โครงการ “สร้างคนสร้างสุข”

สังคมสุขภาวะ
11750705_919951481397192_5390671449256358406_n

เกี่ยวกับโครงการ

เป็นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แกนนำ ที่ทำหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพคน ให้มีความรู้ ควบคู่ไปกับความสามารถในการบริหารจัดการกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดเป็นองค์กรแห่งความสุขขึ้นในสังคมไทย

ปัญหาและที่มา (Why)

ปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับกระแสวิกฤติและความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมซึ่งมีความผันแปรอย่างรวดเร็วทั้งในระดับประเทศและระดับโลก และมีผลกระทบต่อความมั่นคงของทุกองค์กร องค์กรต่างๆต้องเตรียมพร้อมเพื่อความอยู่รอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาองค์กรและสังคม เพราะนอกจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบแล้ว การทำให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและสามารถธำรงรักษาให้พนักงานงานที่มีศักยภาพยังคงอยู่กับองค์กรได้กลับกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจยิ่งขึ้นในยุคปัจจุบัน

ทางแก้ปัญหา (How)

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ถือเป็นยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาองค์กรและสังคมให้มีความเข้มแข็ง ทั้งนี้เพื่อรับมือและแข่งขันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคโลกาภิวัตน์ เพราะ คน คือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กรที่นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ ดังนั้นแนวคิดการบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่ นอกจากประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดขององค์กรแล้ว ยังต้องให้ความสำคัญเรื่องการส่งเสริมและจัดการให้บุคลากร “ทำงานอย่างมีความสุขและยังคงอยู่กับองค์กร” ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจขององค์กรและเกิดเป็นสังคมที่มีความสุขอีกด้วย

วิธีการทำงาน

การจัดโครงการ “สร้าง...คนสร้างสุข” โดยมีเนื้อหาดังนี้ การอบรมภาคทฤษฎี ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจในสาระหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้เกิดการ บริหารจัดการงานและคน อย่างสมดุลและเป็นระบบ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้สนับสนุนการบริหารจัดการความสุข การอบรมภาคปฏิบัติ ใน Workshop ซึ่งจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อย เพื่อการเรียนรู้ประมาณกลุ่มละ 7-8 คน มีการฝึกปฏิบัติการ การประเมินองค์กร การเขียนโครงการ การออกแบบกิจกรรมสร้างสุข การประเมินต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำเพื่อการพัฒนา การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดความสุข รวมทั้งทักษะการถอดบทเรียนจากการทำงาน ทุกขั้นตอนเรียนรู้โดยตรงกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

สถานะและความสำเร็จในปัจจุบัน

เป็นหลักสูตรที่พัฒนามาจากหลักสูตรผู้จัดการงานสร้างสุขเดิม ซึ่งดำเนินการในปี 2555-2557 มีนักสร้างสุขที่เป็นระดับแกนนำ 250 คน จากการติดตามผลพบว่าผู้ที่ผ่านหลักสูตรได้นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนางาน พัฒนาคน จนสามารถยกระดับให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งความสุขได้ ซึ่งแก้ปัญหาความทุกข์ของคนในองค์กร ส่งผลให้ชีวิตของคนทำงานดีขึ้น หากคนทำงานอยู่ดีกินดี มีความสุขกับการทำงาน ผลผลิตขององค์กรก็จะดีตามมาด้วย ซึ่งจะส่งผลในทางบวกกับเศรษฐกิจของประเทศด้วยเช่นกัน

เป้าหมายของโครงการในช่วง 1 ปี ข้างหน้า

โครงการมีเป้าหมายที่สำคัญอยู่สองประการ คือ 1. มีนักสร้างสุขระดับแกนนำ ไม่น้อยกว่า 600 คน ภายในระยะเวลา 1 ปี 2. เกิดเครือข่ายนักสร้างสุขทั่วประเทศ ซึ่งก่อเกิดพลังในการพัฒนาสร้างสรรค์งานสร้างสุขอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะสิ้นสุดโครงการไปแล้วก็ตาม

เป้าหมายของโครงการในช่วง 3 ปี ข้างหน้า

โครงการมีเป้าหมายระยะยาวที่สำคัญอยู่สามประการ คือ 1. มีนักสร้างสุขระดับแกนนำ ไม่น้อยกว่า 2,000 คน ภายในระยะเวลา 3 ปี 2. เกิดเครือข่ายนักสร้างสุขทั่วประเทศ ถึงแม้ว่าจะสิ้นสุดโครงการไปแล้วก็ตาม 3. เกิดศูนย์เรียนรู้การสร้างสุขในภูมิภาคต่าง ๆ ที่เป็นผลผลิตจากการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข

เป้าหมายระยะยาวที่โครงการนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสิ่งแวดล้อม

• โครงการสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มจำนวนแกนนำนักสร้างสุข • นักสร้างสุขที่ผ่านหลักสูตรสามารถนำความรู้ไปขยายผลในการทำงานก่อให้เกิดการขับเคลื่อนความสุขทั้งในองค์กร ชุมชน และสังคมในวงกว้าง • เกิดผลสัมฤทธิ์ในการสร้างองค์กรและสังคมแห่งความสุขอย่างแท้จริง

ความสำเร็จของโครงการและวิธีวัดผลลัพธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. ทำเนียบจำนวนนักสร้างสุขของประเทศ 2. จำนวนศูนย์เรียนรู้การสร้างสุขในภูมิภาคต่าง ๆ 3. ระดับความสุขมวลรวมของคนในสังคมเพิ่มขึ้น

โครงการมีความต้องการการสนับสนุนด้านเเหล่งทุนอย่างไรบ้าง

ทางโครงการต้องการสนับสนุนค่าจัดฝึกอบรมแกนนำนักสร้างสุข จำนวน 6,000 บาท/คน (รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมสื่อการเรียนการสอน)

รายละเอียดองค์กรที่รับผิดชอบโครงการ

ความเป็นมาของสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร มีพันธกิจหลักในการ “จุดประกาย สนับสนุน กระตุ้น ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ นักสร้างสุของค์กรทั่วไทย โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ 2.เพื่อเป็นศูนย์กลางประสาน ให้ความร่วมมือในงานวิจัย ค้นคว้าและพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆร่วมกับหน่วยงานทางวิชาการอื่นๆ ในการพัฒนาองค์กรสุขภาวะ 3.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะให้เกิดประสิทธิภาพในวงกว้างครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศ 4.เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิกสมาคมสร้างสุขภาวะองค์กร และชมรมผู้จัดการงานสร้างสุของค์กร

เจ้าของโครงการ

นายสิทธิพร กล้าแข็ง
นายจรูญ ศิริสรณ์
สมาคม

ข้อมูลติดต่อ

Happy.sittiporn@gmail.com
084 139 8674
http://www.happyworkplacepromoter.org
https://www.facebook.com/สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร-369041756613467/timeline/

สนับสนุนโครงการนี้

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์ติดต่อ

อีเมล

องค์กร/หน่วยงาน

คุณต้องการสนับสนุนเรื่องใด?

 คน/ความรู้ เครือข่าย เงิน/ทรัพยากร

รายละเอียดการสนับสนุน