โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ (ช.ช.ต.)

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
2

เกี่ยวกับโครงการ

พัฒนาแนวทางการพัฒนาชุมชนที่มีประสิทธิภาพโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างพื้นที่
และโอกาสในการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในชุมชน ระหว่างชุมชนกับชุมชน และ ชุมชนกับหน่วยงาน
และเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ โดยคาดหวังว่าจะนําไปสู่การสร้างความไว้วางใจระหว่างกันในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
จากความขัดแย้งในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

ปัญหาและที่มา (Why)

ในระหว่าง 10 ปีที่ผ่านมา เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งในพื้นที่ภาคใต้ ทําให้มีผู้เสียชีวิต 6,321 คน บาดเจ็บ 11,408 คน ส่งผลกระทบต่อผู้คนในหลายมิติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสภาพจิตใจ ที่สําคัญคือ ทําให้ความไว้วางใจระหว่างผู้คนในพื้นที่ลดน้อยลง เกิดความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านกับชาวบ้าน ชาวบ้านกับหน่วยงานรัฐ และมีผลโดยรวมต่อบรรยากาศความไว้วางใจที่สังคมใหญ่มีต่อผู้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นกัน รัฐต้องใช้งบประมาณกว่า 206,094 ล้านบาท เพื่อ "แก้ปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้"

ทางแก้ปัญหา (How)

สนับสนุนโครงการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ในฐานะเป็นเครื่องมือสําคัญต่อการช่วยสร้างสรรค์พื้นที่ในการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์สําหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการทํางานที่เป็นประโยชน์สาธารณะร่วมกัน และสนับสนุนให้มีกลุ่ม องค์กรประชาสังคมในพื้นที่ มีจำนวน และความเข้มแข็งที่เพียงพอที่จะมี บทบาทในการสนับสนุนงานพัฒนา การสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย และการเสริมสร้างสันติภาพได้

วิธีการทำงาน

1) ทุนพัฒนาชุมชน (Block Grant Facility in Community Driven Development) สนับสนุนกิจกรรม เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ที่เกิดจากความต้องการของชุมชน ผ่านกระบวนการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และ ร่วมลงมือทําโดยที่ชุมชนบริหารจัดการเอง (CDD approaches) 2) กองทุนประชาสังคม (Peace-building Partnership Fund) สนับสนุนทุนให้กลุ่ม องค์กร เครือข่ายภาคประชาชน ประชาสังคม เพื่อทําโครงการพัฒนาทุนทางสังคมที่จําเป็นสําหรับการสร้างเสริมความเข้มแข็งของกลุ่ม องค์กร เครือข่ายภาคประชาชน ประชาสังคม และมีส่วนในการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์และความไว้วางใจของผู้คนในพื้นที่ โดยสนับสนุนโครงการในหลากหลายรูปแบบ ทั้งในลักษณะของการสร้างเครือข่าย การสื่อสารสาธารณะ ภูมิปัญญา-วัฒนธรรมท้องถิ่น การศึกษา การจัดการทรัพยากร รวมถึงการให้ความสําคญกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น เยาวชน สตรีหม้าย และ กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ

สถานะและความสำเร็จในปัจจุบัน

- มีกิจกรรมการพัฒนาชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ใน 43 ชุมชน ในพื้นที่เป้าหมาย 7 ตําบล กับ 2 เทศบาล ใน 8 อําเภอ ใน 3 จังหวัด - มีกิจกรรมการพัฒนาของกลุ่ม องค์กรภาคประชาสัังคมกว่า 30 กลุ่ม 4 เครือข่าย

เป้าหมายของโครงการในช่วง 1 ปี ข้างหน้า

แผนพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมาย 6 ตำบล เป็นแผนที่เกิดจากความต้องการและการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องมีการร่วมกันปฏิบัติงานตามแผน

เป้าหมายของโครงการในช่วง 3 ปี ข้างหน้า

1)ความไว้วางใจ ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นภายในชุมชน และระหว่างสมาชิกชุมชนกับรัฐ เพิ่มมากขึ้น 2) 56 ตำบล ใน 6 อำเภอ เข้าใจและใช้แนวทางวิธีการวางแผนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม

เป้าหมายระยะยาวที่โครงการนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสิ่งแวดล้อม

เกิดความสงบสุขในจังหวัดชายแดนใต้

ความสำเร็จของโครงการและวิธีวัดผลลัพธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

-อปท. ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและงบประมาณ -องค์กรภาคประชาสังคมและเครือข่ายเป้าหมายมีความเข้มแข็งและมีบทบาทในกระบวนการสันติภาพ -ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสวัสดิการเพิ่มขึ้น -ความสัมพันธ์ทางสังคม ความเชื่อมั่นภายในชุมชน และระหว่างชุมชน และกับรัฐ เพิ่มมากขึ้น

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านคนอย่างไรบ้าง

- นักวิชาการถอดบทเรียน เพื่อช่วยพัฒนา/ยกระดับองค์ความรู้จากกระบวนการทำงาน - นักสื่อสาร เพื่อช่วยกระจายการรับรู้ เข้าใจ และนำประสบการณ์จากโครงการไปขยายผล - นักธุรกิจ-การตลาด เพื่อช่วยคิดค้นและวางระบบ การพัฒนาผู้ผลิตให้เป็นผู้ประกอบการ และการเชื่อมผลผลิตในท้องถิ่นสู่ตลาดวงกว้าง

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านเครือข่ายภาคีอย่างไรบ้าง

องค์กร/หน่วยธุรกิจ เพื่อเชื่อมโยงสินค้า/ผลผลิตของชุมชนออกสู่ตลาดวงกว้าง หรือร่วมมือการทำงานธุรกิจเพื่อสังคม

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านองค์ความรู้อย่างไรบ้าง

ด้านเศรษฐกิจ - การตลาด เพื่อช่วยเชื่อมโยงและยกระดับองค์ความรู้ระดับพื้นที่สู่ระดับมหภาคและการพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย

โครงการมีความต้องการการสนับสนุนด้านเเหล่งทุนอย่างไรบ้าง

เงินทุนสมทบกิจการของชุมชน ซื้อผลผลิตของชุมชน จัดการการตลาดให้กับชุมชน พัฒนาศักยภาพด้านการเป็นผู้ประกอบการ

รายละเอียดองค์กรที่รับผิดชอบโครงการ

มีเป้าหมายการทำงาน 1) ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์กรชุมชนและสถาบันชุมชนและฐานทรัพยากรต่าง ๆ ในท้องถิ่นให้มีส่วนกำหนดบทบาทการพัฒนาด้วยตนเองทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อคลี่คลายตนเองและชุมชนไปสู่เงื่อนไขที่พึงพาตนเองได้ และมีความก้าวหน้าอย่างสมดุล 2) สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานขององค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสถาบันวิชาการที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชนบทและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบน พื้นฐานของการพึ่งตนเองและพัฒนาตนเอง 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและบทบาทของพระสงฆ์ และผู้นำศาสนาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชนด้วยหลักศาสนธรรม 4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ทั้งในการแสวงหาความรู้ การวิจัย การจัดการความรู้ การเผยแพร่ความรู้ การให้คำปรึกษาทางวิชาการและการฝึกอบรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น 5) ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างฝ่ายนโยบาย หน่วยราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน และสาธารณะ ให้ได้รับประโยชน์ในการใช้ความรู้เพื่อพัฒนางานของตน และเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะทั้งในระดับจุลภาคและมหภาคให้ก้าวหน้าอย่าง ต่อเนื่องมั่นคงและสมดุล เพื่อสร้างศานติสุขขึ้นในสังคม บนพื้นฐานแห่งหลักศาสนธรรมและจริยธรรม 6)ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรการกุศล และองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมไทย และความมั่นคงของมนุษย์บนพื้นฐานของอัตลักษณ์และบูรณภาพของชุมชนท้องถิ่น 7)ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคุ้มครองผู้บริโภคและในการใช้สื่อสารมวลชนเพื่อประโยชน์สาธารณะ

เจ้าของโครงการ

คณุสสัน ศุภวัตรวรคุณ
Local Development Foundation
มูลนิธิ

ข้อมูลติดต่อ

sanldi@hotmail.com
66815842107
http://www.LDINET.ORG

สนับสนุนโครงการนี้

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์ติดต่อ

อีเมล

องค์กร/หน่วยงาน

คุณต้องการสนับสนุนเรื่องใด?

 คน/ความรู้ เครือข่าย เงิน/ทรัพยากร

รายละเอียดการสนับสนุน