tree
โครงการธนาคารต้นไม้ 9,999,999,999 ต้น ในจังหวัดขอนแก่น เพื่อการมีสุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดี และคุณภาพชีวิตดี ของชาวจังหวัดขอนแก่น

เป็นโครงการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยการบันทึกต้นไม้ แต่ละต้นหลากหลายชนิดที่มีผลผลิตเป็นปัจจัย ๔ โดยบันทึก GPS ของต้นไม้แต่ละต้นพร้อมบันทึกภาพถ่ายดาวเทียม และสนับสนุนผู้ปลูกต้นละ 1 บาทต่อปี ซึ่งจะช่วยให้ครอบครัวและชุมชนมีปัจจัย ๔ หลากหลายชนิด และชุมชนและสังคมมีฐานข้อมูลทำวิสาหกิจต่อยอดธนาคารต้นไม้เหล่านี้และส่งเสริมให้ผู้อื่นปลูกต้นไม้เพิ่ม

 • คน/ความรู้
%
 • เครือข่าย
%
 • เงิน/ทรัพยากร
%
IMG_5868edit
Maths-Whizz เซียนคณิตศาสตร์: ยกระดับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยการเรียนแบบ Personalised Learning หรือพัฒนาตามศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล

นวัตกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่จะช่วยครูจัดการเรียนรู้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเรียนคณิตศาสตร์ในห้องเรียนด้วยระบบ Personalised Learning ที่จัดบทเรียนให้เหมาะสมกับนักเรียนเป็นรายบุคคล บนข้อเท็จจริงว่าเด็กแต่ละคนมี “อายุทางคณิตศาสตร์” ที่ต่างกัน โดยมีระบบรายงานผลให้ทั้งครู ผู้บริหารโรงเรียน และผู้นำเครือข่ายการศึกษา แบบ real-time เพื่อใช้ในการต่อยอดการจัดการเรียนรู้

 • คน/ความรู้
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดมาเป็นที่ปรึกษา
0%
 • เครือข่าย
 • เครือข่ายครูคณิตศาสตร์ เครือข่ายที่สามารถแนะนำโรงเรียนที่ศักยภาพในการพัฒนาขยายผลต่อ
0%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • 155,000 บาท/ปี/นักเรียน 100 คน
0%
หนึ่งตำบล ไร้คนว่างงาน ( เรียนฟรี มีงานทำ)

โครงการหนึ่งตำบลไร้คนว่างงาน ( เรียนฟรีมีงานทำ)
ก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าให้กับเยาวชน/คนว่างงาน
ในการนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ แก้ปัญหาความยากจน แก้ปัญหาการว่างงานและยาเสพติด
ให้ทุกคนมีคุณภาพ มีงานทำ เป็นกำลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป

 • คน/ความรู้
 • อาสาประชาสัมพันธ์โครงการ เทคนิคในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ๆ
0%
 • เครือข่าย
 • เครือข่ายในการขยายโครงการ
0%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • ค่าใช้จ่ายในการเรียน 3 เดือน 525,000 บาท
0%
Picture for CBT
คนกล้าคืนถิ่น

จากปัญหาวิกฤติของเกษตรกรจนทำให้รายย่อยอ่อนล้า พึ่งตนเองไม่ได้ ไม่คุ้มค่าคุ้มทุน ต้องสูญเสียที่ดิน ละทิ้งถิ่นฐาน ปล่อยให้คนชราและเด็กอยู่กันตามลำพัง จนทำให้การพัฒนาในชนบทขาดพลัง แม้ปัจจุบันจะมีรูปธรรมความสำเร็จของการพึ่งตนเองได้ในรูปแบบต่าง ๆ อยู่มากมาย แต่เมื่อเทียบกับเกษตรกรทั่วประเทศก็ถือเป็นส่วนน้อย การส่งเสริมแก้ไขยังตามไม่ทันปัญหาที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การร่วมไม้ร่วมมือผนึกกำลังจนได้พลังมากพอถึงขั้นเกิดเป็นมวลเปลี่ยนวิกฤติ (Critical Mass) ขนาดพลิกฟื้นวิกฤติได้ ภาคส่วนต่าง ๆ จึงร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนโครงการ “คนกล้าคืนถิ่น” เพื่อสร้างต้นแบบการใช้ชีวิตแบบพึ่งตนเองได้อย่างมั่งคั่ง พอเพียง สมดุลกับการใช้ทรัพยากรที่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิผลและสอดคล้องกับกระแสสังคมที่เบื่อหน่าย หมดหวังกับความสุดโต่งของความเจริญด้านวัตถุในปัจจุบัน เพื่อกลับไปเป็นต้นแบบและผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ในท้องถิ่น โดยผู้ผ่านกระบวนการ บ่มเพาะ หนุนเสริม ร่วมคิดพาลงมือทำและติดตามเป็นพี่เลี้ยงจนสัมฤทธิ์ผล จะได้นำเอาสิ่งที่ได้ทดลองลงมือทำจริงเป็นประสบการณ์ตรงไปต่อยอด สร้างการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในชุมชนท้องถิ่นต่อไป
โครงการ “คนกล้าคืนถิ่น” สานพลังร่วมขับเคลื่อนจากกว่า ๒๐ องค์กรเครือข่ายเพื่อปลดล็อคการพัฒนาท้องถิ่นชนบทโดยการสร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนคนหนุ่มสาวให้คืนถิ่นมาร่วมพิสูจน์การพึ่งตนได้อย่างมั่นคงเพื่อช่วยเสริมพลังที่อ่อนล้าของคนชราและเด็กในชนบท โดยเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เป็นผู้มีความตั้งใจจริงที่จะใช้ชีวิตแบบพึ่งตนเอง ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการอบรมบ่มเพาะ ๕ วัน จากนั้นจะคัดผู้ที่เข้าอบรมมาลงมือปฏิบัติพร้อมกับการเรียนรู้การแก้ปัญหาในพื้นที่จริงเป็นเวลา ๕ เดือน ในช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๕๘ โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้จากกูรูและรับการสนับสนุนปัจจัยเพื่อการผลิต ให้คนกล้าได้กลับคืนสู่ภูมิลำเนา เพื่อยืนหยัดใช้วิถีเกษตรแบบพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง

25%
 • คน/ความรู้
 • ปราชญ์ชาวบ้าน กระบวนกร พี่เลี้ยงคนกล้า จนท.ภาคสนาม อาสาสมัครคนกล้า
0%
 • เครือข่าย
 • เครือข่ายภาคเอกชน รัฐ การศึกษา ร่วมขยายผลคนกล้าคืนถิ่น
50%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • ทุนสนับสนุนคนกล้าคืนถิ่น 28,000 บาท ต่อคน (จำนวน 1,600 คน)
30%
FB_20150309_18_43_50_Saved_Picture
ก๊าซทำมือ … รักษ์โลก

การกำจัดของเสียอินทรีย์ ด้วยระบบการหมักแบบไร้อากาศ ถือว่าเป็นกระบวนการจัดการขยะอินทรีย์ ที่แหล่งกำเนิดแต่ละครัวเรือน และผู้ประกอบการ อีกทางเลือกหนึ่ง ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ ที่ไม่ซับซ้อน ราคาถูก วัสดุหาได้ง่าย สามารถแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาได้ง่าย สำหรับครัวเรือน ชุมชน สามารถได้รับประโยชน์ 3 ต่อ คือ สามารถเป็นกระบวนการกำจัดขยะอินทรีย์ ในครัวเรือน ได้อย่างน้อย 40% ของขยะครัวเรือน ในแต่ละวัน สามารถได้ใช้ก๊าซชีวภาพ ทดแทนการใช้ ก๊าซหุงต้ม LPG และสามารถได้รับปุ๋ยชีวภาพ ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี

 • คน/ความรู้
%
 • เครือข่าย
%
 • เงิน/ทรัพยากร
%
DSC01153 - Copy
บ้านต้นรักษ์ เรียนรู้

เป็นบ้านที่ช่วยเหลือเด็ก เยาวชนที่เคยก้าวเดินเส้นทางที่ผิดให้มีโอกาสในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตใหม่ให้ถูกต้องและสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองมีอาชีพที่มั่นคงยั้งยืนโดยนำหลักการพอเพียงมาเป็นที่ยึดเหนี่ยว

45%
 • คน/ความรู้
 • องค์ความรู้ในการบริหารจัดการองค์กรให้สามารถสร้างรายได้เพื่อใช้ในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
%
 • เครือข่าย
 • ช่องทางการตลาด สถานที่ออกบูธขายสินค้า
35%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • เงินทุน: 300,000 บาท เพื่อเตรียมพื้นที่ให้เด็กๆ ได้ทดลองลงมือทำอาชีพเกษตรในแขนงต่างๆ
100%
IMG_0076
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสังคมด้วยระบบจิตอาสา

เป็นโครงการที่มุ่งจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยให้จิตอาสาเข้ามาร่วมจัดการเรียนรูู้ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับประชาชนในระดับฐานรากให้มีพลังทางปัญญา และเกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน หลักสูตรการจัดการศึกษานี้ เรียกว่าหลักสูตรผู้ประกอบการสังคม คือการสร้างความเข้มแข็ง และการสร้างการเปลี่ยนแปลงชุมชน

15%
 • คน/ความรู้
 • ความรู้ด้านตลาด บริหารธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และหีบห่อ
25%
 • เครือข่าย
 • จิตอาสามาร่วมกันทำงาน
25%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • ทุนไม่จำกัดเงื่อนไข
%
บ้านกึ่งวิถี เธอ เพื่อ CSR และ สมรรถภาพองค์กร

ในยุค digital economy คนทำงาน 24 ชม เกิดภาวะเครียดสะสมเกิดอาการ Office Syndrome พัฒนาการบำบัด 20 นาทีโดยฝึกผู้ต้องขังหญิง ที่พักการลงโทษ ให้เข้าบริการในสำนักงาน เป็น CSR-In-Process

 • คน/ความรู้
%
 • เครือข่าย
%
 • เงิน/ทรัพยากร
%
learn ed
สื่อดิจิทัลลดความเหลื่อมล้ำวิทย์-คณิต

นำระบบการเรียนวิชาวิทย์-คณิตรูปแบบใหม่ไปใช้ในโรงเรียน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครู เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองให้กับนักเรียน และได้รับการสอนที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการขาดแคลนครูทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในคุณภาพการศึกษาของประเทศ

25%
 • คน/ความรู้
 • นักวางแผนกลยุทธ์แบรนด์และประชาสัมพันธ์โครงการ
%
 • เครือข่าย
%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • 610,000 บาท เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนห่างไกลได้รับการศึกษาคุณภาพ
100%
_MG_2500 - Copy
ทุนหมุนเวียนเพื่อกลุ่มวิสาหกิจของสตรี 3 จังหวัดภาคใต้

สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนา ต่อยอดวิสาหกิจชุมชนของผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งชายแดนใต้ 3 จังหวัด

45%
 • คน/ความรู้
%
 • เครือข่าย
20%
 • เงิน/ทรัพยากร
100%
pic
อบรมงานปักผ้าแก่สตรีแม่บ้าน และสตรีหม้ายในจ.ปัตตานี และพัฒนาผลิตภัณฑ์ WO-MANIS

โครงการอบรมงานปักผ้าแก่สตรีแม่บ้าน และสตรีหม้ายในจ.ปัตตานี และพัฒนาผลิตภัณฑ์ WO-MANIS เป็นการรวมกลุ่มสตรีผู้ที่มีความสามารถด้านงานปักจักร และงานปักมือ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคงานปักผ้า สำหรับนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ ทำผลิตภัณฑ์ขายภายใต้แบรนด์ WO-MANIS

15%
 • คน/ความรู้
 • ความรู้ในการทำการตลาด จำหน่ายผลิตภัณฑ์
%
 • เครือข่าย
 • เชื่อมต่อกับเพื่อนภาคีภาคส่วนต่างๆที่ทำงานประเด็นสามจังหวัดชายแดนใต้
15%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • ทุนในการดำเนินโครงการ และขยายโครงการ
%
โครงการช่วยเหลือและพัฒนาเยาวสตรีบ้านเควิน

ช่วยเด็กและเยาวสตรีที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่างๆ ให้หลุดจากวงจรของปัญหา โดยการให้ที่พักอาศัย การบำบัดรักษาทางกายและจิต ส่งเสริมการศึกษา และเสริมทักษะอาชีพ เพื่อสร้างพวกเขาให้เติบใหญ่เป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมที่ช่วยเหลือคนอื่นต่อไป

40%
 • คน/ความรู้
 • 1.นักจิตวิทยาบำบัด 2.นักออกแบบระบบติดตามและประเมินผล 3.นักออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า
35%
 • เครือข่าย
 • หน่วยงานที่ช่วยเหลือดูแลเยาวชนด้านต่างๆ
25%
 • เงิน/ทรัพยากร
 • 3ล้านบาท สำหรับดูแลและส่งเสริมเยาวสตรีในโครงการ 90คน/ปี
30%