Local Alike

การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based Tourism)
10921615_710430522388439_8915262650147516037_o

เกี่ยวกับโครงการ

กิจการเพื่อสังคมโลเคิล อไลค์ มีเป้าหมายการดำเนินงานสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือพัฒนาชุมชนโดยพัฒนาเว็บไซต์ www.localalike.com ท่ีเป็นช่องทางในการสร้างการ เข้าถึง ประชาสัมพันธ์และ เช่ือมชุมชนกับนักท่องเที่ยว ที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้เกิดการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ร่วมกันอย่างแท้จริง

ปัญหาและที่มา (Why)

จากข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาปี 2555 แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเยือนประเทศไทยมากกว่า 22 ล้านคน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2555) ซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 10 ปีที่ผ่านมาถึง 100 เปอร์เซ็นต์ การเติบโตของการท่องเที่ยวทำให้มีรายได้จากเงินตราต่างประเทศและเกิดการจ้างงาน แต่การกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวกระจุกตัวอยู่ในเขตเมือง ประกอบกับอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการเจริญเติบโตสูงมากและมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมากมายเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว แม้ว่าจะมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมบางอย่าง แต่เป็นไปอย่างฉาบฉวยและเป็นเพียงเครื่องมือทางการตลาดเพื่อใช้ดึงดูดนักท่องเที่ยวเท่านั้น ทำให้ขาดเอกลักษณ์และความสมจริง ทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากขาดโอกาสในการเข้าถึงและสัมผัส ประสบการณ์และวิถีชีวิตที่แท้จริงของคนในชุมชนท้องถิ่น สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสและความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในระบบการท่องเที่ยวอย่างเห็นได้ชัดว่า การเติบโตของการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นถึง 100 เปอร์เซ็นต์นั้น มีรายได้เข้าถึงชุมชนท้องถิ่นเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่จะตกอยู่ที่ธุรกิจนำเที่ยวถึง 50 เปอร์เซ็นต์ และโรงแรมถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นการดำเนินการโดยภาคเอกชน นอกจากนี้ยังพบว่าข้อมูลชุมชนที่มีการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีอยู่จำนวนมาก แต่ขาดความไว้วางใจในการดำเนินงานร่วมกับธุรกิจนำเที่ยว ขาดระบบสืบค้นและหาข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อประกอบการตัดสินใจสำหรับนักท่องเที่ยว ขาดช่องทางในการสื่อสารเรื่องราววิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของคนในชุมชนท้องถิ่นที่มีความน่าสนใจสู่สาธารณะ และขาดสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานในการให้บริการกับนักท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีที่เหมาะสม สะดวก และใช้งานได้ง่าย หรือ การใช้ภาษาต่างเป็นอุปสรรคในการสื่อสารและการให้บริการ ประกอบกับปัญหาความไม่เท่าเทียมทางสังคมในเรื่องการศึกษา การประกอบอาชีพ และการอพยพเข้าสู่เมืองที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับคนรุ่นใหม่ในชุมชนที่ต้องการศึกษาต่อและหางานทำ ทำให้ขาดผู้สืบทอดทางวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น ทางโลเคิล อไลค์ เห็นสภาพปัญหาและความท้าทายที่เกิดขึ้นและต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหานั้น โดยเชื่อมั่นว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จะนำมาซึ่งการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น การจ้างงานที่เป็นธรรม การมองเห็นถึงคุณค่าของวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างเสริมความเข้าใจในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างชุมชนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน

ทางแก้ปัญหา (How)

ในปี 2555 โลเคิล อไลค์ จึงรวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์ ออกแบบ และพัฒาแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based Tourism Platform) ที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกชนิดของ “ ประสบการณ์ ” และ “ ชุมชน” ที่นักท่องเที่ยวสนใจ โดยการค้นหาผ่านฐานข้อมูลชุมชนที่สามารถอ่านรายละเอียด แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ชมวิดีโอแนะนำชุมชนก่อนตัดสินใจเลือกเดินทาง ในการแก้ไขปัญหาการขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีความน่าเชื่อถือผ่านเว็บไซต์ www.localalike.com เพื่อตอบโจทย์เรื่องการเชื่อมต่อชุมชนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวคุณภาพ นอกจากนี้ชุมชนท้องถิ่นยังต้องการตัวกลางในการจัดการการท่องเที่ยวที่มีความเข้าใจและเชื่อถือได้ ซึ่งกลุ่มโลเคิล อไลค์เห็นโอกาสในการพัฒนาต่อยอดจากแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อตอบโจทย์ที่นักท่องเที่ยวและ/ธุรกิจนำเที่ยวยังต้องการผู้ปฎิบัติการภาคพื้น (Ground Handling) ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้โลเคิล อไลค์ ผันตัวเองจากการพัฒนาชุมชนและพัฒนาแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวโดยชุมชนมาก่อตั้งเป็นนิติบุคคลในปี 2556 เพื่อให้สอดคล้องไปกับสภาพปัญหาความต้องการที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์การดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งโลเคิล อไลค์ สามารถตอบโจทย์นั้นโดยการจัดการในรูปแบบธุรกิจนำเที่ยว (Travel Agency) ในลำดับต่อมา โดยโลเคิล อไลค์ มีความตั้งใจในการกระจายรายได้การท่องเที่ยวจากเดิม ให้กระจายรายได้สู่ชุมชนมากขึ้น โดยโมเดลธุรกิจโลเคิล อไลค์ ในปัจจุบันมีการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นถึง 70 เปอร์เซ็นต์ โดยมีวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยสินค้า/บริการในปัจจุบัน ได้แก่ 1. ให้บริการจองโปรแกรมท่องเท่ียวของชุมชน ผ่านเว็บไซต์ www.localalike.com ปัจจุบันการให้บริการบน platform มี 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) โปรแกรมการท่องเที่ยวแบบค้างคืนโดยชุมชน (Village Tours) 2) โปรแกรมการท่องเท่ียวแบบ 1 วัน (DayTours) และ 3) โปรแกรมการท่องเที่ยวแบบครึ่งวัน (Activity-Based Tourism) 2. ให้บริการออกแบบและพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยว สถานศึกษา และ องค์กร 3. ให้บริการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน สำหรับบคุคลและองค์กร

วิธีการทำงาน

วิธีการดำเนินงานหลัก 1. คัดเลือกชุมชนและเตรียมข้อมูลก่อนการลงพื้นที่ 2. ลงพื้นที่สำรวจชุมชน 3. วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการทำงานร่วมกัน 4. ทำงานร่วมกับชุมชน 5. จัดระบบการท่องเที่ยวชุมชน 6. ติดตามและประเมินผล 7. สร้างภาคีเครือข่าย 8. ประชาสัมพันธ์ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ และออฟไลน์ กระบวนการดำเนินงานมี 3 ส่วนหลัก ดังนี้ 1. ส่วนงานพัฒนาท่องเที่ยวโดยชุมชน 2. ส่วนงานเชื่อมต่อนักท่องเที่ยวสู่ชุมชนโดยใช้เทคโนโลยี 3. ส่วนงานพัฒนาชุมชนภายหลังจากกิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่อแก้ไขปัญหาและ/พัฒนาชุมชน

สถานะและความสำเร็จในปัจจุบัน

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 1. ร่วมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนร่วมกับชุมชนเครือข่ายทั่วประเทศทั้งสิ้น 15 ชุมชน 2. ให้บริการกับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศทั้งสิ้นกว่า 1,300 คน 3. จัดตั้งกองทุนท่องเที่ยวโดยชุมชนให้กับ 2 หมู่บ้านนาร่อง ได้แก่ หมู่บ้านสวนป่า 
และหมู่บ้านหล่อโย จังหวัดเชียงราย เพื่อการต่อยอดในการใช้รายได้จากการ 
ท่องเที่ยวพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 4. สร้างภาคีเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Partners) จากองค์กรชั้นนำทั้งไทยและ 
ต่างประเทศ อาทิ สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT-I) AIS the Startup 2014 DBS-NUS Social Venture Challenge Asia 2014 Development Bank of Singapore Singapore International Foundation (SIF) Kiva เป็นต้น ความสำเร็จในปัจจุบัน 1. โมเดลธุรกิจของบริษัท โลเคลิ อไลค์ จากัด ได้รับการยอมรับจาก การแข่งขันแผน ธุรกิจเพื่อสังคม หลายรายการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิ 1.1 เป็นผู้ชนะโครงการ BANPU Champion for Change ปีที่ 2 1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่๓ในการประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคมระบบ ภูมิภาคเอเชีย 1.3 DBS NUS Social Venture Challenge Asia ประเทศสิงคโปร์ 1.4 รางวัลชนะเลิศรายการ AIS the Startup 2014 ในสาขา Social Business 1.5 ชนะเลิศการแข่งขัน Young Social Entrepreneurship Program 2014 จาก Singapore International Foundation (SIF) ประเทศสิงคโปร์ 1.6 รางวัลชนะเลิศ Digital Innovation Award สาขา Digital Aids Asia เป็นต้น 2. ให้บริการจองโปรแกรมท่องเที่ยวของชุมชนผ่านเว็บไซต์ www.localalike.com และผ่านทางการตดิต่อโดยตรงสามารถสร้างรายได้ 3.7 ล้านบาทโดยที่ 70 เปอร์เซ็นต์ของรายได้กลับคืนสู่ชุมชนที่ให้บริการ ภายในระยะเวลา 1 ปี 4 เดือน

เป้าหมายของโครงการในช่วง 1 ปี ข้างหน้า

1. ขยายชุมชนจาก 15 ชุมชนในปัจจุบันเป็น 30 ชุมชน 2. รายได้ของชุมชนและคนที่ทำงานร่วมกับโลเคิล อไลค์ เพิ่มขึ้น 20 % ต่อปี 3. จัดตั้งกองทุนท่องเที่ยวโดยชุมชน 5 กองทุน อย่างน้อย 5 หมู่บ้าน (กรกฎาคม 2558 ถึงกรกฎาคม 2559) โดยชุมชนและเครือข่ายของโลเคิล อไลค์ สามารถจัดการตนเองได้และมีเทคโนโลยีหลังบ้านที่เพิ่มความสามารถในการจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เป้าหมายของโครงการในช่วง 3 ปี ข้างหน้า

1. ขยายชุมชนจาก 15 ชุมชนในปัจจุบันเป็น 100 ชุมชน 2. รายได้ของชุมชนและคนที่ทำงานร่วมกับโลเคิล อไลค์ เพิ่มขึ้น 20 % ต่อปี 3. จัดตั้งกองทุนท่องเที่ยวโดยชุมชน 30 กองทุน อย่างน้อย 30 หมู่บ้าน ( 2558 ถึงกรกฎาคม 2561) โดยชุมชนและเครือข่ายของโลเคิล อไลค์ สามารถจัดการตนเองได้และมีเทคโนโลยีหลังบ้านที่เพิ่มความสามารถในการจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เป้าหมายระยะยาวที่โครงการนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสิ่งแวดล้อม

1. ชุมชนสามารถจัดการการท่องเที่ยวของตนเองได้

2. ชุมชนมีอำนาจต่อรองกับบริษัททัวร์อื่นๆ ได้ในระยะยาว

ความสำเร็จของโครงการและวิธีวัดผลลัพธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

โดยโลเคิล อไลค์ มีผลกระทบทางสังคมที่มุ่งหวัง

  1. เพื่อสร้างความเข้าใจและภาคภูมิใจในถิ่นฐาน ซึ่งจะนำมาซึ่งการรักษาฐานทุนทางทรัพยากรและวัฒนธรรมของตน
  2. กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจจากการพัฒนาการท่องเที่ยว สร้างงานในท้องถิ่น ซึ่งจะทำให้ลดการย้ายถิ่นฐานเข้าสู่เมือง
  3. เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีผ่านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
  4. เสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการตนเอง เพื่อความยั่งยืนของชุมชน
เป้าหมายการวัดผลในทางธุรกิจ ชุมชนสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง ส่วนเป้าหมายทางสังคม สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ระบุข้างต้น

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านคนอย่างไรบ้าง

โลเคิล อไลค์ ต้องการ

  1. พัฒนาบุคลากร ด้านทักษะในการส่งเสริมธุรกิจในด้านต่างๆ
  2. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Skill-based Volunteer) โดยทำงานตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป เป็นงานอาสาสมัครที่จำเป็นต้องใช้คนที่มีทักษะหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในดำเนินการเพื่อช่วยให้โครงการหรือองค์กรนั้นสามารถขยายผลการดำเนินงานให้มีศักยภาพสูงขึ้นได้ อาทิ นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักวางแผนการเงิน นักกฏหมาย นักการตลาด และนักคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านเครือข่ายภาคีอย่างไรบ้าง

ต้องการภาคีเครือข่ายจากภาคเอกชนในด้านต่างๆ ได้แก่ 1. ด้านการเงิน 2. ด้านภาษา 3. ด้านโลจิสติกส์ 4. ด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านองค์ความรู้อย่างไรบ้าง

ไม่มี

โครงการมีความต้องการการสนับสนุนด้านเเหล่งทุนอย่างไรบ้าง

ไม่มี

รายละเอียดองค์กรที่รับผิดชอบโครงการ

กิจการเพื่อสังคมโลเคิล อไลค์ มีเป้าหมายการดำเนินงานสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือพัฒนาชุมชนโดยพัฒนาเว็บไซต์ www.localalike.com ท่ีเป็นช่องทางในการสร้างการ เข้าถึง ประชาสัมพันธ์และ เช่ือมชุมชนกับนักท่องเที่ยว ที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้เกิดการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ร่วมกันอย่างแท้จริง วัตถุประสงค์ 1. ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นโดยใช้การท่องเที่ยวท่ีย่ังยืนเป็น เครื่องมือพัฒนาชุมชน 2. ส่งเสริมคณุ ภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน 3. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 4. ลดการย้ายถิ่นฐานจากชนบทเข้าสู่เมืองโดยการสร้างงาน 5. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกันและ สร้างทางเลือกให้นักท่องเที่ยวได้สัมผสั ถึงวิถีชีวิตและ วัฒนธรรมพนื้ ถิ่นอย่างอย่างลึกซึ้ง โลเคิล อไลค์ มีความตั้งใจในการกระจายรายได้การท่องเที่ยวจากเดิม ให้กระจายรายได้สู่ชุมชนมากขึ้น โดยโมเดลธุรกิจโลเคิล อไลค์ ในปัจจุบันมีการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีวิธีการแก้ไขปัญหาผ่านสินค้า/บริการในปัจจุบัน ได้แก่ 1. ให้บริการจองโปรแกรมท่องเท่ียวของชุมชน ผ่านเว็บไซต์ www.localalike.com ปัจจุบันการให้บริการบน platform มี 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) โปรแกรมการท่องเที่ยวแบบค้างคืนโดยชุมชน (Village Tours) 2) โปรแกรมการท่องเท่ียวแบบ 1 วัน (DayTours) และ 3) โปรแกรมการท่องเที่ยวแบบครึ่งวัน (Activity-Based Tourism) 2. ให้บริการออกแบบและพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยว สถานศึกษา และ องค์กร 3. ให้บริการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน สำหรับบคุคลและองค์กร ผลกระทบทํางสังคมที่มุ่งหวัง 1. เพื่อสร้างความเข้าใจและภาคภูมิใจในถิ่นฐาน ซึ่งจะนามาซึ่งการรักษาฐานทุนทาง ทรัพยากรและวัฒนธรรมของตน 2. กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจจากการพัฒนาการท่องเที่ยวสรา้งงานในท้องถิ่นซึ่ง จะทาให้ลดการย้ายถิ่นฐานเข้าสเู่ มอื ง 3. เกิดความเข้าใจและความสมัพันธ์อันดีผ่านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 4. เสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการตนเองเพื่อความยั่งยืนของชุมชน

เจ้าของโครงการ

สมศักดิ์ บุญคำ
Local Alike Co,.Ltd
บริษัท

ข้อมูลติดต่อ

pai@localalike.com
083-076-3593
http://www.localalike.com
https://www.facebook.com/LocalAlike

สนับสนุนโครงการนี้

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์ติดต่อ

อีเมล

องค์กร/หน่วยงาน

คุณต้องการสนับสนุนเรื่องใด?

 คน/ความรู้ เครือข่าย เงิน/ทรัพยากร

รายละเอียดการสนับสนุน