โครงการอบรม “เทคนิคการแพทย์สร้างสุข-ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพประชาชน”

สังคมสุขภาวะ

เกี่ยวกับโครงการ

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์ ที่ให้บริการในการประเมินสถานะสุขภาพในสถานพยาบาลมีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการโดยมีหลักคิดด้านความปลอดภัย และสร้างหน่วยงานให้เกิดความสุขในการบริการให้กับผู้รับบริการ

ปัญหาและที่มา (Why)

ปัจจุบันการให้บริการทางห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาล (ห้อง Lab) มีความแออัด หนาแน่นจากจำนวนผู้เข้ารับบริการที่เป็นผู้เกิดทุกข์จากการมีความผิดปกติ และ/หรือเป็นโรค ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ปัญหาด้านความปลอดภัยจากการจัดบริการเป็นประเด็นที่สำคัญในการที่ต้องจัดการไม่ให้เกิดภาวะการณ์ที่ซ้ำเติมผู้รับบริการ ดังนั้นการจัดสถานที่ให้บริการ และการจัดบริการให้คำนึงถึงความปลอดภัย และมุ่งสร้างความสุข ลดเครียด ให้กับผู้รับบริการ จึงเป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการที่ต้องร่วมสร้างเสริมสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน และองค์กร

ทางแก้ปัญหา (How)

พัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยอย่างเป็นระบบที่ครอบคลุมถึง ผู้รับบริการ-ผู้ให้บริการ-สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง (Safety Patient and Workplace) และองค์ความรู้ด้านการสร้างสุขในองค์กร เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และการนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน และการให้บริการของตนเอง เพื่อเกิดความสุขในการให้บริการ และความปลอดภัยต่อผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการทำงาน

1. อบรมหลักสูตร 3 วัน 2 คืน 2. เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 2.1 ภาคทฤษฎีเป็นเนื้อหาด้านความปลอดภัยในหน่วยงาน (Safety workplace) 2.2 ภาคทฤษฎีเป็นเนื้อหาด้านความปลอดภัยในการให้บริการต่อผู้รับบริการ (Patient safety) 2.3 ภาคทฤษฎีเป็นเนื้อหาด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานคุณภาพสากล ISO 15190 2.4 ภาคทฤษฎีเป็นเนื้อหาด้านองค์กรสร้างสุข 2.5 ภาคปฏิบัติเป็นการพัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อสร้างองค์กรสร้างสุข-ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพประชาชน

สถานะและความสำเร็จในปัจจุบัน

เป็นโครงการใหม่กำลังดำเนินการ รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมรุ่นละ 80 คน

เป้าหมายของโครงการในช่วง 1 ปี ข้างหน้า

เกิดนักเทคนิคการแพทย์สร้างสุข-ปลอดภัย จำนวน 240 คน

เป้าหมายของโครงการในช่วง 3 ปี ข้างหน้า

1. นักเทคนิคการแพทย์ ที่ให้บริการในห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชน มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างหน่วยงาน และการบริการประเมินสถานะสุขภาพที่สร้างสุข และปลอดภัย 2. นักเทคนิคการแพทย์ ที่ปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ในสถาบันการศึกษาภาครัฐ และเอกชน มีองค์ความรู้ในการนำไปถ่ายทอด และสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในการนำไปปฏิบัติประยุกต์ใช้ได้ในการปฏิบัติงานหลังการสำเร็จการศึกษา 3 เกิดแกนนำนักเทคนิคการแพทย์สร้างสุข-ปลอดภัย จำนวน 720 คน

เป้าหมายระยะยาวที่โครงการนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสิ่งแวดล้อม

1. มีนักเทคนิคการแพทย์ ที่ให้บริการในห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชน มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างหน่วยงาน และการบริการประเมินสถานะสุขภาพที่สร้างสุข และปลอดภัย 2. นักเทคนิคการแพทย์ ที่ปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ในสถาบันการศึกษาภาครัฐ และเอกชน มีองค์ความรู้ในการนำไปถ่ายทอด และสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในการนำไปปฏิบัติประยุกต์ใช้ได้ในการปฏิบัติงานหลังการสำเร็จการศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทย

ความสำเร็จของโครงการและวิธีวัดผลลัพธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

เกิดการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการสร้างองค์ความรู้ของนักเทคนิคการแพทย์ทั่วประเทศ เพื่อการนำไปประยุกต์ปฏิบัติในการจัดบริการที่มีมาตรฐาน คำนึงถึงความปลอดภัย และสร้างสุขต่อผู้รับบริการในหน่วยงานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงสถาบันการศึกษาในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป

โครงการมีความต้องการการสนับสนุนด้านเเหล่งทุนอย่างไรบ้าง

• ค่าอบรม (รวมค่าอาหาร / อาหารว่าง ค่าที่พัก 2 คืน ค่าวัสดุสำหรับฝึกปฏิบัติ 6,000 บาทต่อคน

รายละเอียดองค์กรที่รับผิดชอบโครงการ

มีพันธกิจในการ“จุดประกาย สนับสนุน กระตุ้น ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ นักสร้างสุของค์กรทั่วไทย” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ เพื่อเป็นศูนย์กลางประสาน ให้ความร่วมมือในงานวิจัย ค้นคว้าและพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆร่วมกับหน่วยงานทางวิชาการอื่นๆ ในการพัฒนาองค์กรสุขภาวะ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะให้เกิดประสิทธิภาพในวงกว้างครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศ เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิกสมาคมสร้างสุขภาวะองค์กร และชมรมผู้จัดการงานสร้างสุของค์กร

เจ้าของโครงการ

นายประภพ ด่านเศรษฐกุล
สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร
สมาคม

ข้อมูลติดต่อ

mtprabhop@gmail.com
094-4646828
http://www.happyworkplacepromoter.org

สนับสนุนโครงการนี้

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์ติดต่อ

อีเมล

องค์กร/หน่วยงาน

คุณต้องการสนับสนุนเรื่องใด?

 คน/ความรู้ เครือข่าย เงิน/ทรัพยากร

รายละเอียดการสนับสนุน