โครงการปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน

สิ่งแวดล้อม, ฐานทรัพยากร
cpf5

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนที่จะร่วมบรรเทาปัญหาสถานการณ์ป่าชายเลนในปัจจุบัน โดยนำร่องโครงการในระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี 2557- 2561 ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของเทศ 5 พื้นที่ ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดระยอง จังหวัดพังงา จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ เพื่อความมั่งคงของระบบนิเวศป่าชายเลน อันเป็นฐานทรัพยากรสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ปัญหาและที่มา (Why)

ในช่วงปี 2518-2539 พื้นที่ป่าชายเลนของประเทศไทยลดลงอย่างรวดเร็ว โดยลดลงจากปี 2504 กว่าร้อยละ 50 อย่างไรก็ดีนับจากปี 2539 เป็นต้นมา พื้นที่ป่าชายเลนได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอันเป็นผลมาจากโครงการปลูกฟื้นฟู ซึ่งสาเหตุของปัญหาในการจัดการป่าชายเลน คือ การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าชายเลนในกิจกรรมต่างๆ การขยายพื้นที่เมืองและอุตสาหกรรม ระบบนิเวศป่าชายเลนที่เหลืออยู่ไม่สมบูรณ์ และความรู้ ความเข้าใจของป่าชายเลนยังไม่เพียงพอและไม่ถูกต้องในกลุ่มบุคคลระดับต่างๆ

ทางแก้ปัญหา (How)

ด้วยความสำคัญของป่าชายเลน ที่เชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างบกและทะเลเป็นศูนย์รวมความหลากหลายที่เอื้อต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิต อันนำมาซึ่งการรักษาสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา ชุมชนในพื้นที่ดำเนินการปลูกป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2536 จนถึงปัจจุบัน โดยสามารถปลูกป่าชายเลนแล้วกว่า 5,600 ไร่ ณ พื้นที่ป่าชายเลน 17 จังหวัด ในภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ในปี 2557 บริษัทได้ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ตลอดจนองค์กรในท้องถิ่นและชุมชน ริเริ่มและพัฒนาโครงการ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน ขึ้น ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศ 5 พื้นที่ ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดระยอง จังหวัดพังงา จังหวัดสงขลา

วิธีการทำงาน

แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟู ปลูก : ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ผ่านการส่งเสริมกระบวนการเข้าถึงความรู้ เพื่อเพิ่มคุณค่าของป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่ง ควบคู่ไปกับปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ผ่าน 4 ขั้นตอนสำคัญ คือ เพาะกล้า ลงปลูก ดูแล วัดผล ปัน : แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการปลูกและการดูแลป่าชายเลน ตลอดจนกระบวนการจัดการอย่างมีส่วนร่วม ป้อง : ปกป้องป่าชายเลนด้วยการสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายและภาคประชาสังคม บนพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจถึงคุณค่าและประโยชน์ของป่าชายเลน

สถานะและความสำเร็จในปัจจุบัน

มีพื้นที่ปลูกป่าใหม่ใน 4 จังหวัดรวมในปี 2557 จำนวน 47 ไร่ ปี 2558 จำนวน 58 ไร่ มีพื้นที่อนุรักษ์ใน 4 จังหวัดรวมในปี 2558 จำนวน 1,369 ไร่ ปี 2558 จำนวน 2,014 ไร่ มีรายละเอียดดังนี้ พื้นที่จังหวัดชุมพร มีพื้นที่ปลูกใหม่ปี 2557 จำนวน 7 ไร่ ปี 2558 จำนวน 18 ไร่(ปลูกแล้ว 5 ไร่) มีพื้นที่อนุรักษ์ปี 2557 จำนวน 507 ไร่ ปี 2558 จำนวน 525 ไร่ พื้นที่จังหวัดระยอง มีพื้นที่อนุรักษ์ปี 2557 จำนวน 20 ไร่ ปี 2558 จำนวน 580 ไร่ พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร มีพื้นที่ปลูกใหม่ปี 2557 จำนวน 40 ไร่ ปี2558 จำนวน 40 ไร่ มีพื้นที่อนุรักษ์ปี 2557 จำนวน 869 ไร่ ปี 2558 จำนวน 909 ไร่

เป้าหมายของโครงการในช่วง 1 ปี ข้างหน้า

ปี 2558 จำนวนคณะและจำนวนคนที่ได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการดำเนินงานของพื้นที่ ปี 2559 พื้นที่ป่าชายเลน 2,000 ไร่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู

เป้าหมายของโครงการในช่วง 3 ปี ข้างหน้า

ปี 2560 จำนวนและความหลากหลายของชนิดพันธุ์ที่เป็นตัวบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าชายเลน(พืชและสัตว์) ปี 2561 จำนวน CO2 ที่ลดลง (ตัน CO2e/ปี)

เป้าหมายระยะยาวที่โครงการนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสิ่งแวดล้อม

ภายในปี 2561 ซีพีเอฟจะร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนกว่า2,000 ไร่ พร้อมจัดทำศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศ 5 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระยอง สมุทรสาคร พังงา และสงขลา

ความสำเร็จของโครงการและวิธีวัดผลลัพธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนและร่วมบรรเทาปัญหาสถานการณ์ป่าชายเลนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศ 5 พื้นที่ ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดระยอง จังหวัดพังงา จังหวัดสงขลา

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านคนอย่างไรบ้าง

ไม่มี

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านเครือข่ายภาคีอย่างไรบ้าง

ไม่มี

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านองค์ความรู้อย่างไรบ้าง

ไม่มี

โครงการมีความต้องการการสนับสนุนด้านเเหล่งทุนอย่างไรบ้าง

ไม่มี

รายละเอียดองค์กรที่รับผิดชอบโครงการ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร

เจ้าของโครงการ

หน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ
บริษัท

ข้อมูลติดต่อ

wipawinee.khm@cpf.co.th
ไม่มี
http://www.cpfworldwide.com/th/

สนับสนุนโครงการนี้

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์ติดต่อ

อีเมล

องค์กร/หน่วยงาน

คุณต้องการสนับสนุนเรื่องใด?

 คน/ความรู้ เครือข่าย เงิน/ทรัพยากร

รายละเอียดการสนับสนุน