บ้านกึ่งวิถี เธอ เพื่อ CSR และ สมรรถภาพองค์กร

สังคมสุขภาวะ

เกี่ยวกับโครงการ

ในยุค digital economy คนทำงาน 24 ชม เกิดภาวะเครียดสะสมเกิดอาการ Office Syndrome พัฒนาการบำบัด 20 นาทีโดยฝึกผู้ต้องขังหญิง ที่พักการลงโทษ ให้เข้าบริการในสำนักงาน เป็น CSR-In-Process

ปัญหาและที่มา (Why)

1 Digital economy and social network ทำให้คนทุกระดับเกิดภาวะเครียดสะสมในกล้ามเนื้อก่อให้เกิดอาการข้างเคียงต่างๆมากมาย ลดทอนประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพชีวิต เราคิดท่าบำบัดที่ใช้เวลาสั้น แต่เห้นผลทันทีและคงผลอยู่นาน 2 ผุ้ต้องขังหญิงของไทย 46000 คนเป็นภาระของสังคมทั้งที่เมื่อยังจองจำและเมือปล่อยออกมาแล้วไม่มีงานทำ การเทรนคนกลุ่มนี้ให้เป็นนักบำบัด อาการตามข้อ1 ไปให้บิรการถึงในหน่วยงาน เป็นส่วนหนึ่งของ CSR-In-Process เพื่อความยั่งยืนขององค์กรตั้งแต่ระดับนักเรียนถึง คณะรัฐมนตรี

ทางแก้ปัญหา (How)

ทำให้คน และองค์กรตะหนักถึงผลของ ปัญหาข้อ 1 และ ผลของการใช้ ปัญหา ข้อ 2 มาแก้ ซึ่งทำให้เกิดผลประโยชน์ทั้งสองทาง อาจถือเป็น creating Shared Value ตามแนวทางการทำธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ปัจจุบัน วิสาหกิจสุขภาชุมชนได้รับการอนุมัติจากกรมราชทัณฑืให้เข้าฝึกอาชีพนวดดัดจัดสรีระเพื่อบำบัด office syndrome ใน 8 เรือนจำหญิงทั่วประเทส และกรมคุมประพฤติให้เราจัดตั้งบ้านกึ่งวิถี เธอ เพื่อรองรับการสงเคราะห์ให้ผู้พักโทษได้มาพักอาศัย และเป็นที่ทำงานของผุ้ต้องขังสตรีที่ผ่านการประเมินจากการฝึกอาชีพจากในเรือนจำ

วิธีการทำงาน

1 ผลิตนักบำบัดหญิงจากการคัดเลือกผุ้ต้องขังหญิง ฝึกอย่างจริงจังไม่น้อยกว่า 3 เดืนอ สร้างบุคลิกที่เหมาะกับงานบริการ ทำระบบพักการลงโทษเป็นกลุ่ม 2 มีข้อตกลงกับ ตลาดหลักทรัพย์ และสภาอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ ในการนำการบริการนี้เข้าไปเป็นเรื่องพัฒนาองค์กร หรือ CSR-in-Process 3 ขับเคลื่อนให้งานบำบัดนี้ เป้นสิทธิประโยชน์ด้านการฟื้นฟุสมรรถภาพของประกันสังคม และสิทธิค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ เพื่อความมั่นคงของ demand เพราะทาง supply จะสามารถผลิตออกมาได้ตลอด 4 พัฒนาให้เป็น Social business Model เพื่อนำเสนอผ่าน UN ที่มีข้อกำหนดกรุงเทพ เพื่อสร้างอาชีพให้สตรีที่เคนต้องโทษ ในทุกประเทศทั่วโลก

สถานะและความสำเร็จในปัจจุบัน

ได้รับการอนุมัติดจาก กรมราชทัณฑ์ และกรมคุมประพฤติ ในกรฝึกอาชีพและการรับมาอยู่เป็นที่ที่บ้านกึ่งวิถี เธอ กำลัง ขอกู้เงินจากกองทุนสลากพิเศาเพื่อสังคมเพื่อขยายพื้นที่การบริการ ติดต่อ ตลท เพื่อทำข้อเสนอเรื่องการประเมิน CSR-In-Process ติดตอ สำนัหงานประกันสังคมเพื่อให้เป็นสิทธิด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพของแรงงงาน

เป้าหมายของโครงการในช่วง 1 ปี ข้างหน้า

เกิดบ้านกึ่งวิถี ใน 5 จังหวัด มีงานทำสำหรับผู้ที่พักโทษ 200 คน จำนวนไม่น้อยกว่า 14 วัน ต่เดือน สร้างความสุขให้กับแรงงานไทยไม่น้อยกว่า 100000 รายต่อเดือน

เป้าหมายของโครงการในช่วง 3 ปี ข้างหน้า

มีการขยายไปในประเทส AEC โดยเป็นลักษณt Social Business Franchising เกิดมูลค่าเพิ่มจาก Creating Shared Vakue

เป้าหมายระยะยาวที่โครงการนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสิ่งแวดล้อม

สร้าง Social Business model ระดับโลก ที่นำเอาคนด้อยโอกาส มาบำบัดโรคที่มาพร้อมกับ Digital economy + social network โดยไม่ต้องใช้ยา

ความสำเร็จของโครงการและวิธีวัดผลลัพธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

ประเมอนจากการเพิ่มตความสุขของคนได้รับการบำบัด ประสิทธิภาพรวมขององค์กร และการลดการจองจำซ้ำของคนที่ประกอบปาชีพนี้ รวมถึงการสร้างฐานะที่มั่นคงของครอบครัวผู้ด้อยโอกาส

รายละเอียดองค์กรที่รับผิดชอบโครงการ

เป็นกิจการเพื่อสังคมที่สร้างนวัตdรรมเพื่อลดผลกระทบของ digital economy และช่วยป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและผุ้ต้องขังล้นคุก สร้างระบบยุติธรรมทางเลือกที่จะไม่ต้องจองจำ

เจ้าของโครงการ

นพ.พูลชัย จิตอนันตวิทยา
บริษัท วิสาหกิจสุขภาพชุมชน
กิจการเพื่อสังคม

ข้อมูลติดต่อ

Poonchaimd@shevar.org
087 465 4655

https://www.facebook.com/poonchai.chitanuntavitaya?fref=ts

สนับสนุนโครงการนี้

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์ติดต่อ

อีเมล

องค์กร/หน่วยงาน

คุณต้องการสนับสนุนเรื่องใด?

 คน/ความรู้ เครือข่าย เงิน/ทรัพยากร

รายละเอียดการสนับสนุน