Food4Good (ฟู้ด ฟอร์ กู๊ด)

อาหาร/ทุพโภชนาการ
Food4Good poster_small

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการFood4Good จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ด้วยความตั้งใจดี เพื่อเป็นกลไกสร้างความร่วมมือของเครือข่ายร้านอาหารในประเทศไทยให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม ช่วยเหลือเด็กไทยที่ขาดแคลนให้ได้รับประทานอาหารที่มีโภชนาการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้เด็กเหล่านั้นเติบโตอย่างสมวัย โดยร้านอาหารที่เข้าร่วม ยินดีบริจาคเงินจำนวน 10 บาทต่อจาน เมื่อลูกค้าเลือกสั่งเมนูที่ร่วม Food4Good นอกจากลูกค้า / ผู้บริโภคจะได้รับประทานอาหารที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและโภชนาการจากทางร้านแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีของร้านอาหาร พนักงานร้าน และลูกค้า ทั้งนี้ ทำได้ง่าย ผ่านทางช่องทางการรับประทานอาหารประจำวัน

ปัญหาและที่มา (Why)

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เปิดเผยว่า 1 ใ น 8 ของประชากรโลกเป็นผู้หิวโหย อดอยาก นอกจากนี้ องค์กรยูนิเชฟยังระบุว่าทั่วโลกมีเด็กปฐมวัย 200 ล้านคนที่ไม่สามารถเข้าถึงการพัฒนาสติปัญญา อันเนื่องมาจาก 4 ปัจจัย คือ 1.ภาวะทุพโภชนาการ 2.การขาดสารไอโอดีน 3.โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก และ 4.ขาดการเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่กระตุ้นพัฒนาการอย่างเหมาะสม ปี 2013 FAO ได้สำรวจภาวะการขาดแคลนอาหารของคนไทย พบว่า คนไทย 5.8 % ขาด สารอาหาร อีก 13 % ได้รับอาหารไม่เพียงพอ และข้อมูลปี 2006 ที่ FAO สำรวจสถานการณ์ขาดแคลนอาหารเด็กไว้ล่าสุด โดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ากว่า 5 ปี พบว่า มีถึง 4.7 % หรือ 178,600 คน ที่อยู่ในภาวะขาดสารอาหารรุนแรง และ 15.7 % หรือ 596,600 คน อยู่ในภาวะขาดอาหารจนทำให้การเจริญเติบโตต่ำกว่าเกณฑ์ บนพื้นฐานของการมีชีวิตที่ดี ทุกคนควรจะได้รับปัจจัย 4 ที่ครบถ้วน “อาหาร” เป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่มีผลสำคัญต่อการดำรงชีวิตและสติปัญญา โดยเฉพาะในช่วงวัยเด็ก ปี 2556 กระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่า เด็กไทยกว่า 5.8 ล้านคน มีภาวะทุพโภชนาและขาดแคลนอาหาร ปี 2557 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้กระทรวงศึกษาธิการจัดอาหารแต่ละมื้อให้ครบตามหลักโภชนาการ และสอดคล้องกับราคาวัตถุดิบ นั่นคือ 20 บาทต่อมื้อ เด็กที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิหรือองค์กรเพื่อสังคมนั้นมีวัยที่หลากหลาย เริ่มตั้งแต่เกิดจนเข้ารับการศึกษา มูลนิธิหรือองค์กรเพื่อสังคมจึงต้องให้ความสำคัญกับจัดหาอาหารให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเด็กในแต่ละช่วงวัย นอกจากอาหารมื้อหลักที่เด็กจำเป็นต้องได้รับแล้ว เด็ก ๆ แต่ละช่วงวัย ยังต้องการอาหารเสริมที่ไม่เหมือนกัน เช่น เด็กเล็กต้องการอาหารเสริมอย่างนม เพื่อให้เด็กการเจริญเติบโตอย่างสมวัย เด็กพิการต้องการอาหารพิเศษเพื่อสร้างความแข็งแรงให้แก่ร่างกาย ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดูแลเรื่องอาหารของแต่ละองค์กรค่อนข้างสูง โครงการ Food4Good ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องอาหารที่เด็กๆควรจะได้รับ เพื่อพัฒนาร่างกายและสติปัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดูแลเรื่องอาหารของมูลนิธิหรือองค์กรเพื่อสังคม จึงจัดตั้งขึ้น จากความร่วมมือของเครือข่ายร้านอาหารในประเทศไทย เพื่อเป็นอีกหนึ่งกลไกในสังคมที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงผู้ให้กับผู้รับสมทบทุนสนับสนุนค่าอาหารและโภชนาการที่ดีในมูลนิธิหรือองค์กรเพื่อสังคมที่ทำหน้าที่ดูแลเด็กๆในประเทศไทย

ทางแก้ปัญหา (How)

Food4Good จึงเป็นโครงการที่ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อต้นปี 2557 จากความร่วมมือของ 7 ร้านอาหาร จน ณ ปัจจุบันได้ขยายเพิ่มขึ้นเป็น 33 ร้าน เพื่อช่วยเหลือด้านอาหารและโภชนาการที่ดีให้กับเด็กๆ ที่ขาดแคลนในประเทศไทยเพราะธุรกิจสายอาหารย่อมมีความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการและสามารถใช้ธุรกิจเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารในเด็กและเยาวชนได้ นอกจากนี้ การสร้างเครือข่ายธุรกิจร้านอาหารยังสามารถขยายผลและต่อยอดไปสู่กิจกรรมดี ๆ เพื่อสังคมได้อีกหลายอย่าง นับได้ว่าเป็นโครงการตัวอย่างการสร้างสังคมที่ดีของเครือข่ายร้านอาหารชั้นนำในทั่วประเทศ ที่พร้อมใจกันใช้ธุรกิจของตนเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความภาวะการขาดแคลนอาหารในสังคมไทย

วิธีการทำงาน

Food4Good ขอความร่วมมือไปยังร้านอาหาร/โรงแรม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม เมื่อลูกค้าไปรับประทานอาหารที่ร้านค้า/โรงแรมในเครือข่าย Food4Good จะเห็นว่ามีเมนูใดบ้างที่ร่วมรายการ 1. ลูกค้าสั่งเมนู Food4Good จากร้านอาหารที่ร่วมโครงการฯ 2. ร้านอาหารยินดีบริจาค 10 บาท/จาน/ออเดอร์ ให้กับโครงการฯ 3. ร้านอาหารลงบันทึก และโอนเงินสนับสนุนให้แก่ทางโครงการฯ ตามวันที่กำหนด 4. โครงการฯ รวบรวมเงินสนับสนุนทั้งหมด เพื่อทำการสนับสนุนต่อไปยังมูลนิธิที่ร่วมโครงการ 5. โครงการฯ รายงานยอดเงินสนับสนุนรวมให้แก่ร้านอาหารทุกเดือน ตามวันที่กำหนด 6. โครงการฯ รวบรวมรายงานผลการดำเนินงานจากมูลนิธิ ส่งให้ร้านอาหารทราบ ตามวันที่กำหนด

สถานะและความสำเร็จในปัจจุบัน

ขณะนี้ โครงการได้ดำเนินการมาเป็นเวลา 19 เดือนแล้ว ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยมีร้านอาหารเข้าร่วมโครงการฯ เริ่มจาก 7 ร้าน เพิ่มขึ้นมาเป็น 33 ราย มีหน้าร้านกว่า 250 แห่ง และยังมีธุรกิจร้านอาหารที่สนใจเข้าร่วมอีกเป็นจำนวนพอสมควร นับว่าเป็นครั้งแรกของสังคมไทยที่เกิดความร่วมมือระหว่างธุรกิจอาหาร ซึ่งปกติแล้วมองกันเป็นคู่แข่งทางธุรกิจ ทั้งนี้ เพราะโครงการ Food4Good เป็นการร่วมมือกันในเครื่อข่ายธุรกิจอาหารเพื่อการทำสิ่งดีๆ ให้สังคมในระยะยาว ผ่านช่องทางที่สร้างความมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ พนักงาน และ ผู้บริโภค

เป้าหมายของโครงการในช่วง 1 ปี ข้างหน้า

โครงการ Foood4Good หวังว่าจะมีสมาชิกธุรกิจร้านอาหาร โรงแรม และผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ทั่วประเทศ เห็นความสำคัญและเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่ง Food4Good หวังว่าจะเป็นก้าวต่อไปของการทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกธุรกิจร้านอาหารและจะสามารถขยายการสนับสนุนเรื่องโภชนาการที่ดียังองค์กรที่ดูแลเด็กและเยาวชนอื่น ๆ อีกหลายแห่งทั่วประเทศไทยในอนาคต

เป้าหมายของโครงการในช่วง 3 ปี ข้างหน้า

ในปีที่ผ่านมา ทางโครงการฯ ได้ส่งต่ออาหารที่มีโภชนาการครบถ้วนไปยังเด็กๆที่ขาดแคลน ได้กว่า 70,000 จาน เด็กๆในความดูแลของมูลนิธิกว่า 1,000 คนได้รับโอกาสนี้ ซึ่งเราคาดหวังว่าภายใน 3 ปีข้างหน้า เราจะสามารถมอบอาหารได้ 1 ล้านจาน ขยายโอกาสไปยังเด็กๆในพื้นที่ห่างไกล ถือเป็น Challenge ที่พวกเราทุกคนในสังคมต้องช่วยกันต่อไป

เป้าหมายระยะยาวที่โครงการนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสิ่งแวดล้อม

ความร่วมมือของเครือข่ายธรุกิจอาหารในประเทศไทย ที่จะต่อสู้กับปัญหาทุพโภชนาการ หรือการขาดแคลนอาหารของเด็กๆที่ขาดแคลนในประเทศไทย จนปัญหานั้นหมดไป

ความสำเร็จของโครงการและวิธีวัดผลลัพธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. ความสำเร็จของโครงการ คือ 1) ร้านอาหาร/โรงแรม ธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร เข้าร่วมโครงการFood4Good 2) ปัญหาเรื่องทุพโภชนาการ และการขาดแคลนอาหารหมดไปจากเด็กๆในประเทศไทย 2. อะไรตัวชี้วัดความก้าวหน้าและความสำเร็จของโครงการ 1) จำนวนร้านค้าที่เข้าร่วม 2) จำนวนผู้บริโภคที่ร่วมสั่งเมนู เพราะความตระหนักรู้ 3) จำนวนเด็กและมื้ออาหารที่ช่วยเหลือ 3. ท่านมีวิธีการหรือกระบวนอย่างไรในการติดตามและประเมินผลลัพธ์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการ 1) ติดตามจำนวนร้านค้า และยอดการบริจาค ซึ่งเป็นผลมาจากจำนวนจานอาหารที่ขายไป 2) ติดตามข้อมูลสุขภาพ และโภชนาการของเด็กๆที่ช่วยเหลือ

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านคนอย่างไรบ้าง

1) Branding Agency เพื่่อสร้างการรับรู้สาธารณะไปสู่วงกว้าง 2) Connector ช่วยหาร้านอาหาร/โรงแรม เพื่่อเข้าร่วมโครงการ

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านเครือข่ายภาคีอย่างไรบ้าง

1) ช่วยกระจายข่าว ประชาสัมพันธ์ 2) ช่วยอุดหนุนเมนู Food4Good เมื่อมีโอกาส 3) ช่วยหาร้านอาหาร/โรงแรม เพื่่อเข้าร่วมโครงการ

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านองค์ความรู้อย่างไรบ้าง

หาองค์กร/มูลนิธิที่ทำงานกับเด็กๆที่ขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกล และต้องการความช่วยเหลือ

โครงการมีความต้องการการสนับสนุนด้านเเหล่งทุนอย่างไรบ้าง

สนับสนุนด้านการทำ Branding เพื่่อสร้างการรับรู้สาธารณะไปสู่วงกว้าง

รายละเอียดองค์กรที่รับผิดชอบโครงการ

โครงการFood4Good จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ด้วยความตั้งใจดี เพื่อเป็นกลไกสร้างความร่วมมือของเครือข่ายร้านอาหารในประเทศไทยให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม ช่วยเหลือเด็กไทยที่ขาดแคลนให้ได้รับประทานอาหารที่มีโภชนาการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้เด็กเหล่านั้นเติบโตอย่างสมวัย โดยร้านอาหารที่เข้าร่วม ยินดีบริจาคเงินจำนวน 10 บาทต่อจาน เมื่อลูกค้าเลือกสั่งเมนูที่ร่วม Food4Good นอกจากลูกค้า / ผู้บริโภคจะได้รับประทานอาหารที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและโภชนาการจากทางร้านแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีของร้านอาหาร พนักงานร้าน และลูกค้า ทั้งนี้ ทำได้ง่าย ผ่านทางช่องทางการรับประทานอาหารประจำวัน

เจ้าของโครงการ

ประภาพรรณ บรรลุศิลป์
Food4Good
มูลนิธิ

ข้อมูลติดต่อ

prapapan.b@ybf.premier.co.th
02 301 1144
http://www.food4good.in.th
https://www.facebook.com/food4goodth

สนับสนุนโครงการนี้

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์ติดต่อ

อีเมล

องค์กร/หน่วยงาน

คุณต้องการสนับสนุนเรื่องใด?

 คน/ความรู้ เครือข่าย เงิน/ทรัพยากร

รายละเอียดการสนับสนุน