ทูตความดีแห่งประเทศไทย / Gen A (Generation Active)

พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม
AD-Facebook-Gen-A-รับสมัคร-2015_Version-3

เกี่ยวกับโครงการ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิธรรมดี ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทย บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เปิดตัวโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2558 ปี 4 ภายใต้แนวคิด Gen A “รวมพลคนรุ่นใหม่หัวใจอาสา” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในโครงการActive Citizen เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้ทักษะและศักยภาพของตัวเองสู่การเปลี่ยนแปลงสังคม โดยหวังให้เป็นเวทีปลุกพลังเยาวชนคิดบวกอย่างสร้างสรรค์ พร้อมกับจุดประกายให้ทุกคนเกิดความกล้าที่จะลงมือปฏิบัติ และต่อยอดพัฒนาเป็นเครือข่ายอาสาทำดีสู่วงกว้าง

ปัญหาและที่มา (Why)

โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทยประจำปี 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกแก่เยาวชนโดยเฉพาะ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตั้งมั่นในการทำความดี เป็นพลเมืองที่มีน้ำใจ และมีจิตสาธารณะ (Active Citizen) พร้อมทั้งใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ เยาวชนกลุ่มเป้าหมายจากทั่วประเทศจะผ่านการเรียนรู้อบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ พร้อมโอกาสในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมจากการลงพื้นที่จริง เพื่อปฏิบัติภารกิจส่งต่อความดีให้ผู้อื่นทั้งในชุมชนและสังคม สร้างพลังบวกในการกระจายและสร้างเครือข่ายในการทำความดีด้วยความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อสารสนเทศ เพื่อแผ่ขยายความดีซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสังคมไทยในยุคปัจจุบันให้ออกไปในวงกว้างอย่างยั่งยืน

ทางแก้ปัญหา (How)

วัตถุประสงค์ • เพื่อส่งเสริมให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตั้งมั่นในการทำความดี • เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน • เพื่อปลุกจิตสำนึกแก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชนทั่วไปในด้านการเป็นผู้มีวินัย มีน้ำใจ รับผิดชอบต่อส่วนรวม มีภาวะผู้นำ และกล้าทำความดี

วิธีการทำงาน

การดำเนินการ เดือนกุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม  เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการโดยส่งผลงานในรูปแบบโครงการ Gen A (Active Citizen) ในหัวข้อ “พลังจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ” พร้อมรูปถ่ายสมาชิกทุกคนในทีมแล้วส่ง มาทางไปรษณีย์ ณ มูลนิธิธรรมดี ชั้น 22 อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า เลขที่ 496-502 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือส่งโครงการในรูปแบบ อีเมล์ มายัง genaactive@gmail.com  คณะกรรมการคัดเลือก 28 ทีมสุดท้ายจาก 4 ภาคทั่วประเทศ ภาคละ 7 ทีม สมาชิกในทีมไม่เกิน 5 คน เดือนมิถุนายน  28 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก เข้ารับการอบรมพิเศษใน ‘บ้านความดี’ พร้อมการศึกษางานด้านจิตอาสาจากโครงการต้นแบบ เป็นเวลา 7 วัน ในวันที่ 14-20 มิถุนายน2558 ซึ่งจัดขึ้น ณ บ้านความดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ พร้อมงบประมาณในการลงพื้นที่ทำโครงการทีมละ 20,000 บาท เดือนมิถุนายน-สิงหาคม  28 ทีมลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สังคม เดือนกันยายน-ตุลาคม  คณะกรรมการคัดเลือก 4 โครงการ จาก 4 ภาคทั่วประเทศ ที่มีความโดดเด่น พร้อมการจัดงาน Gen A Showcase 2015 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงาน การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ  เป็นผู้มีจิตอาสา มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และกล้าที่จะทำความดี ในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา วิทยาลัยชุมชน และอุดมศึกษา และเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา อายุตั้งแต่ 15-25 ปี  ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายละเอียดเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.facebook.com/dodclub โดยมีจำนวนสมาชิกในทีมไม่เกิน 5 คน  ผู้สมัครส่งรายละเอียดโครงการ Gen A ในหัวข้อ “พลังจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ” ทางจดหมายพร้อมรูปถ่ายสมาชิกทุกคนในทีมทางไปรษณีย์ มายัง มูลนิธิธรรมดี ชั้น 22 อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า เลขที่ 496-502 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2610-2384 หรือส่งโครงการในรูปแบบ อีเมล์ มายัง genaactive@gmail.com  หมดเขตส่งโครงการและปิดรับสมัคร วันที่ 31 พฤษภาคม 2558  ประกาศผล 28 ทีมที่ผ่านเข้ารอบวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ทาง www.facebook.com/dodclub  ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 28 ทีมสุดท้าย จะได้รับเชิญเข้ารับการอบรมพิเศษใน ‘บ้านความดี’ พร้อมเงินทุนตั้งต้นในการทำโครงการ ทีมละ 20,000 บาท เพื่อปฏิบัติภารกิจส่งต่อความดี หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ  โครงการที่มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่จำกัดรูปแบบ และวิธีดำเนินการ  โครงการที่สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชน หรือระดับประเทศ  โครงการที่มีแนวคิดในการพัฒนาขยายเครือข่ายในระดับบุคคล ชุมชน หรือระดับประเทศ  โครงการที่มีแนวคิดในการต่อยอดและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืน

สถานะและความสำเร็จในปัจจุบัน

ปัจจุบัน โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 โดยมีจำนวนเยาวชนเข้าร่วม 337 คน จำนวนโครงการที่สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม 107 โครงการจิตอาสาต้นแบบ

เป้าหมายของโครงการในช่วง 1 ปี ข้างหน้า

ทางคณะผู้ดำเนินโครงการต้องการปลูกจิตสำนึกแก่เยาวชน แสดงให้เห็นถึงพลังของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนสังคมให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นอย่างแท้จริง ทั้งนี้โครงการ Gen A มุ่งหวังที่จะสร้างเด็กรุ่นใหม่ให้มีหัวใจอาสา (Active Heart) ใฝ่เรียนรู้ด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง (Active Mind) และกล้าคิดกล้าลงมือทำเพื่อประโยชน์ของสังคม (Active Citizen) พร้อมจะเป็นพลังสร้างสิ่งที่ดีงามแก่สังคมสืบไป

เป้าหมายของโครงการในช่วง 3 ปี ข้างหน้า

สร้างเยาวชนจิตอาสา พัฒนาโครงการต่างๆให้เกิดขึ้นจริง มีความยั่งยืน และโครงการสามารถเชื่อมต่อกับภาคเอกชนได้ เพื่อการต่อยอดขยายผลโครงการจิตอาสาที่เยาวชนริเริ่มขึ้นให้มีความยั่งยืน มีประโยชน์ต่อสังคม และประเทศสืบไป

เป้าหมายระยะยาวที่โครงการนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสิ่งแวดล้อม

ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงชุมชนและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งระดับอาจารย์ ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และเด็กๆในชุมชนให้มีจิตสาธารณะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดการปลูกฝังด้านจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม เพราะเมื่อไหร่ที่บุคคลต่างๆยังเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากการประโยชน์ส่วนร่วม พลังจิตอาสาก็ไม่สามรถเกิดขึ้น

ความสำเร็จของโครงการและวิธีวัดผลลัพธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการ Gen A มีวัตถุประสงค์ในการปลุกพลังเยาวชนอายุ 15-25 ปี ทั่วประเทศ ในการลงพื้นที่ทำจิตอาสาเพื่อเปลี่ยนแปลงชุมชน สร้างสรรสังคมให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเป็นแรงบันดาลใจในการทำความดี แผ่ขยายพลังจิตอาสาส่งต่อรุ่นต่อรุ่น พร้อมทั้งส่งต่อไปยังชุมชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการทำโครงการต่างๆระหว่างเยาวชนและคนในพื้นที่เป้าหมาย โดยตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการคือ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการทุกคน มีพลังและจิตสำนึกในการทำจิตอาสาเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมได้ด้วยตัวเอง พร้อมขยายพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่ทีมงาน สู่อาจารย์ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย สู่ชุมชนในพื้นที่ มีจำนวนเครือข่ายในการทำความดี และงานจิตอาสา เพิ่มมากขึ้น เกิดความเปลี่ยนในพื้นที่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมส่งต่อโครงการไปยังรุ่นต่อไปเพื่อสร้างความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านคนอย่างไรบ้าง

ไม่มี

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านเครือข่ายภาคีอย่างไรบ้าง

ต้องการการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายในการเชื่อมต่อโครงการ ระหว่างโครงการ CSR ของเยาวชน Gen A กับงานด้าน CSR ของหน่วยงาน องค์กร เพื่อการขยายผลอย่างเป็นรูปธรรมในการเชื่อมการทำงานระหว่างเด็กและองค์กรต่างๆ

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านองค์ความรู้อย่างไรบ้าง

ไม่มี

โครงการมีความต้องการการสนับสนุนด้านเเหล่งทุนอย่างไรบ้าง

ต้องการการสนับสนุนทรัพยากรด้านเงินทุน คือการเชื่อมต่อเชื่อมต่อแหล่งทุนประเภทต่างๆ พร้อมให้คำปรึกษาในการพัฒนาโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับทุน เพราะมีหลายๆโครงการที่ดีและต้องการใช้ทุนในการขยายผลโครงการอย่างต่อเนื่อง ระยะเวลาประมาณ 2-3 ปี ถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมที่เห็นได้อย่างชัดเจน

รายละเอียดองค์กรที่รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิธรรมดี มีวัตถุประสงค์เพื่อ • ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ • เผยแพร่หลักธรรมในพระพุทธศาสนา ให้เข้าถึงจิตใจของประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจตามความเป็นจริงอย่างถูกต้อง เพื่อนำไปทำคุณประโยชน์กับตนเองและผู้อื่น โดยเน้นหนักในด้านคุณธรรม สัมมาปฏิบัติ โดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ • สนับสนุนงานสาธารณกุศลหรือการพัฒนาสังคมโดยเฉพาะในด้านศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และคุณธรรม • ร่วมมือกับรัฐบาล หน่วยราชการและองค์การเอกชนอื่นๆ ในกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและสาธารณาประโยชน์ • ส่งเสริมให้มีความรู้และความเข้าใจถึงบทบาท ความสำคัญและคุณประโยชน์ของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย • ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด • ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

เจ้าของโครงการ

สิทธิ วัฒนายากร
มูลนิธิธรรมดี
มูลนิธิ

ข้อมูลติดต่อ

genaactive@gmail.com
02-6102384

https://www.facebook.com/dodclub

สนับสนุนโครงการนี้

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์ติดต่อ

อีเมล

องค์กร/หน่วยงาน

คุณต้องการสนับสนุนเรื่องใด?

 คน/ความรู้ เครือข่าย เงิน/ทรัพยากร

รายละเอียดการสนับสนุน