โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสังคมด้วยระบบจิตอาสา

การศึกษา/พัฒนาเยาวชน
IMG_0076

เกี่ยวกับโครงการ

เป็นโครงการที่มุ่งจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยให้จิตอาสาเข้ามาร่วมจัดการเรียนรูู้ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับประชาชนในระดับฐานรากให้มีพลังทางปัญญา และเกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน หลักสูตรการจัดการศึกษานี้ เรียกว่าหลักสูตรผู้ประกอบการสังคม คือการสร้างความเข้มแข็ง และการสร้างการเปลี่ยนแปลงชุมชน

ปัญหาและที่มา (Why)

1. การศึกษาส่วนใหญ่ไม่ตอบสนองปัญหาของท่้องถิ่น 2. ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดการศึกษา ทำให้เกิดช่องว่างทางสังคม 3. ทุนในการเข้าศึกษายังเป็นปัญหาสำหรับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ 4. การศึกษาต้องทำให้คนเป็นคนดี และต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วย 5. การศึกษาต้องส่งเสริมให้การเกิดการลงมือทำหรือการปฏิบัติการจริง มิใช่การท่องจำในตำรา

ทางแก้ปัญหา (How)

จัดการศึกษาให้กับประชาชน โดยการร่วมมือกับจิตอาสา หรือองค์กร หน่วยงาน และภาคประชาสังคม ที่เห็นความสำคัญของการยกระดับปัญหา และการจัดการศึกษานี้ ต้องไปเชื่อมโยงกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการสร้างแรงจูงใจ

วิธีการทำงาน

จัดการศึกษาออกเป็น ๘ กลุ่มวิชา ที่สอดคล้อง ต่อเนื่อง และยกระดับ คือ ภาคเรีียนที่ 1 การศึกษาชุมชน ภาคเรียนที่ 2 การเป็นผู้ประกอบการ ภาคเรียนที่ 3 การจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ภาคเรียนที่ 4 การสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน ภาคเรียนที่ 5 โลกาภิวัตน์ และวิกฤติโลก ภาคเรียนที่ 6 สื่อ ภาษา และคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 7 การจัดกระบวนการเรียนรุ้ ภาคเรียนที่ 8 การจัดการความรู้เพื่อเป็นผู้ประกอบการสังคมที่ยั่งยืน

สถานะและความสำเร็จในปัจจุบัน

มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น เป็นเครือข่ายของสถาบันอาศรมศิลป์ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยที่มหาวิชชาลัย ได้ใช้หลักสูตรปริญญาตรี สาขาผู้ประกอบการสังคม มาจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนจบจากมหาวิชชาลัยที่สนใจจะศึกษาต่อและได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถจะโอนเข้าไปเรียนต่อในชั้นปีที่4 ของสถาบันอาศรมศิลป์ ปัจจุบัน มีนศ.ประจำที่สถาบันอาศรมศิลป์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในเครือข่าย ๕๐๐ คน มีจิตอาสามาสอน ๒๐ คน มี นศ.ในระดับมหาวิชชาลัยของท้องถิ่น ๔๕ จังหวัด รวม ๓,๐๐๐ คน มีจิตอาสาประมาณ ๓๐๐ คน นักศึกษาทุกคนต้องมีโครงงานอาชีพของตนเองแน่อน และต้องไปขับเคลื่อนชุมชนตามเป้าหมายของหลักสูตร หรือเป้าหมายของบัณฑิต

เป้าหมายของโครงการในช่วง 1 ปี ข้างหน้า

มีนักศึกษาประจำเข้ามาเรียนประมาณ ๖๐๐ คน มีนักศึกษาระดับมหาวิชชาลัยภูมิปัญญาทั่วประเทศประมาณ ๔,๐๐๐ คน

เป้าหมายของโครงการในช่วง 3 ปี ข้างหน้า

มีนักศึกษาเข้ามาเรียนในสถาบันอาศรมศิลป์ ประมาณ ๑,๐๐๐ คน และมี นศ.ระดับมหาวิชชาลััยประมาณ ๖,๐๐๐ คน

เป้าหมายระยะยาวที่โครงการนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสิ่งแวดล้อม

มีการจัดกลุ่มเป็นเครือข่ายสร้างการเปลี่ยนแปลงในทุกอำเภอของประเทศ

ความสำเร็จของโครงการและวิธีวัดผลลัพธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

บัณฑิตผู้ประกอบการสังคม คือบัณฑิตที่มีความเป้นคนดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความเป็นจิตอาสา มีสัมมาชีพ พึ่งตนเองได้ และสร้างสรรค์พัฒนาสังคมอย่างเข้มแข็ง โครงการถูกควบคุมโดยระบบประกันคุณภาพของ สำนักงานการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และระบบของมหาวิชชาลัย

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านคนอย่างไรบ้าง

ต้องการสนับสนุนด้านจิตอาสามาร่วมกันทำงาน

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านเครือข่ายภาคีอย่างไรบ้าง

ต้องการสนับสนุนด้านภาคีธุรกิจ เพื่อขยายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านองค์ความรู้อย่างไรบ้าง

ความรู้ด้านตลาด บริหารธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และหีบห่อ

โครงการมีความต้องการการสนับสนุนด้านเเหล่งทุนอย่างไรบ้าง

หากได้รับ จะทำงานเร็วขึ้น ไม่มีเงื่อนไขเรื่องจำนวนเงิน

รายละเอียดองค์กรที่รับผิดชอบโครงการ

มหาวิชชาลัยภุมิปญญาชุมชนท้องถิ่น ดำเนินการเรื่องการศึกษาเพียงเรื่องเดียว มีเป้าหมายเพื่อการสร้างอาชีพสร้างรายได้ และสร้างการเปลี่ยนแปลงชุมชน

เจ้าของโครงการ

ศักดิ์ ประสานดี
มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น
มูลนิธิ(ชุมชนท้องถิ่นพัฒนา)

ข้อมูลติดต่อ

sakprasandee2@gmail.com
0813006188
http://www.มภช.com
https://www.facebook.com/sakprasandee?fref=ts

สนับสนุนโครงการนี้

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์ติดต่อ

อีเมล

องค์กร/หน่วยงาน

คุณต้องการสนับสนุนเรื่องใด?

 คน/ความรู้ เครือข่าย เงิน/ทรัพยากร

รายละเอียดการสนับสนุน