ออกเสียงออกแบบประเทศไทย

โครงการพิเศษที่เป็นเครื่องมือสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม
04

เกี่ยวกับโครงการ

“โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนคนไทยทั่วประเทศกว่า 50,000 คน เพื่อฟังเสียงคนไทยถึงอนาคตของประเทศไทย นับเป็นครั้งแรกที่คนไทยได้มีส่วนร่วมเสนอความฝันที่อยากเห็นพร้อมบอกสิ่งที่จะลงมือทำ ร่วมกำหนดทางเดินสู่ประเทศในฝัน”

ปัญหาและที่มา (Why)

จากสถานการณ์ของการปฏิรูปประเทศไทยโดยภาครัฐผ่านกลไกอย่าง “สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ” (สปช.) ทว่า การปฎิรูปประเทศนั้นเป็นเรื่องระยะยาว และสำคัญที่สุด “ประชาชน” จะต้องเป็นผู้ร่วมกำหนดทิศทางของประเทศในอนาคตข้างหน้าว่าจะเป็นอย่างไร และต้องเป็นผู้ร่วมลงมือเปลี่ยนแปลงสังคม จึงมีความจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ทางแก้ปัญหา (How)

ขนานกันไปกับกระบวนการปฏิรูปประเทศที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2558 ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมูลนิธิเพื่อคนไทย ร่วมกันริเริ่มโครงการ “ออกเสียงออกแบบประเทศไทย”  สำรวจความคิดเห็นของประชาชนคนไทยทั่วประเทศกว่า 50,000 คน ในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2558 โดยมีเป้าหมายเพื่อฟังเสียงคนไทยถึงอนาคตของประเทศไทยที่ “ฝันอยากเห็น” และสิ่งที่คนไทยพร้อมจะ “ลงมือทำ” ร่วมออกแบบอนาคตของประเทศ ผ่านแบบสอบถามดังกล่าว ด้วยความเชื่อมั่นว่า ประชาชนจะเกิดความตระหนักรู้ถึงบทบาทของ “พลเมือง” ต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ

วิธีการทำงาน

จัดทำแบบสอบถาม และดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ 77 จังหวัด ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2558 รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 50,000 ตัวอย่าง โดยเนื้อหาของแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วน  ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับประเทศไทยในฝันที่ต้องการจะเห็นในอนาคต โดยเลือกความฝันที่อยากเห็นจาก 14 หัวข้อ ไม่เกิน 3 ความฝัน หรือกรอกความฝันของตนเองในช่องว่างที่กำหนด ส่วนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับทางเดินสู่ประเทศไทยในฝัน ซึ่งเป็นข้อเสนอทางเดินสู่ฝัน 3 ข้อ ให้เลือกว่า เห็นด้วยกับข้อเสนอทางเดินสู่ฝันต่อไปนี้หรือไม่ รวมถึงจะมีช่องว่างท้ายแบบสอบถาม เพื่อให้กรอกสิ่งที่จะทำ เพื่อให้ฝันที่อยากเห็นในประเทศไทยเป็นจริง ส่วนที่ 3 เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ เป็นลักษณะคำถามแบบเลือกคำตอบ

สถานะและความสำเร็จในปัจจุบัน

ผลวิจัยได้ดำเนินการสิ้นสุดลง โดยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั้งสิ้น 52,947 ตัวอย่าง โดยผลการวิจัย 5 อันดับแรกเกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทยที่ประชาชน “ฝันอยากเห็น” ประกอบด้วย 1. คนไทยรักและสามัคคี มีน้ำใจซึ่งกันและกัน 2. เศรษฐกิจแข็งแกร่ง พร้อมมีความสามารถในการแข่งขัน 3. ประเทศไทยไร้คอร์รัปชัน 4. บ้านเมืองสงบ น่าอยู่ ปลอดภัยไม่มีปัญหาอาชญากรรมและภัยสังคมต่างๆ และ 5. ประเทศก้าวหน้าทุกด้าน ทันสมัย ทั่วถึง พร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทั้งนี้ คนไทยที่มีส่วนร่วมเสนอความฝัน ได้ให้ข้อเสนอสำหรับทางเดินสู่ประเทศไทยในฝัน เพื่อทำให้ฝันนั้นเป็นจริง และสิ่งที่ตนเองจะทำเพื่อมีส่วนทำให้ฝันนั้นเป็นจริง ผลวิจัยมีนัยยะสำคัญต่อการสื่อสารต่อสาธารณชนวงกว้าง เพื่อขยายผลให้เกิดประโยชน์ คณะผู้จัดจึงร่วมจัดเวทีความคิด “เปิดผลวิจัยออกเสียงออกแบบประเทศไทย : สู่พลังพลเมืองร่วมลงมือปฏิรูป”

เป้าหมายของโครงการในช่วง 1 ปี ข้างหน้า

ผลการวิจัยของโครงการออกเสียงออกแบบประเทศไทยได้รับการสื่อสารในวงกว้างต่อสาธารณะ นอกเหนือจากสร้างการรับรู้ให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าร่วม อันจะนำมาสู่การประสานความร่วมมือ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศอย่างมีทิศทางแล้ว ยังนำไปสู่การลงมือปฏิบัติด้วยการนำผลวิจัยนี้ไปขยายผลผ่านโครงการพัฒนาสังคมโดยภาคีภาคส่วนต่างๆ ตามที่ภาคีพิจารณาเห็นเหมาะสม

เป้าหมายของโครงการในช่วง 3 ปี ข้างหน้า

ผลการวิจัยซึ่งเป็นเสียงของประชาชนทั่วประเทศสามารถใช้หนุนเสริมการพัฒนาประเทศที่ดำเนินการโดยองค์กรภาคพลเมืองเป็นหลัก หรือหน่วยงานอื่นๆ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต

เป้าหมายระยะยาวที่โครงการนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสิ่งแวดล้อม

เกิดแนวทางการพัฒนาประเทศ ที่มาจากการมีคุณค่าร่วมและเป้าหมายร่วมของคนในชาติ ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้าง “พลังพลเมือง” ที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม (Active Citizen) โดยมีกลไกที่ผ่านการออกแบบและพร้อมลงมือปฏิบัติที่ชื่อ “ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ”

ความสำเร็จของโครงการและวิธีวัดผลลัพธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. อะไรคือความสำเร็จของโครงการ โปรดระบุว่าความสำเร็จของโครงการนี้มีหน้าตาอย่างไร ประชาชนทุกกลุ่มที่เป็นประชากรของผลวิจัยนี้ ประกอบด้วย คนไทยจำนวน 52,947 คน จากทุกภูมิภาคของประเทศ อาศัยอยู่ในเขตเมืองร้อยละ 42 เขตชนบทร้อยละ 58 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็น “คนชายขอบ” ที่ขาดการเข้าถึงโอกาสในการสะท้อนเสียงของตัวเอง ได้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองต่อส่วนรวมและร่วมกันพัฒนาสังคมไทยให้มีความยั่งยืนต่อไป 2. อะไรตัวชี้วัดความก้าวหน้าและความสำเร็จของโครงการ  จำนวนประชาชนที่ร่วมตอบแบบสอบถาม ซึ่งถือเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการกระตุ้นให้ตระหนักถึงหน้าที่ของพลเมือง ได้ร่วมเสนอสิ่งที่ตนพร้อมลงมือทำเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่อนาคตที่ฝันไว้ มีองค์กรภาคสังคม ภาครัฐ หรือผู้สนใจนำข้อมูลผลวิจัยไปพัฒนาเป็นกิจกรรม/โครงการ/นโยบาย เพื่อพัฒนาประเทศอย่างมีทิศทางต่อไป 3. ท่านมีวิธีการหรือกระบวนอย่างไรในการติดตามและประเมินผลลัพธ์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการ 1. ติดตามผลจากภาคีที่มาร่วมงานเปิดผลวิจัย “ออกเสียงออกแบบประเทศไทย : สู่พลังพลเมืองร่วมลงมือปฏิรูป” ถึงการนำผลวิจัยนี้ไปพัฒนาโครงการ 2. ติดตามผลจากผู้นำที่ทรงอิทธิพลทางความคิดของคนในสังคมไปสื่อสารในงานที่เกี่ยวข้อง 3. ติดตามจากสื่อมวลชน

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านคนอย่างไรบ้าง

อาสาสมัครช่วยขยายผลการกระจายแบบสอบถามในบางกลุ่มเป้าหมายที่นอกเหนือกลุ่มเป้าหมายหลักซึ่งใช้คณะวิจัยของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านเครือข่ายภาคีอย่างไรบ้าง

1. สื่อมวลชนนำเสนอผลวิจัยให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง 2. ภาคีเครือข่ายระดับผู้นำที่ทรงอิทธิพลทางความคิดของคนในสังคมนำผลวิจัยนี้ไปสื่อสารในงานที่เกี่ยวข้อง 3. ภาคีภาคสังคมหรือภาคธุรกิจร่วมขยายผลการทำงานเชิงประเด็น 4. ภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ให้ความร่วมมือ ร่วมขยายผลการทำงานในเชิงพื้นที่

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านองค์ความรู้อย่างไรบ้าง

ไม่มี

โครงการมีความต้องการการสนับสนุนด้านเเหล่งทุนอย่างไรบ้าง

2 ล้านบาทสำหรับการทำวิจัย

รายละเอียดองค์กรที่รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิเพื่อคนไทย เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2554 ด้วยวัตถุประสงค์ “ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข” วางบทบาทเป็นพื้นที่เปิด เน้นสร้างกลไกเพื่อการมีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ สามารถขยายผลและทำซ้ำได้ กระตุ้นตอกย้ำความเชื่อในพลังพลเมืองให้มีความตื่นตระหนักในบทบาทตัวเองต่อการเป็นผู้ลงมือทำแก้ปัญหาสังคม เป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม (Active Citizen) ผ่านเครื่องมือหรือกลไกที่หลากหลาย 

 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล วิจัยและพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจ และสร้างเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจที่สามารถบอกภาวะเศรษฐกิจล่วงหน้าได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ภาครัฐ และภาคเอกชนสามารถเตรียมพร้อมรับมือแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ได้ทันการณ์

เจ้าของโครงการ

คุณกิ่งกาญจน์ จันทร์สกาวรัตน์
มูลนิธิเพื่อคนไทย และศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มูลนิธิ และสถาบันการศึกษา

ข้อมูลติดต่อ

Kingkan.c@ybf.premier.co.th
089-491-1594
http://www.khonthaifoundation.org
https://www.facebook.com/KhonThaiFoundation

สนับสนุนโครงการนี้

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์ติดต่อ

อีเมล

องค์กร/หน่วยงาน

คุณต้องการสนับสนุนเรื่องใด?

 คน/ความรู้ เครือข่าย เงิน/ทรัพยากร

รายละเอียดการสนับสนุน