โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต

ส่งเสริมการเข้าถึงอาหารเยาวชน / บรรเทาภาวะทุพโภชนาการ
cff3

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการ “ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต” สนับสนุนความรู้และความสามารถในการผลิตอาหารและการบริโภคอย่างพอเพียง เพื่อให้เยาวชนไทยสามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย รวมถึงมีสุขอนามัยที่ดีในพื้นที่รอบโรงงานและฟาร์มของบริษัท รวมกว่า 14,000 คน ในโรงเรียนมากกว่า 60 แห่ง ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในโรงเรียนและชุมชน

ปัญหาและที่มา (Why)

ปัจจุบันพบว่าเด็กและเยาวชนทั่วโลกต่างกำลังเผชิญปัญหาภาวะโภชนาการ โดยประเทศไทยพบข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าในปี พ.ศ. 2557 นักเรียนอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนกว่า 7 ล้าน คน มีภาวะโภชนาการขาด (ผอมและเตี้ย) จำนวนกว่า 2.3 ล้านคน หรือราว 33% และมีภาวะโภชนาการเกิน (อ้วน) จำนวนกว่า 1 ล้านคน หรือราว 14% ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นภาวะโภชนาการขาดที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนผอมและเตี้ยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และภาวะโภชนาการเกินที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนเป็นโรคอ้วนหรือน้ำหนักเกินจากเกณฑ์มาตรฐาน อันเนื่องมาจากความแตกต่างในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความเชื่อ วัฒนธรรม ฯลฯ ซึ่งปัญหาดังกล่าวสามารถส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กและเยาวชนทั้งด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ และด้านสังคม ขณะที่เด็กและเยาวชนถือเป็นอนาคตของชาติ ดังนั้น การร่วมบรรเทาและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กและเยาวชนจึงถือเป็นวาระที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้า

ทางแก้ปัญหา (How)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ในฐานะผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ตระหนักดีถึงความสำคัญของภาวะโภชนาการในเด็กและเยาวชน จึงได้ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท สนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์และเหล่าพนักงาน ดำเนิน “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ซึ่งสามารถส่งเสริมการเข้าถึงอาหารและสนับสนุนภาวะโภชนาการที่ดีของเด็กนักเรียนกว่า 110,000 คน รวมกว่า 460 โรงเรียนทั่วประเทศ ในปี พ.ศ. 2558 บริษัทได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ริเริ่มและพัฒนา “โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อต่อยอดความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมสร้างโภชนาการที่ดีในเด็กและเยาวชน โดยมีเป้าหมายระหว่างปี 2558-2562 ในการขยายผลกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมการเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสมตามหลักโภชนาการไปยังเด็กนักเรียนในพื้นที่รอบโรงงานและฟาร์มของบริษัทรวมกว่า 14,000 คน ในโรงเรียนมากกว่า 60 แห่ง ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในโรงเรียนและชุมชน

วิธีการทำงาน

ให้ปลาหนึ่งตัว มีกินหนึ่งวัน สอนจับปลา มีกินตลอดไป.... ซีพีเอฟเชื่อว่าเมื่อเด็กและเยาวชน “อิ่ม” ท้องจากการเรียนรู้วิธีการผลิตอาหารควบคู่ไปกับวิถีการบริโภคอย่างมีสุขโภชนาการ ไม่เพียงแต่ส่งเสริมการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง หากยังเป็นปัจจัยสนับสนุนการมีจิตใจแจ่มใส พร้อมเล่นและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เรียกได้ว่า “สุข” ทั้งกาย ใจ สังคม และปัญญา ซึ่งถือเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญของการ “ปลูกอนาคต” เพื่อเด็กและเยาวชนจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าและมั่นคงต่อไป ระยะเวลาการดำเนินโครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต 5 ปี ปีที่ 1 พ.ศ. 2558 ปลูกความรู้และจิตสำนึก (Learning) ผ่านการถ่ายทอดแนวทางการผลิตอาหารและการบริโภคเพื่อสุขภาพที่ดี ปีที่ 2-3 พ.ศ. 2559-2560 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing) การส่งเสริมและจัดการผลผลิตอย่างยั่งยืนระหว่างโรงเรียนที่ดำเนินโครงการ ปีที่ 4-5 พ.ศ.2561-2562 พัฒนาสู่เครือข่าย (Networking) ด้วยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในโรงเรียนและชุมชน

สถานะและความสำเร็จในปัจจุบัน

ในปี 2558 ได้ตั้งเป้าหมายการส่งเสริมกิจกรรมการผลิตอาหารในโรงเรียนจำนวน 60 โรงเรียน บริษัทได้ส่งเสริมการเข้าถึงอาหารและความรู้ด้านสุขโภชนาการให้กับนักเรียนรอบโรงงานและฟาร์ม ด้านกิจกรรมการผลิตอาหาร จำนวน 67 โรงเรียนนักเรียนกว่า 14,000 คน และปี 2560 นักเรียนมีภาวะโภชนาการสมวัยตามเกณฑ์ กล่าวคือ ภาวะโภชนาการขาด (ผอมและเตี้ย) และภาวะโภชนาการเกิน (อ้วน) ไม่เกินร้อยละ 15 และภายในปี 2562 มีเป้าหมายส่งเสริมและพัฒนาสู่แหล่งเรียนรู้การเข้าถึงอาหารในโรงเรียนและชุมชน

เป้าหมายของโครงการในช่วง 1 ปี ข้างหน้า

ในการดำเนินโครงการภายใต้กรอบการดำเนินงาน 5 ปี (ปีพ.ศ. 2558 -2562 ) คาดว่าจะได้ผลลัพธ์เป็นรูปธรรมในแต่ละด้าน ดังนี้ Output ปีที่ 1 จำนวนนักเรียนและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการส่งเสริมการเข้าถึงอาหารและความรู้ ด้านสุขโภชนาการ

เป้าหมายของโครงการในช่วง 3 ปี ข้างหน้า

Outcome ปีที่ 2 จำนวนผลผลิตที่ได้รับเฉลี่ยจากการดำเนินโครงการต่อปีการศึกษา ปีที่ 3 ภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นของเด็กและเยาวชน โดยมีเป้าหมายลดภาวะโภชนาการขาด (ผอมและเตี้ย) และภาวะโภชนาการเกิน (อ้วน) รวมไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ Impact

เป้าหมายระยะยาวที่โครงการนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสิ่งแวดล้อม

ปีที่ 4 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมการเข้าถึงอาหารเพื่อเสริมความเข้มแข็งและยั่งยืน นำไปสู่การสร้างแหล่งเรียนรู้ในอนาคต ปีที่ 5 แหล่งเรียนรู้ต้นแบบการผลิตอาหารในโรงเรียน และชุมชน

ความสำเร็จของโครงการและวิธีวัดผลลัพธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2558 ซีพีเอฟส่งเสริมการเข้าถึงอาหารและความรู้ด้านสุขโภชนาการแก่เยาวชนกว่า 14,000 คน ในโรงเรียน 67 โรงเรียน และภายในปี 2562 จะมีแหล่งเรียนรู้การผลิตอาหารต้นแบบในโรงเรียนและชุมชน

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านคนอย่างไรบ้าง

ไม่มี

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านเครือข่ายภาคีอย่างไรบ้าง

ภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร และด้านโภชนาการอาหาร

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านองค์ความรู้อย่างไรบ้าง

ไม่มี

โครงการมีความต้องการการสนับสนุนด้านเเหล่งทุนอย่างไรบ้าง

ไม่มี

รายละเอียดองค์กรที่รับผิดชอบโครงการ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร

เจ้าของโครงการ

หน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
บริษัท

ข้อมูลติดต่อ

wipawinee.khm@cpf.co.th
ไม่มี
http://www.cpfworldwide.com/th

สนับสนุนโครงการนี้

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์ติดต่อ

อีเมล

องค์กร/หน่วยงาน

คุณต้องการสนับสนุนเรื่องใด?

 คน/ความรู้ เครือข่าย เงิน/ทรัพยากร

รายละเอียดการสนับสนุน