2
โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ (ช.ช.ต.)

พัฒนาแนวทางการพัฒนาชุมชนที่มีประสิทธิภาพโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างพื้นที่
และโอกาสในการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในชุมชน ระหว่างชุมชนกับชุมชน และ ชุมชนกับหน่วยงาน
และเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ โดยคาดหวังว่าจะนําไปสู่การสร้างความไว้วางใจระหว่างกันในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
จากความขัดแย้งในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

 • คน/ความรู้
%
 • เครือข่าย
%
 • เงิน/ทรัพยากร
%
IMG_0848_resize
โครงการรวมพลังความคิด สร้างสรรค์ชีวิตสู่สุขภาพที่ดี

มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์(เอดส์เน็ท) สำนักงานภาคอีสาน เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ ที่ทำงานด้านเอดส์มามากกว่า 17 ปี ดำเนินงานด้านการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาเรื่องเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สุขภาวะทางเพศ และวัณโรค ในพื้นที่ภาคอีสาน ปัจจุบัน มูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
วัตถุประสงค์
1) เพื่อประสานการระดมทรัพยากรและพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กร
เครือข่าย และกลไกในการทำงานด้านสุขภาพ
2) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการทำงาน
3) เพื่อดำเนินการและร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
4) ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

 • คน/ความรู้
 • อาสาสมัครทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญในการประสานงานภาคีเครือข่าย องค์ความรู้ในการพัฒนาโครงการไปสู่ธุรกิจเพื่อสังคม (SE)
0%
 • เครือข่าย
 • เครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาวะ เครือข่ายในการสนับสนุนการทำงานร่วมกัน
0%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • เงินทุนเริ่มต้นเพื่อการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม 500,000 บาท เงินทุนเพื่อการจัดซื้ออุปกรณ์ 150,000 บาท
0%
Social Ctract Farming ( Grassroots Innovation Fund )

บริการเกษตรอินทรีย์ครบวงจรสำหรับเกษตรกรรายย่อย เพื่อสร้างทางเลือกที่ดีในการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนชนบท

 • คน/ความรู้
%
 • เครือข่าย
 • เครือข่ายความร่วมมือภาคส่วนต่างๆสนับสนุนชุมชนในการทำเกษตรผสมผสาน
0%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • 30,350 บาทต่อชุด(ขุดนา 1 ไร่คืนป่า 3 ไร่)
0%
AVS_5768
โตไปไม่โกง

โครงการอบรมครู เพื่อไปปลูกฝังเยาวชนให้มีค่านิยมความดี 5 ประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ รักความเป็นธรรมทางสังคมกระทำ…อย่างรับผิดชอบ และเป็นอยู่อย่างพอเพียง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน

30%
 • คน/ความรู้
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การละคร ดนตรี เล่านิทาน คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อการสอน
0%
 • เครือข่าย
 • โรงเรียนที่เชื่อมต่อกับการสรรหาครูในการเข้ารับการอบรมและทำกิจกรรมต่อเนื่อง
0%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • สนับสนุนค่าอบรมครู 6,000 บาท/คน หรือสนับสนุนค่าใช้จ่ายหลักสูตรการเรียนการสอน
100%
011
ร้านคุณตาคุณยาย

ร้านคุณตาคุณยาย เกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจของกลุ่มคนจิตอาสาที่มีความตั้งใจให้ผู้สูงอายุเป็นผู้มีความสุขอย่างแท้จริงในสังคมโดยเล็งเห็นว่า อุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับผู้สูงอายุเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญเมื่อเริ่มสูงวัยและสภาพร่างกายเริ่มเสื่อมถอย ประกอบกับผู้สูงอายุจำนวนมากที่ไม่ได้มีการเตรียมตัวและมีรายได้น้อยจึงเข้าถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ได้น้อยทำให้มีการดำเนินชีวิตประจำวันที่ยากลำบาก ร้านคุณตาคุณยายจึงจัดให้มีบริการอุปกรณ์เครื่องใช้มือสองเพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยหรือยากจนได้มีโอกาสเข้าถึงอุปกรณ์เครื่องใช้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

10%
 • คน/ความรู้
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อ ผู้มีความรู้ด้านอุปกรณ์การแพทย์ ผู้ที่มีทักษะการทำกิจกรรมนันทนาการ
0%
 • เครือข่าย
 • เครือข่ายธุรกิจอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ เครือข่ายจิตอาสาเพื่อผู้สูงอายุ
25%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • 1,050,000 บาท / เป็นทุนสนับสนุนหมุนเวียนช่วง 5 ปีแรก
0%
cff3
โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต

โครงการ “ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต” สนับสนุนความรู้และความสามารถในการผลิตอาหารและการบริโภคอย่างพอเพียง เพื่อให้เยาวชนไทยสามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย รวมถึงมีสุขอนามัยที่ดีในพื้นที่รอบโรงงานและฟาร์มของบริษัท รวมกว่า 14,000 คน ในโรงเรียนมากกว่า 60 แห่ง ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในโรงเรียนและชุมชน

 • คน/ความรู้
%
 • เครือข่าย
 • ภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร และด้านโภชนาการอาหาร
0%
 • เงิน/ทรัพยากร
%
Singlemom
โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว

ช่วยเหลือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยการสร้างบ้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

 • คน/ความรู้
 • อาสาสมัครช่วยลงแรงในการสร้างบ้าน/ความรู้เสริมสร้างทักษะฝึกอาชีพ
0%
 • เครือข่าย
 • เครือข่ายช่วยในการระดมทุนทั้งเป็นเงินและสิ่งของวัสดุก่อสร้าง
0%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • 310,000 บาท/บ้าน 1 หลัง
0%
8
การจัดพื้นที่เรียนรู้และปฏิบัติการเรื่องเอดส์ เพศ และท้องไม่พร้อม สำหรับทุกคนในครอบครัว (บาร์นมเชียงใหม่)

โครงการจะใช้เครื่องมือคือร้านบาร์นมเปิดเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับเด็กและเยาวชน พื้นที่การเรียนรู้เรื่องเพศและเอดส์ หรือ “บาร์นม” เกิดจากแนวคิดเรื่องสถานที่ที่เยาวชนมักใช้ในการพบปะ สังสรรค์ ทำการบ้าน หรือใช้ทำกิจกรรมส่วนตัวหลังเลิกเรียน ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นร้านขายเครื่องดื่มหรือขนมขบเคี้ยวที่มีพื้นที่นั่งเล่นได้นาน ดังนั้น “บาร์นม” ตามผังข้างต้นจึงถูกออกแบบให้มีความน่าสนใจและสอดคล้องกับความต้องการของวัยรุ่น เช่น มีเครื่องดื่มราคาถูกจำหน่าย มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตฟรี มีพื้นที่ทำกิจกรรมตามความสนใจ ฯลฯ ในขณะเดียวกันก็มีกิจกรรมและสื่อเรื่องเพศเรื่องเอดส์ที่จะช่วยให้เยาวชนได้เกิดการเรียนรู้อันจะส่งผลต่อที่จะทำให้เกิดการทบทวน ตั้งคำถาม และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องเพศของตัวเองได้
การบริหารจัดการ “บาร์นม” จะมี “ผู้จัดการ” บาร์นมเป็นผู้จัดการและดำเนินงานให้บาร์นมสามารถดำเนินกิจกรรมและบริการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งผู้จัดการบาร์นมจะต้องมีคุณลักษณะเป็นมิตร ไม่ตัดสิน มีความสามารถและทักษะในการพูดคุยและจัดกิจกรรมกับเยาวชนและผู้ปกครอง รวมถึงมีความสามารถในการบริหารจัดการร้านให้ดำเนินกิจการได้ โครงการจะมีส่วนช่วยสังคมคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนเพื่อให้เยาวชนสามารถมีทักษะและความสามารถในการจัดการชีวิตของตนเอง

 • คน/ความรู้
 • อาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการทำธุรกิจเพื่อสังคม และผู้เชี่ยวชาญในการการออกแบบพื้นที่
0%
 • เครือข่าย
 • ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวกับการทำงานในเชิงธุรกิจเพื่อสังคม
0%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • งบประมาณที่ต้องการสนับสนุน จำนวน 500,000 บาท
0%
P1012115-resized
โครงการพัฒนาระบบนิเวศอาหารยั่งยืน

โครงการพัฒนาระบบนิเวศอาหารยั่งยืน เป็นโครงการที่ร่วมสร้างและเชื่อมโยงหน่วยงานหรือเครือข่ายต่างๆ ในระบบห่วงโซ่อาหารยั่งยืน เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคส่วนหรือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละระดับขั้นของห่วงโซ่อาหารยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับระบบนิเวศอาหารยั่งยืนในประเทศไทย

 • คน/ความรู้
 • ผู้เชื่อมโยงโครงการไปยังหน่วยงานต่างๆ/ความรู้การบริหารจัดการเครือข่าย
0%
 • เครือข่าย
 • เครือข่ายภาคเอกชนเพื่อร่วมยกระดับนิเวศอาหารที่ยั่งยืนพร้อมกัน
0%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • ต้องการสนับสนุนงบประมาณในการขยายผลโครงการ
%
toolmorrow 1.jpg
Toolmorrow

Toolmorrow เป็นรายการทีวีออนไลน์ที่นำความเชื่อผิดๆของเยาวชน มาทดลองให้เห็นในรูปแบบ social experimental VDO ที่สนุกสนานแต่มีสาระ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับทัศนคติ / ความเชื่อของเยาวชนให้ถูกต้อง

 • คน/ความรู้
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน Social Media Marketing/Online Marketing/TV จิตวิทยาวัยรุ่นฯลฯ
0%
 • เครือข่าย
%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • งบประมาณในการพัฒนาและขยายผล สนับสนุนโฆษณาทาง TV Online
0%
1
HiveSters

HiveSters.com เป็นเว็บไซต์ออนไลน์ที่รวบรวมเเละรับจัดกิจกรรมไลฟ์สไตล์หลากหลายที่สนุกสนานในประเทศไทย เรามุ่งมั่นในการคัดเลือกกิจกรรมที่ดีเเละมีคุณภาพที่สุด พร้อมนำเสนอกทางเลือกที่ยั่งยืนกว่าให้ผู้บริโภคอีกด้วย เราจึงไม่ได้เป็นเว็บไซต์สำหรับจองกิจกรรมเท่านั้น หากเเต่ยังเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อสร้างการตระหนักรู้ของSustainable Lifestyle อีกทั้งยังเป็นคอมมิวนิตี้ที่เชื่อมโยงคนที่หลงไหลการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนเข้าด้วยกันอีกด้วย

 • คน/ความรู้
 • การทำระบบเว็บไซต์/การสื่อสารการตลาด/เทคนิคการตลาดออนไลน์
0%
 • เครือข่าย
 • ภาคีที่ช่วยเชื่อมต่อให้ Hivestersจัดกิจกรรม team buliding หรือ CSR
0%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • ต้องการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ เพิ่มขยายฐานกิจกรรมสู่วงกว้าง
0%
GREEN GROWTH_Pitch GLAB -31-01-58
การสร้างศูนย์การแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของเกษตรรายย่อย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนจังหวัดอุทัยธานี

การสร้างศูนย์การผลิตและการแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรรายย่อย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ จะช่วยสร้างรายได้ที่เป็นธรรม (Fair Trade) ให้กับเกษตรกรผู้ผลิตรายย่อยแล้ว ลดปัญหาเรื่องการกดราคารับซื้อผลผลิต สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน พร้อมกันนี้ยังส่งผ่านสินค้าคุณภาพเกษตรอินทรีย์ไปยังผู้บริโภค ที่มีจิตสำนึกร่วมกันในรักษา ขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์เพื่อปกป้องพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารของจังหวัดอุทัยธานี

 • คน/ความรู้
%
 • เครือข่าย
%
 • เงิน/ทรัพยากร
%