แผนจังหวัดชลบุรี จากครรภ์แรงงานไทยไปเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

สังคมสุขภาวะ
Thai neonatal death

เกี่ยวกับโครงการ

อัตราตายของทารกแรกเกิดในประเทศไทยปีละกว่า 6,000 ราย เป็นผลจากการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และละเลยการฝากครรภ์ ทั้งๆที่ปัจจุบันสตรีไทยทุกคนได้รับสิทธิในการฝากครรภ์ฟรี นำร่องสร้างการเข้าถึงใหม่ในเขตจังหวัดชลบุรีเพื่อเพิ่มอัตราการรอดของเด็กและ IQ สูงขึ้น

ปัญหาและที่มา (Why)

จากสถิติของธนาคารโลก ประเทศไทย กำลังก้าวเข้าสู่สังคมเกิดน้อย ด้อยคุณภาพ และคนแก่ตายช้าลง ปํยหาเรื่องโครงสร้างสังคมที่ป้องกันและส่งเสริมด้วยการสร้างระบบการอนามัยเจริญพันธืที่ชุมชน โรงงาน มามีส่วนร่วม ตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนมีคู่ การฝากครรภ์คุณภาพฟรี การคลอดอย่างดี การมีมุมนมแม่ส่งเสริมเลี้ยงนมแม่ถึง 6 เดือน การมีศูนย์เด็กเล็ก รร อนุบาลและประถมเพื่อปลุกฝังเป็นนักคิด ผู้ประกอบการทางสังคม ต่อถึงการมี รร มัธยมสายวิชาชีพที่ได้นำทักษะความรุ้ของโรงงานในพื้นที่มาเสริม และสร้างคนรุ่นใหม่ให้ตอบโจทย์การพัฒนาชาติจากพื้นฐานที่มี

ทางแก้ปัญหา (How)

สร้างระบบการนำส่งแรงงานมาฝากครรภ์แบบเป็นกลุ่ม และมีระบบ social network เพื่อช่วยเหลือให้การตั้งครรภ์มีคุณภาพจนคลอด และจนเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ต่อเข้า รร ในพื้นที่ ไม่ส่งกลับไปอยู่กับคนสูงวัยท่ต่างจังหวัด

วิธีการทำงาน

ประสานความคิดของชุมชน โรงงาน จังหวัด และรัฐบาลในเรื่องการแก้ไขโครงสร้างประชากร และการเตรียมคนรุ่นใหม่ ดดยอาศัยศักยภาพของภาคเอกชน และความรู้จากโรงงานอุตสาหกรรม ในการสร้างเมืองที่เลี้ยงดูเยาวชนไทยเพื่อเป็นผุ้นำ หรือผุ้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ในอีก 15 ปีข้างหน้า

สถานะและความสำเร็จในปัจจุบัน

ตัวอย่างความร่วมมือจะสามารถนำไปใช้กับพื้นที่เขตอุตสาหกรรมอื่นที่มีความพร้อมได้ไม่ยาก เพราะคนที่ทำเป็นภาคเอกชนหรือกิจการเพื่อสังคม

เป้าหมายของโครงการในช่วง 1 ปี ข้างหน้า

เกิดเวทีการพูดคุย จากชุมชน นิคมอุตสาหกรรม นักวางแผนประเทศไทย โรงเรียนเยาววิทย์ รร.ไม่ไผ่ของคุณมีชัย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งปชาติ สำนักงานประกันสังคม อบจ เทศบาล ถึงแนวทางแก้ปัญหาโดยพลังแห่งเมือง และพลเมืองของชลบุรี

เป้าหมายของโครงการในช่วง 3 ปี ข้างหน้า

มีหน่วยรับฝากครรภ์ และคลอดที่มีคุณภาพ อาจปรับจาก รพ.แม่และเด็กเดิม แต่เพิ่ม out reach program ให้เด่นชัดขึ้น มีเด็กรุ่นแรกประมาณ 2000 รายที่คลอดจากการบ่มเพาะนี้ในสองปีแรก

เป้าหมายระยะยาวที่โครงการนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสิ่งแวดล้อม

สร้างเด็กไทยที่มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิต เป็นที่พึ่งได้ของประเทศ และเป็นผุ้นำของ AEC ดดยการลงทุนร่วมกันของ ชุมชน ภาคอตุสาหกรรม ท้องถิ่น และ รัฐบาล

ความสำเร็จของโครงการและวิธีวัดผลลัพธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

อีก 15 ปีข้างหน้า หัวหน้างานในพื้นที่ ชลบุรี ระยอง เมืองท่าเรือ มาจากเด็กที่ผ่านการบ่มเพาะนี้ สร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเก่งเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม การสื่อสารหลายภาษา

รายละเอียดองค์กรที่รับผิดชอบโครงการ

เป็นกิจการเพื่อสังคมที่เก่งด้านนวัตกรรมการบริการงานส่งเสริมป้องกันโรค ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของชุมชนอุตสาหกรรม และเศราฐกิจ ดึงทรัพยากรบุคคลจากผู้ต้องขังหญิงที่พ้นโทษแล้วมาร่วมทำงาน ไม่เวียนกลับไปสู่วงจรเดิม และได้งานที่เพิ่มประสิทธิภาพทางสังคมของคนในสังคมอุตสาหกรรม

เจ้าของโครงการ

นพ.พูลชัย จิตอนันตวิทยา
บริษัท วิสาหกิจสุขภาพชุมชน
กิจการเพื่อสังคม

ข้อมูลติดต่อ

PoonchaiMD@shevar.org
087 465 4655

https://www.facebook.com/poonchai.chitanuntavitaya?fref=ts

สนับสนุนโครงการนี้

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์ติดต่อ

อีเมล

องค์กร/หน่วยงาน

คุณต้องการสนับสนุนเรื่องใด?

 คน/ความรู้ เครือข่าย เงิน/ทรัพยากร

รายละเอียดการสนับสนุน