โครงการขยายโรงเรียน “จิตศึกษา” ต้นแบบ

การศึกษา/พัฒนาเยาวชน
3

เกี่ยวกับโครงการ

โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา เป็นโรงเรียนต้นแบบ (Node) ในการจัดการศึกษาที่เอาชีวิตเป็นตัวตั้ง เป็นที่สร้างการเรียนรู้ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างครู พ่อแม่ และชุมชน ในการเกื้อหนุนให้เด็กทุกๆคนได้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จและงอกงามได้ตามศักยภาพตามความถนัดและตามความปรารถนาของตน

ปัญหาและที่มา (Why)

งบประมาณด้านการศึกษาของประเทศไทยมีสัดส่วนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับงบประมาณด้านอื่นๆ ในบางปีมีสัดส่วนสูงถึง 25 เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณประจำปีทั้งหมด ในขณะที่คุณภาพการศึกษาไทยยังคงอยู่ในอันดับต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆทั่วโลก ตลอดระยะเวลา 20 กว่าปีที่ผ่านมา รัฐบาลพยายามออกมาตรการ กฏระเบียบต่างๆ เพื่อการปฏิรูประบบการศึกษา และจัดตั้งหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการขึ้นมาควบคุมระเบียบต่างๆ เพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่รวมกันมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนข้าราชการทั้งหมดในประเทศไทย มีครูจำนวนมากกว่า 650,000 คน ซึ่งการสำรวจระดับชาติในปี 2549 พบว่า ครูส่วนใหญ่ไม่มีความพึงพอใจในการประกอบอาชีพ ไม่คาดหวังให้นักเรียนสอบผ่าน และครูจำนวนกว่าครึ่ง ยอมแพ้ในการประกอบวิชาชีพครู  

                ประกอบกับหลักสูตรการเรียนการสอนตามกรอบความคิดของการศึกษาที่เอาความรู้เป็นตัวตั้งและเป็นระบบแพ้คัดออก  ทำให้มีนักเรียนส่วนใหญ่ยังคงสอบตกและต้องออกจากโรงเรียน มีนักเรียนในโรงเรียนรัฐเพียงหนึ่งในสามเท่านั้นที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานระดับชาติ นักเรียนหนึ่งในสิบเรียนไม่จบระดับประถมศึกษา และสี่ในสิบเรียนไม่จบระดับมัธยมศึกษา ส่งผลให้โอกาสในการประกอบอาชีพและประสบความสำเร็จในชีวิตลดน้อยลง ในบางกระบวนการยังเป็นการย่ำยีคุณค่าความเป็นมนุษย์ในตัวเด็กโดยการเปรียบเทียบหรือตีค่า การใช้ความกลัวกับความอยากเป็นเครื่องล่อคนไปสู่เป้าหมายยิ่งทำให้เด็กอ่อนแอในกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม หรือค่านิยมตามอย่าง เด็กอีกส่วนหนึ่งที่ไม่เก่งด้านวิชาการจึงถูกทิ้งระหว่างทางทั้งที่พวกเธอเหล่านั้นต่างก็มีศักยภาพด้านอื่นๆที่รอการพัฒนาให้เติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศ

 

ทางแก้ปัญหา (How)

                คุณ วิเชียร ไชยบัง ได้ก่อตั้งและผลักดันให้โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบ ในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและนวัตกรรมองค์กร ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขในศตวรรษที่ 21  โดยอาศัยนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนที่สำคัญสองนวัตกรรมคือ 

                1) “จิตศึกษาเป็นนวัตกรรมที่ทำให้ผู้เรียนเข้าถึงการมี ปัญญาภายใน อันได้แก่ การมีจิตใหญ่เพื่อรักได้อย่างมหาศาล การเคารพคุณค่าตัวเองและคนอื่นเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างภารดรภาพ การมีสติชำนาญเท่าทันอารมณ์ การมีสมาธิกำกับความเพียรให้สำเร็จ การมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่น เป็นต้น

                2) “หน่วยบูรณาการที่ใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้หรือ PBL (Problem - based learning)” เป็นนวัตกรรม Active Learning ที่ทำให้ผู้เรียนเข้าถึง ปัญญาภายนอก  อันได้แก่ Reading comprehension,  Writing,  Arithmetic,  ICT skills,  Thinking skills,   Life & Career skills,  Collaboration skill  and  Core subject เป็นต้น

                ที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา การเรียนการสอนเกิดขึ้นจากการเรียนรู้จริงของผู้เรียน ซึ่งไม่เป็นตามหลักสูตรทั่วไปของการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น ครูได้รับอนุญาตให้พานักเรียนออกไปเรียนรู้ระบบนิเวศ ชีววิทยา พฤกศาสตร์ จากการเข้าไปเรียนรู้ในป่าใกล้โรงเรียน เป็นเวลาหลายเดือน ทำให้ผู้เรียนเข้าใจในบทเรียนมากกว่าการเรียนจากหนังสือ อีกทั้ง คณะครูยังร่วมมือกันระหว่างวิชาต่างๆ เพื่อออกแบบการเรียนการสอนอย่างบูรณาการ หลายวิชาไปพร้อมๆกัน ซึ่งแตกต่างจากการเรียนการสอนในโรงเรียนอื่นๆ

                นอกจากนี้ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนายังมุ่งพัฒนาครูและองค์กรผ่านนวัตกรรมที่เรียกว่า ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ” (PLC-Professional learning community) ซึ่งมีองค์ประกอบสองส่วนที่สำคัญคือ การสร้างความเป็นชุมชนให้เกิดขึ้นในองค์กร และการจัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างหลากหลายระหว่างกัน เป้าหมายสำคัญของ PLC คือ การสร้างการเรียนรู้ของครูร่วมกันเพื่อให้ทุกคนได้ยกระดับความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่จะสอน มีทักษะการจัดการเรียนการสอน  และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู

                การทำงานร่วมกันของ 3 นวัตกรรม PLC (Professional learning community), PBL (Problem - based learning), และจิตศึกษา ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตลอดจนคุณภาพการศึกษาไทย อย่างเป็นระบบ อันประกอบด้วย คุณภาพครูและองค์กรแห่งการเรียนรู้ ดังแสดงในแผนภาพด้านล่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการทำงาน

 

เพื่อขยายความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาให้เกิดขึ้นในวงกว้าง มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการขยายบทเรียน องค์ความรู้และนวัตกรรมต่างๆไปยังโรงเรียนของรัฐอื่นๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจำนวนมากขึ้น จนเกิดเป็น Critical mass สำหรับการปฏิรูปการศึกษาของไทยในที่สุด ซึ่งกระบวนการดำเนินการ ประกอบด้วย

 
    • ออกแบบและจัดกิจกรรม เพื่อจุดประกายให้ครูเห็นความสำเร็จในการเรียนการสอนแบบจิตศึกษาและเรียนรู้การประยุกต์ใช้นวัตกรรมทั้งหมดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 
    • ดำเนินการเรียนการสอนรูปแบบ จิตศึกษาในโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ภายใต้การ ติดตาม (Monitor) และประเมินผล (Evaluation) ของ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาพร้อมทั้งสาธิตการสอนและทำ Lesson study ร่วมกัน

 
    • ถ่ายทำวีดีโอ เพื่อสังเกตุการสอนของครูในทุกชั้นเรียน เพื่อให้ครูสามารถศึกษาและเรียนรู้จากการสอนได้มากขึ้น

 
    • จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC, Professional learning community) ผ่านเครือข่าย PLC online เพื่อการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนต่างๆ ในวงกว้าง และจัดกิจกรรม Empower ครูท่านอื่นๆ ปีละ 2-4 ครั้ง

 
    • จัด Conference ปีละครั้ง เพื่อให้แต่ละโรงเรียนได้นำเสนอบทเรียนที่ประสบความสำเร็จ ถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างการรับรู้ให้กับสังคม

                     รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนของรัฐให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการปฏิรูปการจัดการศึกษา เริ่มต้นจากโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา เพิ่มจำนวนและสร้างเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบ (Node) ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ตามแผนภาพที่แสดงด้านล่าง

 

สถานะและความสำเร็จในปัจจุบัน

 

คุณวิเชียรได้พิสูจน์ให้เห็นผ่านการเรียนการสอนของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาแล้วว่า คุณภาพการศึกษาไม่ได้ขึ้นอยู่กับงบประมาณจำนวนมากและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาที่มีงบประมาณจำกัด ไม่เก็บค่าเรียนจากนักเรียนสามารถสอนนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ โดยนักเรียนของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาได้รับคะแนนการทดสอบระดับชาติสูงกว่าค่าเฉลี่ยสิบคะแนน

 

                โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาได้เริ่มต้นพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาทั้งจากในโรงเรียนโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาเอง และเพิ่มโรงเรียนต้นแบบ (Node) จำนวน 20 โรงเรียน ในระหว่างปี  2555-2557 ซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศไทย ตามแผนที่ที่แสดงด้านล่าง

 

 

            https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=zWbh2YmYhQLg.kAhw8EK1soXE

 

      

      รายชื่อและที่ตั้งโรงเรียน Node ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

 

1)  โรงเรียนบ้านปะทาย จ.ศรีสะเกษ                                  2)  โรงเรียนบ้านนาขนวน จ.ศรีสะเกษ

 

3)  โรงเรียนทุ่งยาวคำโปรย จ.ศรีสะเกษ                                             4)  โรงเรียนจำนรรสายเจริญ  .ศรีสะเกษ

 

5)  โรงเรียนบ้านหนองอารีพิทยา  .ศรีสะเกษ                  6)  โรงเรียนบ้านตะเคียนราม  .ศรีสะเกษ

 

7)  โรงเรียนบ้านโนนดั่ง จ.ศรีสะเกษ                                   8)  โรงเรียนบ้าคลองเพชรสวาย  .ศรีสะเกษ

 

9)  โรงเรียนบ้านนาเจริญหนองแดง จ.อำนาจเจริญ                          10) โรงเรียนบ้านไฮตาก จ.อุบลราชธานี

 

11) โรงเรียนบ้านอีตื้อดอนหวายขมิ้น จ.มหาสารคาม                      12) โรงเรียนบ้านท่าก่อ จ.อุบลราชธานี

 

13) โรงเรียนบ้านเลยตาดโนนพัฒนา  .เลย                                     14) โรงเรียนบ้านหนองดุม จ.อุบลราชธานี

 

15) โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี จ.อุบลราชธานี                               16)  โรงเรียนบ้านสว้า  .น่าน

 

17)  โรงเรียนบ้านคูเมือง อ่อนอนุเคราะห์  .อุบลราชธานี            18)  โรงเรียนบ้านจันทร์ จ.เชียงใหม่

 

19)  โรงเรียนบ้านหนองสะพาน จ.ระยอง                                           20)  โรงเรียนวัดปลวกเกตุ จ.ระยอง

 

21)  โรงเรียนวัดถนนกะเพรา จ.ระยอง                                               22) โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า จ.เลย

 

23) โรงเรียนวัดโคกทอง ปริปุณอินทรประชาวิทยา จ.ราชบุรี          24) โรงเรียนบ้านท่าเสา จ.ระยอง

 

25)  โรงเรียนบ้านดอนมูล - สุวรรณสาราษฎร์บำรุง จ.แพร่              26)  โรงเรียนวัดต้นไคร้ จ.แพร่

 

27) โรงเรียนบ้านขุนแปะ จ.เชียงใหม่                                  28)  โรงเรียนบ้านป่ากลางมิตรภาพที่ 166 .น่าน

 

29)  โรงเรียนบ้านนาหนุน 2  .น่าน                                    30)  โรงเรียนบ้านแปรง จ.นครราชสีมา 

 

31) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด บ้านจองคำ จ.แม่ฮ่องสอน

 

 

 

                กรณีตัวอย่างความสำเร็จของการจัดตั้งโรงเรียน Node

 

-       โรงเรียนบ้านปะทาย จ.ศรีสะเกษ

 

เป็นโรงเรียนที่เริ่มต้นจากกระบวนการ PLC เพื่อยกระดับการพัฒนาศักยภาพของครูให้เกิดความเข้าใจ  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  แล้วนำสู่การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน ทั้ง PBL และ จิตศึกษา  เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  และสร้างความเข้าใจต่อชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

-       โรงเรียนบ้านนาขนวน จ.ศรีสะเกษ

 

เป็นโรงเรียนที่เริ่มต้นจากการ Copy and Development ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ PBL และจิตศึกษา  ครูจะ Copy จากลำปลายมาศพัฒนาในสามสี่ปีแรกแต่เมื่อทำไปๆ จะเจอปัญหาคือสภาพความพร้อมของเด็กและบรรยากาศที่ต่างกัน  ครูจะมองหาทางปรับแก้เพื่อปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมผ่าน PLC จนเป็นองค์ความรู้ที่สร้างได้เอง

 

-       โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย จ.ศรีสะเกษ

 

เป็นโรงเรียนที่นำเอานวัตกรรมทั้งจิตศึกษา และ PBL ไปปรับใช้ แล้วทำให้ครู นักเรียน และชุมชนเห็นความงอกงาม  จนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลในด้าน จิตศึกษาได้

 

-       โรงเรียนบ้านท่าเสา  .ระยอง

 

เป็นโรงเรียนที่นำนวัตกรรมทั้งด้านจิตศึกษา PBL  และ PLC ไปปรับใช้ และผสมผสามกับบริบทของโรงเรียนในเรื่องวิถีพุทธ

 

 

 

            คุณลักษณะของโรงเรียน Node 

 
    • สามารถสร้างหน่วยการเรียนใหม่ๆ และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ทั้งแบบจิตศึกษาและ PBL

 
    • เป็นโรงเรียนที่มีวิถีในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน มี PLC ทั้งครูและชุมชน สามารถดึงชุมชนเข้ามามีส่วน              ร่วมได้อย่างแท้จริง

 
    • เป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลสู่โรงเรียนในเครือข่ายได้  เป็นแหล่งดูงาน  ผู้บริหารและครูเป็นวิทยากร และ กระบวน          การในเขตพื้นที่การศึกษา 

      

                 กระบวนการบริหารจัดการ ประสานงาน ติดตามประเมินผล โรงเรียน Node ที่มีอยู่ 

 
    • PLC  online  มีหน้า fan page รวม และ หน้า fan page  ของแต่ละโรงเรียน  มี blog กิจกรรมของแต่ละโรงเรียน                และ  blog หน่วยการเรียน+แผนการสอนของแต่ละชั้น

 
    • ออกเยี่ยม แต่ละโรงเรียน  ทำ Lesson study  ถ่ายทำคลิปการสอน ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียนที่ออก           เยี่ยมโดยเชิญโรงเรียนรอบๆ เข้าร่วม  ปีละ1-2 ครั้งต่อโรงเรียน

 
    • แต่ละโรงเรียนไปดูงาน และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

Conference ที่เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และการขยายผล  ปีละ 1 ครั้ง

เป้าหมายของโครงการในช่วง 1 ปี ข้างหน้า

 

1      สามารถเพิ่มจำนวนโรงเรียนต้นแบบ (Node) และเพิ่มจำนวนครูในเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2      สามารถสร้างเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นสองจังหวัดใหม่ ที่ไม่เคยเข้าการพัฒนาการเรียนการสอนรูปแบบ จิตศึกษามาก่อน

3      สามารถขยายผลกระทบในการพัฒนาคุณภาพและปฏิรูปการศึกษาผ่านการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ในวงกว้างขึ้น

เป้าหมายของโครงการในช่วง 3 ปี ข้างหน้า

-

เป้าหมายระยะยาวที่โครงการนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสิ่งแวดล้อม

 

คุณ วิเชียร ไชยบัง มุ่งพัฒนาการศึกษาผ่านการพัฒนาครูและองค์กร ซึ่งเป็นกลไกและทรัพยากรสำคัญในการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา ผ่านการแลกปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน การติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่เพียงรอคอยการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานรัฐ อีกทั้ง ยังทำงานใกล้ชิดกับหน่วยงานรัฐ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนของรัฐ ไม่ใช่เพียงบางโรงเรียน แต่เป็นทุกโรงเรียนของรัฐในระบบการศึกษาไทย นอกจากนี้ คุณวิเชียรยังถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่นักวิชาการการศึกษา ตลอดจนนักศึกษาวิชาชีพครูในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ให้สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยได้อย่างยั่งยืน

 

ความสำเร็จของโครงการและวิธีวัดผลลัพธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

จำนวนโรงเรียนต้นแบบ (Node) และจำนวนครูในเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มขึ้น อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและปฏิรูปการศึกษาผ่านการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ในวงกว้างขึ้น จนเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาในที่สุด

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านคนอย่างไรบ้าง

ผู้บริหารจัดการโครงการ  ครูอาสาสมัคร (ระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือน) โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูภาษาอังกฤษมาร่วมกันเผยแพร่แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบและระบบ ICT

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านเครือข่ายภาคีอย่างไรบ้าง

 

เครือข่ายความร่วมมือจากสถาบันระดับอุดมศึกษา ทั้งมหาวิทยาลัย สถาบันราชฏัฐและวิทยาลัยต่างๆ เพื่อการจัดการเรียนรู้และพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม 

 

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านองค์ความรู้อย่างไรบ้าง

ไม่มี

โครงการมีความต้องการการสนับสนุนด้านเเหล่งทุนอย่างไรบ้าง

 

ในการสาธิตการสอนและทำ Lesson Study ร่วมกันสำหรับโรงเรียนเครือข่ายใน 1-2 ปีแรก ต้องใช้งบประมาณโรงเรียนละ 200,000 บาทต่อปี ในการติดตาม ประเมินผลและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ในปีที่ 3 เป็นต้นไป ต้องใช้งบประมาณโรงเรียนละ 50,000 บาท

 

สำหรับการขยายจำนวนและพัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบ (Node) ต้องอาศัยงบประมาณ โรงเรียนละ 500,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนครู นักเรียนของโรงเรียนแต่ละแห่งด้วย

 

รายละเอียดองค์กรที่รับผิดชอบโครงการ

 

โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมภ์ ซึ่งเป็นจังหวัดที่ยากจนที่สุดจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย โดยก่อตั้งเมื่อปี พ.. 2546 ได้เปิดทำการเรียนการสอนครบทั้ง 11 ชั้นเรียน คือ ชั้นอนุบาล 1–2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้คัดเลือกเด็กจากเด็กทั่วไปโดยวิธีจับฉลาก นักเรียนที่เข้าเรียนไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวเกษตกรที่ยากจน มีรายได้เฉลี่ยเพียง 2,094 บาทต่อเดือน ดังนั้น ข้อพิจารณาที่สำคัญคือ ผู้ปกครองต้องพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับโรงเรียนฯ ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพครูและองค์กรผ่านนวัตกรรม PLC, PBL และจิตศึกษา

เจ้าของโครงการ

นาย วิเชียร ไชยบัง
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
โรงเรียน

ข้อมูลติดต่อ

wichian@lpmp.org
044-661564-7
http://www.lpmp.org/article
https://www.facebook.com/lamplaimatpattanaschool?fref=ts

สนับสนุนโครงการนี้

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์ติดต่อ

อีเมล

องค์กร/หน่วยงาน

คุณต้องการสนับสนุนเรื่องใด?

 คน/ความรู้ เครือข่าย เงิน/ทรัพยากร

รายละเอียดการสนับสนุน