สื่อดิจิทัลลดความเหลื่อมล้ำวิทย์-คณิต

การศึกษา/พัฒนาเยาวชน
learn ed

เกี่ยวกับโครงการ

นำระบบการเรียนวิชาวิทย์-คณิตรูปแบบใหม่ไปใช้ในโรงเรียน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครู เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองให้กับนักเรียน และได้รับการสอนที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการขาดแคลนครูทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในคุณภาพการศึกษาของประเทศ

ปัญหาและที่มา (Why)

ระบบการศึกษาไทยขาดแคลนทรัพยากรครูทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะในวิชาวิทย์-คณิต สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนจากคะแนนโอเน็ตเฉลี่ยของสองวิชานี้อยู่ในระดับต่ำมาก ทำให้เด็กที่ได้รับผลกระทบนี้เสียโอกาสในการศึกษาต่อ และส่งผลโดยตรงกับศักยภาพการแข่งขันของประเทศในอนาคต

ทางแก้ปัญหา (How)

พัฒนาระบบการเรียนรูปแบบใหม่ซึ่งใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิตัลในห้องเรียนเพื่อสนับสนุนการเรียนวิชาวิทย์-คณิตในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และช่วยครูจัดการสอนให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของเด็กแต่ละคน ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นในทั้งสองวิชาดังกล่าว

วิธีการทำงาน

พัฒนาองค์ประกอบต่างๆดังนี้ • หนังสือเรียน แบบฝึกหัด คู่มือครู และไฟล์เรียนดิจิตัล วิชาวิทย์-คณิต ระดับ ม.ต้น ที่ครอบคลุมตามหลักสูตรแกนกลาง • ซอฟท์แวร์จัดการเรียนรู้ในห้องเรียนที่นักเรียนสามารถเรียนได้ตามความเร็วของตนเอง ได้ฝึกคิดวิเคราะห์ผ่านระบบทดสอบ และมีระบบจัดการฐานข้อมูลที่ช่วยแบ่งเบาภาระครู • บริการติดตั้งระบบ แนะนำการใช้งาน และให้คำปรึกษากับครูและนักเรียนที่ใช้ระบบ

สถานะและความสำเร็จในปัจจุบัน

เริ่มต้นในปี 2554 จนถึงปัจจุบันมีโรงเรียนใช้ระบบแล้ว 30 แห่ง และได้รับผลตอบรับที่ดีจากทั้งครู นักเรียน และผู้บริหารโรงเรียน โดยโรงเรียนต้นแบบที่ใช้ระบบนี้ในช่วงกว่า 2ปีที่ผ่านมามีคะแนนโอเน็ตสูงขึ้นกว่า 10% ในวิชาวิทย์ และคณิต และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองให้กับนักเรียนได้อย่างชัดเจนซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญมาก ๆ ในศตวรรษต่อไป

เป้าหมายของโครงการในช่วง 1 ปี ข้างหน้า

• นักเรียน 3000 คนของโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและมีปัญหาเรื่องทรัพยากรหรือคิดเป็น 10 โรงเรียน ได้เรียนรู้วิชาวิทย์-คณิตจากระบบที่นำไปให้บริการจะช่วยแบ่งเบาภาระครู และคาดว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะสูงขึ้นเฉลี่ยมากกว่า 10% ทั้งการวัดผลภายในโรงเรียนและคะแนนโอเน็ต ซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีทางเลือกและโอกาศในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป ซึ่งจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญในการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของประเทศ ในระยะยาวได้

เป้าหมายของโครงการในช่วง 3 ปี ข้างหน้า

• นักเรียน 12,000 คนของโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล และขาดทรัพยากรหรือคิดเป็น 40 โรงเรียน ได้เรียนรู้วิชาวิทย์-คณิตจากระบบที่นำไปให้บริการ คาดว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะคะแนนโอเน็ต เพิ่มขึ้นเฉลี่ยมากกว่า 10% และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยมีเด็กในกลุ่มโรงเรียนที่ขาดทรัพยากรนี้ ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น เลิกเรียนกลางคันลดลง 25% มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เบื้องต้นในการดำเนินชีวิต และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและพัฒนาประเทศต่อไป

เป้าหมายระยะยาวที่โครงการนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสิ่งแวดล้อม

เยาวชนของประเทศได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน พัฒนาการรูปแบบการศึกษาที่มีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์ที่สูง ทำให้เด็กอยู่ในระบบการศึกษาและสามารถต่อยอดการศึกษาได้ เมื่อเยาวชนของประเทศได้รับโอกาสและการศึกษาที่ดี สามารถอยู่ในระบบการศึกษา โอกาสที่เด็กจะเติบโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพ ร่วมพัฒนาประเทศ พัฒนาสังคมของเราต่อไป

ความสำเร็จของโครงการและวิธีวัดผลลัพธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

ความสำเร็จของโครงการคือการที่เด็กนักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น มีเด็กเลิกเรียนกลางคันลดลงร้อยละ 50 ภายในระยะเวลา 3 ปี โดยตัวชี้วัดความก้าวหน้าและความสำเร็จ ก็คือจำนวนนักเรียนที่ได้เรียนในระบบนี้ ผลคะแนนสอบโอเน็ตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ อัตราการเลิกเรียนกลางคันน้อยลง จำนวนนักเรียนที่ศึกษาต่อในระดับชั้นต่อไปสูงขึ้น โครงการจะติดตามและประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกภาคเรียน วัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรม สอบถามข้อมูลเชิงลึกที่เกิดขึ้น รายงานผลความคืบหน้าปีละ 2-4 ครั้ง

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านคนอย่างไรบ้าง

นักวางแผนกลยุทธ์แบรนด์และประชาสัมพันธ์โครงการ

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านเครือข่ายภาคีอย่างไรบ้าง

ภาคีเครือข่ายที่มีความสนใจในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ช่วยสนับสนุนทั้งด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช้งานให้กับโรงเรียน เพื่อทำให้โรงเรียนที่ขาดแคลนสามารถเข้าถึงระบบการเรียนที่มีคุณภาพ ภาคีเครือข่ายที่มีความเชี่ยวชาญด้านสื่อ และด้านเทคโนโลยี เพื่อช่วยในการขยายผลให้เกิดขึ้นในวงกว้างได้ต่อไป

โครงการมีความต้องการการสนับสนุนด้านเเหล่งทุนอย่างไรบ้าง

ขอรับการสนับสนุนเป็นเงินจำนวน 610,000 บาท แบ่งเป็น - ค่าเครื่อง Server และอุปกรณ์อื่น ๆ รวมถึงการติดตั้งเพื่อให้บริการระบบ 250,000 บาท - ค่า License และบริการเนื้อหา ดิจิตัลไฟล์ ตำรา แบบฝึกหัด สำหรับนักเรียน แนะนำการใช้งานให้คำปรึกษาครูผู้สอน และให้บริการทางเทคนิคอื่นๆ 360,000บาท เป็นเวลา 1ปี (ปริมาณนักเรียน 200 คน เฉลี่ยค่าใช้จ่ายคนละ 1,800 บาท)

รายละเอียดองค์กรที่รับผิดชอบโครงการ

พวกเราเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ในการ บริหารจัดการ การพัฒนาวิชาการและการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของประเทศโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยทั้งคุณครูและนักเรียน เพราะเราเชื่อว่าคุณครูคือบุคคลที่สำคัญที่สุดในห้องเรียน โดยมีเป้าหมายให้เด็กไทยทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทีไม่ใช่เพียงแต่วิชาการหรือทักษะการคิดวิเคราะห์ แต่รวมถึงคุณธรรมแรงบันดาลใจต่าง ๆ ที่จะสามารถนำไปใช้ต่อได้ในชีวิตประจำวัน

เจ้าของโครงการ

คุณธานินท์ ทิมทอง
บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
บริษัท

ข้อมูลติดต่อ

tanin@learn.co.th
081-7711101
http://www.learneducation.co.th/

สนับสนุนโครงการนี้

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์ติดต่อ

อีเมล

องค์กร/หน่วยงาน

คุณต้องการสนับสนุนเรื่องใด?

 คน/ความรู้ เครือข่าย เงิน/ทรัพยากร

รายละเอียดการสนับสนุน