พลังภาคี พลังคนพิการ เปลี่ยนชุมชน

คนพิการ
คนพิการ

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการ “พลังภาคี พลังคนพิการ เปลี่ยนชุมชน” เพื่อให้เกิดเชื่อมโยงงานคนพิการโดยใช้พื้นที่อำเภอเป็นฐาน ปฎิบัติการร่วมกันระหว่างองค์กรคนพิการ 7 ประเภทกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ท้องถิ่น วิชาการ เอกชน ประชาสังคม สร้างฐานข้อมูลกลางคนพิการระดับบุคคล www.ข้อมูลชุมชน.com บูรณาการงานในด้านการแพทย์ สังคม การศึกษา และอาชีพ และค้นหาคนพิการที่มีศักยภาพร่วมกับชุมชนในการดูแลคนพิการ ฟื้นพลังชุมชน

ปัญหาและที่มา (Why)

1.การทำงานด้านคนพิการ ยังตกอยู่ในสถานการณ์ไม่ต่างกันทั่วประเทศ กล่าวเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสงขลาคนพิการกว่า 20,000 คน ยังไม่สามารถเชื่อมโยงบูรณาการงานที่ประกอบด้วยคนพิการ 7 ประเภทและมี 4 ยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่ ด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพและด้านสังคม ซึ่งแต่ละด้านมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ขาดเจ้าภาพหลักที่ชัดเจนไม่สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้คนพิการเป็นฐานได้ 2.คนพิการต้องการดำรงชีพอย่างมีศักดิ์ศรี ต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการใช้ชีวิตอิสระ เจตคติทางสังคมยังไม่สามารถสนองตอบ คนพิการต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

ทางแก้ปัญหา (How)

1.พัฒนากลไกใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบลเพื่อให้เกิดการสนับสนุนกันและกัน ผ่านการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด (ได้ดำเนินการระดับอำเภอไปแล้ว 3 แห่งได้แก่ อำเภอนาหม่อม อำเภอนาทวี และอำเภอรัตภูมิ) 2.ขยายตัวแบบ “นาทวีโมเดล” ซึ่งเชื่อมโยงงานโดยใช้พื้นที่อำเภอเป็นฐาน ปฎิบัติการร่วมกับเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ ด้วยการใช้ฐานข้อมูลเพื่อคนพิการในการเริ่มต้นการบูรณาการการทำงานใน 4 ด้านยุทธศาสตร์ นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 ด้านมาร่วมปรึกษาหารือค้นหาช่องว่างและแนวทางแก้ไข นำมาสู่การออกแบบสอบถามโดยใช้คนพิการเป็นตัวตั้ง สำรวจข้อมูลโดยการอบรมอาสาสมัครให้เข้าใจงานคนพิการ มีการสำรวจและตรวจสอบข้อมูลเพื่อความถูกต้อง นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ จัดเวทีสมัชชาคนพิการะดับอำเภอกำหนดยุทธศาสตร์การแก้ปัญหา นำเสนอข้อมูลผ่าน www.ข้อมูลชุมชน.com โดยเสนอสาธารณะในภาพรวมเชิงสถิติ และให้รหัสผ่านสำหรับผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในการเข้าถึงข้อมูลคนพิการระดับบุคคลเพื่อพิทักษ์สิทธิ์ มีการบันทึกการเยี่ยมบ้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการติดตามผลการดำเนินงานแก้ปัญหาในระดับบุคคลอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับจัดตั้งขมรมคนพิการระดับพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการทำงาน 3.สนับสนุนคนพิการที่มีความสามารถมีศักยภาพในกิจกรรมสาธารณะและเป็นต้นแบบเพื่อจุดประกายให้กับคนพิการและประชาชนทั่วไป 4.ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือภาคเอกชนระดับจังหวัดหรือนอกพื้นที่ร่วมแก้ไขปัญหา สนองตอบความต้องการในบางกิจกรรมที่เกินศักยภาพ เช่น การสนับสนุนกายอุปกรณ์ สื่อ การจัดทำหลักสูตรเฉพาะของคนพิการ ฯลฯ

วิธีการทำงาน

1.พัฒนากลไกใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล 2. ร่วมกับเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อคนพิการ บูรณาการการทำงานใน 4 ยุทธศาสตร์ นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค้นหาช่องว่างและแนวทางแก้ไข นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ จัดเวทีสมัชชาคนพิการะดับอำเภอกำหนดยุทธศาสตร์ นำเสนอข้อมูลผ่าน www.ข้อมูลชุมชน.com 3. สนับสนุนคนพิการที่มีความสามารถมีศักยภาพในกิจกรรมสาธารณะและเป็นต้นแบบ 4. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือภาคเอกชนระดับจังหวัดหรือนอกพื้นที่ร่วมแก้ไขปัญหา

สถานะและความสำเร็จในปัจจุบัน

•2549-2553 จัดทำแผนสุขภาพระดับจังหวัด โดยมีประเด็นการดูแลสุขภาพคนพิการ เป็น 1 ใน 14 ประเด็นดำเนินการ 2555 จัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบูรณาการงานคนพิการนำร่องในพื้นที่อำเภอนาหม่อม • 2556 จัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบูรณาการงานคนพิการในพื้นที่อำเภอนาทวี ร่วมกับเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) นำไปสู่การปรับระบบสุขภาพของคนพิการร่วมกับท้องถิ่น ชุมชน โดยมีโรงพยาบาลระดับอำเภอเป็นแกนกลางในการเชื่อมโยง เกิดการทำงานเชิงรุกกำหนดยุทธศาสาตร์ระดับอำเภอ "คนนาทวีไม่ทอดทิ้งกัน" มีการคัดกรองคนพิการ จดทะเบียนเชิงรุก มีหมอครอบครัวลงเยี่ยม มีการปรับพฤติกรรมเสี่ยง มีการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพชุมชนเพื่อป้องกันความพิการรายใหม่และฟื้นฟูสมรรถภาพคนในชุมชน รวมถึงส่งต่อข้อมูลให้กศน.เพื่อสนับสนุนการศึกษา มีการจัดตั้งชมรมคนพิการระดับอำเภอ มีผู้ได้รับประโยชน์ เป็นคนพิการ 1300 คน คนทั่วไป 5000 คน • 2557 จัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบูรณาการงานคนพิการในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่และอำเภอรัตภูมิ ดำเนินกิจกรรมนำร่องในชุมชน ของศูนย์บริการสาธารณสุข ได้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา

เป้าหมายของโครงการในช่วง 1 ปี ข้างหน้า

พัฒนาระบบดูแลคนพิการ เพื่อประโยชน์ของคนพิการจำนวน 1000 คน และคนที่เกี่ยวข้องที่เป็นกลุ่มเสี่ยง100000 คน 1.สำรวจข้อมูลคนพิการเพื่อเป็นข้อมูลกลางในด้านสุขภาพ การศึกษา การจ้างงาน และสิทธิทางสังคมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ และจะนะ 2.ร่วมกับหน่วยงานของท้องถิ่น พมจ. กศน. สาธารณสุข โรงเรียน สมาคมองค์กรคนพิการ ปรับระบบที่เกี่ยวข้องและสร้างนวตตกรรมในการดูแลคนพิการในพื้นที่นำร่อง เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการฟื้นฟูสมรรถภาพ การลงเยี่ยมบ้านด้วยทีมสหวิชาชีพ การใช้แอพลิเคชั่นเพื่อการสื่อสารของคนพิการ การจัดตั้งชมรม การสร้างบ้านตัวอย่าง 3.นำผลที่ได้จากการปฎิบัติไปขยายผลในเชิงนโยบายต่อไป

เป้าหมายของโครงการในช่วง 3 ปี ข้างหน้า

พัฒนาระบบดูแลคนพิการ เพื่อประโยชน์ของคนพิการทั้งจังหวัดจำนวน 23000 คน และคนที่เกี่ยวข้องที่เป็นกลุ่มเสี่ยง300000 คน 1.สำรวจข้อมูลคนพิการเพื่อเป็นข้อมูลกลางในด้านสุขภาพ การศึกษา การจ้างงาน และสิทธิทางสังคมในพื้นที่อำเภออื่นๆให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด 2.ร่วมกับหน่วยงานของท้องถิ่น พมจ. กศน. สาธารณสุข โรงเรียน สมาคมองค์กรคนพิการทั้ง 7 ประเภทปรับระบบที่เกี่ยวข้องตามผลการดำเนินการในพื้นที่นำร่องและขยายนวตตกรรมในการดูแลคนพิการ เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการฟื้นฟูสมรรถภาพ การใช้แอพลิเคชั่นเพื่อการสื่อสารของคนพิการ การจัดตั้งชมรม การสร้างบ้านตัวอย่าง 3.จัดการความรู้และเผยแพร่ไปสู่สาธารณะ 4.ขยายผลไปสู่พื้นที่7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง 5.จัดตั้งกองทุนกลางเพื่อการพึ่งตนเองระดับจังหวัด

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านคนอย่างไรบ้าง

1.ช่วยเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายระดับชาติและนานาชาติในการทำงานร่วมกับพื้นที่ 2.อาสาสมัครในพื้นที่และนอกพื้นที่มาร่วมกิจกรรมกับคนพิการตามโอกาสสมควร

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านเครือข่ายภาคีอย่างไรบ้าง

1.เครือข่ายคนพิการที่มีความรู้ระดับชาติและนานาชาติสามารถให้คำแนะนำในการดูแลและฟื้นฟูคนพิการ 7 ประเภท 2.เครือข่ายภาคเอกชนที่สามารถสนับสนุนกายอุปกรณ์หรืองบประมาณในการดูแลคนพิการ 3.เครือข่ายสื่อสาสาธารณะในการขยายผลความสำเร็จไปสู่สาธารณะ

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านองค์ความรู้อย่างไรบ้าง

1.บทเรียนการดูแลคนพิการโดยชุมชน/ภูมิปัญญา/นวตกรรมต่างๆ 2.การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการดูแลคนพิการ

โครงการมีความต้องการการสนับสนุนด้านเเหล่งทุนอย่างไรบ้าง

1.งบประมาณในการบริหารจัดการโครงการ ปีละ 5 แสนบาท 2.สร้างนวตกรรม ปีละ 2 ล้านบาท 3.จัดกระบวนการเชื่อมโยงภาคีซึ่งงบภาครัฐไม่สามารถสนับสนุนได้เต็มที่ ปีละ 5 แสนบาท

รายละเอียดองค์กรที่รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิชุมชนสงขลา เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในระดับจังหวัดเมื่อปี 2552 เป็นองค์กรสาธารณะเพื่อการสนับสนุนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความรู่้ การดูแลสุขภาพประชากรกลุ่มเปราะบาง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด ดำเนินกิจกรรมสาธารณะมาตั้งแต่ก่อนเกิดมูลนิธิชุมชนมาจนถึงปัจจุุบัน โดยมีงานด่้านสิ่งแวดล้อมและงานด้านการดูแลสุขภาพกลุ่มคนพิการที่มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีภาคีประกอบด้วย พมจ. สภาคนพิการทุกประเภท สมาคมคนพิการระดับจังหวัด ชมรมและสมาคมคนพิการ กศน. สสจ. เป็นต้น มาร่วมงานกัน

เจ้าของโครงการ

ชาคริต โภชะเรือง
มูลนิธิชุมชนสงขลา
มูลนิธิ

ข้อมูลติดต่อ

kahlao@gmail.com
074-221286, 0815994381
www.ข้อมูลชุมชน.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004615536953&fref=ts

สนับสนุนโครงการนี้

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์ติดต่อ

อีเมล

องค์กร/หน่วยงาน

คุณต้องการสนับสนุนเรื่องใด?

 คน/ความรู้ เครือข่าย เงิน/ทรัพยากร

รายละเอียดการสนับสนุน