โครงการหนุนเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อป้องกันการท้องไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่นจังหวัดเลย

พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม

เกี่ยวกับโครงการ

สถาบันไทเลยเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กลุ่มก่อการดีเลย) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินงานพัฒนาด้านเด็กเยาวชนและครอบครัว ในจังหวัดเลย ได้ร่วมกับ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ(UNFPA) สาธารณสุขจังหวัดเลย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย ได้ให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน ด้วยเล็งเห็นว่าในปัจจุบันมีประชากรวัยหนุ่มสาวเพิ่มสูงขึ้น การสร้างและส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นำของเยาวชนในวันนี้ จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญลำดับต้นๆ โดยเฉพาะปัญหาด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธ์ จึงได้ดำเนินงาน โครงการหนุนเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อป้องกันการท้องไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่นจังหวัดเลย เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้สามารถป้องกันตนเองในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธ์

ปัญหาและที่มา (Why)

ในยุคปัจจุบัน สังคมไทยกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงตามกระแสสังคมโลก สถานการณ์ปัญหาด้านอนามัยเจริญพันธ์ในวัยรุ่นและเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร หรือการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย เป็นเหตุให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พร้อม นำไปสู่ปัญหาการทำแท้ง การติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ ซึ่งผลกระทบร้ายแรงตามมาทั้งด้านสุขภาพของแม่วัยรุ่น ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม ซึ่งปัญหาดังกล่าว นับเป็นปัญหาใหญ่ที่เพิ่มความรุนแรงในสังคมไทย สภาวะการณ์จังหวัดเลย การท้องในกลุ่มวัยรุ่นเป็นอันดับ 4 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจากข้อมูลสถานการณ์แม่วัยรุ่นในจังหวัดเลย โดยงานควบคุมโรคเอดส์และกามโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ได้เก็บข้อมูลย้อนหลัง 4 ปี (ปี 2552-2556) รายงานมารดาอายุต่ำกว่า 20 ปี ในภาพรวมพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี 2556 (ข้อมูลถึงเดือนมกราคม) ร้อยละ 17.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้คือ ไม่ควรเกินร้อยละ 10 นอกจากนี้ข้อมูลการแท้งบุตร ในวัยรุ่นจังหวัดเลย ร้อยละ 20 (จุรีรัตน์ ประวาลลัญฉกร. กุมภาพันธ์ 2556)

ทางแก้ปัญหา (How)

จากการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดเลย ของกลุ่มเยาวชนก่อการดี ร่วมกับสถาบันไทเลยเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ร่วมกับภาคราชการ ได้เกิดการตื่นตัวจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านเยาวชนได้ค้นหาแนวทางการป้องกันปัญหาการท้องไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มเยาวชนก่อการดี ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ได้เล็งเห็นการทำงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จึงได้ดำเนินโครงการนี้ เพื่อหนุนเสริมศักยภาพกลุ่มเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา ให้เกิดความเข้าใจด้านความเสมอภาคทางเพศ อนามัยเจริญพันธ์ เพื่อสุขภาวะทางเพศของเยาวชน และหนุนเสริมให้กลุ่มเยาวชนให้เกิดความเข้มแข็งในการทำงานกับชุมชน

วิธีการทำงาน

เปิดพื้นที่ สนับสนุนและเสริมศักยภาพการทำงานของกลุ่มเยาวชน โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 1. ประชาสัมพันธ์เปิดรับ ไอเดียสุดเจ๋งของกลุ่มเยาวชน 2. กิจกรรม “Workshop ค่ายวัยจิ้น ฟินเวอร์” 3. สนับสนุนโครงงานสุดเจ๋งของกลุ่มเยาวชน เพื่อ “ลองของ” กันได้เลย 4. ติดตาม หนุนเสริม เติมพลัง ให้กำลังใจ 5. สรุปบทเรียนร่วมกันฉันท์เครือข่าย

สถานะและความสำเร็จในปัจจุบัน

• เกิดพื้นที่ดีจำนวน10 พื้นที่ โดยพลังของเยาวชน และเกิดทักษะชีวิตที่ดี มีจิตอาสา ผ่านกระบวนการคิด การทำงานและการเรียนรู้ที่ดี ก่อประโยชน์ทั้งกับตนเองและสังคม • เยาวชนแกนนำ ทั้ง 10 โครงการ เกิดการเรียนรู้การทำงานเป็นทีม ทำให้เห็นคุณค่าของตนเอง นำไปสู่การป้องกันการท้องไม่พร้อมและขยายผลสู่เพื่อนในโรงเรียนและชุมชน • เกิดความร่วมมือร่วมกับองค์กรภาคีต่างๆในระดับจังหวัด ได้แก่ สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา โรงเรียน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

เป้าหมายของโครงการในช่วง 1 ปี ข้างหน้า

เกิดกลุ่มเยาวชนที่ได้รับการเสริมศักยภาพ หนุนเสริมการทำงานในพื้นที่จังหวัดเลยอย่างน้อย 10 พื้นที่ โดยพลังของเยาวชน และเกิดทักษะชีวิตที่ดี มีจิตอาสา ผ่านกระบวนการคิด การทำงานและการเรียนรู้ที่ดี ซึ่งกลุ่มเยาวชนจะได้ขยายผลทั้งในโรงเรียนและชุมชนจะก่อประโยชน์ทั้งกับตนเองและสังคม

เป้าหมายของโครงการในช่วง 3 ปี ข้างหน้า

กลุ่มเยาวชนที่ได้รับการเสริมศักยภาพ หนุนเสริมการทำงานในพื้นที่จังหวัดเลยอย่างน้อย 10ทั้ง ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโครงการที่ทำให้คนเห็นคุณค่าและศักยภาพของตนเอง เกิดความเปลี่ยนแปลงระดับปัจเจก และระดับกลุ่ม นำไปสู่การพัฒนาตนเองและชุมชน

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านคนอย่างไรบ้าง

อยากได้รับการสนับสนุนด้านวิทยากร ในด้านการผลิตสื่อ การรู้เท่าทันสื่อ และการใช้ new media เพื่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มเยาวชน

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านเครือข่ายภาคีอย่างไรบ้าง

ภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาเครือข่ายเยาวชน

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านองค์ความรู้อย่างไรบ้าง

การจัดการความรู้ การถอดบทเรียน

โครงการมีความต้องการการสนับสนุนด้านเเหล่งทุนอย่างไรบ้าง

การสร้างเครือข่ายเยาวชนจังหวัดเลย 100,000 บาท การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเยาวชนจังหวัดเลย 100,000 บาท การหนุนเสริมการทำงานกลุ่มเยาวชนจังหวัดเลย 100,000 บาท

รายละเอียดองค์กรที่รับผิดชอบโครงการ

นายกิตติพงษ์ ภาษี หัวหน้าองค์กร บทบาทบริหารจัดการโครงการ/ประสานงานทั้งภายใน/ภายนอกองค์กร นายศุภชัย รัตนยา ฝ่ายวิชาการ บทบาทงานวิชาการ นางสุริยาณีย์ วงษา บทบาท งานธุรการเอกสาร/งานบัญชี นางสาวเบญจมาภรณ์ วงษา ฝ่ายอาสาสมัครและกิจกรรม บทบาทประสานงานกับกลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร

เจ้าของโครงการ

นายกิตติพงษ์ ภาษี
สถาบันไทเลยเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
องค์กรสาธารณประโยชน์

ข้อมูลติดต่อ

kkdloei@gmail.com
0910630540

https://www.facebook.com/groups/521289917886340/

สนับสนุนโครงการนี้

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์ติดต่อ

อีเมล

องค์กร/หน่วยงาน

คุณต้องการสนับสนุนเรื่องใด?

 คน/ความรู้ เครือข่าย เงิน/ทรัพยากร

รายละเอียดการสนับสนุน