FoodEducation_Panasonic
โครงการส่งเสริมการมีโภชนาการที่ดีในองค์กร ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ

ปัจจุบันพนักงานหรือลูกจ้างประสบกับภาวะโรคอ้วน (Obesity) มากขึ้น ทำให้เจ็บป่วยและส่งผลเสียอย่างมากต่อองค์กร โครงการจะทำการฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ (Happy Diet Specialist) โดยจะสามารถดำเนินกิจกรรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพได้ ซึ่งความรู้ดังกล่าวนี้จะสามารถขยายผลและเผยแพร่ไปสู่บุคคลใกล้ตัวของพนักงานหรือลูกจ้างรวมถึงในระดับสังคมต่อไป

 • คน/ความรู้
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการแปลเอกสาร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการดูแลเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์และด้านการตลาด
0%
 • เครือข่าย
 • ภาคีเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์โครงการ
0%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • เงินทุนสำหรับการดำเนินงานโครงการจำนวนรวม 590,000 บาท
0%
IMG_0848_resize
โครงการรวมพลังความคิด สร้างสรรค์ชีวิตสู่สุขภาพที่ดี

มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์(เอดส์เน็ท) สำนักงานภาคอีสาน เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ ที่ทำงานด้านเอดส์มามากกว่า 17 ปี ดำเนินงานด้านการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาเรื่องเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สุขภาวะทางเพศ และวัณโรค ในพื้นที่ภาคอีสาน ปัจจุบัน มูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
วัตถุประสงค์
1) เพื่อประสานการระดมทรัพยากรและพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กร
เครือข่าย และกลไกในการทำงานด้านสุขภาพ
2) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการทำงาน
3) เพื่อดำเนินการและร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
4) ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

 • คน/ความรู้
 • อาสาสมัครทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญในการประสานงานภาคีเครือข่าย องค์ความรู้ในการพัฒนาโครงการไปสู่ธุรกิจเพื่อสังคม (SE)
0%
 • เครือข่าย
 • เครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาวะ เครือข่ายในการสนับสนุนการทำงานร่วมกัน
0%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • เงินทุนเริ่มต้นเพื่อการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม 500,000 บาท เงินทุนเพื่อการจัดซื้ออุปกรณ์ 150,000 บาท
0%
Singlemom
โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว

ช่วยเหลือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยการสร้างบ้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

 • คน/ความรู้
 • อาสาสมัครช่วยลงแรงในการสร้างบ้าน/ความรู้เสริมสร้างทักษะฝึกอาชีพ
0%
 • เครือข่าย
 • เครือข่ายช่วยในการระดมทุนทั้งเป็นเงินและสิ่งของวัสดุก่อสร้าง
0%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • 310,000 บาท/บ้าน 1 หลัง
0%
8
การจัดพื้นที่เรียนรู้และปฏิบัติการเรื่องเอดส์ เพศ และท้องไม่พร้อม สำหรับทุกคนในครอบครัว (บาร์นมเชียงใหม่)

โครงการจะใช้เครื่องมือคือร้านบาร์นมเปิดเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับเด็กและเยาวชน พื้นที่การเรียนรู้เรื่องเพศและเอดส์ หรือ “บาร์นม” เกิดจากแนวคิดเรื่องสถานที่ที่เยาวชนมักใช้ในการพบปะ สังสรรค์ ทำการบ้าน หรือใช้ทำกิจกรรมส่วนตัวหลังเลิกเรียน ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นร้านขายเครื่องดื่มหรือขนมขบเคี้ยวที่มีพื้นที่นั่งเล่นได้นาน ดังนั้น “บาร์นม” ตามผังข้างต้นจึงถูกออกแบบให้มีความน่าสนใจและสอดคล้องกับความต้องการของวัยรุ่น เช่น มีเครื่องดื่มราคาถูกจำหน่าย มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตฟรี มีพื้นที่ทำกิจกรรมตามความสนใจ ฯลฯ ในขณะเดียวกันก็มีกิจกรรมและสื่อเรื่องเพศเรื่องเอดส์ที่จะช่วยให้เยาวชนได้เกิดการเรียนรู้อันจะส่งผลต่อที่จะทำให้เกิดการทบทวน ตั้งคำถาม และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องเพศของตัวเองได้
การบริหารจัดการ “บาร์นม” จะมี “ผู้จัดการ” บาร์นมเป็นผู้จัดการและดำเนินงานให้บาร์นมสามารถดำเนินกิจกรรมและบริการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งผู้จัดการบาร์นมจะต้องมีคุณลักษณะเป็นมิตร ไม่ตัดสิน มีความสามารถและทักษะในการพูดคุยและจัดกิจกรรมกับเยาวชนและผู้ปกครอง รวมถึงมีความสามารถในการบริหารจัดการร้านให้ดำเนินกิจการได้ โครงการจะมีส่วนช่วยสังคมคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนเพื่อให้เยาวชนสามารถมีทักษะและความสามารถในการจัดการชีวิตของตนเอง

 • คน/ความรู้
 • อาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการทำธุรกิจเพื่อสังคม และผู้เชี่ยวชาญในการการออกแบบพื้นที่
0%
 • เครือข่าย
 • ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวกับการทำงานในเชิงธุรกิจเพื่อสังคม
0%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • งบประมาณที่ต้องการสนับสนุน จำนวน 500,000 บาท
0%
11750705_919951481397192_5390671449256358406_n
โครงการ “สร้างคนสร้างสุข”

เป็นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แกนนำ ที่ทำหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพคน ให้มีความรู้ ควบคู่ไปกับความสามารถในการบริหารจัดการกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดเป็นองค์กรแห่งความสุขขึ้นในสังคมไทย

 • คน/ความรู้
%
 • เครือข่าย
%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • 6,000 บาท/คน เป็นค่าอบรมแกนนำนักสร้างสุข(40คนต่อรุ่น)
0%
โครงการอบรม “เทคนิคการแพทย์สร้างสุข-ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพประชาชน”

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์ ที่ให้บริการในการประเมินสถานะสุขภาพในสถานพยาบาลมีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการโดยมีหลักคิดด้านความปลอดภัย และสร้างหน่วยงานให้เกิดความสุขในการบริการให้กับผู้รับบริการ

 • คน/ความรู้
%
 • เครือข่าย
%
 • เงิน/ทรัพยากร
%
Thai neonatal death
แผนจังหวัดชลบุรี จากครรภ์แรงงานไทยไปเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

อัตราตายของทารกแรกเกิดในประเทศไทยปีละกว่า 6,000 ราย เป็นผลจากการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และละเลยการฝากครรภ์ ทั้งๆที่ปัจจุบันสตรีไทยทุกคนได้รับสิทธิในการฝากครรภ์ฟรี นำร่องสร้างการเข้าถึงใหม่ในเขตจังหวัดชลบุรีเพื่อเพิ่มอัตราการรอดของเด็กและ IQ สูงขึ้น

 • คน/ความรู้
%
 • เครือข่าย
%
 • เงิน/ทรัพยากร
%
tree
โครงการธนาคารต้นไม้ 9,999,999,999 ต้น ในจังหวัดขอนแก่น เพื่อการมีสุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดี และคุณภาพชีวิตดี ของชาวจังหวัดขอนแก่น

เป็นโครงการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยการบันทึกต้นไม้ แต่ละต้นหลากหลายชนิดที่มีผลผลิตเป็นปัจจัย ๔ โดยบันทึก GPS ของต้นไม้แต่ละต้นพร้อมบันทึกภาพถ่ายดาวเทียม และสนับสนุนผู้ปลูกต้นละ 1 บาทต่อปี ซึ่งจะช่วยให้ครอบครัวและชุมชนมีปัจจัย ๔ หลากหลายชนิด และชุมชนและสังคมมีฐานข้อมูลทำวิสาหกิจต่อยอดธนาคารต้นไม้เหล่านี้และส่งเสริมให้ผู้อื่นปลูกต้นไม้เพิ่ม

 • คน/ความรู้
%
 • เครือข่าย
%
 • เงิน/ทรัพยากร
%
บ้านกึ่งวิถี เธอ เพื่อ CSR และ สมรรถภาพองค์กร

ในยุค digital economy คนทำงาน 24 ชม เกิดภาวะเครียดสะสมเกิดอาการ Office Syndrome พัฒนาการบำบัด 20 นาทีโดยฝึกผู้ต้องขังหญิง ที่พักการลงโทษ ให้เข้าบริการในสำนักงาน เป็น CSR-In-Process

 • คน/ความรู้
%
 • เครือข่าย
%
 • เงิน/ทรัพยากร
%
IMG_3197-resize1
โครงการการขับเคลื่อนสื่อโภชนาการสงฆ์ไทยไกลโรค เพื่อสงฆ์ไทยเข้มแข็งและยั่งยืน

มุ่งขับเคลื่อนและกระจายสื่อสงฆ์ไทยไกลโรคออกสู่ภูมิภาค เพื่อให้เข้าถึงพระภิกษุสงฆ์ สามเณรในท้องถิ่นและบุคคลทั่วไป ได้เน้นการขับเคลื่อนสื่อที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของทั้ง 3 กลุ่มข้างต้น เพื่อมุ่งสร้างความตระหนักและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างยั่งยืน

 • คน/ความรู้
%
 • เครือข่าย
%
 • เงิน/ทรัพยากร
%
1
เครือข่ายเมืองหาดใหญ่รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โครงการ “เครือข่ายเมืองหาดใหญ่รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ต่อยอดจากงานเครือข่ายเมืองในเอเซียเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เชื่อมประสานการทำงานกับภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับไปหนุนเสริมการทำงานของภาครัฐ โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาดำเนินการกับหน่วยงาน องค์กร ภาคท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาชน เริ่มด้วยการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศศึกษาระบบเมืองเพื่อให้กลุ่มเสี่ยงปรับตัวและรับมือ โดยเฉพาะปัญหาอุทกภัย “เตือนภัยด้วยตนเอง”และนำไปสู่การขยายผลในระดับลุ่มน้ำ

 • คน/ความรู้
%
 • เครือข่าย
%
 • เงิน/ทรัพยากร
%