โครงการส่งเสริมการมีโภชนาการที่ดีในองค์กร ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ

สังคมสุขภาวะ
FoodEducation_Panasonic

เกี่ยวกับโครงการ

ปัจจุบันพนักงานหรือลูกจ้างประสบกับภาวะโรคอ้วน (Obesity) มากขึ้น ทำให้เจ็บป่วยและส่งผลเสียอย่างมากต่อองค์กร โครงการจะทำการฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ (Happy Diet Specialist) โดยจะสามารถดำเนินกิจกรรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพได้ ซึ่งความรู้ดังกล่าวนี้จะสามารถขยายผลและเผยแพร่ไปสู่บุคคลใกล้ตัวของพนักงานหรือลูกจ้างรวมถึงในระดับสังคมต่อไป

ปัญหาและที่มา (Why)

ปัจจุบันพนักงานหรือลูกจ้างมีน้ำหนักตัวที่เพิ่มและประสบกับภาวะโรคอ้วน (Obesity) มากยิ่งขึ้นในแต่ละปี นอกจากนี้ยังมีอาการเจ็บป่วยได้ง่าย ซึ่งส่งผลเสียอย่างมากต่อองค์กร ไม่ว่าจะเป็นอัตราการขาดงานที่สูงขึ้น, อัตราการลาออกของพนักงาน, ค่าใช้จ่ายทางด้านประกันภัยมหาศาล หรือแม้แต่ในกรณีที่ร้ายแรงที่สุด คือ การเสียชีวิตของลูกจ้าง โดยโรคที่เกิดส่วนใหญ่เป็นผลมาจากภาวะโรคอ้วน โรคเหล่านี้มีชื่อเรียกว่ากลุ่มโรค NCDs (โรคติดต่อไม่เรื้อรัง) ซึ่งแท้จริงแล้วสามารถป้องกันได้ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการรับประทานก็จะสามารถป้องกันโรคภัยไข้เจ็บอีกทั้งยังรักษาสุขภาพของตนให้ดียิ่งขึ้นได้เช่นกัน อย่างไรก็ดีปัญหาสำคัญคือการที่พนักงานส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับวิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหล่านี้

ทางแก้ปัญหา (How)

บริษัทจะทำการฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการเบื้องต้นอยู่ก่อนแล้วให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ (Happy Diet Specialist) โดยเมื่อผู้ได้รับการฝึกอบรมเกิดความชำนาญแล้วจะสามารถดำเนินกิจกรรม Workshop หรือให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการในการเลือกและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ตลอดจนสามารถให้คำแนะนำแก่พนักงานในการลดน้ำหนักด้วยวิธีการที่ถูกต้องได้ โดยการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติหรือให้ความรู้นี้จะดำเนินการให้แก่กลุ่มบริษัทที่เป็นลูกค้าของ Marimo5 นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการจะดูแลในส่วนของการอบรมผู้ประกอบอาหาร (Chef Training)ของโรงอาหารของบริษัทนั้นๆ โดยจะช่วยส่งเสริมคุณภาพของอาหารภายในโรงอาหารซึ่งเป็นสถานที่พนักงานส่วนใหญ่ใช้บริการ โดยในการวัดและประเมินผลนั้นบริษัทได้นำเครื่องมือวัดสัดส่วนมวลร่างกาย Total Body Composition มาใช้ในการคำนวณ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของพนักงานก่อนและภายหลังจากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติแล้ว

วิธีการทำงาน

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 5 วัน และฝึกปฏิบัติงานจริง 10 วัน โดยเนื้อหาของการฝึกอบรม ได้แก่ อาหารและโภชนาการ, วิธีการให้คำปรึกษา, ทักษะการพูดในที่สาธารณะ และอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่ายของบริษัทมาเป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการด้วย 2. ในช่วงการฝึกปฏิบัติงานจริง ผู้เข้าร่วมจะได้รับการสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้จากกิจกรรม Food Education โดยนักโภชนาการอาวุโสของบริษัท Marimo5 นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสเข้าเยี่ยมชมบริษัทเป้าหมายและพูดคุยกับพนักงานในองค์กรนั้นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมนี้

สถานะและความสำเร็จในปัจจุบัน

ในปัจจุบัน Marimo5 ได้ดำเนินงานร่วมกับบริษัทชั้นนำ 5 แห่ง ในประเทศไทย โดยบริษัทเหล่านี้มีจำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้นกว่า 50,000 คน โดยทางบริษัทดำเนินการจัดกิจกรรม ได้แก่ Chef Training ซึ่งเป็นการให้ความรู้และทักษะในการประกอบอาหารอย่างถูกสุขลักษณะในสถานประกอบการ เนื่องจากพนักงานใช้บริการโรงอาหารบ่อยครั้งในหนึ่งวันอาหารจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากและส่งผลต่อสุขภาพของพนักงานโดยตรง นอกจากนี้บริษัทยังให้ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารและการดูแลสุขภาพ ผ่านกิจกรรม Food Education และ Healthy Day Campaign โดยกิจกรรมทั้งหมดได้มีการเตรียมการเป็นอย่างดีโดยนักโภชนาการจาก Marimo5 อย่างไรก็ดีแม้อุปสงค์ในบริการมากขึ้นแต่นักโภชนาการที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมยังมีไม่เพียงพอ ด้วยเหตุนี้ทางบริษัทจึงต้องการที่จะขยายขอบข่ายการดำเนินงานเพื่อให้เข้าถึงบริษัทอื่นๆ ได้มากยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการในช่วง 1 ปี ข้างหน้า

- สามารถสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการได้จำนวน 10 คน ซึ่งจะสามารถดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้ในสถานที่ทำงานหรือองค์กรได้อย่างมืออาชีพ - ในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานจริง จะสามารถให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการแก่พนักงานหรือลูกจ้างได้ประมาณ 2,000 คน และเมื่อผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการรับรองจากบริษัท Marimo5 ในการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการแล้ว ทางบริษัทจะขยายการให้บริการไปสู่สังคมในวงกว้างมากขึ้นต่อไป - บริษัทสามารถให้บริการและให้ความรู้แก่พนักงานหรือลูกจ้างในองค์กรต่างๆ ให้มีสุขภาพดี ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - พนักงานหรือลูกจ้างได้รับความรู้และทักษะที่เพียงพอต่อการดูแลสุขภาพตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดน้ำหนักอย่างถูกวิธีและเหมาะสม

เป้าหมายของโครงการในช่วง 3 ปี ข้างหน้า

1. พนักงานได้รับความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับด้านสุขภาพมากขึ้นจากการโครงการได้เพิ่มจำนวนของผู้เชี่ยวชาญซึ่งสามารถจัดเตรียมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติภายในองค์กรได้ 2. จำนวนของพนักงานหรือลูกจ้างที่ประสบภาวะโรคอ้วนลดลงในระยะยาว ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดอัตราภาวะโรคอ้วนในประเทศไทยโดยรวมได้ 3. ผู้ที่ศึกษาในด้านโภชนาการสามารถใช้โอกาสนี้ในการใช้ความรู้ความสามารถที่มี ไม่เพียงแต่ในโรงพยาบาลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสถานที่ทำงานหรือองค์กรอื่นๆ ได้อีกด้วย

เป้าหมายระยะยาวที่โครงการนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ (Healthy Day campaign) และ Food Education จะสร้างความตระหนักให้เกิดแก่กลุ่มคนวัยทำงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมได้ นอกจากนี้ความรู้ดังกล่าวยังจะสามารถเผยแพร่ไปสู่บุคคลใกล้ตัวของพนักงานหรือลูกจ้าง เช่น ครอบครัวหรือบุตรหลานในลำดับต่อไป ด้วยเหตุนี้ Marimo5 จึงสนับสนุนให้มีการให้ความรู้และอบรมนักโภชนาการเพื่อทำงานในสายงานด้านการส่งเสริมสุขภาพร่วมกับบริษัทในโครงการ “การส่งเสริมการมีโภชนาการที่ดีในองค์กร ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ” ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนแปลงสังคม ป้องกันภาวะเจ็บป่วย และลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพโดยรวมของประเทศ ตลอดจนสร้างสุขภาพที่ดีขึ้นให้แก่พนักงานและเพิ่มผลิตภาพที่สูงขึ้นของบริษัทในระยะยาวไปพร้อมกันได้

ความสำเร็จของโครงการและวิธีวัดผลลัพธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. ความสำเร็จของโครงการ ความสำเร็จของโครงการ คือ การที่บริษัทสามารถเพิ่มจำนวนของผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ (Healthy Diet Specialist) และสามารถขยายตลาด (จำนวนผู้ใช้บริการ) ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ Marimo5 สามารถให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่พนักงานหรือลูกจ้างในองค์กร ตลอดจนครอบครัวของพนักงานเหล่านั้นได้ 2. ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดสำคัญ ได้แก่ จำนวนพนักงานที่ได้รับความรู้จากกิจกรรม Food Education ของ Marimo5 โดยในกิจกรรมบริษัทจะสามารถให้ความรู้แก่พนักงานได้ประมาณ 20-100 คน ต่อครั้ง ซึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับโภชนาการนั้นจำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมจะเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ หากบริษัทมีผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากขึ้นก็จะสามารถทำให้ปริมาณการจัดกิจกรรมมากขึ้นได้ ดังนั้นการวัดผลสำเร็จและความก้าวหน้าของโครงการจะสามารถทำได้ง่ายและเป็นที่ประจักษ์ยิ่งขึ้น 3. วิธีการติดตามและประเมินผลลัพธ์ การให้บริการของ Marimo5 ไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมหนึ่งวันเท่านั้น บริษัทยังมีโครงการอื่นๆ เช่น Healthy Day Campaign ซึ่งเป็นการเดินทางไปยังบริษัทลูกค้า หนึ่งครั้งต่อเดือน หรือทุกๆ สัปดาห์ ตามความต้องการของลูกค้า เนื่องจากบริษัทมีโอกาสเดินทางไปยังพื้นที่จริง ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานหรือโรงงานต่างๆ และพยายามที่จะสื่อสารโดยตรงกับพนักงานในองค์กรนั้นๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ จึงส่งผลให้บริษัทสามารถติดตามผลจากการดำเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันบริษัทจะทำการพัฒนาระบบการวัดผลที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแก่บริษัทผู้ใช้บริการ โดยจะวัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการให้ความรู้โดยนักโภชนาการผู้เชี่ยวชาญแก่พนักงาน ยกตัวอย่างเช่น การตรวจเลือด การชั่งวัดน้ำหนักและสัดส่วนมวลร่างกาย เป็นต้น

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านคนอย่างไรบ้าง

- บริษัทต้องการการสนับสนุนอาสาสมัครทั่วไปที่สามารถช่วยเหลือกิจกรรมในโครงการได้ - บริษัทต้องการการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการแปลเอกสาร 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย - บริษัทต้องการการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการดูแลเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์และด้านการตลาด

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านเครือข่ายภาคีอย่างไรบ้าง

- บริษัทต้องการการสนับสนุนด้านภาคีเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์โครงการแก่บริษัทหรือองค์กรที่ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสุขภาพของพนักงาน ตลอดจนความร่วมมือกับองค์กรที่มีเป้าหมายซึ่งสอดคล้องและมีทิศทางเดียวกันในการส่งเสริมสุขภาพและความสุขของคนทำงาน

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านองค์ความรู้อย่างไรบ้าง

- บริษัทมีทรัพยากรด้านความรู้ที่เพียงพอ อย่างไรก็ดีในการพัฒนาในอนาคตบริษัทอาจต้องการการสนับสนุนจากเครือข่าย โดยทางบริษัทจะสรุปสถานการณ์ปัจจุบันและแจ้งในลำดับต่อไป

โครงการมีความต้องการการสนับสนุนด้านเเหล่งทุนอย่างไรบ้าง

การสนับสนุนด้านเงินทุนที่โครงการคาดหวัง มีดังนี้ *ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม (ห้องประชุม, ผู้ให้ความรู้, อาหาร, เอกสาร, ค่าเดินทาง, ค่าโฆษณา และอื่นๆ) 5,000 บาท ต่อคนต่อวัน โดยเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ 5 วัน โครงการต้องการจัดกิจกรรม 5 วัน สำหรับผู้เข้าร่วม 10 ท่าน รวม 250,000 บาท *ขั้นการฝึกปฏิบัติจริงเวลา 10 วัน (ค่าโดยสาร, อาหารและเอกสาร สำหรับ 10 คน 20,000 บาท ต่อคนต่อวัน) รวม 200,000 บาท *เครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกาย (Total Body Composition) 120,000 บาท *ผักสลัดออร์แกนิกสำหรับใช้ในการฝึกปฏิบัติงานจริงของผู้เข้าร่วมโครงการ 20,000 บาท รวมทั้งสิ้น 590,000 บาท

รายละเอียดองค์กรที่รับผิดชอบโครงการ

บริษัท Marimo5 จำกัด เป็นกิจการเพื่อสังคม ที่มุ่งเน้นในการส่งเสริมสุขภาพและความสุขของพนักงานหรือลูกจ้างในองค์กร โดยทำงานร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะ นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Health Education และ Chef Training ให้แก่พนักงานและผู้ประกอบอาหารในโรงอาหารเพื่อส่งเสริมสุขลักษณะและโภชนาการที่ดีในบริษัทต่างๆ ที่ดำเนินกิจการในประเทศไทย บริษัทมีวิสัยทัศน์องค์กรในการส่งเสริมและสร้างสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ผู้คนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ทำงาน ซึ่งจะเป็นรากฐานในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคมจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป

เจ้าของโครงการ

Aki Yamato
Marimo5 Co.,Ltd.
Private Company(Social Enterprise)

ข้อมูลติดต่อ

marimofive@gmail.com
0800766645
http://www.marimo5.com
https://www.facebook.com/marimo5

สนับสนุนโครงการนี้

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์ติดต่อ

อีเมล

องค์กร/หน่วยงาน

คุณต้องการสนับสนุนเรื่องใด?

 คน/ความรู้ เครือข่าย เงิน/ทรัพยากร

รายละเอียดการสนับสนุน