Picture2
Handup Network

HandUp Network เครือข่าย Pro Bono Volunteer ตัวกลางเชื่อมโยงบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจที่ต้องการพัฒนาตนเองผ่านการเรียนรู้มิติเชิงสังคม กับองค์กรภาคสังคมที่ต้องการเพิ่มศักยภาพให้องค์กรของตนเองเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยอาสาสมัครจะได้ใช้ทักษะความถนัดของตนช่วยพัฒนาองค์กรภาคสังคมให้ทำงานแก้ไขปัญหาทางสังคมนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมากไปกว่าผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการทำงาน บุคคลจากภาคเอกชนและภาคสังคมได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์และประสบการณ์ที่ดีต่อกัน เป็นการเรียนรู้ข้ามสายงานที่พัฒนาภายในตนเองสืบไป

35%
 • คน/ความรู้
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กร
0%
 • เครือข่าย
 • องค์กรภาคธุรกิจที่สนใจและต้องการยกระดับการทำงาน CSR เพื่อความยั่งยืนอย่างมีส่วนร่วม
0%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • สนับสนุน 1 ล้านบาท เพื่อขยายศักยภาพองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
100%
02
คนไทยขอมือหน่อย

“พื้นที่หลอมรวมคนลงมือทำเพื่อส่วนรวมจากภาคส่วนที่หลากหลาย บนพื้นที่กิจกรรมขนาดใหญ่ในย่านธุรกิจใจกลางกรุง นำเสนอผ่านรูปแบบนิทรรศการ การออกร้านแสดงสินค้า เวทีความคิด และกิจกรรมงานอาสาแนวเอ็ดดูเทนเมนต์โดยมีองค์กรภาคีกว่า 200 องค์กรเข้าร่วม เพื่อขยายผลแนวคิดการลงมือทำเพื่อสังคมไปยังประชาชนทั่วไปว่า เป็นเรื่องที่ใครๆ ก็ทำได้ มีตัวอย่างมากมายในงานนี้ จนได้รับการจดจำว่าเป็น Social Expo ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ”

100%
 • คน/ความรู้
 • อาสาสมัครแจกและเก็บแบบสอบถาม ลงทะเบียนผู้ร่วมงานและอำนวยความสะดวกตามจุดต่างๆ/ความรู้การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม
100%
 • เครือข่าย
 • องค์กรธุรกิจที่สนใจสนับสนุนโครงการทั้งเงินทุน อาสาสมัคร
100%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • 10.82 ล้านบาท เป็นงบประมาณในการจัดการคนไทยขอมือหน่อยปี 3
100%
04
ออกเสียงออกแบบประเทศไทย

“โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนคนไทยทั่วประเทศกว่า 50,000 คน เพื่อฟังเสียงคนไทยถึงอนาคตของประเทศไทย นับเป็นครั้งแรกที่คนไทยได้มีส่วนร่วมเสนอความฝันที่อยากเห็นพร้อมบอกสิ่งที่จะลงมือทำ ร่วมกำหนดทางเดินสู่ประเทศในฝัน”

100%
 • คน/ความรู้
 • อาสาสมัครช่วยขยายผลการกระจายแบบสอบถาม
100%
 • เครือข่าย
 • ภาคีเครือข่ายช่วยเผยแพร่ผลวิจัยให้เกิดการรับรู้สู่กว้าง ภาคีภาคสังคม ธุรกิจ และภาคส่วนต่างๆร่วมขยายผลเชิงประเด็น/พื้นที่
100%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • 2 ล้านบาทสำหรับการทำวิจัย
100%
พาร์ค 1
โครงการร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์

ร้านปันกัน ดำเนินงานในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคมจำหน่ายสินค้าร่วมปัน จากนักปันใจดีที่ยังอยู่ในสภาพดีแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว โดยจะนำรายได้จากการจำหน่ายไปสร้างประโยชน์และก่อให้เกิดการเปลี่ยน แปลงที่ดีขึ้นแก่สังคมในด้านต่างๆ อีกทั้งยังเป็นกลไลในการขยายการมีส่วนร่วมของคนในสังคมด้วยการสร้างเครือข่ายนักปันและปันกันอาสา เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันอย่างแท้จริง

10%
 • คน/ความรู้
 • อาสาสมัครที่รวมทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง/ องค์ความรู้ต้นแบบเพื่อการพัฒนาร้านปันกัน
%
 • เครือข่าย
 • ภาคีที่เอื้อต่อการดำเนินงานร้านปันกัน
20%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • เงินสนับสนุนกิจการ
0%
11022783_10207017801779194_5419767784988102714_o
WOF WOF ช่องทีวีออนไลน์ (อีเดียดอย่างสร้างสรรค์)

WOFWOF คือ สื่อออนไลน์จะนําเสนอเรื่องราวต่างๆที่มีสาระ ประโยชน์ต่อสังคม โดยเน้นการนำเสนออย่างมีความคิดสร้างสรรค์ มีกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ และวัยทำงาน

มีรายการหลัก 3 คือ
1. รายการ Changemakers – รายการที่จะตามติดไปดูการทํางานของเเขกรับเชิญที่เป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงที่มีประโยชน์ทางสังคมในแวดวงต่าง ๆ
2. รายการ Grey Area – รายการที่จะติดตาม ค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่ไม่มีใครพูดถึง ในเรื่องราวที่เป็นมุมมืดของสังคม
3. รายการ Exam_Nation – รายการแนวสนุกสนาน ที่จะทําการทดลองทางสังคม (Social Expirement) เพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนไทย

20%
 • คน/ความรู้
 • ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรเพื่อสังคม/องค์กรที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคม
0%
 • เครือข่าย
 • เครือข่ายช่วยเผยแพร่รายการ
40%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • งบประมาณสนับสนุนรายการหรือร่วมสนับสนุนการทำงานในระยะยาว
0%
100project.001
Socialgiver

Socialgiver คือ พื้นที่ออนไลน์ที่ทำให้การ ‘ช็อป’ และ ‘ช่วย’ กลายเป็นเรื่องเดียวกัน โดยทุกคนสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการชั้นนำ ในราคาสุดพิเศษจากทั่วประเทศ พร้อมไปกับการสนับสนุนโครงการดีๆเพื่อสังคม เพื่อทำให้คุณภาพชีวิตของคนอีกหลายคนดีขึ้น

 • คน/ความรู้
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาความร่วมมือ การตลาด การวัดผลกระทบทางสังคม เทคโนโลยี การบริหารจัดการ
0%
 • เครือข่าย
 • ภาคีสนับสนุนเชื่อมโยงการทำงานระหว่าง Social giver กับการทำงานสนับสนุนองค์กรเพื่อสังคม
0%
 • เงิน/ทรัพยากร
%