โครงการจิตอาสากิจกรรมบำบัด

คนพิการ
Pic10OTMU

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนการจัดการความสุข ซึ่งคณาจารย์นักกิจกรรมบำบัด คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดลได้พัฒนาต่อยอดจากหมออาสามาหานะเธอ (กิจกรรมบำบัดอาสาเยี่ยมบ้าน) และชุมชนนักปฏิบัติกิจกรรมบำบัดสุขภาวะ นานกว่า 7 ปี ทำหน้าที่ให้บริการประเมินและออกแบบโปรแกรมทักษะชีวิตแก่ผู้พิการทางร่างกาย จิตสังคม และการเรียนรู้ ตลอดทุกช่วงวัย และช่วยสังคมด้วยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ดูแลผู้พิการต่างๆ และจัดการศึกษาปริญญาตรีสาขากิจกรรมบำบัดเป็นแห่งที่สองของไทยรองจากม.เชียงใหม่

ปัญหาและที่มา (Why)

ปัจจุบันประเทศไทยขาดแคลนนักกิจกรรมบำบัด (มีไม่เกิน 900 คน) ซึ่งเป็นวิชาชีพทางการแพทย์สากล ในประเทศพัฒนาแล้วจะมีนักกิจกรรมบำบัดมากถึง 70,000 คนที่ช่วยเหลือคนพิการมิให้เป็นภาระของสังคม และมีการเปิดหลักสูตรในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี (รร.อาชีวศึกษา) ต่อยอดระดับปริญญาตรีมากกว่า 3,000 สถาบัน ขณะที่ประเทศไทยมีเพียงม.เชียงใหม่กับม.มหิดลที่ได้รับรอบจากสหพันธ์นักกิจกรรมบำบัดโลก แต่ไม่สามารถรองรับความต้องการในการฟื้นคืนสุขภาวะของผู้พิการไทยทุกประเภทให้ดูแลตนเอง เรียนหนังสือ และประกอบอาชีพได้ทั่วถึง

ทางแก้ปัญหา (How)

โครงการนี้จึงมุ่งหมายพัฒนาทักษะจิตอาสาให้มีความรู้ด้านกิจกรรมบำบัดกับการฟื้นคืนสุขภาวะผู้พิการทุกประเภท โดยเน้นระบบการติดตามสอบวัดผลความก้าวหน้าตามการจัดการเรียนรู้จากคณาจารย์นักกิจกรรมบำบัด ม.มหิดล ทั้งนี้หากมีการเปิดหลักสูตรในระดับสถาบันการศึกษาภาคเอกชนในการผลิตนักกิจกรรมบำบัด ซึ่งต่อยอดจากผู้เข้าอบรมทักษะจิตอาสา ก็จะช่วยสังคมได้มากขึ้น ตลอดจนการให้โควต้ารับตรงสำหรับเยาวชนที่อบรมทักษะจิตอาสาและกำลังดูแลครอบครัวที่มีความพิการทุกประเภทด้วย

วิธีการทำงาน

จัดฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กพิเศษ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ใน 5 กลุ่มๆ ละ 10-20 รายต่อครั้ง ผ่านการประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีเนื้อหาดังนี้:- 1. กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ (8 ชม./วัน รวม 2 วันติดต่อกัน) เลือกศึกษาหัวข้อร่วมกับหลักสูตรนักศึกษากิจกรรมบำบัดตลอดปีและสอบทักษะ 2. กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา (8 ชม./วัน รวม 3 วันติดต่อกัน) เลือกศึกษาหัวข้อร่วมกับหลักสูตรนักศึกษากิจกรรมบำบัดตลอดปีและสอบทักษะ 3. กลุ่มผู้ปกครอง/ผู้ดูแล (4 ชม./วัน รวม 10 วัน 1 วันต่อสัปดาห์) อบรมและลงมือฝึกกับญาติที่เป็นเด็กพิเศษ/ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ ภายใต้การดูแลของนักกิจกรรมบำบัด และเข้าสะท้อนคิดกับกลุ่มพี่เลี้ยงสนับสนุนทักษะการเรียนรู้ 4. กลุ่มที่ 1-2 ที่ต้องการลงมือฝึกกับเด็กพิเศษ/ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ ภายใต้คำแนะนำของนักกิจกรรมบำบัด (เก็บสะสม 10 ชม.) และเป็นพี่เลี้ยงกลุ่มที่ 3 5. กลุ่มที่ 3 ที่ต้องการลงมือฝึกกับเด็กพิเศษ/ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ ภายใต้ การดูแลของนักกิจกรรมบำบัด (เก็บสะสม 20 ชม.) และเป็นพี่เลี้ยงกลุ่มที่ 3 (เข้าใหม่) ค่าอบรมเชิงปฏิบัติการ 300 บาท/ชม./ราย ตามกลุ่มตั้งแต่ 16-40 ชม. ณ คลินิกกิจกรรมบำบัด คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล http://www.pt.mahidol.ac.th/ptcenter/

สถานะและความสำเร็จในปัจจุบัน

โรงเรียนการจัดการความสุขเริ่มดำเนินการปี 2557 โดยอบรมผู้ปกครอง/ครูเด็ก/วัยรุ่นพิเศษรวม 12-36 ชม.รวม 30 ราย ซึ่งทุกรายมีความสุขความสามารถในการเพิ่มทักษะการดูแลตนเอง การศึกษา และการประกอบอาชีพ ซึ่งคลิกชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=d8yBKdujGUs กับ https://www.youtube.com/watch?v=fjX3QjTqBRs และ https://www.youtube.com/watch?v=XCW3b8ZcXy4

เป้าหมายของโครงการในช่วง 1 ปี ข้างหน้า

• โครงการสามารถดำเนินงานต่อได้เรื่อยๆ เพื่อเพิ่มจำนวนจิตอาสาฟื้นคืนสุขภาวะในระดับมืออาชีพโดยตั้งเป้าหมายอย่างน้อย 50 รายต่อปี • คนไทยได้รับรู้และเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มพี่เลี้ยงการฟื้นคืนสุขภาวะจากนักกิจกรรมบำบัด นักกายภาพบำบัด ครูการศึกษาพิเศษ ฯลฯ • เกิดการประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการฟื้นคืนสุขภาวะที่มีระบบพี่เลี้ยงติดตาม 2 ปี/ราย

เป้าหมายของโครงการในช่วง 3 ปี ข้างหน้า

คณาจารย์นักกิจกรรมบำบัดมีความต้องการขยายโอกาสทางการศึกษาสาขากิจกรรมบำบัด ในรูปแบบ 1. เยาวชนผ่านการอบรมทักษะจิตอาสาฯ สามารถมีสิทธิ์สอบโควต้ารับตรงเพื่อเข้าเรียนกิจกรรมบำบัด ม.มหิดล 2. วางแผนเปิดหลักสูตรหลังปริญญาร่วมกับสถาบันการศึกษาเอกชนในกรณีผู้ผ่านการอบรมทักษะจิตอาสาฯเคยสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาใดๆ 3. สร้างเครือข่ายโครงการนี้ร่วมกับนักกิจกรรมบำบัดหรือบุคลาการทางการแพทย์/การศึกษาในระดับพื้นที่สุขภาวะตำบลทั่วประเทศ

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านคนอย่างไรบ้าง

มีความต้องการการสนับสนุนด้านคน เพื่อทำการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมบำบัดกับการฟื้นคืนสุขภาวะแก่บุคลากรทางการแพทย์ การศึกษา และจิตอาสาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือเด็กพิเศษ ผู้พิการ และผู้สูงอายุ

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านเครือข่ายภาคีอย่างไรบ้าง

มีความสนใจทำงานร่วมกับเครือข่ายจิตอาสา มูลนิธิหมอชาวบ้าน ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย ธนาคารจิตอาสา มูลนิธิ Will Share เพื่อพัฒนาอาชีพคนพิการไทย มูลนิธิ เดอะ เรนโบว์ รูม มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ มูลนิธิสุขภาพไทย มูลนิธิหัวใจอาสา มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม มูลนิธิเอ็นไลฟ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กรโรงพยาบาลมีสุข มูลนิธิกระจกเงา ฯลฯ

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านองค์ความรู้อย่างไรบ้าง

มีความต้องการขยายระบบการศึกษาสาขากิจกรรมบำบัดในสถาบันการศึกษาเอกชน โดยสนใจสร้างเครือข่ายพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันกับมหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น สภาการศึกษาคาธอลิค (ประเทศไทย) สถาบันอาศรมศิลป์ สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มหาวิทยาลัยสยาม คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เครือข่ายจังหวัดจัดการตนเอง สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฯลฯ

โครงการมีความต้องการการสนับสนุนด้านเเหล่งทุนอย่างไรบ้าง

ต้องการแหล่งทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในช่วงหนึ่งปีแรก คาดหวังจิตอาสาฟื้นคืนสุขภาวะอย่างน้อย 50 ราย ประมาณการ 200,000 บาท โดยมีความสนใจขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มูลนิธิเพื่อคนไทย ฯลฯ

รายละเอียดองค์กรที่รับผิดชอบโครงการ

สถาบันการศึกษาชั้นนำที่ผลิตนักกิจกรรมบำบัดและนักกายภาพบำบัดในหลักสูตรที่ผ่านการรับรองมาตราฐานสากลและคณะกรรมการวิชาชีพ อ่านรายละเอียดที่ www.pt.mahidol.ac.th

เจ้าของโครงการ

ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ เข็มทอง
สาขากิจกรรมบำบัด คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
สถาบันการศึกษา

ข้อมูลติดต่อ

otpop@windowslive.com
0852240707
https://www.gotoknow.org/blog/otpop
https://www.facebook.com/MXHappiness

สนับสนุนโครงการนี้

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์ติดต่อ

อีเมล

องค์กร/หน่วยงาน

คุณต้องการสนับสนุนเรื่องใด?

 คน/ความรู้ เครือข่าย เงิน/ทรัพยากร

รายละเอียดการสนับสนุน