อบรมงานปักผ้าแก่สตรีแม่บ้าน และสตรีหม้ายในจ.ปัตตานี และพัฒนาผลิตภัณฑ์ WO-MANIS

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
pic

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการอบรมงานปักผ้าแก่สตรีแม่บ้าน และสตรีหม้ายในจ.ปัตตานี และพัฒนาผลิตภัณฑ์ WO-MANIS เป็นการรวมกลุ่มสตรีผู้ที่มีความสามารถด้านงานปักจักร และงานปักมือ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคงานปักผ้า สำหรับนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ ทำผลิตภัณฑ์ขายภายใต้แบรนด์ WO-MANIS

ปัญหาและที่มา (Why)

จากเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ ทำให้เกิดความสูญเสียมากมาย และผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม คือ สตรีหม้ายที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก และหัวหน้าครอบครัว สตรีหม้ายต้องออกมาหาอาชีพเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว

ทางแก้ปัญหา (How)

นำความสามารถด้านงานปักจักรของสตรีมาต่อยอด พัฒนาฝีมือ เพื่อทำผลิตภัณฑ์ผ้าพันคอ จำหน่าย เพิ่มรายได้ให้แก่สตรีหม้าย โดยเป็นการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มสตรีต่างชุมชน เพื่อเป็นการผูกมิตร และเสริมสร้างกำลังใจ ความเข้มแข็งระหว่างสตรีที่เคยตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกัน

วิธีการทำงาน

รวมกลุ่มสตรีหม้าย อาสาสมัคร และดีไซเนอร์ มาร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าพันคอปักลายWO-MANIS ที่สะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ของชายแดนใต้ และจัดจำหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ให้แก่สตรีหม้าย รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตให้กับสตรี

สถานะและความสำเร็จในปัจจุบัน

เกิดการรวมกลุ่มของสตรีต่างชุมชน กล่าวคือ กลุ่มสตรีจากชุมชนไม้แก่น ผู้มีความสามารถด้านงานปักมือ ได้มีโอกาสมาพบปะ และถ่ายทอดเทคนิคงานปักมือให้แก่กลุ่มสตรีชุมชนเมาะมาวี ซึ่งมีพื้นฐานด้านงานทำกระเป๋าผ้าทอ โดยสตรีทั้ง2กลุ่มได้แลกเปลี่ยนความรู้ในด้านงานทำมือ และพูดคุยแลกเปลี่ยนในเรื่องอื่นๆ เป็นการสร้างเสริมกำลังใจ ในการประกอบอาชีพให้แก่กันและกัน

เป้าหมายของโครงการในช่วง 1 ปี ข้างหน้า

ขยายโครงการไปยังชุมชนใกล้เคียงในพื้นที่จ.ปัตตานี อย่างน้อย 4 ชุมชน ได้แก่ ปูยุด,สะนิง,ระแว้ง,สายบุรี โดยเบื้องต้นจะทำการสำรวจแม่บ้าน สตรีหม้ายผู้ที่มีความสนใจด้านงานปัก และผู้ที่มีความสามารถพื้นฐานด้านงานปัก ทั้งปักมือและปักจักร รวมตัวเพื่อพูดคุย และจับคู่กลุ่มชุมชน เพื่อทำการแลกเปลี่ยน และอบรมต่อยอดในสิ่งที่ตนเองถนัด รวมทั้งเรียนรู้ และพัฒนาส่วนที่ยังไม่ถนัด โดยการฝึกฝีมือปักผ้าลงบนผลิตภัณฑ์ของWO-MANIS

เป้าหมายของโครงการในช่วง 3 ปี ข้างหน้า

ขยายโครงการไปยังชุมชนในจังหวัดข้างเคียงในพื้นที่จ.ยะลา และนราธิวาส อย่างน้อยจังหวัดละ 5 ชุมชน โดยโครงการจะผลักดันให้สตรีที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการจากชุมชนในจังหวัดปัตตานีได้มีโอกาสในการแสดงความสามารถเป็นวิทยากรให้กับกลุ่มสตรีในจ.ยะลา และนราธิวาส โดยจะหมุนเวียนให้สตรีทุกคนได้มีเวทีในการแสดงความสามารถ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ และกำลังใจในการทำงาน เพื่อการหาเลี้ยงครอบครัว สตรีทุกคนที่ผ่านการเข้าร่วมอบรมนอกจากจะได้รับความรู้ เทคนิคในการปักผ้า พูดคุย แลกเปลี่ยน สร้างมิตรกับเพื่อนต่างชุมชนแล้ว ยังได้รับโอกาสในการเป็นสตรีช่างปักผลิตภัณฑ์ Wo-MANIS ซึ่งจะมีงานให้สตรีปักอย่างต่อเนื่อง โดยสตรีสามารถยึดงานปักผ้าเป็นอาชีพหลักเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว

เป้าหมายระยะยาวที่โครงการนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสิ่งแวดล้อม

สตรีแม่บ้าน สตรีหม้ายในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ สามารถหาเลี้ยงครอบครัวด้วยการประกอบอาชีพที่ตนเองรัก นั่นคือ งานปักผ้า ควบคุูไปกับการใช้เวลากับครอบครัว ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากงานปักผ้าเป็นงานที่สามารถทำได้ที่บ้าน ในทุกช่วงเวลาตามแต่ถนัด ซึ่งจะทำให้สตรีมีความเข้มแข็ง มั่นใจในศักยภาพของตนเอง และมีเวลาอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานให้เติบโตมาเป็นคนดีของสังคม

ความสำเร็จของโครงการและวิธีวัดผลลัพธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการนี้มีเป้าหมายสูงสุดเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่สตรีหม้าย สตรีแม่บ้านในการประกอบอาชีพ ทำงานปักผ้า ดังนั้นความสำเร็จของโครงการจึงเป็นการทำให้สตรีหม้าย สตรีแม่บ้านในสามจังหวัดชายแดนใต้ได้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นและมั่นคง ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการคือ รายได้ของสตรีผู้เข้าร่วมโครงการวัดจากจำนวนชิ้นงาน ผลิตภัณฑ์ Wo-MANISที่ขายได้ และความพึงพอใจ สภาพจิตใจที่ดีขั้นของสตรีผู้เข้าร่วมโครงการ โครงการนี้มีวิธีวัดและประเมินผลโดยการนับจำนวนออร์เดอร์จากลูกค้า ในแต่ละเดือนว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นมากน้อยอย่างไร รวมทั้งการสัมภาษณ์ ทำแบบประเมินความพึงพอใจของสตรีผูเจฃข้าร่วมโครงการโดยเปรียบเทียบก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ และสรุปสิ่งที่โครงการควรพัฒนา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่อไป

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านคนอย่างไรบ้าง

1.1 อาสาสมัครทั่วไป เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ 1.2 Programmer และGraphic Designer เพื่อช่วยในการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับจัดจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ของโครงการ 1.3 ที่ปรึกษา ด้านการจัดการคน เนื่องจากโครงการต้องทำงานร่วมมือกับสตรีในหมู่บ้านเป็นจำนวนมาก ทางโครงการจึงต้องการการสนับสนุน ให้คำปรึกษา เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านเครือข่ายภาคีอย่างไรบ้าง

เชื่อมต่อกับเพื่อนภาคีภาคส่วนต่างๆที่ทำงานประเด็นสามจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อให้โครงการสามารถเจาะ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง ในเวลาที่จำกัด

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านองค์ความรู้อย่างไรบ้าง

ความรู้ในการทำการตลาด จำหน่ายผลิตภัณฑ์

โครงการมีความต้องการการสนับสนุนด้านเเหล่งทุนอย่างไรบ้าง

ทุนในการดำเนินโครงการ และขยายโครงการ

รายละเอียดองค์กรที่รับผิดชอบโครงการ

WO-MANISเป็นกิจการเพื่อสังคม ที่ต้องการส่งเสริมรายได้แก่สตรีผู้ได้รับผลกระทบใน3จว ชายได้ภาคใต้ด้วยการตัดเย็บ/ปักผ้าฮิญาบและผ้าพันคอ กำไรของการจำหน่ายสินค้า เราจะมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าใน จ.ปัตตานี

เจ้าของโครงการ

น.ส.อัสมา นาคเสวี
WO-MANIS
กิจการเพื่อสังคม

ข้อมูลติดต่อ

as_ma_nak@hotmail.com
083-1914010

https://www.facebook.com/WOMANISSCARF

สนับสนุนโครงการนี้

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์ติดต่อ

อีเมล

องค์กร/หน่วยงาน

คุณต้องการสนับสนุนเรื่องใด?

 คน/ความรู้ เครือข่าย เงิน/ทรัพยากร

รายละเอียดการสนับสนุน