หนึ่งตำบล ไร้คนว่างงาน ( เรียนฟรี มีงานทำ)

การศึกษา/พัฒนาเยาวชน

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการหนึ่งตำบลไร้คนว่างงาน ( เรียนฟรีมีงานทำ)
ก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าให้กับเยาวชน/คนว่างงาน
ในการนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ แก้ปัญหาความยากจน แก้ปัญหาการว่างงานและยาเสพติด
ให้ทุกคนมีคุณภาพ มีงานทำ เป็นกำลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป

ปัญหาและที่มา (Why)

ปัญหาในประเทศไทยปัจจุบัน มีสาเหตุพื้นฐานด้านการศึกษาเป็นส่วนใหญ่ การศึกษาในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิต บริบทท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของโลกและสภาพเศรษฐกิจ ประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและคนที่มีที่ดินทำกินก็ควรจะต่อยอดรักษาแผ่นดินเกิดไว้ แต่อีกส่วนหนึ่ง ที่ไม่มีที่ดินทำกินเพราะถูกยึดที่ทาง ไม่มีงานทำเพราะตกงาน ไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือในระดับที่ประกอบอาชีพได้ หรือที่ร้ายกว่านั้น มีโอกาสทางการศึกษาแต่เรียนไม่ตรงความถนัดและความต้องการของตลาดและแรงงานที่ขาดแคลน ในปัจจุบันคนตกงานมาก เพราะมุ่งแต่เรียนปริญญาแต่ไม่มีทักษะในการทำงาน จึงทำให้ทางโรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี ที่เปิดมาได้เกือบสี่ทศวรรษ ที่ได้เคยสอนคนสร้างอาชีพจบจากโรงเรียนไปนับแสนคน และหลายคนประสบความสำเร็จในชีวิต ด้วยพื้นฐานด้านทักษะวิชาชีพที่มีติดตัว ดังนั้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาการว่างงาน ความยากจน โอกาสทางการศึกษาและยาเสพติด ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดจาก คนว่างงานที่ไม่มีรายได้ คนยากจน คนขาดโอกาสทางการศึกษาเพื่อมีงานทำเลี้ยงชีพ จึงเป็นที่มาของการลงไปสู่ท้องถิ่นเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนา พัฒนาท้องถิ่น สร้างงานสร้างรายได้ ให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การดำรงชีวิตในท้องถิ่นอย่างมีความสุขและยั่งยืน "หากคนมีคุณภาพ ท้องถิ่นเข้มแข็ง ประเทศชาติจะพัฒนาได้อย่างมีเสถียรภาพ"

ทางแก้ปัญหา (How)

จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาคนที่ว่างงาน ยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา ได้พัฒนาทักษะฝีมือเป็นช่างมืออาชีพ เพื่อสามารถนำไปใช้เพื่อสร้างธุรกิจขนาดย่อมในท้องถิ่นหรือต่อยอดในด้านอื่นๆเพื่อการพัฒนาในท้องถิ่น หรือไปทำงานในภาคอุตสาหกรรมที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

วิธีการทำงาน

สร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียน หน่วยงานท้องถิ่น และภาคเอกชน

  • วางโครงสร้างและแผนงานโครงการในระยะสั้นและระยะยาว
  • จัดหลักสูตรและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและประสบการณ์สูง
  • จัดวางบุคลากรเพื่อมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
  • นำเสนอหน่วยงานภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนงบประมาณ
  • ประสานงานหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานสังคมอื่นๆเพื่อเผยแพร่และสร้างความร่วมมือ
  • ติดตามผลหลังจากการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายในแต่ละระยะ
  • ประเมินโครงการเพื่อปรับปรุงแก้ไขในข้อจำกัดด้านต่างๆเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่องและสร้างความเปลี่ยนแปลงท้องถิ่น ชุมชน ไปสู่เป็นสว่นหนึ่งในการปฏิรูปประเทศอย่างยั่งยืน

สถานะและความสำเร็จในปัจจุบัน

ตอนนี้ได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากภาคเอกชนอย่างดีมากและได้รับสนับสนุนสถานที่ในการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกิบการชั้นนำ ได้รับการตอบรับจากตำบลนำร่องและหน่วยงานท้องถิ่นไปประสานกับคนในชุมชนอย่างดี ในพื้นที่ต้นแบบโครงการ ทั้งสองด้านนี้ที่ได้รับการสนับสนุนทำให้สามารถสร้างงานสร้างโอกาสให้กับคนที่ไม่มีงานทำ ตกงาน อยากกลับท้องถิ่น ได้มีวิชาชีพติดตัว ไปเป็นคนที่มีคุณภาพในครอบครัว ท้องถิ่น และหากคนมีคุณภาพ ท้องถิ่นชุมชนเข้มแข็ง ลดปัญหาความยากจน การว่างงาน ยาเสพติด อาชญากรรม ประเทศก็จะเดินหน้าพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว

เป้าหมายของโครงการในช่วง 1 ปี ข้างหน้า

โครงการจะรองรับได้รุ่นละ 50 คน โดยจะมีการเปิดรุ่นหมุนเวียนได้ทุกเดือน หากมีคนเข้ามาเรียนอย่างเต็มอัตราทุกรุ่นและภาคเอกชนสนับสนุนต่อเนื่อง เราจะสามารถพัฒนาคนได้กว่า ุ600 คน ในหนึ่งปี ซึ่งจะทำให้ลดปัญหาทางสังคมได้อย่างมหาศาลในชุมชนท้องถิ่น คนมีงานทำ มีรายได้ ก็จะไม่อด ไม่จน ไม่ก่อปัญหายาเสพติด อาชญากรรม สังคมมีความมั่นคงปลอดภัยและเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนา

เป้าหมายของโครงการในช่วง 3 ปี ข้างหน้า

ในสามปีข้างหน้า โครงการจะขยายผลไปได้ถึงจำนวน กว่า 2000 คน ภายใต้เงื่อนไขการเข้าอบรมเต็มอัตราและภาคเอกชนสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการขยายผลโครงการไปให้ครบทั้งสี่ภาคทั่วประเทศ เพื่อโอกาสการเข้าถึงอย่าเสมอภาค หากทำได้ดังนี้ จะเป็นการช่วยชาติให้ขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม และขับเคลื่อนกลไกพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในท้องถิ่นได้อย่างมีเสถียรภาพ

เป้าหมายระยะยาวที่โครงการนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายสูงสุด ในอนาคตไม่เกินยี่สิบปีข้างหน้า จะขยายหลักสูตรให้ครบทุกด้านและผนวกเข้ากับหลักสูตรภูมิปัญญาในท้องถิ่น ขยายผลไปทั่วประเทศโดยร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและภาคเอกชน จัดทำหลักสูตรเพื่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ เป็นโรงเรียนชุมชน ที่สร้างงานสร้างอาชีพได้อย่างแท้จริง และคนที่จบการศึกษามีงานรองรับแน่นอน หรือสามารถประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ ทุกจังหวัด จะไร้คนว่างงาน หรือมีคนว่างงานไม่เกิน 10 % .ในแต่ละจังหวัด โดยคำนวนจากคนในวัยทำงาน 18 ขึ้นไป

ความสำเร็จของโครงการและวิธีวัดผลลัพธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

1.ทุกตำบลไร้คนว่างงาน เป็นคนมีคุณภาพและท้องถิ่น 2. อัตราการว่างงานในวัยทำงาน 18 ปีขึ้นไป 0-5% และอัตราการเกิดอาชญากรรมลดลง รวมถึงคุณภาพชีวิตคนในท้องถิ่นดีขึ้น 3. สำรวจข้อมูลประชากรในแต่ละตำบล ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ในด้านรายได้ต่อครัวเรือน การว่างงาน ปัญหาความยากจน และปัญหาการก่ออาชญากรรมและยาเสพติดในท้องถิ่น เพื่อติดตามการลดลง จากโครงการที่ไปช่วยพัฒนาคน

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านคนอย่างไรบ้าง

บุคลากรที่จะลงไปประสานงานในท้องถิ่นเพื่อขยายผลและประชาสัมพันธ์โครงการให้ทั่วถึง

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านเครือข่ายภาคีอย่างไรบ้าง

สสส. และ เครือข่ายองค์กรเพื่อสังคมต่างๆในท้องถิ่น และอื่นๆ จะช่วยในด้านการขยายโครงการลงไปสู่แนวทางการวางแผนพัฒนาในแต่ละท้องถิ่นร่วมกันตามบริบทที่แตกต่าง

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านองค์ความรู้อย่างไรบ้าง

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ๆ เทคนิคต่างๆเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โครงการมีความต้องการการสนับสนุนด้านเเหล่งทุนอย่างไรบ้าง

งบประมาณสนับสนุนด้านอาหารและทีพัก เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร และแหล่งในการฝึกฝีมือทักษะในช่วงการเรียนรู้อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล ผู้เรียนที่เข้าโครงการบางคนยังขาดแคลน เพราะตกงาน และทางโรงเรียนยังมีงบประมาณไม่เพียงพอจะดูแลได้ทั่วถึง (หากให้ลงไปในพื้นที่ทุกแห่ง จะใช้งบประมาณสูงมาก จึงใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางเพราะความพร้อมด้านสถานที่และเครื่องมือที่ครบถ้วนเป็นระบบ ) ค่าใช้จ่ายต่อคน ค่าทีพัก คนละ 500 บาทต่อเดือน ค่าอาหาร มื้อละ 50 บาท วันละ 3 มื้อเท่ากับ วันละ 150 เรียนจันทร์ถึงศุกร์ สัปดาห์ละ 5 วันเท่ากับ 750 บาทต่อคนต่อสัปดาห์ รวมสี่สัปดาห์ เท่ากับคนละ 3000 บาทต่อเดือน รวม 3500 บาทต่อคน /ต่อเดือน เรียนทั้งหมด 3 เดือน เท่ากับ 10,500 บาท ต่อคนที่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่อหนึ่งคน เท่ากับ 10,500 บาท ในหนึ่งรุ่น มี 50 จะต้องใช้งบประมาณเท่ากับ 525,000 บาท

รายละเอียดองค์กรที่รับผิดชอบโครงการ

โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี เป็นโรงเรียนฝึกวิชาชีพในระดับ ปวช.และหลักสูตรระยะสั้น ดำเนินมาแล้วกว่า 40 ปี สร้างคนไปประกอบอาชีพ มีงานทำ ประสบความสำเร็จไปแล้วกว่า 400,000 คน เราฝึกวิชาชีพควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมในฐานะคนดีของครอบครัวและพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ และให้อยู่ในจรรณยาบรรณของวิชาชีพที่ดี ...เรามีเป้าหมายในการตอบแทนคุณแผ่นดินและประเทศชาติ ด้วยการให้การศึกษาพัฒนาคนทั้งทักษะและความคิด จิตสำนึกไปพร้อมๆกัน เพื่อให้สัมคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้พัฒนา ไปสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน

เจ้าของโครงการ

นายนพพร อินสว่าง
โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี
โรงเรียน

ข้อมูลติดต่อ

itsara_99@hotmail.com
095-4908794 / 086-9926083

https://www.facebook.com/pages/-/852755861486300?fref=ts

สนับสนุนโครงการนี้

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์ติดต่อ

อีเมล

องค์กร/หน่วยงาน

คุณต้องการสนับสนุนเรื่องใด?

 คน/ความรู้ เครือข่าย เงิน/ทรัพยากร

รายละเอียดการสนับสนุน