#3_2
โครงการครูอาสาเกื้อฝันเด็ก

เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายจิตอาสา กับ มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก (Child’s Dream Foundation) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีภารกิจและบทบาทของการช่วยเหลือและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือโรงเรียนซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดแคลนระบบโครงสร้างพื้นฐานในการจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมายของการสร้าง ครูอาสาสมัครซึ่งมีภารกิจของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และทักษะชีวิตแก่นักเรียนของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 • คน/ความรู้
 • องค์ความรู้เรื่องการทำการประเมินด้านทักษะชีวิต ด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดจากการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
0%
 • เครือข่าย
 • ภาคีที่ทำงานด้านการศึกษาที่มี Best practice หรือต้องการนำเทคนิควิธีการไปใช้ หรือช่วยขยายการทำงานในพื้นที่ต่าง ๆ ให้มากขึ้น
0%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • เงินทุนสนับสนุนองค์กรที่ทำงานร่วมกัน เช่น สนับสนุนค่าเดินทาง ที่พัก ค่าวิทยากร
0%
rsz_dsc_7751
ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์- ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ในประเทศไทย มีพันธกิจหลักในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ทำงานเพื่อสร้างเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลง และมีความเชื่อร่วมกันว่า การสร้างผู้นำที่ดีที่สุดคือการพัฒนาภาวะผู้นำผ่านงานการสอน การให้โอกาสคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง และเห็นความสำคัญในการทำงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคมไทย เป็นระยะเวลา 2 ปี ก่อนที่จะนำประสบการณ์ และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากห้องเรียนเป็นรากฐานสำคัญในการเป็นผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อไปในภาคส่วนต่างๆ ของสังคม

 

 

70%
 • คน/ความรู้
0%
 • เครือข่าย
 • เครือข่ายภาคเอกชน/โรงเรียน 12 โรงเรียนที่จะรับครูเข้าไปสอน 3 คนต่อหนึ่งโรงเรียน
100%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • สนับสนุนเงินเดือนครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 3 คนละ 18,000 บาทต่อเดือน จำนวน 36 คน ระยะเวลา 2 ปี รวม 15,552,000 บาท
40%
a-chieve_logo
กิจการเพื่อสังคม a-chieve

กิจการเพื่อสังคม a-chieve ต้องการเป็นพื้นที่ที่เปิดให้เด็กมัธยมได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการรู้จักและเข้าใจตนเอง ทำความรู้จักกับอาชีพรอบตัว โดยทีมงานได้ทำการเชื่อมโยงเด็กมัธยมที่ต้องการค้นหาคำตอบหรือมีข้อสงสัยเข้ากับพี่ต้นแบบอาชีพที่เป็นคนทำงานในสายอาชีพต่างๆ ผ่านการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่จะทำให้เด็กมัธยมเข้าใจเนื้อหาหรือวิธีการคิดง่ายขึ้นและสามารถนำกลับไปใช้ได้ด้วยตนเอง

30%
 • คน/ความรู้
 • คนทำงานด้าน IT พัฒนาฐานข้อมูลอาชีพออนไลน์
0%
 • เครือข่าย
 • โรงเรียนทุกพื้นที่ช่วยกระจายข่าวสาร,องค์กรภาคธุรกิจร่วมสร้างเครือข่ายพี่ต้นแบบอาชีพในรูปแบบต่างๆ
10%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • สนับสนุนงานเพื่อสร้างสรรค์งานกิจกรรมการเรียนรู้/งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลออนไลน์
50%
3
โครงการขยายโรงเรียน “จิตศึกษา” ต้นแบบ

โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา เป็นโรงเรียนต้นแบบ (Node) ในการจัดการศึกษาที่เอาชีวิตเป็นตัวตั้ง เป็นที่สร้างการเรียนรู้ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างครู พ่อแม่ และชุมชน ในการเกื้อหนุนให้เด็กทุกๆคนได้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จและงอกงามได้ตามศักยภาพตามความถนัดและตามความปรารถนาของตน

30%
 • คน/ความรู้
 • ผู้บริหารจัดการโครงการ ครูอาสาสมัคร โดย เฉพาะครูภาษาอังกฤษ
0%
 • เครือข่าย
 • ความร่วมมือจากสถาบันระดับอุดม ศึกษา เพื่อจัดการเรียนรู้และพัฒนาเด็กอย่างเป็น องค์รวม
0%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • 700,000 บาท/โรงเรียน/ปี
100%
toolmorrow 1.jpg
Toolmorrow

Toolmorrow เป็นรายการทีวีออนไลน์ที่นำความเชื่อผิดๆของเยาวชน มาทดลองให้เห็นในรูปแบบ social experimental VDO ที่สนุกสนานแต่มีสาระ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับทัศนคติ / ความเชื่อของเยาวชนให้ถูกต้อง

 • คน/ความรู้
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน Social Media Marketing/Online Marketing/TV จิตวิทยาวัยรุ่นฯลฯ
0%
 • เครือข่าย
%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • งบประมาณในการพัฒนาและขยายผล สนับสนุนโฆษณาทาง TV Online
0%
yw2
ห้องเรียน MEP (Mini English Program) สำหรับเด็กด้อยโอกาส

โครงการห้องเรียน Mini English Program สำหรับกลุ่มเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ซึ่งเป็นโครงการของโรงเรียนเยาววิทย์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้เด็กนักเรียนกลุ่มนี้ได้เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นขึ้น และสามารถหวังผลสำเร็จของผู้เรียนได้มากขึ้น

30%
 • คน/ความรู้
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
0%
 • เครือข่าย
 • เครือข่ายเชื่อมโยงภาคีสนับสนุนโรงเรียนเพื่อพัฒนาโครงการ
0%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • สนับสนุนโครงการของโรงเรียน 720,000 บาท/ปี
100%
IMG_5868edit
Maths-Whizz เซียนคณิตศาสตร์: ยกระดับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยการเรียนแบบ Personalised Learning หรือพัฒนาตามศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล

นวัตกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่จะช่วยครูจัดการเรียนรู้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเรียนคณิตศาสตร์ในห้องเรียนด้วยระบบ Personalised Learning ที่จัดบทเรียนให้เหมาะสมกับนักเรียนเป็นรายบุคคล บนข้อเท็จจริงว่าเด็กแต่ละคนมี “อายุทางคณิตศาสตร์” ที่ต่างกัน โดยมีระบบรายงานผลให้ทั้งครู ผู้บริหารโรงเรียน และผู้นำเครือข่ายการศึกษา แบบ real-time เพื่อใช้ในการต่อยอดการจัดการเรียนรู้

 • คน/ความรู้
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดมาเป็นที่ปรึกษา
0%
 • เครือข่าย
 • เครือข่ายครูคณิตศาสตร์ เครือข่ายที่สามารถแนะนำโรงเรียนที่ศักยภาพในการพัฒนาขยายผลต่อ
0%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • 155,000 บาท/ปี/นักเรียน 100 คน
0%
หนึ่งตำบล ไร้คนว่างงาน ( เรียนฟรี มีงานทำ)

โครงการหนึ่งตำบลไร้คนว่างงาน ( เรียนฟรีมีงานทำ)
ก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าให้กับเยาวชน/คนว่างงาน
ในการนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ แก้ปัญหาความยากจน แก้ปัญหาการว่างงานและยาเสพติด
ให้ทุกคนมีคุณภาพ มีงานทำ เป็นกำลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป

 • คน/ความรู้
 • อาสาประชาสัมพันธ์โครงการ เทคนิคในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ๆ
0%
 • เครือข่าย
 • เครือข่ายในการขยายโครงการ
0%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • ค่าใช้จ่ายในการเรียน 3 เดือน 525,000 บาท
0%
DSC01153 - Copy
บ้านต้นรักษ์ เรียนรู้

เป็นบ้านที่ช่วยเหลือเด็ก เยาวชนที่เคยก้าวเดินเส้นทางที่ผิดให้มีโอกาสในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตใหม่ให้ถูกต้องและสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองมีอาชีพที่มั่นคงยั้งยืนโดยนำหลักการพอเพียงมาเป็นที่ยึดเหนี่ยว

45%
 • คน/ความรู้
 • องค์ความรู้ในการบริหารจัดการองค์กรให้สามารถสร้างรายได้เพื่อใช้ในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
%
 • เครือข่าย
 • ช่องทางการตลาด สถานที่ออกบูธขายสินค้า
35%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • เงินทุน: 300,000 บาท เพื่อเตรียมพื้นที่ให้เด็กๆ ได้ทดลองลงมือทำอาชีพเกษตรในแขนงต่างๆ
100%
IMG_0076
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสังคมด้วยระบบจิตอาสา

เป็นโครงการที่มุ่งจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยให้จิตอาสาเข้ามาร่วมจัดการเรียนรูู้ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับประชาชนในระดับฐานรากให้มีพลังทางปัญญา และเกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน หลักสูตรการจัดการศึกษานี้ เรียกว่าหลักสูตรผู้ประกอบการสังคม คือการสร้างความเข้มแข็ง และการสร้างการเปลี่ยนแปลงชุมชน

15%
 • คน/ความรู้
 • ความรู้ด้านตลาด บริหารธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และหีบห่อ
25%
 • เครือข่าย
 • จิตอาสามาร่วมกันทำงาน
25%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • ทุนไม่จำกัดเงื่อนไข
%
learn ed
สื่อดิจิทัลลดความเหลื่อมล้ำวิทย์-คณิต

นำระบบการเรียนวิชาวิทย์-คณิตรูปแบบใหม่ไปใช้ในโรงเรียน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครู เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองให้กับนักเรียน และได้รับการสอนที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการขาดแคลนครูทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในคุณภาพการศึกษาของประเทศ

25%
 • คน/ความรู้
 • นักวางแผนกลยุทธ์แบรนด์และประชาสัมพันธ์โครงการ
%
 • เครือข่าย
%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • 610,000 บาท เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนห่างไกลได้รับการศึกษาคุณภาพ
100%
โครงการช่วยเหลือและพัฒนาเยาวสตรีบ้านเควิน

ช่วยเด็กและเยาวสตรีที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่างๆ ให้หลุดจากวงจรของปัญหา โดยการให้ที่พักอาศัย การบำบัดรักษาทางกายและจิต ส่งเสริมการศึกษา และเสริมทักษะอาชีพ เพื่อสร้างพวกเขาให้เติบใหญ่เป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมที่ช่วยเหลือคนอื่นต่อไป

40%
 • คน/ความรู้
 • 1.นักจิตวิทยาบำบัด 2.นักออกแบบระบบติดตามและประเมินผล 3.นักออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า
35%
 • เครือข่าย
 • หน่วยงานที่ช่วยเหลือดูแลเยาวชนด้านต่างๆ
25%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • 3ล้านบาท สำหรับดูแลและส่งเสริมเยาวสตรีในโครงการ 90คน/ปี
30%