1442836560255
เมล็ดพันธุ์ชุมชน

เป็นโครงการที่ต้องการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ผ่านการผลิตผักปลอดสารพิษ สร้างความยั่งยืนให้กับ ดิน น้ำ ป่าไม้และเมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน โดยการสร้างแกนนำด้านเกษตรปลอดสาร สร้างเครือข่าย และการรณรงค์ เพื่อให้เกษตรกรและผู้บริโภค เกิดการตระหนักและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ให้มองย้อนกลับไปถึงความสำคัญของ ดิน น้ำ ป่าไม้และเมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน อีกทั้งยังมองไปถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น และปัญหาความเหลื่อมล้ำในระบบการผลิตอาหาร

 • คน/ความรู้
%
 • เครือข่าย
%
 • เงิน/ทรัพยากร
%
11750705_919951481397192_5390671449256358406_n
โครงการ “สร้างคนสร้างสุข”

เป็นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แกนนำ ที่ทำหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพคน ให้มีความรู้ ควบคู่ไปกับความสามารถในการบริหารจัดการกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดเป็นองค์กรแห่งความสุขขึ้นในสังคมไทย

 • คน/ความรู้
%
 • เครือข่าย
%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • 6,000 บาท/คน เป็นค่าอบรมแกนนำนักสร้างสุข(40คนต่อรุ่น)
0%
-s
สุจริตไทย

สุจริตไทยเป็นหลักสูตรบทเรียนออนไลน์ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการทุจริตต่างๆ คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม การแยกแยะความถูก-ความผิด การแยกแยะความดี-ความชั่วและการต่อต้านคอร์รัปชันที่เหมาะสมสำหรับนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ นักธุรกิจผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป

35%
 • คน/ความรู้
 • ผู้เชี่ยวชาญการจัดทำสื่อการเรียนการสอน/ประชาสัมพันธ์
20%
 • เครือข่าย
 • ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ/พัฒนาบทความ/แจ้งข้อมูลข่าวสารทุจริต
40%
 • เงิน/ทรัพยากร
%
11022783_10207017801779194_5419767784988102714_o
WOF WOF ช่องทีวีออนไลน์ (อีเดียดอย่างสร้างสรรค์)

WOFWOF คือ สื่อออนไลน์จะนําเสนอเรื่องราวต่างๆที่มีสาระ ประโยชน์ต่อสังคม โดยเน้นการนำเสนออย่างมีความคิดสร้างสรรค์ มีกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ และวัยทำงาน

มีรายการหลัก 3 คือ
1. รายการ Changemakers – รายการที่จะตามติดไปดูการทํางานของเเขกรับเชิญที่เป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงที่มีประโยชน์ทางสังคมในแวดวงต่าง ๆ
2. รายการ Grey Area – รายการที่จะติดตาม ค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่ไม่มีใครพูดถึง ในเรื่องราวที่เป็นมุมมืดของสังคม
3. รายการ Exam_Nation – รายการแนวสนุกสนาน ที่จะทําการทดลองทางสังคม (Social Expirement) เพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนไทย

20%
 • คน/ความรู้
 • ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรเพื่อสังคม/องค์กรที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคม
0%
 • เครือข่าย
 • เครือข่ายช่วยเผยแพร่รายการ
40%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • งบประมาณสนับสนุนรายการหรือร่วมสนับสนุนการทำงานในระยะยาว
0%
100project.001
Socialgiver

Socialgiver คือ พื้นที่ออนไลน์ที่ทำให้การ ‘ช็อป’ และ ‘ช่วย’ กลายเป็นเรื่องเดียวกัน โดยทุกคนสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการชั้นนำ ในราคาสุดพิเศษจากทั่วประเทศ พร้อมไปกับการสนับสนุนโครงการดีๆเพื่อสังคม เพื่อทำให้คุณภาพชีวิตของคนอีกหลายคนดีขึ้น

 • คน/ความรู้
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาความร่วมมือ การตลาด การวัดผลกระทบทางสังคม เทคโนโลยี การบริหารจัดการ
0%
 • เครือข่าย
 • ภาคีสนับสนุนเชื่อมโยงการทำงานระหว่าง Social giver กับการทำงานสนับสนุนองค์กรเพื่อสังคม
0%
 • เงิน/ทรัพยากร
%
โครงการอบรม “เทคนิคการแพทย์สร้างสุข-ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพประชาชน”

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์ ที่ให้บริการในการประเมินสถานะสุขภาพในสถานพยาบาลมีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการโดยมีหลักคิดด้านความปลอดภัย และสร้างหน่วยงานให้เกิดความสุขในการบริการให้กับผู้รับบริการ

 • คน/ความรู้
%
 • เครือข่าย
%
 • เงิน/ทรัพยากร
%
yw2
ห้องเรียน MEP (Mini English Program) สำหรับเด็กด้อยโอกาส

โครงการห้องเรียน Mini English Program สำหรับกลุ่มเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ซึ่งเป็นโครงการของโรงเรียนเยาววิทย์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้เด็กนักเรียนกลุ่มนี้ได้เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นขึ้น และสามารถหวังผลสำเร็จของผู้เรียนได้มากขึ้น

30%
 • คน/ความรู้
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
0%
 • เครือข่าย
 • เครือข่ายเชื่อมโยงภาคีสนับสนุนโรงเรียนเพื่อพัฒนาโครงการ
0%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • สนับสนุนโครงการของโรงเรียน 720,000 บาท/ปี
100%
Food4Good poster_small
Food4Good (ฟู้ด ฟอร์ กู๊ด)

โครงการFood4Good จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ด้วยความตั้งใจดี เพื่อเป็นกลไกสร้างความร่วมมือของเครือข่ายร้านอาหารในประเทศไทยให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม ช่วยเหลือเด็กไทยที่ขาดแคลนให้ได้รับประทานอาหารที่มีโภชนาการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้เด็กเหล่านั้นเติบโตอย่างสมวัย โดยร้านอาหารที่เข้าร่วม ยินดีบริจาคเงินจำนวน 10 บาทต่อจาน เมื่อลูกค้าเลือกสั่งเมนูที่ร่วม Food4Good นอกจากลูกค้า / ผู้บริโภคจะได้รับประทานอาหารที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและโภชนาการจากทางร้านแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีของร้านอาหาร พนักงานร้าน และลูกค้า ทั้งนี้ ทำได้ง่าย ผ่านทางช่องทางการรับประทานอาหารประจำวัน

15%
 • คน/ความรู้
 • Branding Agency / Connector
0%
 • เครือข่าย
 • ภาคีช่วยประชาสัมพันธ์ สนับสนุนเมนุ Food4Good ช่วยหาร้านอาหารหรือโรงแรมเข้าร่วมโครงการ
30%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • งบประมาณสนับสนุนด้านการพัฒนา Branding เพื่อสร้างการรับรู้สู่สาธารณะ
0%
cpf5
โครงการปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน

โครงการ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนที่จะร่วมบรรเทาปัญหาสถานการณ์ป่าชายเลนในปัจจุบัน โดยนำร่องโครงการในระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี 2557- 2561 ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของเทศ 5 พื้นที่ ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดระยอง จังหวัดพังงา จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ เพื่อความมั่งคงของระบบนิเวศป่าชายเลน อันเป็นฐานทรัพยากรสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

 • คน/ความรู้
%
 • เครือข่าย
%
 • เงิน/ทรัพยากร
%
Thai neonatal death
แผนจังหวัดชลบุรี จากครรภ์แรงงานไทยไปเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

อัตราตายของทารกแรกเกิดในประเทศไทยปีละกว่า 6,000 ราย เป็นผลจากการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และละเลยการฝากครรภ์ ทั้งๆที่ปัจจุบันสตรีไทยทุกคนได้รับสิทธิในการฝากครรภ์ฟรี นำร่องสร้างการเข้าถึงใหม่ในเขตจังหวัดชลบุรีเพื่อเพิ่มอัตราการรอดของเด็กและ IQ สูงขึ้น

 • คน/ความรู้
%
 • เครือข่าย
%
 • เงิน/ทรัพยากร
%
SE-Market_about
E-Marketplace for SE

ด้วยในปัจจุบันมนุษย์รับเอาเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิต การส่งข้อความ ข่าวสาร รวมทั้งการซื้อขายสินค้านั้นทำได้ง่ายเพียงแค่ปลายนิ้ว
โครงการ E-Marketplace for SE คือการนำเอานวัตกรรมมาร่วมแก้ปัญหาให้กับธุรกิจเพื่อสังคม ตั้งแต่การช่วยให้สามารถบริหารจัดการระบบการจัดจำหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไปจนถึงเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าและบริการในวงกว้าง เพิ่มโอกาสขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเติบโตของภาคธุรกิจเพื่อสังคมได้อย่างยั่งยืน

 • คน/ความรู้
%
 • เครือข่าย
%
 • เงิน/ทรัพยากร
%
_Page_8_resize
สังคมกับการจัดการขยะเทคโนโลยี เพื่อความเสมอภาคและเป็นธรรม

จัดการขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์สำนักงาน บ้าน องค์กร โดยใช้แนวคิด 5R’s (Rethink, Reduce, Reuse, Repair, Recycle) ซึ่งจะช่วยลดปัญหาขยะอิเล็กทรอนิคส์ในชุมชนและสังคม เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่กับองค์กร ชุมชนที่ขาดแคลน โดยส่งเสริมวิธีคิด วิธีจัดการใหม่

 • คน/ความรู้
%
 • เครือข่าย
%
 • เงิน/ทรัพยากร
%