โครงการรวมพลังความคิด สร้างสรรค์ชีวิตสู่สุขภาพที่ดี

สังคมสุขภาวะ
IMG_0848_resize

เกี่ยวกับโครงการ

มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์(เอดส์เน็ท) สำนักงานภาคอีสาน เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ ที่ทำงานด้านเอดส์มามากกว่า 17 ปี ดำเนินงานด้านการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาเรื่องเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สุขภาวะทางเพศ และวัณโรค ในพื้นที่ภาคอีสาน ปัจจุบัน มูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
วัตถุประสงค์
1) เพื่อประสานการระดมทรัพยากรและพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กร
เครือข่าย และกลไกในการทำงานด้านสุขภาพ
2) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการทำงาน
3) เพื่อดำเนินการและร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
4) ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ปัญหาและที่มา (Why)

1. “ โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาวะทางเพศในเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ภาคอีสาน” ปัญหาด้านสุขภาวะทางเพศเป็นปัญหาใหญ่และสำคัญยิ่งกับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสซึ่งโครงการหมายถึง เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ เยาวชนในเรือนจำ เด็กและเยาวชนพิการทางหูหรือโสตศึกษา เด็กและเยาวชนพิการทางสายตาหรือการมองเห็น รวมถึงเด็กและเยาวชนที่มีความต้องการพิเศษ (เร่ร่อน ไร้ที่พัก ข้างถนน แว้น) ทุกกลุ่มอายุโดยรวมอยู่ระหว่าง 8-25 ปี ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตเช่นเดียวกันกับเด็กและเยาวชนทั่วๆไป โดยธรรมชาติของเด็กและเยาวชนเป็นวัยที่อยากลอง อยากเรียนรู้ อยากค้นหาสิ่งใหม่ ประกอบการพัฒนาการด้านร่างกายย่างเข้าสู่วัยรุ่นที่พร้อมมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งช่วงวัยนี้จะเรียนรู้ และใกล้ชิดกับเพื่อน นำไปสู่ความเชื่อ ค่านิยมต่อเรื่องเพศที่ไม่ถูกต้องส่งผลให้เกิดปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย การตีตราตนเองและไม่เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น การใช้ความรุนแรงทางเพศ มุมมองต่อเพศทางเลือก ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ ซึงทั้งหมดส่งผลสุขภาวะทางเพศเชิงบวกของเด็กและเยาวชนในปัจจุบันเป็นอย่างมาก 2. งานกระบวนการฝึกอบรม จากประสบการณ์ทำงานของมูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ (เอดส์เน็ท) สำนักงานภาคอีสาน ได้มากว่า 17 ปี ใน 20 จังหวัดของภาคอีสาน บุคลากรมีทักษะและประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาเอชไอวี/เอดส์ วัณโรค สุขภาวะทางเพศ และกระบวนการวิจัยพาร์ (Participatory Action Research) ทั้งในประชากรคนไทยที่เป็นเด็กและเยาวชน ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน รวมถึงแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ(พม่า ลาว และกัมพูชา) ปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้ดำเนินโครงการ GF หรือกองทุนโลกซึ่งทำงานมาตลอดระยะเวลา 5 ปี จำนวน 5 โครงการ สิ้นสุดการทำงาน เมื่อเดือนกันยายน 2557 และ รวมถึงได้เป็นทีมวิทยากรกระบวนการฝึกอบรมสุขภาวะทางเพศ ให้กับเด็กและเยาวชน และเด็กเยาวชนทั่วไปซึ่งได้สนับสนุนงบประมาณ ให้เอดส์เน็ทเป็นทีมวิทยากรกระบวนการคือ 1. มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ (CCF) ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประมาณ 45 รุ่น พื้นที่จ.สระแก้ว บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ สกลนคร ขอนแก่น เลย ฯลฯ 2. มูลนิธิศุภนิมิต ประมาณ 15 รุ่น พื้นที่จ.หนองบัวลำภู ชัยภูมิ 3. เทศบาล ตำบลต่างๆ ได้แก่ ต.บ้านทุ่ม ต.สาวะถี ฯลฯ 4. หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขนแก่น (สคร. 6) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น ดังนั้น จากประสบการณ์การทำงานของมูลนิธิฯ ร่วมกับองค์กรภาคีในภาคอีสาน ที่เคยดำเนินงานในกลุ่มเด็กและเยาวชนทั่วไป รวมถึงด้อยโอกาสบางส่วน ประกอบกับสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาวะทางเพศในเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในพื้นที่ ภาคอีสาน ที่ยังไม่มีองค์กรใดขับเคลื่อนงานสุขภาวะทางเพศในเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสผ่านมา จึงทำให้มูลนิธิร่วมกับองค์กรภาคีร่วมมือกันดังกล่าว

ทางแก้ปัญหา (How)

1. “ โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาวะทางเพศในเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ภาคอีสาน”  ได้มีการมีกระบวนการทำงานเป็นรูปแบบองค์กรภาคี โดยร่วมกับองค์กรภาคีในภาค อีสาน 7 องค์กรรวมเอดส์เน็ท ได้แก่  รูปแบบการทำงานโครงการย่อย โดยการปรับฐานคิดมุมมองในเรื่องเพศเชิงบวกให้คนทำงานที่ทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส การส่งเสริมให้เกิดพลัง การเห็นคุณค่าของตนเอง และเพื่อนเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส  การพัฒนาศักยภาพคนทำงาน ได้แก่ การบริหารจัดการโครงการ การจัดทำระบบและรายงานการเงินบัญชี กระบวนการวางแผนและการติดตามประเมินผล  การพัฒนาเครื่องมือ ได้แก่ พัฒนาสื่อเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส การพัฒนาหลักสูตรสุขภาวะทางเพศ รวมถึงการพัฒนารูปแบบการทำงานและนำมาสู่การเผยแพร่ต่อสาธารณะ 2. งานกระบวนการฝึกอบรม 2.1 หลักสูตรการบริหารงานโครงการ หลักสูตรการบริหารและจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรการเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุน หลักสูตรการเขียนรายงานเพื่อนำเสนอผลงาน หลักสูตรการการบริหารจัดการระบบการเงินและบัญชีของโครงการ หลักสูตรการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ หลักสูตรสุขภาวะทางเพศในชุมชน,โรงเรียน หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพแกนนำ 2.2 หลักสูตรสุขภาวะทางเพศ หลักสูตรเบื้องต้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น  หลักสูตรเรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  หลักสูตรการปรับเปลี่ยนฐานมุมมองเรื่องเพศเชิงบวก  หลักสูตรการสร้างแกนนำสื่อสารเรื่องเพศในโรงเรียน หรือในชุมชน  หลักสูตรการสื่อสารเรื่องเพศในโรงเรียน หรือในชุมชน  หลักสูตรการให้คำปรึกษาเรื่องเพศสำหรับวัยรุ่น หรือ ผู้ปกครอง หรือ คุณครู  หลักสูตรการทำงานเรื่องเพศในโรงเรียน สำหรับผู้บริหารและคณะครูอาจารย์  หลักสูตรทักษะชีวิตและหลักสูตรสิทธิเด็ก

วิธีการทำงาน

1. “ โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาวะทางเพศในเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ภาคอีสาน”  การปรับฐานคิดทัศนคติมุมมองต่อสุขภาวะทางเพศ คนทำงานทุกระดับ รวมถึงสร้างให้เด็กและเยาวน การส่งเสริมให้เกิดพลัง การเห็นคุณค่าของตนเอง และเพื่อนเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส  การพัฒนาเครื่องมือ ได้แก่ พัฒนาสื่อเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส การ พัฒนาหลักสูตรสุขภาวะทางเพศ รวมถึงการพัฒนารูปแบบการทำงานและนำมาสู่การเผยแพร่ต่อสาธารณะ 2. งานกระบวนการฝึกอบรม  การพัฒนาคน แกนนำ หรือผู้นำการเปลี่ยนแปลง สร้างจากกลุ่มที่อยู่ในสถานการณ์ปัญหา รวมถึงกลุ่มที่มีความสนใจ ที่จะขับเคลื่อนการทำงาน หรือการพัฒนาแกนนำคนทำงาน ให้เกิดการขับเคลื่อนการทำงาน  ry<แกนนำ ขยายให้ความรู้กับเพื่อน หรือถ่ายทอดความรู้ต่อ

สถานะและความสำเร็จในปัจจุบัน

1. “ โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาวะทางเพศในเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ภาคอีสาน”  เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ที่มีความเป็นอยู่หลาหลายแตกต่างกันสถานพินิจ เยาวชนในเรือนจำ เด็กและเยาวชนพิการทางหูหรือโสตศึกษา เด็กและเยาวชนพิการทางสายตาหรือการมองเห็น รวมถึงเด็กและเยาวชนที่มีความต้องการพิเศษ (เร่ร่อน ไร้ที่พัก ข้างถนน แว้น) เห็นคุณค่าตนเองและคนอื่น ตระหนักรู้สุขภาวะทางเพศเชิงบวก มีทักษะชีวิต นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รวมถึงการการใช้ความรุนแรงทางเพศ มุมมองต่อเพศทางเลือก ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ 2. งานกระบวนการฝึกอบรม  การพัฒนาหลักสูตร ที่ให้สอดคล้องเหมาะสมกับเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย  กระบวนการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจ การบริหารโครงการ  การพัฒนาแกนนำ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง จากเปลี่ยนความคิด เป็นการเปลี่ยนไปลงมือทำและปฏิบัติการ จากเยาวชน 1 คน เพิ่มเป็น 2 และ 3 คน หรือมากขึ้นตามลำดับเป็นกลุ่มเยาวชน

เป้าหมายของโครงการในช่วง 1 ปี ข้างหน้า

1. “ โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาวะทางเพศในเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ภาคอีสาน”  เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ที่มีความเป็นอยู่หลาหลายแตกต่างกันสถานพินิจ เยาวชนในเรือนจำ เด็กและเยาวชนพิการทางหูหรือโสตศึกษา เด็กและเยาวชนพิการทางสายตาหรือการมองเห็น รวมถึงเด็กและเยาวชนที่มีความต้องการพิเศษ (เร่ร่อน ไร้ที่พัก ข้างถนน แว้น) เห็นคุณค่าตนเองและคนอื่น ตระหนักรู้สุขภาวะทางเพศเชิงบวก 2. งานกระบวนการฝึกอบรม  เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติ รวมถึงพฤตกรรมการป้องกัน

เป้าหมายของโครงการในช่วง 3 ปี ข้างหน้า

1. “ โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาวะทางเพศในเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ภาคอีสาน”  เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ที่มีความเป็นอยู่หลาหลายแตกต่างกันสถานพินิจ เยาวชนในเรือนจำ เด็กและเยาวชนพิการทางหูหรือโสตศึกษา เด็กและเยาวชนพิการทางสายตาหรือการมองเห็น รวมถึงเด็กและเยาวชนที่มีความต้องการพิเศษ (เร่ร่อน ไร้ที่พัก ข้างถนน แว้น) เห็นคุณค่าตนเองและคนอื่น ตระหนักรู้สุขภาวะทางเพศเชิงบวก มีทักษะชีวิต นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รวมถึงการการใช้ความรุนแรงทางเพศ มุมมองต่อเพศทางเลือก 2. งานกระบวนการฝึกอบรม  การพัฒนาแกนนำ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง จากเปลี่ยนความคิด เป็นการเปลี่ยนไปลงมือทำและปฏิบัติการ จากเยาวชนกลุ่มหนึ่งไปสู่อีกกลุ่มหนึ่ง และจากพื้นที่หนึ่งไปอีกพื้นที่หนึ่ง เพื่อให้เกิดการขยายในวงกว้างมากขึ้น ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมายระยะยาวที่โครงการนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสิ่งแวดล้อม

1. “ โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาวะทางเพศในเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ภาคอีสาน”  เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ที่มีความเป็นอยู่หลาหลายแตกต่างกันสถานพินิจ เยาวชนในเรือนจำ เด็กและเยาวชนพิการทางหูหรือโสตศึกษา เด็กและเยาวชนพิการทางสายตาหรือการมองเห็น รวมถึงเด็กและเยาวชนที่มีความต้องการพิเศษ (เร่ร่อน ไร้ที่พัก ข้างถนน แว้น) ใช้ชีวิตอยู่ใน สังคมอย่างมีความสุข ได้รับการยอมรับ ไม่ถูกตีตราจากสังคม ตลอดจนได้รับการยอมรับและร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนสังคม 2. งานกระบวนการฝึกอบรม  เป็นกระบวนการที่เกิดการพัฒนาคน พัฒนาหลักสูตร การพัฒนาสื่อที่เฉพาะ และมีความหลากหลายเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่างเพศ ต่างวัยและอายุ ุส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงทักษะความเชี่ยวชาญของกลุ่มเป้าหมาย

ความสำเร็จของโครงการและวิธีวัดผลลัพธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. “ โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาวะทางเพศในเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ภาคอีสาน”  เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ที่มีความเป็นอยู่หลาหลายแตกต่างกันสถานพินิจ เยาวชนในเรือนจำ เด็กและเยาวชนพิการทางหูหรือโสตศึกษา เด็กและเยาวชนพิการทางสายตาหรือการมองเห็น รวมถึงเด็กและเยาวชนที่มีความต้องการพิเศษ (เร่ร่อน ไร้ที่พัก ข้างถนน แว้น) มีจำนวนเด็กและเยาวชน รวมถึงขยายกลุ่มเพิ่มขึ้นจากเดิม 5 จังหวัดในภาคอีสาน ให้ขยายครอบคลุมภาคอีสาน และภาคอื่นๆ ในประเทศ 2. งานกระบวนการฝึกอบรม  จำนวนการพัฒนาคนเพิ่มขึ้น พัฒนาหลักสูตรใหม่ๆที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงการพัฒนาสื่อที่เฉพาะกลุ่มได้เพิ่มขึ้น และ มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้จะส่งผบต่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่างเพศ ต่างวัยและอายุ ุได้วงกว้างครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสาน

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านคนอย่างไรบ้าง

 พัฒนาศักยภาพเป็นระยะๆ ต่อเนื่อง  พัฒนาทักษะที่มีความเฉพาะให้เกิดการเชี่ยวชาญมากขึ้น  ทักษะการระดมทรัพยากรอย่างชาญฉลาด และเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงสังคมโดยรวม

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านเครือข่ายภาคีอย่างไรบ้าง

 กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล รวมถึงการศึกษาดูงาน  การร่วมพัฒนาศักยภาพจากองค์กรเครือข่าย  การเสริมพลังระหว่างเครือข่าย สนับสนุนการทำงานระดมทรัพยาร่วมกัน เช่น งบประมาณ บุคลากร(วิทยากร) อุปกรณ์ เครื่องมือ และสื่อต่างๆ

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านองค์ความรู้อย่างไรบ้าง

 กระบวนการระดมทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย  ทักษะการจัดการองค์ความรู้  ทักษะการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณะ

โครงการมีความต้องการการสนับสนุนด้านเเหล่งทุนอย่างไรบ้าง

 ทุนด้านงานบุคลากร และการบริหารจัดการภายในองค์กร  ทุนการดำเนินงานกิจกรรมและการขับเคลื่อนงานโครงการ  ทุนสนับสนุนปฏิบัติการย่อย เฉพาะกลุ่มเพื่อให้เกิดกระบวนการเข้าถึงเพื่อนของกลุ่มเป้าหมาย และนำไปสู่การขยายการทำงานต่อไป

รายละเอียดองค์กรที่รับผิดชอบโครงการ

ความเป็นมา มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ (เอดส์เน็ท) เป็นองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงผลกำไร ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความจำป็นที่จะต้องมีองค์กรในท้องถิ่นที่จะสานต่อและขยายผลรูปแบบการส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานด้านเอดส์ร่วมกันในลักษณะพหุภาคี ซึ่งเป็นรูปแบบและกระบวนการที่ผลักดันโดยโครงการไทย-ออสเตรเลียป้องกันเอดส์ภาคเหนือ (NAPAC) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก AusAID ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2536 - 2540 ทั้งชื่อ แนวทางการดำเนินงาน และ วัตถุประสงค์ของ มูลนิธิฯ กำหนดขึ้นในกระบวนการหารือร่วมกันระหว่างแกนนำการทำงานด้านเอดส์ในภาคเหนือตอนบน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ และกลุ่มผู้ติดเชื้อ ที่ได้มาหารือกันเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2539 และด้วยการสนับสนุนจาก AusAID เอดส์เน็ทได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิฯ กับคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และงานทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 โครงการเอดส์สหภาพยุโรป (EC) ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯในส่วนของงบประมาณด้านบุคลากรและการบริหารสำนักงานในช่วง 3 ปีแรกของการก่อตั้ง

เจ้าของโครงการ

นางสาวเพียรสุดา ทองพูลเพิ่ม
มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์(เอดส์เน็ท) สำนักงานภาคอีสาน
มูลนิธิ

ข้อมูลติดต่อ

phiensuda@gmail.com
089-4222961

https://www.facebook.com/aidsnetne?fref=nf

สนับสนุนโครงการนี้

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์ติดต่อ

อีเมล

องค์กร/หน่วยงาน

คุณต้องการสนับสนุนเรื่องใด?

 คน/ความรู้ เครือข่าย เงิน/ทรัพยากร

รายละเอียดการสนับสนุน