โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อทำงานให้ชุมชนและองค์กรสาธารณะประโยชน์

คนพิการ
0582

เกี่ยวกับโครงการ

แผนงานของเรามีพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแบบครบวงจร ,เราเชื่อว่างานเป็นส่วนหนึ่งที่นำมาซึ่งสมดุลย์ของชีวิตมนุษย์นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้และมีศักดิ์ศรีเท่าเทียม เราจึงมุ่งหวังให้สังคมเกิดการตระหนัก มีทัศนคติที่ดีและเปิดโอกาสให้แก่คนพิการในการทำงาน เพราะคนพิการเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าและมีศักยภาพในการพัฒนา
ยุทธศาตร์ในการทำงานของเราคือ เชื่อมประสานความร่วมมือให้ผู้พิการได้มีโอกาสทำงาน และพัฒนาศักยภาพในการทำงานสู่ตลาดแรงงานได้ รวมถึงการเชื่อมประสานเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรคนพิการในการผลักดันเชิงนโยบายสาธารณะที่จะนำไปสู่การเปิดโอกาสให้คนพิการได้มีงานทำอย่างยั่งยืนต่อไป

ปัญหาและที่มา (Why)

1. ทัศนคติของนายจ้างและสังคม 2. ความรู้ความเข้าใจที่มีต่อคนพิการ 3. กระบวนการเตรียมความพร้อมทั้งฝั่งคนพิการและนายจ้าง

ทางแก้ปัญหา (How)

1. มุ่งปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคม นายจ้าง ผ่านกระบวนการทำงานจริง คือการทำงานร่วมกัน พร้อมๆกับการค่อยปรับเปลี่ยนและใส่องค์ความรู้สำคัญที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติ 2. จัดการ วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ และดึงภาคีที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน เพื่อนำไปสู่ทางออกของปัญหาได้ 3. สร้างและบริหารจัดการระบบรูปแบบการทำงานที่เป็นรูปธรรมของการจ้างงานคนพิการ อาทิ การเตรียมความพร้อม , การพัฒนาทักษะ การปรับทัศนคติ, การหาตำแหน่งงานที่เหมาะสม , การประเมินและติดตาม , การออกแบบการทำงานแบบcase management เป็นต้น

วิธีการทำงาน

เรามีการบริหารบทบาทการทำงานในโครงการ แบ่งเป็น 1.ปรเะเด็นงานเชิงรุก : มุ่งเน้นกระบวนการทำงานในการลงพื้นที่ ติดต่อประสานงานกับกลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการและกลุ่มคนพิการ 2. ประเด็นงานเชิงนโยบาย : มุ่งเน้นการดำเนินงานร่วมกับภาครัฐ เช่นกระทรวงแรงงาน เพื่อผลักดันข้อเสนอในประเด็นการจ้างงานคนพิการ 3. งานสื่อสาร : มุ่งปรับเปลี่ยนทัศนคติ พร้อมๆกับการให้ความรู้ความเข้าใจแก่นายจ้าง และสาธารณะ ว่าคนพิการสามารถทำงานได้

สถานะและความสำเร็จในปัจจุบัน

ด้วยการทำงานที่ผ่านมา ทำให้เราได้ค้นพบนวัตกรรมการทำงาน ที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ในการจ้างงานคนพิการ เราได้มีการริเริ่มโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อทำงานในชุมชนหรือองค์กรสาธารณประโยชน์ โดยคนพิการสามารถทำงานในชุมชนหรือองค์กรสาธาณประโยชน์ ในนามลูกจ้างของบริษัท ที่ได้รับการมอบหมายจากบริษัทในการทำงานส่งเสริมภาพลักษณ์ ทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนหรือองค์กรสาธารณประโยชน์ ในตำแหน่ง เช่น ครูช่วยสอน, ผู้ช่วยหน่วยคัดกรองในรพสต. , เจ้าหน้าที่รณรงค์และให้ความรู้ด้านสิทธิคนพิการ (เพื่อนช่วยเพื่อน) , เจ้าหน้าที่รณรงค์ลดอุบัติเหตุ (เมาไม่ขับ) เป็นต้น ในปี2557 เราได้ทำการเชื่อมประสานบริษัทจำนวน 20 แห่งให้เกิดการจ้างงานคนพิการจำนวน 229 อัตรา ส่งผลให้คนพิการสามารถมีงานทำ มีรายได้ ลดภาระค่่าใช้จ่ายของครอบครัว รวมถึงส่งผลให้คนพิการรู้สึกมีคุณค่ากับครอบครัว รู้สึกมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำงาน ชุมชนและคนรอบข้าง เริ่มมีทัศนคติที่เปลี่ยนไป จากคนพิการคือภาระ คือคนที่ชุมชนต้องดูแลช่วยเหลือ กลับกลายเป็นคนที่สร้างคุณค่าให้แก่ชุมชน สามารถช่วยเหลือชุมชน และมีศักยภาพในการทำงานได้

เป้าหมายของโครงการในช่วง 1 ปี ข้างหน้า

เราหวังว่าใน1ปีข้างหน้า งานของเราจะช่วยให้คนพิการสามารถเข้าทำงานในระบบตลาดแรงงานรวมทั้งสิ้น คน 1.เข้าสู่ระบบตลาดแรงงานในสถานประกอบการ 2.เข้าสู่ระบบตลาดแรงงานของการทำงานเพื่อชุมชนหรือองค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน 3.พัฒนาโมเดลการทำงานร่วมกับสถานประกอบการ ในการเป็นสถานประกอบการต้นแบบในเรื่องการจ้างงานคนพิการในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน 4. ผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายร่วมกับภาคีเครือข่าย และหน่วยงานภาครัฐ ด้วยการวางแผนและการบริหารจัดการที่เป็นระบบและสร้างการมีส่วนร่วม เราเชื่อว่านายจ้าง/สังคม/ ชุมชน จะมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับการทำงานคนพิการ ด้วยหลากหลายcaseที่เราทำ จะนำไปสู่การเป็นบทเรียนที่สามารถนำไปทำซ้ำและขยายผลได้

เป้าหมายของโครงการในช่วง 3 ปี ข้างหน้า

สร้างสถานประกอบการต้นแบบในเรื่องการจ้างงานคนพิการ จำนวน 3 แห่ง เพื่อเป็นตัวอย่างทั้งในระดับประเทศ และระดับภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจ การเป็นตัวอย่าง ให้แก่สถานประกอบการอื่นๆได้ คนพิการมีโอกาสและช่องทางในการทำงานที่เพิ่มมากขึ้น และมีการเตรียมความพร้อม มีทักษะที่สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างเหมาะสม ผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายที่นำไปสู่การออกเป็นกฏหมายบังคับใช้ ในเรื่องการจ้างงานคนพิการที่เป็นธรรมต่อคนพิการและสถานประกอบการ

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านคนอย่างไรบ้าง

ผู้เชี่ยวชาญด้านงานสื่อสารสังคมและผู้มีอิทธิพลทางความคิด มีบทบาทในการช่วยวางแผน เรียนรู้ร่วมกับเรา และแพร่ขยายงานของเราไปสู่สังคมวงกว้างให้มากขึ้น

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านเครือข่ายภาคีอย่างไรบ้าง

หากท่านเป็นกลุ่มองค์กรคนพิการ ที่มีพันธกิจกในการสร้างการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาศักยภาพคนพิการให้มีความพร้อม และต้องการทำงาน โปรดติดต่อมาหาเรา

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านองค์ความรู้อย่างไรบ้าง

หากท่านมีองค์ความรู้ best practice งานวิจัยที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับประเด็นการจ้างงานคนพิการ โปรดติดต่อเรา

โครงการมีความต้องการการสนับสนุนด้านเเหล่งทุนอย่างไรบ้าง

ไม่มี

รายละเอียดองค์กรที่รับผิดชอบโครงการ

สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการพัฒนาสังคม ควบคู่ไปกับการดำเนินกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อตอบสนองการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงเครือข่ายตลาดทุน ผู้ประกอบการ ในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม (Social Investment Market)

เจ้าของโครงการ

วันชัย บุญประชา
มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม
มูลนิธิ

ข้อมูลติดต่อ

wanchai@familynetwork.or.th
0815678246

สนับสนุนโครงการนี้

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์ติดต่อ

อีเมล

องค์กร/หน่วยงาน

คุณต้องการสนับสนุนเรื่องใด?

 คน/ความรู้ เครือข่าย เงิน/ทรัพยากร

รายละเอียดการสนับสนุน