image1
Redesign EDU โครงการสร้างครูนักออกแบบ

Redesign EDU เป็นโครงการปฏิรูปการศึกษาที่สร้างพื้นที่อิสระทางความคิดให้กับครู ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Human-Centered Design) ที่มีต้นกำเนิดมาจาก Stanford University เพื่อการสร้างสรรค์หลักสูตรการเรียนการสอน ประสบการณ์เรียนรู้ และสภาพแวดล้อมในการเรียนให้สำหรับนักเรียนโดยเฉพาะ

“เพราะครูคือคนที่รู้จักนักเรียนดีที่สุด”

 • คน/ความรู้
 • ผู้ประสานงานโครงการร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ/องค์ความรู้จากครูและผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแบบ
0%
 • เครือข่าย
 • โรงเรียนต้นแบบที่มีความต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในโรงเรียนตนเอง
0%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • สนับสนุนโรงเรียนต้นแบบ 50,000 บาท/โรงเรียน(4 โรงเรียน)
0%
YBF Share - Resize
โครงการ “ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี”

ช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสแบบต่อเนื่องและยั่งยืน โดยไม่เพียงแต่ให้เงินทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความเสี่ยงจะหยุดเรียน หรืออกจากระบบการศึกษา แต่ยังติดตามดูแลและให้คำแนะนำ รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมที่ดีงามแก่นักเรียนเหล่านี้อย่างต่อเนื่องจนนักเรียนจบมัธยม 6/ ปวช.3

โครงการนี้มุ่งช่วยให้เด็กขาดโอกาสให้มีความรู้ มีทักษะ สามารถหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักการให้ และเป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง มีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม

 • คน/ความรู้
 • 1.นักออกแบบกระบวนการทำงานให้อาสาสมัคร 2.นักการสื่อสารออนไลน์ 3.ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการวัยรุ่นที่เข้าใจประเด็นปัญหาของวัยรุ่น
0%
 • เครือข่าย
%
 • เงิน/ทรัพยากร
0%
WinPhysics
WinPhysics

พัฒนาเกมส์ออนไลน์ต้นแบบที่สามารถกระตุ้นให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ สามารถฝึกทำโจทย์แบบฝึกหัดฟิสิกส์ที่มีคุณภาพระดับโลกได้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง

 • คน/ความรู้
%
 • เครือข่าย
%
 • เงิน/ทรัพยากร
%
DSC_00901
ปันฝันปั้นฝัน

โครงการปันฝันปั้นฝัน เพื่อเสริมศักยะภาพด้านการเรียนรู้ มุมมอง ทัศคติที่มีคุณค่า และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น

 • คน/ความรู้
%
 • เครือข่าย
%
 • เงิน/ทรัพยากร
%