011
ร้านคุณตาคุณยาย

ร้านคุณตาคุณยาย เกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจของกลุ่มคนจิตอาสาที่มีความตั้งใจให้ผู้สูงอายุเป็นผู้มีความสุขอย่างแท้จริงในสังคมโดยเล็งเห็นว่า อุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับผู้สูงอายุเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญเมื่อเริ่มสูงวัยและสภาพร่างกายเริ่มเสื่อมถอย ประกอบกับผู้สูงอายุจำนวนมากที่ไม่ได้มีการเตรียมตัวและมีรายได้น้อยจึงเข้าถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ได้น้อยทำให้มีการดำเนินชีวิตประจำวันที่ยากลำบาก ร้านคุณตาคุณยายจึงจัดให้มีบริการอุปกรณ์เครื่องใช้มือสองเพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยหรือยากจนได้มีโอกาสเข้าถึงอุปกรณ์เครื่องใช้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

10%
 • คน/ความรู้
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อ ผู้มีความรู้ด้านอุปกรณ์การแพทย์ ผู้ที่มีทักษะการทำกิจกรรมนันทนาการ
0%
 • เครือข่าย
 • เครือข่ายธุรกิจอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ เครือข่ายจิตอาสาเพื่อผู้สูงอายุ
25%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • 1,050,000 บาท / เป็นทุนสนับสนุนหมุนเวียนช่วง 5 ปีแรก
0%
cff3
โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต

โครงการ “ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต” สนับสนุนความรู้และความสามารถในการผลิตอาหารและการบริโภคอย่างพอเพียง เพื่อให้เยาวชนไทยสามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย รวมถึงมีสุขอนามัยที่ดีในพื้นที่รอบโรงงานและฟาร์มของบริษัท รวมกว่า 14,000 คน ในโรงเรียนมากกว่า 60 แห่ง ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในโรงเรียนและชุมชน

 • คน/ความรู้
%
 • เครือข่าย
 • ภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร และด้านโภชนาการอาหาร
0%
 • เงิน/ทรัพยากร
%
P1012115-resized
โครงการพัฒนาระบบนิเวศอาหารยั่งยืน

โครงการพัฒนาระบบนิเวศอาหารยั่งยืน เป็นโครงการที่ร่วมสร้างและเชื่อมโยงหน่วยงานหรือเครือข่ายต่างๆ ในระบบห่วงโซ่อาหารยั่งยืน เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคส่วนหรือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละระดับขั้นของห่วงโซ่อาหารยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับระบบนิเวศอาหารยั่งยืนในประเทศไทย

 • คน/ความรู้
 • ผู้เชื่อมโยงโครงการไปยังหน่วยงานต่างๆ/ความรู้การบริหารจัดการเครือข่าย
0%
 • เครือข่าย
 • เครือข่ายภาคเอกชนเพื่อร่วมยกระดับนิเวศอาหารที่ยั่งยืนพร้อมกัน
0%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • ต้องการสนับสนุนงบประมาณในการขยายผลโครงการ
%
Food4Good poster_small
Food4Good (ฟู้ด ฟอร์ กู๊ด)

โครงการFood4Good จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ด้วยความตั้งใจดี เพื่อเป็นกลไกสร้างความร่วมมือของเครือข่ายร้านอาหารในประเทศไทยให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม ช่วยเหลือเด็กไทยที่ขาดแคลนให้ได้รับประทานอาหารที่มีโภชนาการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้เด็กเหล่านั้นเติบโตอย่างสมวัย โดยร้านอาหารที่เข้าร่วม ยินดีบริจาคเงินจำนวน 10 บาทต่อจาน เมื่อลูกค้าเลือกสั่งเมนูที่ร่วม Food4Good นอกจากลูกค้า / ผู้บริโภคจะได้รับประทานอาหารที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและโภชนาการจากทางร้านแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีของร้านอาหาร พนักงานร้าน และลูกค้า ทั้งนี้ ทำได้ง่าย ผ่านทางช่องทางการรับประทานอาหารประจำวัน

15%
 • คน/ความรู้
 • Branding Agency / Connector
0%
 • เครือข่าย
 • ภาคีช่วยประชาสัมพันธ์ สนับสนุนเมนุ Food4Good ช่วยหาร้านอาหารหรือโรงแรมเข้าร่วมโครงการ
30%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • งบประมาณสนับสนุนด้านการพัฒนา Branding เพื่อสร้างการรับรู้สู่สาธารณะ
0%
tejai
TaejaiDotCom

เทใจดอทคอม มีจุดเริ่มต้นจากความต้องการช่วยเหลือกลุ่มคนที่อยากทำเรื่องดีๆ เพื่อสังคม ซึ่งก็มีทั้งที่เป็นองค์กรไม่แสวงกำไร NGOs กลุ่มคน และกิจการเพื่อสังคม (social enterprise) เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถทำเรื่องดีๆ ให้เกิดขึ้นจริง และขยายผลได้ ดังนั้น มูลนิธิเพื่อ “คนไทย”และ สถาบัน ChangeFusion จึงร่วมกันสร้างพื้นที่กลางเพื่อชักชวนให้น้ำใจหลั่งไหลเข้ามาที่ตรงนี้ “เทใจดอทคอม” นอกจากนี้สมาชิกของเทใจดอทคอมยังสามารถมีส่วนร่วมติดตามผลการดำเนินโครงการที่ตนบริจาคและสามารถติดต่อพูดคุยกับเจ้าของโครงการได้โดยตรง

35%
 • คน/ความรู้
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ /อาสาสมัครนักเขียน นักแปล
75%
 • เครือข่าย
 • ภาคีและโครงการเพื่อสังคมมาใช้พื้นที่กลางเพื่อระดมทุน
25%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • งบประมาณในการปรับปรุงระบบเว็บไซต์และขยายงานโครงการ
%
10921615_710430522388439_8915262650147516037_o
Local Alike

กิจการเพื่อสังคมโลเคิล อไลค์ มีเป้าหมายการดำเนินงานสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือพัฒนาชุมชนโดยพัฒนาเว็บไซต์ www.localalike.com ท่ีเป็นช่องทางในการสร้างการ เข้าถึง ประชาสัมพันธ์และ เช่ือมชุมชนกับนักท่องเที่ยว ที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้เกิดการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ร่วมกันอย่างแท้จริง

15%
 • คน/ความรู้
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจ/ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน(นักเขียนโปรแกรม นักวางแผนการเงิน นักกฎหมาย นักการตลาด)
0%
 • เครือข่าย
 • เครือข่ายภาคเอกชน ได้แก่ การเงิน ระบบโลจิสติกส์ ความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว
25%
 • เงิน/ทรัพยากร
%
Picture5
โครงการคนลำสนธิไม่ทอดทิ้งกัน

ระบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง โดยความมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน

45%
 • คน/ความรู้
 • องค์ความรู้ด้านการจัดตั้งสถานบริบาล องค์ความรู้ด้านการจัดตั้งแหล่งระดมเงินทุน องค์ความรู้ด้านการบริหารกิจการเพื่อสังคม รวมถึงองค์ความรู้เฉพาะด้านเช่นการเงินการบัญชี การบริหารงานบุคลากร จัดซื้อจัดจ้าง องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการดูแลผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
75%
 • เครือข่าย
 • เครือข่ายด้านการบริหารจัดการ และเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในการหาแหล่งทุนอื่น
75%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยรายเดือน เดือนละ 125,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสถานบริบาลในช่วงที่ก่อตั้งรายเดือน เดือนละ 364,050 บาท
50%