ห้องเรียน MEP (Mini English Program) สำหรับเด็กด้อยโอกาส

การศึกษา/พัฒนาเยาวชน
yw2

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการห้องเรียน Mini English Program สำหรับกลุ่มเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ซึ่งเป็นโครงการของโรงเรียนเยาววิทย์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้เด็กนักเรียนกลุ่มนี้ได้เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นขึ้น และสามารถหวังผลสำเร็จของผู้เรียนได้มากขึ้น

ปัญหาและที่มา (Why)

สำหรับประเทศไทยถือว่ายังมีกลุ่มเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสจำนวนมากถึง 5 ล้านคน ซึ่งจำนวนอย่างน้อย 3 ล้านคนเป็นเด็กด้อยโอกาสในกลุ่มเด็กยากจน และก็ยังมีเด็กด้อยโอกาสที่เป็นกลุ่มเด็กเร่ร่อน เด็กกำพร้า เนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่นการสูญเสียพ่อแม่จากเหตุการณ์ภัยพิบัติ เช่นภัยพิบัติจากซึนามิเมื่อปี พ.ศ. 2547 สำหรับโรงเรียนเยาววิทย์เป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ และเยาวชนกลุ่มนี้ โดยการให้การช่วยเหลืออย่างถาวร)

ทางแก้ปัญหา (How)

ใช้การศึกษาที่ดีเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา และช่วยให้เด็กกลุ่มนี้หลุดพ้นจากวงจรแห่งความยากจนอย่างถาวร

วิธีการทำงาน

ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ แต่เน้นการสอนภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น โดยที่จัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้เหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษ คือหน่วยการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ การงานและเทคโนโยยี และวิชาภาษาอังกฤษ เพราะภาษาอังกฤษมีความสำคัญที่จะเป็นเหมือนใบเบิกทาง ที่จะช่วยเด็กมีโอกาสที่เปิดกว้างให้เข้าถึงความรู้สากล และเป็นพื้นฐานในการเรียนต่อ หรือเพื่อต่อยอดในการทำงาน อีกทั้งส่งเสริมทักษะการเป็นผู้นำด้วยการจัดประสบการณ์ที่หลากหลายนอกห้องเรียน อีกทั้งการสอนทักษะอาชีพที่สำคัญหลักๆ ของประเทศไทยคือการเกษตร และการโรงแรมและการท่องเทียว ตั้งแต่ระดับชั้นประถม โดยไม่ลืมปลูกฝังคุณค่าความเป็นชาวพุทธด้วยการให้นักเรียนได้ใกล้ชิดวัด และสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวัน ด้านการส่งเสริมความรู้สู่สากล :  การทำงานกับอาสาสมัครระหว่างประเทศเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นของวัฒนธรรมที่หลากหลาย  จ้างครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ ที่สามารถสอนภาษาอังกฤษได้ระดับมาตรฐานสากล  ปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนภาษาอังกฤษ และพัฒนาหลักสูตร MEP (Mini English Program)  ร่วมมือกับโรงเรียนนานาชาติและสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประสบการณ์ความรู้ที่หลากหลาย ด้านการส่งเสริมความรู้สู่อาชีพตามบริบทที่เหมาะสม  การเรียนทักษะด้านการเกษตรในฟาร์มอินทรีย์ในพื้นที่ 75 ไร่ โดยมีนักวิชาการเกษตรในพื้นที่มาเป็นผู้ร่วมสอน  เรียนรู้การบริการที่ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวของโรงเรียนที่มีทั้งการให้บริการห้องพัก และบริการอาหาร โดยนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการบริการอย่างจริงจัง และสร้างความร่วมมือกับธุรกิจโรงแรมในพื้นที่ จ.พังงา และภูเก็ต ในการประสานกับผู้เชี่ยวชาญในการให้ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจโดยการให้นักเรียนได้สัมผัส และเข้าใจงานด้านนี้อย่างแท้จริงโดยการดูงานในสถานที่จริง  นักเรียนทุกคนจะได้รับการอบรบความรู้ด้านไอที ซึ่งถือเป็นทักษะการสื่อสารที่สำคัญในสมัยปัจจุบัน โดยทั้งผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนไทย และผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอาสาสมัครจากต่างประเทศ

สถานะและความสำเร็จในปัจจุบัน

โรงเรียนเยาววิทย์ ได้ดำเนินกิจการมาแล้วจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 10 ปี และได้เห็นผลของความสำเร็จที่มีนักเรียนรุ่นแรกสามารถผ่านการสอบชิงทุนรัฐบาลไปเรียนต่อต่างประเทศได้เป็นเวลา 6 ปี และบางคนยังได้ทุนไปเรียนต่อระยะสั้น อีกสองปีที่ผ่านมามีนักเรียนได้รับคัดเลือกให้ได้รับสนับสนุนทุนการศึกษาในโรงเรียนนานาชาติที่จังหวัดภูเก็ต และสำหรับปีการศึกษาที่ผ่านมามีนักเรียนจำนวน 5 คน จากจำนวนนักเรียนที่เข้าสมัครจำนวน 6 คนผ่านการคัดเลือกเพื่อเรียนต่อในโครงการ ฐานวิทยาศาสตร์การท่องเที่ยวและการโรงแรม ทั้งนี้เกิดขึ้นได้ เพราะเด็กนักเรียนโรงเรียนเยาววิทย์มีความได้เปรียบในเรื่องทักษะภาษาอังกฤษ และทำให้ทางโรงเรียนเกิดความเชื่อมั่นว่าเราเดินมาถูกทาง และจะต้องพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น แต่เนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนสงเคราะห์ และปัจจุบันแม้จะได้รับการสนับสนุนทุนอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในการดูแลเด็กให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

เป้าหมายของโครงการในช่วง 1 ปี ข้างหน้า

จัดการเรียนการสอนนักเรียนกลุ่มด้อยโกกาสซึ่งเป็นนักเรียนกลุ่มเป้าหมายของโครงการตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จำนวน 20 และระดับชั้น ป.1, ป.2 ห้องล่ะ 15-20 คนได้เรียนหลักสูตร MEP

เป้าหมายของโครงการในช่วง 3 ปี ข้างหน้า

เชิงปริมาณ จัดการเรียนการสอนนักเรียนกลุ่มด้อยโกกาสซึ่งเป็นนักเรียนกลุ่มเป้าหมายของโครงการตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จำนวน 20 และระดับชั้น ป.1, ป.2 ห้องล่ะ 15-20 คนได้เรียนหลักสูตร MEP เชิงคุณภาพ 1. นักเรียนทุกคนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนเยาววิททย์และผ่านการเรียนหลักสูตร MEP จะมีความรู้ความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 2. นักเรียนใช้ความสามารถทางภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้สำหรับศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือเป็นการเพิ่มโอกาสให้นักเรียนกลุ่มยากจนหรือกลุ่มด้อยโอกาสเหล่านี้สามารถใช้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสอบแข่งขันเข้าถึงแหล่งทุน 3. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นคนที่มีใจเปิดกว้าง มีความมั่นใจ รู้จักเอาใจใส่ผู้อื่น โตขึ้นแบบเป็นผู้ที่พึ่งตนเองได้ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

เป้าหมายระยะยาวที่โครงการนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสิ่งแวดล้อม

สำหรับโครงการห้องเรียน MEP สำหรับเด็กด้อยโอกาสนั้น เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างของโครงการที่โรงเรียนเยาววิทย์จากหลายๆ โครงการที่ทางโรงเรียนร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อยืนยันในวิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียนที่ว่า เรามุ่งมั่นที่จะจัดเตรียมการศึกษาที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้เด็กๆ หลุดพ้นจากวงจรแห่งความยากจน และเยาววิทย์ จะสร้างความแตกต่างในเชิงบวก และเอื้อประโยชน์ต่อชุมชน ซึ่งหากโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานหรือจากสังคม จากผู้ที่สามารถหยิบยื่นโอกาส เราก็จะช่วยกันสร้างโอกาส สร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น

ความสำเร็จของโครงการและวิธีวัดผลลัพธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการนี้มีเป้าหมายสูงสุดคือการได้พิสูจน์ให้สังคมได้เข้าใจว่าความสามารถและสักยภาพของเด็กทุกคนไม่ได้ทำให้เด็กแต่ละคนต่างกัน แต่โอกาสต่างหากที่มีไม่เท่าเทียม ส่วนความสำเร็จของโครงการคือการดูผลสำเร็จของผู้เรียนที่สามารถเข้าสู่อาชีพได้หลังจากเรียนจบจากเยาววิทย์ หรือการได้เข้าถึงโอกาสที่จะเรียนต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นไป หรือการกลับไปพัฒนาเปลี่ยนแปลงสังคมรอบๆ เช่นการเปลี่ยนแปลงครอบครัวของตนเอง หรือเปลี่ยนแปลงสังคมรอบข้าง โรงเรียนเยาววิทย์สร้างสรรค์ทุกโครงการเพื่อสนับสนุนเด็กๆ ในทุกด้านแต่ไม่ได้มุ่งเน้นวัดผลสำเร็จที่คะแนน หากแต่วัดผลจากความสุข และความสำเร็จในชีวิตของนักเรียนทุกคน ในแบบที่เหมาะสมกับตัวผู้เรียน และตามสักยภาพของผู้เรียน

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านคนอย่างไรบ้าง

ผู้ที่มีความชำนาญภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากสามารถได้มาในลักษณะอาสาสมัครระยะยาวแบบหนึ่งภาคเรียน หรือหนึ่งปีการศึกษา ก็จะช่วยให้โครงการนี้สามารถประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านเครือข่ายภาคีอย่างไรบ้าง

การช่วยประสานให้โรงเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อนำมาพัฒนาโครงการดังกล่าวได้ดำเนินได้อย่างราบรื่น และต่อเนื่อง และขยายผลอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านองค์ความรู้อย่างไรบ้าง

ไม่มี

โครงการมีความต้องการการสนับสนุนด้านเเหล่งทุนอย่างไรบ้าง

ทุนสนับสนุน 720,000 บาท

รายละเอียดองค์กรที่รับผิดชอบโครงการ

โรงเรียน เยาววิทย์ ซึ่งเราเป็นโรงเรียนเอกชน สงเคราะห์ ประเภทที่มีนักเรียนประจำ ตั้งอยู่ในเขตป่าฝนของ อำเภอ กะปง จังหวัดพังงา โรงเรียนได้จัดตั้งขึ้นในปี 2549 โดยได้รับความเอื้ออาทรของผู้ประกอบการและผู้ใจบุญชาวเยอรมัน Mr. Phillip Graf von Hardenberg โดยแนวคิดเริ่มต้นของการจัดตั้งโรงเรียน ก็เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ซึนามิ เมื่อปลายปี พ.ศ. 2547 แต่จนปัจจุบันโรงเรียนได้เติบโตและขยายออกไปจนในขณะนี้มีเด็กอยู่ในความดูและมากกว่า 120 คน อายุระหว่าง 4 และวัย 18 ปี ที่มาจากครอบครัวที่ยากจน เด็กกำพร้าจากสาเหตุต่างๆ ที่เป็นเหตุให้เด็กไร้ผู้ดูแล เช่นพ่อแม่ที่พิการทั้งทางจิตและทางกาย โดนคดีต้องโทษจำคุกเป็นเวลานาน หรือเด็กที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ หรือที่เราเรียกโดยรวม ๆ ว่า ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเรื่องคุณภาพชีวิตของเด็กเหล่านี้ วัฏจักรแห่งความยากจนจะต้องถูกทำลายและนี่คือเหตุผลที่ “เยาววิทย์” ในฐานะที่เป็นโรงเรียน ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น และพยายามอย่างเต็มกำลังในการจัดให้ลูกหลานของเราได้รับการศึกษาที่ดีที่สุด โดยศึกาในแบบของเยาววิทย์ จะเน้นการเรียนรู้วิชาการตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ แต่เพิ่มชั่วโมงภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นหรือเรียนแบบตัวต่อตัว และหลักสูตรที่สำคัญที่สุดของที่นี่คือการเรียนแบบลงมือปฏิบัติจริงหรือที่เราอาจจะได้ยินคำภาษาอังกฤษที่ว่า ‘Leaning by doing’ โดยทางโรงเรียนเน้นให้มีการปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดความชำนาญทางด้านอาชีพ เช่นอาชีพด้านการโรงแรม, ด้านการเกษตร และในด้านผู้ประกอบการธุรกิจ ซึ่งเป็นพื้นฐานอาชีพที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมของจังหวัดพังงาและพื้นที่ใกล้เคียง

เจ้าของโครงการ

นางสาวกัญญาภัค บุญแก้ว
โรงเรียน เยาววิทย์
โรงเรียนเอกชนสงเคราะห์ / มูลนิธิ

ข้อมูลติดต่อ

kanya@yaowawit.com
0848521809

https://www.facebook.com/Yaowawit?fref=ts

สนับสนุนโครงการนี้

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์ติดต่อ

อีเมล

องค์กร/หน่วยงาน

คุณต้องการสนับสนุนเรื่องใด?

 คน/ความรู้ เครือข่าย เงิน/ทรัพยากร

รายละเอียดการสนับสนุน