CTCAL3 Khon Thai banner
ปีนเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต : Climb to Change a Life

มูลนิธิ ซาย มูฟเม้นท์ จัดตั้งโครงการปีนเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต3 (Climb to Change a Life3 : CTCAL3) ขึ้นโดยพา “น้องๆผู้พิการทางการเคลื่อนไหว” ไปพิชิตยอดเขาเทวดา อุทยานแห่งชาติพุเตย ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรี (ความสูง1,123 เมตรจากระดับน้ำทะเล) ที่ความชัน 30-45 องศา ตลอดเส้นทาง 800 เมตร ด้วยความช่วยเหลือจากครอบครัวและผู้ร่วมเดินทางที่เป็นอาสาสมัครท่านอื่นๆ ทั้งนี้ การให้เด็กพิการทางการเคลื่อนไหวได้มีโอกาสทำในสิ่งที่ยากจนเกือบจะเป็นไปไม่ได้จนสำเร็จ นอกจากจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเขาเองแล้ว ยังเป็นการชดเชยการขาดโอกาสมากมายในชีวิตจากการที่เกิดมาพร้อมความพิการ แต่ความสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความสนับสนุนอย่างจริงจังจากทุกภาคส่วน นอกจากนี้ มูลนิธิ ซาย มูฟเม้นท์ มุ่งหวังที่จะใช้กิจกรรมครั้งนี้ส่งกำลังใจให้เด็กพิการด้านการเคลื่อนไหว รวมถึงเปิดโอกาสคนในสังคมได้ร่วมเดินทางเพื่อท้าทายขีดจำกัดของน้องๆ พิการด้านการเคลื่อนไหว มุ่งหวังให้สังคมเข้าใจว่าการช่วยเหลือผู้พิการที่ถูกต้องและยั่งยืนคือการสนับสนุนโอกาสและปฏิบัติอย่างผู้พิการอย่างเท่าเทียม

 • คน/ความรู้
%
 • เครือข่าย
%
 • เงิน/ทรัพยากร
%
0582
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อทำงานให้ชุมชนและองค์กรสาธารณะประโยชน์

แผนงานของเรามีพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแบบครบวงจร ,เราเชื่อว่างานเป็นส่วนหนึ่งที่นำมาซึ่งสมดุลย์ของชีวิตมนุษย์นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้และมีศักดิ์ศรีเท่าเทียม เราจึงมุ่งหวังให้สังคมเกิดการตระหนัก มีทัศนคติที่ดีและเปิดโอกาสให้แก่คนพิการในการทำงาน เพราะคนพิการเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าและมีศักยภาพในการพัฒนา
ยุทธศาตร์ในการทำงานของเราคือ เชื่อมประสานความร่วมมือให้ผู้พิการได้มีโอกาสทำงาน และพัฒนาศักยภาพในการทำงานสู่ตลาดแรงงานได้ รวมถึงการเชื่อมประสานเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรคนพิการในการผลักดันเชิงนโยบายสาธารณะที่จะนำไปสู่การเปิดโอกาสให้คนพิการได้มีงานทำอย่างยั่งยืนต่อไป

15%
 • คน/ความรู้
 • อาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนา ระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมิน พัฒนาการของคนพิการในมิติต่างๆ
40%
 • เครือข่าย
 • ภาคีเครือข่ายที่สามารถร่วมทำงาน ในพื้นที่ทำการเยี่ยมเยียนติดตามคนพิการ
25%
 • เงิน/ทรัพยากร
%
Pic10OTMU
โครงการจิตอาสากิจกรรมบำบัด

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนการจัดการความสุข ซึ่งคณาจารย์นักกิจกรรมบำบัด คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดลได้พัฒนาต่อยอดจากหมออาสามาหานะเธอ (กิจกรรมบำบัดอาสาเยี่ยมบ้าน) และชุมชนนักปฏิบัติกิจกรรมบำบัดสุขภาวะ นานกว่า 7 ปี ทำหน้าที่ให้บริการประเมินและออกแบบโปรแกรมทักษะชีวิตแก่ผู้พิการทางร่างกาย จิตสังคม และการเรียนรู้ ตลอดทุกช่วงวัย และช่วยสังคมด้วยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ดูแลผู้พิการต่างๆ และจัดการศึกษาปริญญาตรีสาขากิจกรรมบำบัดเป็นแห่งที่สองของไทยรองจากม.เชียงใหม่

25%
 • คน/ความรู้
 • อาสาสมัครและผู้เชี่ยวชาญร่วมเป็นกระบวนกรในโครงการฯ
0%
 • เครือข่าย
 • ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้โอกาสเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟู
0%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • เงินทุนและการพัฒนากระบวนการระดมทุน เพื่อสร้างระบบการผลิตจิตอาสากิจกรรมบำบัดในระดับก้าวหน้า
100%
คนพิการ
พลังภาคี พลังคนพิการ เปลี่ยนชุมชน

โครงการ “พลังภาคี พลังคนพิการ เปลี่ยนชุมชน” เพื่อให้เกิดเชื่อมโยงงานคนพิการโดยใช้พื้นที่อำเภอเป็นฐาน ปฎิบัติการร่วมกันระหว่างองค์กรคนพิการ 7 ประเภทกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ท้องถิ่น วิชาการ เอกชน ประชาสังคม สร้างฐานข้อมูลกลางคนพิการระดับบุคคล www.ข้อมูลชุมชน.com บูรณาการงานในด้านการแพทย์ สังคม การศึกษา และอาชีพ และค้นหาคนพิการที่มีศักยภาพร่วมกับชุมชนในการดูแลคนพิการ ฟื้นพลังชุมชน

 • คน/ความรู้
 • ผู้ประสานงานระหว่างภาคีเครือข่ายทั้งในพื้นที่และระดับนานาชาติ องค์ความรู้ในการดูแลฟื้นฟูคนพิการ
0%
 • เครือข่าย
 • เครือข่ายองค์กรคนพิการและการศึกษา
0%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • งบประมาณในการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพื่อคนพิการปีละ 2 ล้านบาท งบประมาณในการจัดสำรวจพัฒนาฐานข้อมูลกลางปีละ 5 แสนบาท งบบริหารโครงการ ปีละ 5 แสนบาท
0%