#3_2
โครงการครูอาสาเกื้อฝันเด็ก

เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายจิตอาสา กับ มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก (Child’s Dream Foundation) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีภารกิจและบทบาทของการช่วยเหลือและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือโรงเรียนซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดแคลนระบบโครงสร้างพื้นฐานในการจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมายของการสร้าง ครูอาสาสมัครซึ่งมีภารกิจของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และทักษะชีวิตแก่นักเรียนของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 • คน/ความรู้
 • องค์ความรู้เรื่องการทำการประเมินด้านทักษะชีวิต ด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดจากการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
0%
 • เครือข่าย
 • ภาคีที่ทำงานด้านการศึกษาที่มี Best practice หรือต้องการนำเทคนิควิธีการไปใช้ หรือช่วยขยายการทำงานในพื้นที่ต่าง ๆ ให้มากขึ้น
0%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • เงินทุนสนับสนุนองค์กรที่ทำงานร่วมกัน เช่น สนับสนุนค่าเดินทาง ที่พัก ค่าวิทยากร
0%
rsz_dsc_7751
ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์- ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ในประเทศไทย มีพันธกิจหลักในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ทำงานเพื่อสร้างเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลง และมีความเชื่อร่วมกันว่า การสร้างผู้นำที่ดีที่สุดคือการพัฒนาภาวะผู้นำผ่านงานการสอน การให้โอกาสคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง และเห็นความสำคัญในการทำงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคมไทย เป็นระยะเวลา 2 ปี ก่อนที่จะนำประสบการณ์ และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากห้องเรียนเป็นรากฐานสำคัญในการเป็นผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อไปในภาคส่วนต่างๆ ของสังคม

 

 

70%
 • คน/ความรู้
0%
 • เครือข่าย
 • เครือข่ายภาคเอกชน/โรงเรียน 12 โรงเรียนที่จะรับครูเข้าไปสอน 3 คนต่อหนึ่งโรงเรียน
100%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • สนับสนุนเงินเดือนครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 3 คนละ 18,000 บาทต่อเดือน จำนวน 36 คน ระยะเวลา 2 ปี รวม 15,552,000 บาท
40%
1078660_1693945337554970_35123056327942239_o
สวมหมวกให้ภูเขาสวมรองเท้าให้ตีนดอย

โครงการสวมหมวกให้ภูเขาสวมรองเท้าให้ตีนดอย  เป้าหมายปรับกระบวนการคิดเกษตรกรจากการพึ่งพืชเชิงเดี่ยว(ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)ที่ส่งผลให้เกิดภูเขาหัวโล้น  มาเป็น เกษตรเชิงปราณีต  อย่างมีระบบ  เพื่อลดการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำ

 • คน/ความรู้
 • ผู้เชี่ยวชาญช่วยพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถพี่เลี้ยงในพื้นที่ยกระดับสู่การขยายผล
0%
 • เครือข่าย
 • ภาคีร่วมจัดระบบฐานข้อมูล,ทำแผนที่เส้นทางเกษตร,องค์กรต้นแบบสร้างจิตสำนึกพลเมือง
0%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • สนับสนุนการดำเนินโครงการ 7,114,050 บาท
0%
a-chieve_logo
กิจการเพื่อสังคม a-chieve

กิจการเพื่อสังคม a-chieve ต้องการเป็นพื้นที่ที่เปิดให้เด็กมัธยมได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการรู้จักและเข้าใจตนเอง ทำความรู้จักกับอาชีพรอบตัว โดยทีมงานได้ทำการเชื่อมโยงเด็กมัธยมที่ต้องการค้นหาคำตอบหรือมีข้อสงสัยเข้ากับพี่ต้นแบบอาชีพที่เป็นคนทำงานในสายอาชีพต่างๆ ผ่านการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่จะทำให้เด็กมัธยมเข้าใจเนื้อหาหรือวิธีการคิดง่ายขึ้นและสามารถนำกลับไปใช้ได้ด้วยตนเอง

30%
 • คน/ความรู้
 • คนทำงานด้าน IT พัฒนาฐานข้อมูลอาชีพออนไลน์
0%
 • เครือข่าย
 • โรงเรียนทุกพื้นที่ช่วยกระจายข่าวสาร,องค์กรภาคธุรกิจร่วมสร้างเครือข่ายพี่ต้นแบบอาชีพในรูปแบบต่างๆ
10%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • สนับสนุนงานเพื่อสร้างสรรค์งานกิจกรรมการเรียนรู้/งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลออนไลน์
50%
Picture2
Handup Network

HandUp Network เครือข่าย Pro Bono Volunteer ตัวกลางเชื่อมโยงบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจที่ต้องการพัฒนาตนเองผ่านการเรียนรู้มิติเชิงสังคม กับองค์กรภาคสังคมที่ต้องการเพิ่มศักยภาพให้องค์กรของตนเองเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยอาสาสมัครจะได้ใช้ทักษะความถนัดของตนช่วยพัฒนาองค์กรภาคสังคมให้ทำงานแก้ไขปัญหาทางสังคมนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมากไปกว่าผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการทำงาน บุคคลจากภาคเอกชนและภาคสังคมได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์และประสบการณ์ที่ดีต่อกัน เป็นการเรียนรู้ข้ามสายงานที่พัฒนาภายในตนเองสืบไป

35%
 • คน/ความรู้
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กร
0%
 • เครือข่าย
 • องค์กรภาคธุรกิจที่สนใจและต้องการยกระดับการทำงาน CSR เพื่อความยั่งยืนอย่างมีส่วนร่วม
0%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • สนับสนุน 1 ล้านบาท เพื่อขยายศักยภาพองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
100%
_MG_4859
Deep South Voice for Peace : เสียงสื่อสันติภาพชายแดนใต้

การสื่อสารภาษามลายูเพื่อสร้างสันติภาพชายแดนใต้สู่ภูมิภาคอาเซียนในระยะเปลี่ยนผ่าน โดยชมรมเครือข่ายโฆษกภาษามลายูชายแดนใต้ (Creative multi-track and multi-language communication for peace and community empowerment in changing era to the deep south Thailand.) โดยใช้สื่อวิทยุชุมชน

 • คน/ความรู้
 • -
0%
 • เครือข่าย
 • -
0%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • งบประมาณจำนวน 1,525,000 บาท
0%
3
โครงการขยายโรงเรียน “จิตศึกษา” ต้นแบบ

โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา เป็นโรงเรียนต้นแบบ (Node) ในการจัดการศึกษาที่เอาชีวิตเป็นตัวตั้ง เป็นที่สร้างการเรียนรู้ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างครู พ่อแม่ และชุมชน ในการเกื้อหนุนให้เด็กทุกๆคนได้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จและงอกงามได้ตามศักยภาพตามความถนัดและตามความปรารถนาของตน

30%
 • คน/ความรู้
 • ผู้บริหารจัดการโครงการ ครูอาสาสมัคร โดย เฉพาะครูภาษาอังกฤษ
0%
 • เครือข่าย
 • ความร่วมมือจากสถาบันระดับอุดม ศึกษา เพื่อจัดการเรียนรู้และพัฒนาเด็กอย่างเป็น องค์รวม
0%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • 700,000 บาท/โรงเรียน/ปี
100%
pic L
โครงการ Peace Please

จากปัญหาความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนที่ส่งผลผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิต และจำนวนมากกลายเป็นเด็กกำพร้า โครงการ Peace Please จึงมุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ปลอดภัย โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง

35%
 • คน/ความรู้
 • องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ
0%
 • เครือข่าย
%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • เงินสนับสนุนจำนวน 40,000 บาทต่อเดือน และเงินสนับสนุนประมาณ 100,000 บาทต่อพื้นที่ สำหรับขยายออกไปอีก 30 พื้นที่ ใน 3 จังหวัด
100%
(Citizen Eyes Power)_logo
สังคมอยู่ดีกับพลังตาพลเมือง” (Citizen Eyes Power)

ในปัจจุบัน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุปสรรคสิ่งกีดขวางบนถนน ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่และป้ายโฆษณาที่ผิดกฏหมายถูกละเลย ทั้งในแง่การตรวจสอบ การซ่อมแซมแก้ไข ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงสร้างแพลตฟอร์มให้พลเมืองในสังคมเกิดการตระหนักรู้ ตื่นตัว ตรวจสอบและสามารถร้องเรียนปัญหาต่างๆที่พบเห็น ซึ่งจะนำไปสู่การบังคับใช้กฏหมายที่เกี่ยวข้องและการติดตามแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม

40%
 • คน/ความรู้
 • อาสาสมัครในด้านการพัฒนาและทดสอบแอพริเคชั่น ผ่านโทรศัพท์มือถือ องค์ความรู้ด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
0%
 • เครือข่าย
 • เครือข่ายงานด้านสังคม เพื่อการพัฒนาและนำแอพริเคชั่นไปใช้งาน
15%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • งบประมาณสำหรับการพัฒนาแอพริเคชั่นและการดำเนินงานของทีมงาน
100%
2
นาแลกป่า

ในจังหวัดน่าน พื้นที่ป่าต้นน้ำถูกทำลายจากการที่ชาวบ้านรุกล้ำเข้าทำไร่ข้าวโพด นอกจากพื้นที่ป่าจะหมดไปจนกลายเป็นภูเขาหัวโล้นแล้ว ชาวบ้านยังยากจนและมีหนี้สินที่เพิ่มมากขึ้นจากการทำไร่ข้าวโพดอีกด้วย โครงการนาแลกป่า เป็นแนวคิดให้เกิดพื้นที่ป่า นาข้าวและการทำเกษตรแบบผสมผสาน เกิดขึ้นแทนที่พื้นที่การปลูกข้าวโพด โดยมีเป้าหมายภายในระยะเวลา 3 ปี (2558 – 2560) จะเกิดพื้นที่นาและพื้นที่ป่า รวมกัน จำนวน 30,201 ไร่ เพื่อให้ป่าและชุมชนอยู่ด้วยกันอย่างยั่งยืน

60%
 • คน/ความรู้
 • -
0%
 • เครือข่าย
 • เครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานในภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ชาวบ้านเปลี่ยนจากการปลูกข้าวโพดเป็นการเกษตรอื่นๆ
15%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • 1.ค่าใช้จ่ายในการขุดนาประมาณ 20,000 บาทต่อไร่ (รถแทรกเตอร์ ปูนและท่อ ค่าแรง)
100%
FoodEducation_Panasonic
โครงการส่งเสริมการมีโภชนาการที่ดีในองค์กร ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ

ปัจจุบันพนักงานหรือลูกจ้างประสบกับภาวะโรคอ้วน (Obesity) มากขึ้น ทำให้เจ็บป่วยและส่งผลเสียอย่างมากต่อองค์กร โครงการจะทำการฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ (Happy Diet Specialist) โดยจะสามารถดำเนินกิจกรรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพได้ ซึ่งความรู้ดังกล่าวนี้จะสามารถขยายผลและเผยแพร่ไปสู่บุคคลใกล้ตัวของพนักงานหรือลูกจ้างรวมถึงในระดับสังคมต่อไป

 • คน/ความรู้
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการแปลเอกสาร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการดูแลเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์และด้านการตลาด
0%
 • เครือข่าย
 • ภาคีเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์โครงการ
0%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • เงินทุนสำหรับการดำเนินงานโครงการจำนวนรวม 590,000 บาท
0%
พาร์ค 1
โครงการร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์

ร้านปันกัน ดำเนินงานในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคมจำหน่ายสินค้าร่วมปัน จากนักปันใจดีที่ยังอยู่ในสภาพดีแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว โดยจะนำรายได้จากการจำหน่ายไปสร้างประโยชน์และก่อให้เกิดการเปลี่ยน แปลงที่ดีขึ้นแก่สังคมในด้านต่างๆ อีกทั้งยังเป็นกลไลในการขยายการมีส่วนร่วมของคนในสังคมด้วยการสร้างเครือข่ายนักปันและปันกันอาสา เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันอย่างแท้จริง

10%
 • คน/ความรู้
 • อาสาสมัครที่รวมทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง/ องค์ความรู้ต้นแบบเพื่อการพัฒนาร้านปันกัน
%
 • เครือข่าย
 • ภาคีที่เอื้อต่อการดำเนินงานร้านปันกัน
20%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • เงินสนับสนุนกิจการ
0%