โครงการธนาคารต้นไม้ 9,999,999,999 ต้น ในจังหวัดขอนแก่น เพื่อการมีสุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดี และคุณภาพชีวิตดี ของชาวจังหวัดขอนแก่น

สังคมสุขภาวะ
tree

เกี่ยวกับโครงการ

เป็นโครงการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยการบันทึกต้นไม้ แต่ละต้นหลากหลายชนิดที่มีผลผลิตเป็นปัจจัย ๔ โดยบันทึก GPS ของต้นไม้แต่ละต้นพร้อมบันทึกภาพถ่ายดาวเทียม และสนับสนุนผู้ปลูกต้นละ 1 บาทต่อปี ซึ่งจะช่วยให้ครอบครัวและชุมชนมีปัจจัย ๔ หลากหลายชนิด และชุมชนและสังคมมีฐานข้อมูลทำวิสาหกิจต่อยอดธนาคารต้นไม้เหล่านี้และส่งเสริมให้ผู้อื่นปลูกต้นไม้เพิ่ม

ปัญหาและที่มา (Why)

ปริมาณต้นไม้ยืนต้นในประเทศไทยลดลงมากจนทำให้ปัจจัย ๔ ลดลงและเกิดภาวะโลกร้อน หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาไม่สามารถลดการตัดไม้ทำลายป่า และการปลูกเพิ่มก็ไม่ได้ผล ขาดข้อมูลทั้งชนิดและปริมาณที่ปลูก เจ้าของที่ดินพากันตัดต้นไม้ออกหมดทำให้ภาวะแห้งแล้งเพิ่มขึ้น ดินไม่อุดมสมบูรณ์ ต้องใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีฆ่าหญ้าฆ่าแมลงทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

ทางแก้ปัญหา (How)

เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีได้ทดลองสนับสนุนเครือข่ายที่มีที่ดินปลูกต้นไม้ยืนต้นหลากหลายชนิดที่ให้ปัจจัย ๔ ทั้งอาหารปลอดสารเคมี เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ไม้ทำที่อยู่อาศัย และน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่า ๒๐ ชนิด จำนวนมากกว่า ๑,๐๐๐ ต้น พบว่าภาคี เครือข่ายมีอยู่มีกิน เหลือกินได้แจก ทำให้มีเพื่อนมีญาติ เหลือแจกได้ขายทำให้มีเงิน จนกลายเป็นคนมีอยู่มีกิน มีเพื่อน มีเงิน มีสุขภาพแข็งแรง ได้อาหารปลอดสารเคมี และทดลองให้รางวัล สนับสนุนผู้ที่มีต้นไม้พันต้น ปรากฏว่าเกิดความภาคภูมิใจกลายเป็นนักปลูกต้นไม้และชวนคนอื่นปลูกต้นไม้ยืนที่สร้างบ้านได้

วิธีการทำงาน

จัดงบประมาณค่าบริหารจัดการข้อมูลต้นไม้ยืนที่สร้างบ้านได้ต้นละ ๑ บาทต่อปี สนับสนุนให้ชุมชนรวมตัวกัน ๙ คนขึ้นไป มาเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอื่นจนเข้าใจ แล้วไปช่วยกันดูต้นไม้ทีมีเส้นรอบวงมากกว่า ๓ ซม.ที่ระดับความสูง ๑.๓ เมตร จับ GPS นำชนิดของต้นไม้และพิกัดบันทึกในคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมตามพิกัดต้นไม้ทุกปี พร้อมประสานและดำเนินการเบิกจ่ายรางวัลให้เจ้าของธนาคารต้นไม้ต้นละ ๑ บาทต่อปี และเชื่อมโยงกับสถาบันวิชาการเพื่อวิจัยการใช้ประโยชน์จากใบ ดอก ผล ของต้นไม้ยืนต้นที่สร้างบ้านได้ที่เครือข่ายปลูก

สถานะและความสำเร็จในปัจจุบัน

เครือข่ายมีการปลูกต้นไม้ยืนต้นที่สร้างบ้านได้จากการประมาณการมีหลายล้านต้น แต่มีชนิดไหน จำนวนเท่าไร อยู่จุดไหนบ้างไม่ทราบ แต่ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตและสุขภาพของครอบครัวและชุมชนที่ปลูก ถ้าทำโครงการนี้จะทำให้ทราบชนิด จำนวน และตำแหน่งของต้นไม้ และการมอบรางวัลแก่ผู้ปลูกจะช่วยให้ผู้ปลูก ปลูกเพิ่มขึ้นและช่วยให้คนปลูกตาม และช่วยให้ผู้คนมีส่วนร่วมในการสร้างบ้านแปงเมืองต่อไป

เป้าหมายของโครงการในช่วง 1 ปี ข้างหน้า

ทำให้เกิดการพัฒนารูปแบบการบันทึกธนาคารต้นไม้ระดับจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งเกิดการปลูกต้นไม้ให้ปัจจัย ๔ เพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบ อีกปีละ ๑ ล้านต้น ซึ่งจะช่วยให้สามารถต่อยอด วิสาหกิจชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนต่างๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งทำให้สิ่งแวดล้อมร่มเย็นเป็นสุขเพิ่มขึ้น

เป้าหมายของโครงการในช่วง 3 ปี ข้างหน้า

ชุมชนต่างๆเข้าร่วมเพิ่มขึ้นมากกว่า ๖๐๐ ชุมชน (จาก๒,๐๐๐ กว่าชุมชนในจังหวัดขอนแก่น) และปริมาณต้นไม้ยืนต้นหลากหลายชนิดตามที่เครือข่ายธนาคารต้นไม้ในจังหวัดขอนแก่นร่วมกันกำหนดมากกว่า ๓ ล้านต้น และสามารถติดตามข้อมูลทั้งชนิด จำนวน และตำแหน่งบนฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์และบนแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม

เป้าหมายระยะยาวที่โครงการนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสิ่งแวดล้อม

1. อะไรคือความสำเร็จของโครงการ โปรดระบุว่าความสำเร็จของโครงการนี้มีหน้าตาอย่างไร ความสำเร็จของโครงการคือคนรักกัน เรียนรู้ร่วมกันและรักต้นไม้ยืนต้นที่สร้างบ้านได้เพราะได้รับประโยชน์จากต้นไม้ยืนต้นที่สร้างบ้านได้จนมีต้นไม้ฯเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งชนิดและจำนวน ชวนญาติสนิทมิตรสหายปลูกต้นไม้ยืนต้นฯเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนแต่ละหมู่บ้านมีต้นไม้ยืนต้นฯมากกว่า 10,000ต้น แต่ละตำบลมีต้นไม้ยืนต้นฯมากกว่า 100,000 ต้นแต่ละอำเภอมีมากกว่า 1,000,000 ต้น และจังหวัดขอนแก่นมีมากกว่า 10 ล้านต้น ภายใน10 ปีข้างหน้า และสามารถรู้ว่ามีต้นอะไรบ้าง อยู่ที่ไหน ปลูกตั้งแต่เมื่อไหร่และมีขนาดเท่าไหร่ 2. อะไรตัวชี้วัดความก้าวหน้าและความสำเร็จของโครงการ ตัวชี้วัดความก้าวหน้าและความสำเร็จของโครงการคือความสุขของผู้คนที่ได้รับผลดีจากการปลูกต้นไม้ยืนต้นฯเพิ่มขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจ,สังคม,สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตและสุขภาพ ภาพถ่ายดาวเทียมของหมู่บ้านต่างๆ ตำบลต่างๆ อำเภอต่างๆและจังหวัดขอนแก่นมีความเขียวขจีเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งชนิดและปริมาณของต้นไม้ยืนต้นในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เพิ่มขึ้นทั้งชนิดและปริมาณ 3. ท่านมีวิธีการหรือกระบวนอย่างไรในการติดตามและประเมินผลลัพธ์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการ 3.1 จากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีต้นไม้ยืนต้นที่สร้างบ้านได้มากกว่า 20 ชนิด จำนวนมากกว่า 1,000 ต้น พร้อมทั้งจัดทำสื่อออกเผยแพร่ 3.2 จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์บอกชนิด จำนวน และตำแหน่ง 3.3 จากภาพถ่ายดาวเทียม

ความสำเร็จของโครงการและวิธีวัดผลลัพธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. อะไรคือความสำเร็จของโครงการ โปรดระบุว่าความสำเร็จของโครงการนี้มีหน้าตาอย่างไร ความสำเร็จของโครงการคือคนรักกัน เรียนรู้ร่วมกันและรักต้นไม้ยืนต้นที่สร้างบ้านได้เพราะได้รับประโยชน์จากต้นไม้ยืนต้นที่สร้างบ้านได้จนมีต้นไม้ฯเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งชนิดและจำนวน ชวนญาติสนิทมิตรสหายปลูกต้นไม้ยืนต้นฯเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนแต่ละหมู่บ้านมีต้นไม้ยืนต้นฯมากกว่า 10,000ต้น แต่ละตำบลมีต้นไม้ยืนต้นฯมากกว่า 100,000 ต้นแต่ละอำเภอมีมากกว่า 1,000,000 ต้น และจังหวัดขอนแก่นมีมากกว่า 10 ล้านต้น ภายใน10 ปีข้างหน้า และสามารถรู้ว่ามีต้นอะไรบ้าง อยู่ที่ไหน ปลูกตั้งแต่เมื่อไหร่และมีขนาดเท่าไหร่ 2. อะไรตัวชี้วัดความก้าวหน้าและความสำเร็จของโครงการ ตัวชี้วัดความก้าวหน้าและความสำเร็จของโครงการคือความสุขของผู้คนที่ได้รับผลดีจากการปลูกต้นไม้ยืนต้นฯเพิ่มขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจ,สังคม,สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตและสุขภาพ ภาพถ่ายดาวเทียมของหมู่บ้านต่างๆ ตำบลต่างๆ อำเภอต่างๆและจังหวัดขอนแก่นมีความเขียวขจีเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งชนิดและปริมาณของต้นไม้ยืนต้นในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เพิ่มขึ้นทั้งชนิดและปริมาณ 3. ท่านมีวิธีการหรือกระบวนอย่างไรในการติดตามและประเมินผลลัพธ์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการ 3.1 จากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีต้นไม้ยืนต้นที่สร้างบ้านได้มากกว่า 20 ชนิด จำนวนมากกว่า 1,000 ต้น พร้อมทั้งจัดทำสื่อออกเผยแพร่ 3.2 จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์บอกชนิด จำนวน และตำแหน่ง 3.3 จากภาพถ่ายดาวเทียม

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านคนอย่างไรบ้าง

ต้องการจิตอาสาที่รักการปลูก บำรุงรักษาและอนุรักษ์ต้นไม้ยืนต้นหลากหลายชนิดมาร่วมเป็น CHANGE AGENT หรือ FACILITATOR ๖๐ – ๖๐๐ คน ทั้งในและนอกจังหวัดขอนแก่นที่สนใจและต้องการนักคอมพิวเตอร์อีก ๑๐ – ๒๐ คนเพื่อมาช่วยบันทึกข้อมูลต้นไม้ ยืนต้นที่สร้างบ้านได้

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านเครือข่ายภาคีอย่างไรบ้าง

ต้องการภาคีเครือข่ายที่ - มีกล้าไม้ - ประชาสัมพันธ์เก่ง - ทำสื่อต่างๆได้ - บันทึกข้อมูลเป็น - เขียนและปรับแก้โปรแกรมที่ทำให้ข้อมูลเชื่อมโยงกับภาพถ่ายดาวเทียมเป็น

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านองค์ความรู้อย่างไรบ้าง

- องค์ความรู้ในการ o เพาะ การบำรุงรักษา การนำไปใช้ประโยชน์ของต้นไม้บางชนิด o การวิจัยต่อยอด ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของใบ ดอก ผล ราก น้ำมัน เนื้อไม้ เห็ด สมุนไพรของต้นไม้ชนิดต่างๆ o การทำอุตสาหกรรมชุมชนและธุรกิจเพื่อสังคมของผลผลิตที่ออกมา o การจัดการน้ำ ทั้งสระน้ำ บาดาล ฯลฯ o การทำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในไร่นา o การถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมที่เป็นปัจจุบันควบคู่กับ GPS

โครงการมีความต้องการการสนับสนุนด้านเเหล่งทุนอย่างไรบ้าง

แหล่งทุนสนับสนุน - ค่าจัดการข้อมูลของชุมชนในการติดชนิดและพิกัดของต้นไม้บนต้นไม้ การบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ การบันทึกภาพถ่ายดาวเทียม และการตรวจเยี่ยม ต้นละ ๑ บาทต่อปี - ค่าให้รางวัลให้ผู้ปลูกต้นไม้ต้นละ ๑ บาทต่อปีเป็นเวลา ๓ – ๑๐ ปี - ค่าบริหารจัดการ,ข้อมูล,ภาพรวม,การวิจัยประเมินผลผู้ที่มีต้นไม้ยืนต้นมากกว่า ๒๐ ชนิด จำนวนมากกว่า ๑,๐๐๐ ต้น การสื่อสารในเครือข่าย การสื่อสารกับองค์กรภายนอก และอื่นๆ ต้นละ ๑ บาทต่อปีเป็นเวลา ๓ – ๑๐ ปี

รายละเอียดองค์กรที่รับผิดชอบโครงการ

องค์กรเป็นมูลนิธิเพื่อสาธารณกุศล - ทำงานเรื่องพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน - เป้าหมายหลักคือทำให้ชาวขอนแก่นรักกันไม่ทอดทิ้งกัน ร่ำรวยอย่างมีความสุขและอาศัยอยู่ในจังหวัดที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน และร่วมกันพัฒนาจนเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนและน่าอยู่ที่สุดในโลก

เจ้าของโครงการ

นพ.อภิสิทธิ์ ธำรงวรางกูร
มูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตดี จังหวัดขอนแก่น
มูลนิธิ

ข้อมูลติดต่อ

apisittham@gmail.com
0850002235

https://www.facebook.com/kumkoonubonrat?fref=ts

สนับสนุนโครงการนี้

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์ติดต่อ

อีเมล

องค์กร/หน่วยงาน

คุณต้องการสนับสนุนเรื่องใด?

 คน/ความรู้ เครือข่าย เงิน/ทรัพยากร

รายละเอียดการสนับสนุน