_MG_4859
Deep South Voice for Peace : เสียงสื่อสันติภาพชายแดนใต้

การสื่อสารภาษามลายูเพื่อสร้างสันติภาพชายแดนใต้สู่ภูมิภาคอาเซียนในระยะเปลี่ยนผ่าน โดยชมรมเครือข่ายโฆษกภาษามลายูชายแดนใต้ (Creative multi-track and multi-language communication for peace and community empowerment in changing era to the deep south Thailand.) โดยใช้สื่อวิทยุชุมชน

 • คน/ความรู้
 • -
0%
 • เครือข่าย
 • -
0%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • งบประมาณจำนวน 1,525,000 บาท
0%
pic L
โครงการ Peace Please

จากปัญหาความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนที่ส่งผลผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิต และจำนวนมากกลายเป็นเด็กกำพร้า โครงการ Peace Please จึงมุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ปลอดภัย โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง

35%
 • คน/ความรู้
 • องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ
0%
 • เครือข่าย
%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • เงินสนับสนุนจำนวน 40,000 บาทต่อเดือน และเงินสนับสนุนประมาณ 100,000 บาทต่อพื้นที่ สำหรับขยายออกไปอีก 30 พื้นที่ ใน 3 จังหวัด
100%
2
โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ (ช.ช.ต.)

พัฒนาแนวทางการพัฒนาชุมชนที่มีประสิทธิภาพโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างพื้นที่
และโอกาสในการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในชุมชน ระหว่างชุมชนกับชุมชน และ ชุมชนกับหน่วยงาน
และเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ โดยคาดหวังว่าจะนําไปสู่การสร้างความไว้วางใจระหว่างกันในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
จากความขัดแย้งในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

 • คน/ความรู้
%
 • เครือข่าย
%
 • เงิน/ทรัพยากร
%
_MG_2500 - Copy
ทุนหมุนเวียนเพื่อกลุ่มวิสาหกิจของสตรี 3 จังหวัดภาคใต้

สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนา ต่อยอดวิสาหกิจชุมชนของผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งชายแดนใต้ 3 จังหวัด

45%
 • คน/ความรู้
%
 • เครือข่าย
20%
 • เงิน/ทรัพยากร
100%
pic
อบรมงานปักผ้าแก่สตรีแม่บ้าน และสตรีหม้ายในจ.ปัตตานี และพัฒนาผลิตภัณฑ์ WO-MANIS

โครงการอบรมงานปักผ้าแก่สตรีแม่บ้าน และสตรีหม้ายในจ.ปัตตานี และพัฒนาผลิตภัณฑ์ WO-MANIS เป็นการรวมกลุ่มสตรีผู้ที่มีความสามารถด้านงานปักจักร และงานปักมือ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคงานปักผ้า สำหรับนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ ทำผลิตภัณฑ์ขายภายใต้แบรนด์ WO-MANIS

15%
 • คน/ความรู้
 • ความรู้ในการทำการตลาด จำหน่ายผลิตภัณฑ์
%
 • เครือข่าย
 • เชื่อมต่อกับเพื่อนภาคีภาคส่วนต่างๆที่ทำงานประเด็นสามจังหวัดชายแดนใต้
15%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • ทุนในการดำเนินโครงการ และขยายโครงการ
%
1
โครงการสื่อสารความรู้เพื่อสันติภาพชายแดนใต้

โครงการสื่อสารความรู้เพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มุ่งไปที่การสื่อสารความรู้และความพยายามเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง เพื่อให้เห็นช่องทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง เพื่อสร้างความหวังต่อการสร้างสันติภาพให้กับภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งและการใช้ความรุนแรง โดยเฉพาะคนในที่ต้องเผชิญอยู่กับความรุนแรงอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากการนำเสนอของสื่อในปัจจุบันมักนำเสนอแต่ข่าวความรุนแรงและการสูญเสีย แต่มองไม่เห็นช่องทางหรือความหวังในการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี

35%
 • คน/ความรู้
 • นักข่าว/ นักสื่อสารมวลชน ต้องการความรู้เฉพาะทาง เช่น สิทธิมนุษยชน กระบวนการยุติธรรมทางเลือกฯ
%
 • เครือข่าย
 • เครือข่ายในการขยายผลกระบวนการสันติภาพ
25%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • เงินทุนสนับสนุนโครงการในระยะ 1 ปีแรก เป็นเงิน 1,560,000 บาท
80%
7T6K0500_resize
โครงการจัดตั้งสถาบันวานิตาเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (WANITA Economic Empowerment Academy)

สถาบันวานิตาเพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน (WANITA Economic Empowerment Academy) เป็นแนวคิดในการสร้างจุดเชื่อมประสานกลางในงานส่งเสริมกลุ่มอาชีพและสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของผู้หญิงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

25%
 • คน/ความรู้
 • ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร งานฝีมือ การสร้าง Brand
0%
 • เครือข่าย
 • เครือข่ายด้านการส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจ ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งสตรี/ความรู้ด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน
35%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • ทุนสนับสนุน 5,000,000 บาท/ในช่วง 3 ปีแรกเพื่อการจัดตั้งสถาบันฯ
25%