(Citizen Eyes Power)_logo
สังคมอยู่ดีกับพลังตาพลเมือง” (Citizen Eyes Power)

ในปัจจุบัน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุปสรรคสิ่งกีดขวางบนถนน ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่และป้ายโฆษณาที่ผิดกฏหมายถูกละเลย ทั้งในแง่การตรวจสอบ การซ่อมแซมแก้ไข ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงสร้างแพลตฟอร์มให้พลเมืองในสังคมเกิดการตระหนักรู้ ตื่นตัว ตรวจสอบและสามารถร้องเรียนปัญหาต่างๆที่พบเห็น ซึ่งจะนำไปสู่การบังคับใช้กฏหมายที่เกี่ยวข้องและการติดตามแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม

40%
 • คน/ความรู้
 • อาสาสมัครในด้านการพัฒนาและทดสอบแอพริเคชั่น ผ่านโทรศัพท์มือถือ องค์ความรู้ด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
0%
 • เครือข่าย
 • เครือข่ายงานด้านสังคม เพื่อการพัฒนาและนำแอพริเคชั่นไปใช้งาน
15%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • งบประมาณสำหรับการพัฒนาแอพริเคชั่นและการดำเนินงานของทีมงาน
100%
โครงการหนุนเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อป้องกันการท้องไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่นจังหวัดเลย

สถาบันไทเลยเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กลุ่มก่อการดีเลย) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินงานพัฒนาด้านเด็กเยาวชนและครอบครัว ในจังหวัดเลย ได้ร่วมกับ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ(UNFPA) สาธารณสุขจังหวัดเลย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย ได้ให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน ด้วยเล็งเห็นว่าในปัจจุบันมีประชากรวัยหนุ่มสาวเพิ่มสูงขึ้น การสร้างและส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นำของเยาวชนในวันนี้ จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญลำดับต้นๆ โดยเฉพาะปัญหาด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธ์ จึงได้ดำเนินงาน โครงการหนุนเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อป้องกันการท้องไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่นจังหวัดเลย เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้สามารถป้องกันตนเองในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธ์

 • คน/ความรู้
%
 • เครือข่าย
%
 • เงิน/ทรัพยากร
%
AD-Facebook-Gen-A-รับสมัคร-2015_Version-3
ทูตความดีแห่งประเทศไทย / Gen A (Generation Active)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิธรรมดี ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทย บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เปิดตัวโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2558 ปี 4 ภายใต้แนวคิด Gen A “รวมพลคนรุ่นใหม่หัวใจอาสา” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในโครงการActive Citizen เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้ทักษะและศักยภาพของตัวเองสู่การเปลี่ยนแปลงสังคม โดยหวังให้เป็นเวทีปลุกพลังเยาวชนคิดบวกอย่างสร้างสรรค์ พร้อมกับจุดประกายให้ทุกคนเกิดความกล้าที่จะลงมือปฏิบัติ และต่อยอดพัฒนาเป็นเครือข่ายอาสาทำดีสู่วงกว้าง

 • คน/ความรู้
%
 • เครือข่าย
 • ภาคีเครือข่ายเชื่อมโยงโครงการ CSRของเยาวชนและงานด้าน CSR ขององค์กรต่างๆ
0%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • การเชื่อมต่อแหล่งทุนเพื่อเพิ่มโอกาสให้เยาวชนได้รับทุนพัฒนาโครงการ
0%