 3 จังหวัดชายแดนใต้

วิธีการทำงาน

องค์การอ๊อกแฟม (Oxfam) ประเทศไทย ระดมและจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนสำหรับวิสาหกิจของสตรี 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายกิจการสำหรับกลุ่มอาชีพ โดยองค์การอ๊อกแฟม ประเทศไทยและภาคีเครือข่ายในพื้นที่จะเป็นผู้คัดเลือกกิจการที่จะเป็นผู้รับการสนับสนุนตามความจำเป็นและเหมาะสม และจัดสรรเงินและการสนับสนุนด้านต่างๆ เพื่อให้วิสาหกิจใช้เงินทุนที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนากิจการให้อยู่รอดได้ด้วยตนเอง

สถานะและความสำเร็จในปัจจุบัน

สำหรับพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ องค์การอ๊อกแฟมได้ทำงานในพื้นที่นี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ในโครงการด้านการคุ้มครองสิทธิของผู้ที่อยู่ในภาวะวิกฤต ได้แก่ การพัฒนาอาชีพและรายได้สำหรับหญิงหม้ายและหญิงที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ การสนับสนุนภาวะผู้นำของผู้หญิงให้สามารถนำเสนอความคิดเพื่อการพัฒนาสันติภาพผ่านรายการวิทยุ และการสนับสนุนชุมชนในลุ่มน้ำสายบุรีและชายฝั่งทะเลให้อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ตัวอย่างความสำเร็จ ได้แก่กลุ่มเซากูน่าในจังหวัดปัตตานี สามารถพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ขนมเมี่ยงและน้ำพริกโดยการช่วยเหลือของเครือข่ายสมาคมธุรกิจ และนักออกแบบ จนสามารถต่อเชื่อมกับตลาดภายนอกพื้นที่ได้สำเร็จ เพิ่มยอดขายได้กว่า 40% และมีความสามารถในการระดมการสนับสนุนช่วยเหลือพัฒนาสินค้า และการสั่งซื้อล่วงหน้าจากเว็บไซต์ taejai.com ได้ประมาณ 100,000 บาทในปี 2557

เป้าหมายของโครงการในช่วง 1 ปี ข้างหน้า

กลุ่มอาชีพผู้หญิงอย่างน้อย 15 กลุ่ม ได้รับเงินทุนกู้ยืมปลอดดอกเบี้ยเพื่อนำไปเป็นทุนในการพัฒนา/ขยายธุรกิจของตนเองได้

เป้าหมายของโครงการในช่วง 3 ปี ข้างหน้า

วิสาหกิจชุมชนของสตรี 3 จังหวัดชายแดนที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ จนได้มาตรฐานสามารถนำไปทำตลาดระดับประเทศและระดับภูมิภาคได้ ทำให้กิจการอยู่รอดดำเนินต่อไปได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาการสนับสนุนภายนอกในระยะยาว

เป้าหมายระยะยาวที่โครงการนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสิ่งแวดล้อม

เงินทุนหมุนเวียนที่สนับสนุนนั้น จะทำให้วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนมีทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและรูปแบบที่เหมาะสมกับการทำตลาดในวงกว้าง ด้วยการสนับสนุนขององค์การอ๊อกแฟม ในการให้คำปรึกษาและการเชื่อมโยงเข้าถึงตลาด เงินทุนที่สนับสนุนจะส่งผลให้วิสาหกิจสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ด้วยตนเองและมีรายได้เพียงพอที่จะขยายงานต่อไปด้วยตนเอง

ความสำเร็จของโครงการและวิธีวัดผลลัพธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มอาชีพมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นจากการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ โดยผู้นำผญิงและสมาชิกกลุ่มเกิดความภาคภูมิใจและมีความมั่นใจในการพลิกบทบาทขึ้นมาเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจของชุมชน

รายละเอียดองค์กรที่รับผิดชอบโครงการ

องค์การอ็อกแฟม ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของอ็อกแฟมนานาชาติ ที่มีปรัชญาการทำงานเพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่คนด้อยโอกาสในกว่า 90 ประเทศทั่วโลก มากกว่า 10 ปีของการทำงานในประเทศไทย เราดำเนินโครงการที่ช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างเป็นธรรมด้วยการยืนยันและส่งเสริมสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น นำไปสู่ระบบอาหารที่เป็นธรรม ที่ซึ่งเกษตรกรรายย่อยและชาวประมงพื้นบ้านผู้ผลิตอาหารอย่างรับผิดชอบสามารถเข้าถึงทรัพยากรการผลิตและได้รับการสนับสนุนจากผู้บริโภคจนเกิดการขยายฐานการผลิตอาหารปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งโครงการที่สนับสนุนให้หญิง-ชายได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เปราะบาง เช่น พื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อให้ผู้หญิงพุทธและมุสลิมสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองให้กลายเป็นผู้นำ สามารถดูแลครอบครัวและเป็นกำลังสำคัญของท้องถิ่นผ่านการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงได้ในพื้นที่ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาผู้หญิงในชุมชนให้ยั่งยืนด้วยการสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง

เจ้าของโครงการ

จอมขวัญ ขวัญยืน
Oxfam GB
Non-Profit Organization

ข้อมูลติดต่อ

Jkwanyuen@oxfam.org.uk
02-632-0033 ต่อ108
http://www.oxfam.org.uk/
https://www.facebook.com/oxfamGB

สนับสนุนโครงการนี้

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์ติดต่อ

อีเมล

องค์กร/หน่วยงาน

คุณต้องการสนับสนุนเรื่องใด?

 คน/ความรู้ เครือข่าย เงิน/ทรัพยากร

รายละเอียดการสนับสนุน