E-Marketplace for SE

เศรษฐกิจ
SE-Market_about

เกี่ยวกับโครงการ

ด้วยในปัจจุบันมนุษย์รับเอาเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิต การส่งข้อความ ข่าวสาร รวมทั้งการซื้อขายสินค้านั้นทำได้ง่ายเพียงแค่ปลายนิ้ว
โครงการ E-Marketplace for SE คือการนำเอานวัตกรรมมาร่วมแก้ปัญหาให้กับธุรกิจเพื่อสังคม ตั้งแต่การช่วยให้สามารถบริหารจัดการระบบการจัดจำหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไปจนถึงเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าและบริการในวงกว้าง เพิ่มโอกาสขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเติบโตของภาคธุรกิจเพื่อสังคมได้อย่างยั่งยืน

ปัญหาและที่มา (Why)

ธุรกิจเพื่อสังคมนั้นยังขาดช่องทางในการจัดจำหน่ายในรูปแบบที่ครบวงจร ทำให้ผู้ที่ต้องการสนับสนุนธุรกิจขาดความสะดวกในการอุดหนุนสินค้าหรือบริการ รวมถึงการที่ผู้ประกอบการต้องดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจไปพร้อมๆ กับการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการของตนเพื่อสร้างรายได้ จึงเป็นเหตุทำให้ธุรกิจเพื่อสังคมไม่สามารถสื่อสารทั้งตัวผลิตภัณฑ์และกิจกรรมของธุรกิจออกไปยังวงกว้างได้

ทางแก้ปัญหา (How)

การจัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับธุรกิจเพื่อสังคมโดยใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ด้วยการสร้างเว็บไซต์สำหรับซื้อขายสินค้าหรืออาจเรียกว่าเป็นตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจเพื่อสังคมโดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการ นอกจากนั้นยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการเติบโตทางธุรกิจ ด้วยการใช้การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) พ่วงด้วยระบบการขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ

วิธีการทำงาน

1. สร้างเว็บไซต์ E-Commerce ให้กับแต่ละธุรกิจเพื่อสังคม 50 ราย รวมเป็น 50 เว็บไซต์ 2. สร้าง E-Marketplace ซึ่งรวมเอาสินค้าและบริการจากธุรกิจเพื่อสังคมต่างๆ ไว้บนเว็บไซต์เดียวกัน 3. วางแผนการตลาดออนไลน์ ซึ่งหมายถึงแผนส่งเสริมการตลาดและรวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับธุรกิจเพื่อสังคมที่เข้าร่วม 4. วางแผนระบบการขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า 5. สร้างการเข้าถึงเว็บไซต์ E-Marketplace จากการประชาสัมพันธ์ ทั้งทางช่องทาง ออนไลน์และออฟไลน์ 6. สร้างฐานลูกค้า จากการประชาสัมพันธ์ ทั้งทางช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ 7. สร้างฐานลูกค้าประจำ ซึ่งสนับสนุนสินค้าจากธุรกิจเพื่อสังคมเป็นประจำ จากการ ประชาสัมพันธ์ ทั้งทางช่องทางออนไลน์และออฟไลน์

สถานะและความสำเร็จในปัจจุบัน

อยู่ระหว่างการหาภาคีเครือข่ายและระดมทุนเพิ่มเติมสำหรับใช้พัฒนาระบบ

เป้าหมายของโครงการในช่วง 1 ปี ข้างหน้า

1. สร้างเว็บไซต์ E-Commerce สำหรับธุรกิจเพื่อสังคม 30 ราย รวมเป็น 30 เว็บไซต์ 2. สร้างเว็บไซต์ตลาดออนไลน์ หรือ E-Marketplace 3. มีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ E-Marketplace 500,000 คน 4. มีฐานลูกค้า 10,000 คน 5. มีฐานลูกค้าซึ่งสนับสนุนสินค้าจากธุรกิจเพื่อสังคมเป็นประจำ จำนวน 200 คน ต่อเดือน

เป้าหมายของโครงการในช่วง 3 ปี ข้างหน้า

1. สร้างเว็บไซต์ E-Commerce สำหรับธุรกิจเพื่อสังคม 70 ราย รวมเป็น 100 เว็บไซต์ 2. มีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ E-Marketplace 2,500,000 คน 3. มีฐานลูกค้า 50,000 คน 4. มีฐานลูกค้าต่างชาติ 5,000 คน 5. มีฐานลูกค้าซึ่งสนับสนุนสินค้าจากธุรกิจเพื่อสังคมเป็นประจำ จำนวน 500 คน ต่อเดือน

เป้าหมายระยะยาวที่โครงการนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสิ่งแวดล้อม

1. ธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยมีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการทางออนไลน์ได้ 2. ธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยสามารถกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคได้ทั่วประเทศ 3. ธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยสามารถขยายตลาดสู่ต่างประเทศได้ 4. สินค้าและบริการจากธุรกิจเพื่อสังคมถูกใช้ในชีวิตประจำวันของคนทั่วไป

ความสำเร็จของโครงการและวิธีวัดผลลัพธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. เป้าหมายสูงสุดของโครงการคือการสร้างความแข่งแกร่งในการแข่งขันให้ธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งความสำเร็จของโครงการ คือ การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลในการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการของธุรกิจเพื่อสังคมแต่ละราย 2. ตัวชี้วัดของโครงการ ประกอบไปด้วย 2.1 จำนวนร้านค้าออนไลน์ของธุรกิจเพื่อสังคม 2.2 จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ 2.3 ยอดขายสินค้าและบริการผ่านทางเว็บไซต์ 3. กาำจำหน่ายสินค้าผ่านเว็บไซต์ทำให้ติดตามผลชี้วัดของโครงการได้อย่างแม่นยำ สามารถเรียกดูข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงกลยุทธ์ในการจัดจำหน่ายได้อย่างทันท่วงที

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านคนอย่างไรบ้าง

ไม่มี

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านเครือข่ายภาคีอย่างไรบ้าง

1. ข้อมูลติดต่อธุรกิจเพื่อสังคมทั่วประเทศเพื่อแนะนำให้เข้าร่วมโครงการ 2. พื้นที่สื่อประชาสัมพันธ์จากเว็บไซต์ ผู้มีชื่อเสียง ศิลปินดารา เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์โครงการและร้านค้า 3. สื้อภายในองค์กรเครือข่ายและกิจการทั่วไป เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนในองค์กรสนใจซื้อสินค้าและบริการ และสมัครเป็นสมาชิก

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านองค์ความรู้อย่างไรบ้าง

ไม่มี

โครงการมีความต้องการการสนับสนุนด้านเเหล่งทุนอย่างไรบ้าง

โครงการนี้ต้องใช้เงินลงทุนเบื้องต้น จำนวน 10 ล้านบาท เพื่อใช้ในกิจกรรมดังต่อไปนี้ ในเวลา 1 ปี 1. ค่าพัฒนาและดูแลระบบซอฟท์แวร์และเว็บไซต์ 2. ค่าจ้างทีมงานผู้บริหารจัดการและให้ความรู้ในการใช้งานระบบ 3. ค่าผลิตสื่อ ซื้อสื่อ และวางกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ 4. ค่าจ้างออกแบบโครงสร้างและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ซึ่งคาดว่าในปีถัดไป โครงการจะมีรายรับที่สามารถดำเนินกิจการได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดองค์กรที่รับผิดชอบโครงการ

บริษัท แฮปปิโอ้ จำกัด เป็นทีมงานผู้พัฒนาโซลูชั่นด้านไอที ทั้งเว็บไซต์และ Mobile Application ให้ทั้งองค์กรธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม ผลงานชิ้นแรกของบริษัทคือ Mobile Application ชื่อ Freehap มีเป้าหมายจะเพิ่มความสุขให้โลกโดยการชวนคนมาสร้างดัชนีความสุขร่วมกัน ซึ่งเคยได้รับรางวัลจากการประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคม GSVC และรางวัลซอฟท์แวร์ดีเด่นประจำปี 2556 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

เจ้าของโครงการ

นายคณิต อร่ามกิจโพธา
บริษัท แฮปปิโอ้ จำกัด
บริษัท

ข้อมูลติดต่อ

khanit@happioteam.com
0817025545

สนับสนุนโครงการนี้

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์ติดต่อ

อีเมล

องค์กร/หน่วยงาน

คุณต้องการสนับสนุนเรื่องใด?

 คน/ความรู้ เครือข่าย เงิน/ทรัพยากร

รายละเอียดการสนับสนุน