Maths-Whizz เซียนคณิตศาสตร์: ยกระดับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยการเรียนแบบ Personalised Learning หรือพัฒนาตามศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล

การศึกษา/พัฒนาเยาวชน
IMG_5868edit

เกี่ยวกับโครงการ

นวัตกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่จะช่วยครูจัดการเรียนรู้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเรียนคณิตศาสตร์ในห้องเรียนด้วยระบบ Personalised Learning ที่จัดบทเรียนให้เหมาะสมกับนักเรียนเป็นรายบุคคล บนข้อเท็จจริงว่าเด็กแต่ละคนมี “อายุทางคณิตศาสตร์” ที่ต่างกัน โดยมีระบบรายงานผลให้ทั้งครู ผู้บริหารโรงเรียน และผู้นำเครือข่ายการศึกษา แบบ real-time เพื่อใช้ในการต่อยอดการจัดการเรียนรู้

ปัญหาและที่มา (Why)

ทำไมเด็ก ๆ ถึงไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์ - วิจัยบ่งชี้ว่าในห้องเรียนขนาด 30-50 คน มีช่องว่างระหว่างเด็กเก่งและเด็กอ่อนมากถึง 4 ปี ด้วยเวลาและทรัพยากรที่จำกัด ครูจะสอนไปที่ค่าเฉลี่ยเสมอ ทิ้งให้เด็กบางกลุ่มนั่งเบื่อหรือนั่งงง เพราะฉะนั้นที่เด็กไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์ อาจเป็นเพราะสิ่งที่สอนในห้องไม่เหมาะกับพวกเขาก็ได้! เป็นที่มาของความเหลื่อมล้ำในการเรียนคณิตศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นมิติระหว่างนักเรียนที่มีเงินกับไม่มีเงิน เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย เด็กหน้าห้องและเด็กหลังห้อง ปัญหานี้แก้ได้ด้วย Personalised Learning หรือการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล แต่หลายวิธีใช้เงินเยอะ และไม่สามารถขยายผลได้ เช่น เพิ่มจำนวนครูต่อห้อง ลดจำนวนเด็กต่อห้อง หรือจ้างติวเตอร์ส่วนตัว ความท้าทาย คือ จะใช้เทคโนโลยีมาช่วยได้อย่างไร ที่สำคัญ ทำอย่างไรให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนมีข้อมูลที่ต่อยอดการเรียนรู้ได้จริง วัดผลได้แบบ real time และสามารถใช้เทคโนโยีนี้ได้อย่าง best practice

ทางแก้ปัญหา (How)

Maths-Whizz เซียนคณิตศาสตร์ ช่วยให้ครูจัดการเรียนรู้แบบ Personalised Learning ได้ง่าย ขยายผลได้ โดยการออกแบบระบบ adaptive testing system ที่สามารถวัด "อายุคณิตศาสตร์" ของเด็กได้ตั้งแต่ตอนทำ pre-test ครั้งแรก และจัดบทเรียนให้เหมาะสมกับเด็กเป็นรายบุคคล สำคัญ คือ ทำอย่างไรให้บทเรียนสนุก เด็กอยากทำต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์วิจัยว่า หากเด็กใช้ระบบนี้ 60 นาทีต่อสัปดาห์ ต่อเนื่องเป็นเวลา 12 เดือน อายุทางคณิตศาสตร์จะเพิ่มขึ้นได้ 1.5 เท่าได้จริง นอกจากนั้น ในการทำให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้ปกครองมีส่วนร่วม เราจึงออกแบบระบบรายงานแบบ real-time ที่จะทำให้เห็นถึงพัฒนาการของเด็กเป็นรายโรง รายห้องเรียน และรายบุคคลได้ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนออกแบบระบบรายงานระดับประเทศ เพื่อสามารถเปรียบเทียบในเชิงนโยบายได้

วิธีการทำงาน

เราขายบริการ Personalised Learning ผ่านระบบ Maths-Whizz เซียนคณิตศาสตร์ โดยการขายผ่านระบบโรงเรียนเป็นหลัก คิดค่าใช้จ่ายตามจำนวนนักเรียน โดยคิดเป็นค่าสมาชิกรายคนรายปี ยิ่งใช้จำนวนมาก ราคาจะถูกลง ความสำเร็จของกิจการ คือ เราต้องช่วยให้ครูและโรงเรียนดำเนินการตาม best practice ที่วิจัยรองรับแล้ว (นักเรียนมีการใช้งาน 60 นาทีต่อสัปดาห์) เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ คือ นักเรียนมีพัฒนาการด้านอายุทางคณิตศาสตร์ขึ้นจริง จึงต้องมีระบบบริการหลังการขาย เช่น การอบรม การนิเทศน์ติดตามต่อเนื่อง เพื่อให้ต่ออายุ Math-Whizz เป็นระบบออนไลน์ อยู่ในระบบ cloud โรงเรียนไม่ต้องลงทุนเซิร์ฟเวอร์ สามารถเลือกใช้เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้ ปัจจุบันสามารถให้บริการตั้งแต่ ป.1-6 และเด็กพิเศษในชั้นมัธยมต้น

สถานะและความสำเร็จในปัจจุบัน

ปัจจุบัน ได้ร่วมมือกับกว่า 30 รร. จากผลรายงานพัฒนาการพบว่าตั้งแต่ดำเนินโครงการมาเกือบ 3 ปี ค่าเฉลี่ยแต่ละปี ของนักเรียนทั่วประเทศมีพัฒนาการเฉลี่ยที่ 1.1 ปี (หรือ 13.2 เดือน) ครูและนักเรียนสนุกและมีพัฒนาการทั้งทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงระบบข้อมูลรายงานผลของบุตร-หลาน และโรงเรียนมีข้อมูลสำหรับการจัดการชั้นเรียนอีกด้วย

เป้าหมายของโครงการในช่วง 1 ปี ข้างหน้า

ด้วยการดำเนินการแบบ best practice อายุทางคณิตศาสตร์จะเพิ่มขึ้น 1.5 เท่า เด็กทุกคนจะมีโอกาสเรียนคณิตศาสตร์ใน "ระดับการเรียนรู้" ของตัวเอง (วิธีการ ความเร็ว ฯลฯ) ต่อยอดจุดแข็ง เติมเต็มจุดอ่อน เพราะตอนทำ pre-test เด็ก ๆ จะได้วัดอายุทางคณิตศาสตร์ของทั้ง 17 หัวข้อคณิตศาสตร์ที่เด็กทุกคนจะพึงรู้ สุดท้าย เราจะยกระดับการเรียนรู้ในทุกหัวข้อ ที่สำคัญ ระบบรายงานแบบ real-time จะช่วยให้ครูจัดการเรียนรู้ได้ตรงประเด็นมาก รู้ชัดว่าเด็กคนไหนต้องการความช่วยเหลือเรื่องอะไร ขึ้น ประหยัดเวลาในการวิเคราะห์ ทำให้มีเวลาในการมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนได้มากขึ้น ผู้บริหารก็จะมีข้อมูลบริหารจัดการได้ว่า ห้องเรียนไหน ชั้นไหนติดปัญหาตรงไหน และสำคัญที่สุด เด็ก ๆ จะสนุกกับการเรียนคณิตศาสตร์ และมีพื้นฐานการคิดในการเรียนวิชาอื่น ๆ ต่อไป

เป้าหมายของโครงการในช่วง 3 ปี ข้างหน้า

สามารถขยายผลสู่นักเรียนมากกว่า 40,000 คน ลดช่องว่างของ Maths Age delta (ช่องว่างระหว่าง ‘อายุจริง’ กับ ‘อายุทางคณิตศาสตร์’ ให้มากกว่าหรือเท่ากับ 0 นั่นหมายถึงนักเรียนมีอายุทางคณิตศาสตร์สูงกว่าหรือเท่ากับอายุจริง สามารถทำลายกำแพงและเชื่อมโยงการเรียนรู้จากโรงเรียนสู่ที่บ้าน ครูและผู้ปกครองเข้าถึงข้อมูลของระบบรายงานผล

เป้าหมายระยะยาวที่โครงการนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสิ่งแวดล้อม

1. ช่วยลดช่องว่างของ ‘อายุทางคณิตศาสตร์’ ในห้องเรียน ทั้งระหว่างเด็กเก่ง-เด็กอ่อน และเด็กรวย-เด็กไม่รวย 2. ปรับทัศนคติของนักเรียนต่อวิชาคณิตศาสตร์ให้เป็นบวก เพราะนักเรียนจะรู้สึกสนุกกับการเรียน Maths-Whizz และพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนและครู (กรณีที่ใช้ระบบภาษาอังกฤษ) 3. เด็กมีพัฒนาการทางด้านอายุทางคณิตศาสตร์ ลดช่องว่างของ Maths Age delta และสุดท้ายค่าเฉลี่ยของผลการสอบ O-Net, A-Net และ PISA สูงขึ้น

ความสำเร็จของโครงการและวิธีวัดผลลัพธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

เมื่อนักเรียนใช้ Maths-Whizz เซียนคณิตศาสตร์เป็นระยะเวลา 60 นาทีต่อสัปดาห์ ติดต่อกันเป็นเวลา 12 เดือน จะมีอายุทางคณิตศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น 1.5 เท่า หรือประมาณ 18 เดือน โดยสะท้อนผลจากระบบรายงานผลที่จะแสดงให้เห็นถึงกราฟพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคล และ Maths-Whizz จะเปลี่ยนแปลงจากครูผู้สอนที่ปกติยืนสอนอยู่หน้าห้องคนละฝั่งกับนักเรียน มาเป็น facilitator ที่สอนอยู่ข้างนักเรียน ทำให้ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้น และด้วยระบบการเรียนการสอนที่มีแอนิเมชั่นช่วยสอน เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน จะทำให้นักเรียนสนุกสนานกับการเรียน ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาครูในการเตรียมสื่อการเรียนการสอนอีกด้วย

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านคนอย่างไรบ้าง

1. อยากหาคนที่จะมาช่วยในการเป็นที่ปรึกษาให้กับโรงเรียนที่อยู่ในท้องถิ่น 2. อยากหาคนที่เก่งด้านการตลาดมาช่วยและเป็นที่ปรึกษา ในการสร้างความตระหนักให้กับโรงเรียน / ผู้ปกครอง

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านเครือข่ายภาคีอย่างไรบ้าง

1. ต้องการคำแนะนำจากองค์กรต่างๆ ที่มีโรงเรียนในเครือข่ายแนะนำให้รู้ว่าโรงเรียนไหนที่มีศักยภาพ 2. ต้องการเข้าร่วมกับเครือข่ายครูคณิตศาสตร์ของประเทศ

โครงการต้องการการสนับสนุนด้านองค์ความรู้อย่างไรบ้าง

ต้องการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการศึกษา ด้านคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์มีความถูกต้อง แม่นยำ และตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น

โครงการมีความต้องการการสนับสนุนด้านเเหล่งทุนอย่างไรบ้าง

ต้องการรับการสนับสนุนเงินทุน เพื่อนำ Maths-Whizz ไปลงในระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ขาดแคลนด้านงบประมาณ โดยใช้งบประมาณ 155,000 บาทขึ้นไป ต่อปี สำหรับนักเรียน 100 คน (เฉลี่ย 1,550 บาทต่อคน) ซึ่งสถาบันจะคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนทแต่ขาดแคลนงบประมาณ และครู-นักเรียนมีความพร้อมและแอคทีฟเข้าร่วมโครงการ

รายละเอียดองค์กรที่รับผิดชอบโครงการ

บ. นานมีบุ๊คส์ เป็นสำนักพิมพ์ที่จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือสำหรับเด็กแรกเกิด จนถึงระดับผู้ใหญ่ และนำเข้าสื่อการเรียนการสอนที่เน้นไปทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และเมื่อเรามองว่าหนังสือเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย จึงจัดตั้ง บ. นานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น ที่มีหน้าที่เสาะหานวัตกรรมการศึกษาจากทั่วโลก และเราได้ร่วมมือกับหลายๆ หน่วงงานจากต่างประเทศ เช่น Maths-Whizz เซียนคณิตศาสตร์ จากประเทศอังกฤษ สำหรับเด็กระดับประถมศึกษา ห้องเรียนทดลองวิทย์ จากประเทศญี่ปุ่น สำหรับเด็กประถมศึกษา และศูนย์เสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย บูรณาการจาก อเมริกา ไต้หวัน และเกาหลี เป็นต้น เพื่อมายกระดับและพัฒนาด้านการศึกษาให้กับเด็กไทย

เจ้าของโครงการ

น.ส.คณัษฏา ศิริไพบูลย์
บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น จำกัด
สำนักพิมพ์/สถาบันด้านการศึกษา

ข้อมูลติดต่อ

kanutta@nanmeebooks.com
09-2223-3947
http://www.nanmeebooks.com/mathswhizz

สนับสนุนโครงการนี้

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์ติดต่อ

อีเมล

องค์กร/หน่วยงาน

คุณต้องการสนับสนุนเรื่องใด?

 คน/ความรู้ เครือข่าย เงิน/ทรัพยากร

รายละเอียดการสนับสนุน