โครงการคนลำสนธิไม่ทอดทิ้งกัน

การดูแลผู้ป่วยที่อยู่ภาวะพึ่งพิงและชุมชน
Picture5

เกี่ยวกับโครงการ

ระบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง โดยความมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน

ปัญหาและที่มา (Why)

ปัจจุบัน ระบบบริการสาธารณสุขยังไม่รองรับการดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง และผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้ดีพอ ผู้ป่วยเหล่านี้ต้องการการดูแลในระยะยาว ทั้งจากเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพและคนใกล้ชิดเป็นระยะเวลายาวนาน อีกทั้งต้องการดูแลผู้ป่วยที่แตกต่างไปจากการดูแลผู้ป่วยทั่วไปในโรงพยาบาล การที่ระบบบริการสาธารณสุขไม่สามารถให้บริการในลักษณะดังกล่าวได้ดีพอ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง และผู้ป่วยภาวะสุดท้ายย่ำแย่ โดยเฉพาะในผู้ป่วยยากไร้ มีฐานะยากจน

ทางแก้ปัญหา (How)

ดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง และผู้ป่วยระยะสุดท้าย ด้วยการให้การดูแลทั้งทางด้านสุขภาพ(Health care) และทางด้านสังคม (Social care) โดยใช้ความมีส่วนร่วมของโรงพยาบาล หน่วยงานรัฐ และชุมชน เน้นการให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางดูแลผู้ป่วยที่บ้านของผู้ป่วยเอง

วิธีการทำงาน

แบ่งการทำงานเป็นสองส่วน คือการดูแลด้านสุขภาาพ(Health care) และทางด้านสังคม (Social care) การดูแลด้านสุขภาพ: โรงพยาบาลลำสนธิ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจัดการ และสนับสนุนให้บุคลากรของโรงพยาบาลเดินทางไปให้การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน เช่น การดูแลเรื่องยา การทำกายภาพบำบัด การประคับประคองด้านจิตใจ การดูแลด้านสังคม: อบต.สนับสนุนนักบริบาลซึ่งเป็นบุคลากรในชุมนซึ่งทำหน้าที่เยี่ยมเยียน ดูแล ให้กำลังใจผู้ป่วยที่บ้าน เช่น การอาบน้ำ การป้อนข้าว การดูแลความสะอาด นอกจากนี้ยังสนับสนุนการปรับสภาพบ้านให้เหมาะสมกับการดูแลผู้ป่วย การดูแลอย่างบูรณาการนี้มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นจึงช่วยทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งญาติผู้ป่วยมีกำลังใจ รวมทั้งศักยภาพเพิ่มขึ้นในการดูแลผู้ป่วย

สถานะและความสำเร็จในปัจจุบัน

ปัจจุบันมีระบบการดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง และผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้อย่างครอบคลุมทั่าวทั้งอำเภอลำสนธิ โดยปัจจุบันมีผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแล ประมาณ 1000 คน และในจำนวนนี้มีผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลใกล้ชิดทุกวัน ประมาณ 100 คน ส่งผลให้คุณภาพชีวิตและสถานะคุณภาพชีวิตผู้ป่วยกลุถ่มนี้ดีขึ้นอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณภาครัฐ กฎระเบียบราชการ รวมถึงข้อจำกัดในบางกรณีของการดูแลที่ชุมชน ทำให้ปัจจุบันโครงการกำลังหาช่องทางสนับสนุนด้านแหล่งทุน ความรู้ และการจัดการจากช่องทางต่างๆ รวมทั้งกำลังพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบบริบาลในสถานพยาบาล (Institute care) เพื่อส่งเสริมการดูแลในชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เป้าหมายของโครงการในช่วง 1 ปี ข้างหน้า

ในอนาคตแผนใน 1 ปีข้างหน้า มีแผนพัฒนา Institute care คือการพัฒนาสถานที่ดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ที่ต้องอาศัยการดูแลอย่างใกล้ชิดในโรงพยาบาล เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนให้ผู้ป่วยไปในชุมชน การดูแลในระยะกลาง รวมถึงการดูแลเพื่อแบ่งเบาภาระญาติให้ได้พัก (Respite care) โดยมีแผนที่จะปรับปรุงพื้นที่บางส่วนของโรงพยาบาลลำสนธิเพื่อเป็นพื้นที่ดังกล่าว

เป้าหมายของโครงการในช่วง 3 ปี ข้างหน้า

เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ และความยั่งยืนของโครงการ จึงมีแนวคิดและพัฒนาการดำเนินงานแบบกิจการเพื่อสังคม เพื่อสามารถสนับสนุนการดำเนินงานให้สามารถดำเนินกิจการได้ด้วยตนเอง

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านคนอย่างไรบ้าง

ต้องการกำลังบุคลากรในการดูแลเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้งรองรับ Institute careที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านเครือข่ายภาคีอย่างไรบ้าง

ต้องการภาคีเครือข่ายที่หลากหลายที่เฉพาะด้านการดูแล การบริหารจัดการ และผู้เชี่ยวชาญในการหาแหล่งทุนอื่น

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านองค์ความรู้อย่างไรบ้าง

ต้องการองค์ความรู้ที่หลากหลายที่เฉพาะด้านการดูแล การบริหารจัดการ และผู้เชี่ยวชาญในการหาแหล่งทุนอื่น

โครงการมีความต้องการการสนับสนุนด้านเเหล่งทุนอย่างไรบ้าง

ต้องการแหล่งทุนที่จะสนับสนุนการดำเนินงาน และการพัฒนาในอนาคต โดยเฉพาะแหล่งทุนนอกภาครัฐ

รายละเอียดองค์กรที่รับผิดชอบโครงการ

เป็นโรงพยาบาลชุมชนสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เจ้าของโครงการ

นายแพทย์สันติ ลาภเบญจกุล
โรงพยาบาลลำสนธิ
หน่วยงานของรัฐ

ข้อมูลติดต่อ

santilak17@gmail.com
0813002407

สนับสนุนโครงการนี้

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์ติดต่อ

อีเมล

องค์กร/หน่วยงาน

คุณต้องการสนับสนุนเรื่องใด?

 คน/ความรู้ เครือข่าย เงิน/ทรัพยากร

รายละเอียดการสนับสนุน