ปีนเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต : Climb to Change a Life

คนพิการ
CTCAL3 Khon Thai banner

เกี่ยวกับโครงการ

มูลนิธิ ซาย มูฟเม้นท์ จัดตั้งโครงการปีนเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต3 (Climb to Change a Life3 : CTCAL3) ขึ้นโดยพา “น้องๆผู้พิการทางการเคลื่อนไหว” ไปพิชิตยอดเขาเทวดา อุทยานแห่งชาติพุเตย ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรี (ความสูง1,123 เมตรจากระดับน้ำทะเล) ที่ความชัน 30-45 องศา ตลอดเส้นทาง 800 เมตร ด้วยความช่วยเหลือจากครอบครัวและผู้ร่วมเดินทางที่เป็นอาสาสมัครท่านอื่นๆ ทั้งนี้ การให้เด็กพิการทางการเคลื่อนไหวได้มีโอกาสทำในสิ่งที่ยากจนเกือบจะเป็นไปไม่ได้จนสำเร็จ นอกจากจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเขาเองแล้ว ยังเป็นการชดเชยการขาดโอกาสมากมายในชีวิตจากการที่เกิดมาพร้อมความพิการ แต่ความสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความสนับสนุนอย่างจริงจังจากทุกภาคส่วน นอกจากนี้ มูลนิธิ ซาย มูฟเม้นท์ มุ่งหวังที่จะใช้กิจกรรมครั้งนี้ส่งกำลังใจให้เด็กพิการด้านการเคลื่อนไหว รวมถึงเปิดโอกาสคนในสังคมได้ร่วมเดินทางเพื่อท้าทายขีดจำกัดของน้องๆ พิการด้านการเคลื่อนไหว มุ่งหวังให้สังคมเข้าใจว่าการช่วยเหลือผู้พิการที่ถูกต้องและยั่งยืนคือการสนับสนุนโอกาสและปฏิบัติอย่างผู้พิการอย่างเท่าเทียม

ปัญหาและที่มา (Why)

ปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตและยังคงเห็นได้ชัดเจนในปัจจุบันคือ 1. ส่วนของตัวเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวเอง : ขาดความมั่นใจในตัวเอง ขาดโอกาสในการค้นหาศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง และไม่มีโอกาสค้นหาความท้าทายที่อยู่ในสังคม เนื่องจากขาดการสนับสนุนที่จริงจังจากครอบครัวและสังคม ที่ถูกเชื่อมโยงมาจาก... 2. ส่วนของครอบครัว : ส่วนใหญ่ ไม่พาเด็กพิการออกมาใช้ชีวิตอย่างปกติในสังคมเนื่องจากขาดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ และที่สำคัญอย่างยิ่งขาดกำลังใจและขาดการยอมรับในความพิการ ส่วนใหญ่เลือกที่จะเลี้ยงเด็กพิการไว้ในบ้าน ไม่เปิดโอกาสให้เข้าสังคมปกติ ทำให้เด็กเองขาดพัฒนาการที่ควรได้รับ ส่งผลให้เป็นภาระความรับผิดชอบของประเทศเมื่อเด็กโตขึ้นเป็นวัยผู้ใหญ่ที่ขาดการพัฒนาความสามารถในการหาเลี้ยงตนเองและทำประโยชน์แก่สังคม 3. ส่วนของสังคม : เมื่อจำนวนผู้พิการที่ออกมาดำเนินชีวิตจริงในสังคมนั้นมีน้อย สังคมจึงไม่มีความเข้าใจในการปฎิบัติตนที่ถูกต้องกับคนพิการ รวมไปถึงไม่มีหน่วยงานใดที่จริงจังกับการสร้างมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการอย่างเหมาะสมทั้งด้านจำนวนและคุณภาพ สิ่งที่มูลนิธิ ซาย มูฟเม้นท์ ได้ตระหนักดีคือ ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ส่งผลถึงการพัฒนาในด้านต่างๆ ของเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว คือการสนับสนุนจากผู้คนรอบข้าง อันได้แก่ ครอบครัว และสังคม โดยเด็กที่เติมโตมาในครอบครัวที่เข้มแข็ง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่พร้อมจะสนับสนุนในการมีส่วนร่วมของเขา จะมีพัฒนาการที่ดีกว่าในทุกๆ ด้าน และสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างอิสระ

ทางแก้ปัญหา (How)

ต้องมีการร่วมมือกันอย่างจริงจังจากทุกภาคส่วนทั้งตัวเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวเอง ครอบครัวของเด็ก และสังคมทุกภาคส่วน เพื่อแก้ปัญหาการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวอย่างยั่งยืน โดยในจุดแรกคือการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ปกครองที่มีบุตร หลาน พิการแต่กำเนิด ให้สามารถเรียนรู้ เข้าใจการดูแล และ ฟื้นฟูเด็กพิการ โดยเน้นความพิการทางด้านการเคลื่อนไหว และสร้างกำลังใจให้เด็กและผู้ปกครองว่ายังมีสังคมรอบตัวพร้อมที่จะช่วยเหลืออยู่อย่างเต็มที่

วิธีการทำงาน

มูลนิธิ ซาย มูฟเม้นท์ มีวัตถุประสงค์ในการทำงานดังนี้ 1.ให้ความช่วยเหลือเด็กพิการทางด้านการเคลื่อนไหว ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และสนับสนุนให้สามารถดำรงชีวิตอิสระอยู่ในสังคมได้ 2.ฟื้นฟูสภาพจิตใจและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ปกครองที่มีบุตร หลาน พิการแต่กำเนิด ให้สามารถเรียนรู้ เข้าใจการดูแล และ ฟื้นฟูเด็กพิการ โดยเน้นความพิการทางด้านการเคลื่อนไหว 3. สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย และแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือ บุคคลากรที่เกี่ยวข้องทางด้านการแพทย์ในการรักษาและฟื้นฟูเด็กพิการจากแหล่งต่างๆทั้งในและต่างประเทศ 4. เผยแพร่ข้อมูลให้แก่สังคม และชุมชน ในการสร้างทัศนติที่ถูกต้องต่อคนพิการว่ามีสิทธิเท่าเทียมกับคนปกติ โดยการดำเนินโครงการปีนเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต (Climb to Change a Life: CTCAL) นี้ โดยพา “น้องๆผู้พิการทางการเคลื่อนไหว” ขึ้นไปพิชิตยอดยอดเขาในประเทศไทยด้วยความช่วยเหลือจากครอบครัวและผู้ร่วมเดินทางที่เป็นอาสาสมัครท่านอื่นๆ เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กพิการทางการเคลื่อนไหวได้มีโอกาสทำในสิ่งที่ยากจนเกือบจะเป็นไปไม่ได้จนสำเร็จ นอกจากจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเขาเองแล้ว ยังเป็นการชดเชยการขาดโอกาสมากมายในชีวิตจากการที่เกิดมาพร้อมความพิการ แต่ความสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความสนับสนุนอย่างจริงจังจากทุกภาคส่วน นอกจากนี้ มูลนิธิ ซาย มูฟเม้นท์ มุ่งหวังที่จะใช้กิจกรรมครั้งนี้ส่งกำลังใจให้เด็กพิการด้านการเคลื่อนไหว รวมถึงเปิดโอกาสคนในสังคมได้ร่วมเดินทางเพื่อท้าทายขีดจำกัดของน้องๆ พิการด้านการเคลื่อนไหว มุ่งหวังให้สังคมเข้าใจว่าการช่วยเหลือผู้พิการที่ถูกต้องและยั่งยืนคือการสนับสนุนโอกาสและปฏิบัติอย่างผู้พิการอย่างเท่าเทียม และสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงค์ชีวิตให้แก่คนพิการทางการเคลื่อนไหวให้ออกมาใช้ชีวิตอย่างอิสระและทำประโยชน์ให้กับสังคมได้มากขึ้นในอนาคต

สถานะและความสำเร็จในปัจจุบัน

โครงการปีนเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 - โดยครั้งแรกในปี 2555 มูลนิธิฯ ได้พาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวและครอบครัวจำนวนหนึ่งครอบครัวไปพิชิตภูกระดึงโดยความช่วยเหลือจากอาสาสมัครกลุ่มแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลเด็กจำนวน 15 คน - และครั้งที่สอง ในปี 2557 มูลนิธิฯ ได้พาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวและครอบครัวจำนวน 5 ครอบครัวไปนำตกเอราวัณโดยความช่วยเหลือจากอาสาสมัครหลากหลายกลุ่มทั้ง แพทย์ พยาบาล นักศึกษา และกลุ่มคนทำงานทั่วไป จำนวนกว่า 30 คนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งที่สองนี้ - และในครั้งนี้ Climb to Change a Life project 3 ทางมูลนิธิ ซาย มูฟเม้นท์ จะพาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวและครอบครัวจำนวน 20 ครอบครัวไปพิชิตยอดเขาเทวดา อุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยความช่วยเหลือจากอาสาสมัครหลากหลายกลุ่มทั้ง แพทย์ พยาบาล นักศึกษา กลุ่มคนทำงานทั่วไป ผู้บริหาร นักธุรกิจชาวต่างชาติ ทหาร และอื่นๆ จำนวนกว่า 80 คนที่เข้าร่วมโครงการ รวมกว่า 150 ชีวิตที่เข้าร่วมพิชิตภาระกิจครั้งนี้ให้สำเร็จในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558

เป้าหมายของโครงการในช่วง 1 ปี ข้างหน้า

มูลนิธิ ซาย มูฟเม้นท์ มีเป้าหมายที่จะขยายโอกาสให้เด็กพิการทางการเคลื่อนไหวและครอบครัวได้พิชิตฝันที่เป็นไปไม่ได้ให้สำเรี็จได้จากโครงการปีนเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต : Climb to Change a Life ในปี 2559 เพิ่มเป็น 50 ครอบครัวและเปิดโอกาสให้อาสาสมัครจากทุกภาคส่วนในสังคมได้สัมผัสกับการสนับสนุนโอกาสแก่เด็กพิการทางการเคลื่อนไหวอย่างแท้จริงเพิ่มขึ้นเป็น 150 คน โดยจะใช้ข้อมูลความสำเร็จจากโครงการในปี 2558 เผยแพร่ใน Facebook Page ของมูลนิธิฯ https://www.facebook.com/Zymovement ที่มีผู้ให้ความสนใจติดตามข่าวสารข้อมูลจำนวน เกือบ 3,000 รายในปัจจุบัน และมีการขยายจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลที่มีประโยขน์ของมูลนิธิฯ โดยคาดหวังว่าจะมีผู้ให้ความสนใจติดตามข่าวสารจาก Facebook เพิ่มขึ้นเป็น 8,000 ราย ในปี 2559

เป้าหมายของโครงการในช่วง 3 ปี ข้างหน้า

มูลนิธิ ซาย มูฟเม้นท์ มีเป้าหมายที่จะขยายโอกาสให้เด็กพิการทางการเคลื่อนไหวและครอบครัวได้พิชิตฝันที่เป็นไปไม่ได้ให้สำเรี็จได้จากโครงการปีนเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต : Climb to Change a Life ในปี 2561 1. มีการพาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวจำนวน 5 ครอบครัวพิชิตยอดเขาทุกเดือนโดยอาสาสมัครจากทุกภาคส่วนทั้งส่วนที่เคยผ่านโครงการกับมูลนิธิฯ มาแล้ว และอาสาสมัครใหม่ที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆทุกปี 2. เปิดโอกาสให้อาสาสมัครจากทุกภาคส่วนในสังคมได้สัมผัสกับการสนับสนุนโอกาสแก่เด็กพิการทางการเคลื่อนไหวอย่างแท้จริงเพิ่มขึ้นตามจำนวนโครงการที่จัดโดยจำนวนของอาสาสมัคร 4 คนต่อเด็กพิการ 1 ครอบครัว และจะใช้ข้อมูลความสำเร็จจากโครงการในปี ต่าง เผยแพร่ใน Facebook Page ของมูลนิธิฯ https://www.facebook.com/Zymovement และ website (http://www.zmf-asia.org/) ที่มีผู้ให้ความสนใจติดตามข่าวสารข้อมูลจำนวน เกือบ 3,000 รายในปัจจุบัน และมีการขยายจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลที่มีประโยขน์ของมูลนิธิฯ โดยคาดหวังว่าจะมีผู้ให้ความสนใจติดตามข่าวสารจาก Facebook เพิ่มขึ้นเป็น 50,000 ราย ในปี 2561

เป้าหมายระยะยาวที่โครงการนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสิ่งแวดล้อม

เมื่อเด็กพิกาารทางการเคลื่อนไหวเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองจะทำให้สังคมลดภาระในการดูแลผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่ช่วยตนเองไม่ได้เนื่องจากขาดการดูแลและพัฒนาศักยภาพลง และในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงนั้นจะทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมได้ระหว่างคนปกติและคนพิการ ทำให้สังคมไทยถูกยกระดับขึ้นอย่างที่ควรจะเป็น

ความสำเร็จของโครงการและวิธีวัดผลลัพธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. เมื่อเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองจะทำให้สังคมลดภาระในการดูแลผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่ช่วยตนเองไม่ได้เนื่องจากขาดการดูแลและพัฒนาศักยภาพลง 2. อนาคตที่เปลี่ยนแปลง โดยเกิดการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมได้ระหว่างคนปกติและคนพิการ ทำให้สังคมไทยถูกยกระดับขึ้นอย่างที่ควรจะเป็น ตัวชี้วัดคือจำนวนผู้พิการที่ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองที่เพิ่มขึ้น โดยตรวจสอบได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ตรวจสอบได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือกรมแรงงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านคนอย่างไรบ้าง

ต้องการอาสาสมัครที่เข้ามาช่วยพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กระจายออกสู่สังคมทุกภาคส่วน เพราะการรับรู้ที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เกิดความจริงจังในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในระดับประเทศได้ไม่ยาก

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านเครือข่ายภาคีอย่างไรบ้าง

เช่นเดียวกับส่วนของอาสาสมัคร แต่อยากจะเพิ่มการทำกิจกรรมร่วมกันกับภาคีที่เข้มแข้ง ที่สามารถต่อยอดการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวได้ด้วย

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านองค์ความรู้อย่างไรบ้าง

ไม่มี

โครงการมีความต้องการการสนับสนุนด้านเเหล่งทุนอย่างไรบ้าง

งบประมาณที่ใช้ในการจัดโครงการแต่ละปีจะอยู่ที่ประมาณ 2,500 / คน โดยเฉลี่ยรวมทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ สำหรับ โครงการปีนเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต 3 : Climb to Change a Life 3 ในปี 2558 นี้ ทางมูลนิธิต้องการเงินสนับสนุนจำนวน 319,600 บาท สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจำนวน 150 คน (เด็กพิการ 20 คน และครอบครัว 40 คน อาสาสมัครแบกเด็กพิชิตยอดเขา 80 คน และทีมทำงาน 10 คน) โดยค่าใช้จ่ายแบ่งเป็น: (ก) รถโดยสาร 2 คัน (รวม 100 ที่นั่ง) 58,000 บาท (ข) ค่าเข้าอุทยาน 2,800 บาท (ค) ค่ารถกระบะขึ้นเขาเทวดา 30,000 บาท (ง) อาหาร 3 มื้อ 21,000 บาท (จ) ค่าที่พัก 1 คืน 42,000 บาท (ฉ) เจ้าหน้าที่นำทางปีนเขา 3,000 บาท (ช) ค่าบันทึกเทปและผลิตสารคดี 60,000 บาท (ซ) กิจกรรมสร้างกำลังใจและความเชื่อมั่นเพื่อพัฒนาศักยภาพให้เด็กพิการทางการเคลื่อนไหว คอรบครัว และผู้ร่วมโครงการ 30,000 บาท (ฌ) เงินสนับสนุนปรับปรุงพื้นที่เดินเขาให้ปลอดภัยโดยชาวบ้านกระเหรี่ยงในพื้นที่ 40,000 บาท (ญ) ประกันภัยการเดินทางกลุ่ม 2,800 บาท (ฎ) ผลิตเสื้อยืดโครงการ 30,000 บาท รวม 319,600 บาท

รายละเอียดองค์กรที่รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิ ซาย มูฟเม้นท์ มีวัตถุประสงค์ในการทำงานดังนี้ 1.ให้ความช่วยเหลือเด็กพิการทางด้านการเคลื่อนไหว ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และสนับสนุนให้สามารถดำรงชีวิตอิสระอยู่ในสังคมได้ 2.ฟื้นฟูสภาพจิตใจและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ปกครองที่มีบุตร หลาน พิการแต่กำเนิด ให้สามารถเรียนรู้ เข้าใจการดูแล และ ฟื้นฟูเด็กพิการ โดยเน้นความพิการทางด้านการเคลื่อนไหว 3. สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย และแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือ บุคคลากรที่เกี่ยวข้องทางด้านการแพทย์ในการรักษาและฟื้นฟูเด็กพิการจากแหล่งต่างๆทั้งในและต่างประเทศ 4. เผยแพร่ข้อมูลให้แก่สังคม และชุมชน ในการสร้างทัศนติที่ถูกต้องต่อคนพิการว่ามีสิทธิเท่าเทียมกับคนปกติ

เจ้าของโครงการ

นางสาวปาลิตา ศิริวรรณาพงษ์
มูลนิธิ ซาย มูฟเม้นท์ (Zy Movement Foundation)
มูลนิธิ

ข้อมูลติดต่อ

zmf.asia@gmail.com
088 008 1329
http://www.zmf-asia.org
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.776227569165573.1073741835.109961065792230&type=3

สนับสนุนโครงการนี้

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์ติดต่อ

อีเมล

องค์กร/หน่วยงาน

คุณต้องการสนับสนุนเรื่องใด?

 คน/ความรู้ เครือข่าย เงิน/ทรัพยากร

รายละเอียดการสนับสนุน